Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 1 - Trần Thị Thu Trang

Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 1 do Trần Thị Thu Trang biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò và lịch sử hình thành khoa học KTTN, đối tượng, nhiệm vụ và PP cơ bản tiếp cận môn học, khái niệm TN, các vấn đề cần NC và quyền sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

9/9/2010

KINH TẾ TÀI NGUYÊN

CHƢƠNG I
KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI VÀ

GV: Trần Thị Thu Trang
BM: Kinh tế Tài nguyên & MT

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KTTN

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

1

2

CHƢƠNG I
1.1. Vai trò và lịch sử hình thành khoa học KTTN
1.1.1. Phân biệt KTH, KT vi mô, KT vĩ mô và KTTN
- Kinh tế học
- Kinh tế học vi mô
- Kinh tế học vĩ mô
- Kinh tế tài nguyên
1.1.2. Vai trò và MQH của kinh tế và tài nguyên
- Phát triển KT sử dụng TN là yếu tố đầu vào
- Hệ thống TN chịu sự tác động tích cực và tiêu cực từ việc
phát triển kinh tế
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

3

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

4

1

9/9/2010

CHƢƠNG I (tiếp)
1.1.3. Lịch sử hình thành môn KTTN
- Từ TK 17 và TK 18, các nhà kinh tế học cổ điển đã đề cập
đến vấn đề cạn kiệt nguồn TNTN và khả năng chứa của trái
đất: David Ricardo, Thomas Robert Malthus, Adam Smith,…..
- Môn KTTN ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu của việc sử dụng
nguồn TNTN một cách hiệu quả cho phát triển KT hiện tại và
tương lai.

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

5

CHƢƠNG I (tiếp)

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

6

CHƢƠNG I (tiếp)

1.2. Đối tƣợng, nhiệm vụ và PP cơ bản tiếp cận
môn học
1.2.1. Đối tượng và nhiệm vụ của KTTN
- Đối tượng: Nghiên cứu các mô hình khai thác, sử dụng, quản

1.2.2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu KTTN
- PP tiếp cận cận biên: MC, MR, MU, ….

lý và phát triển các nguồn TNTN.

- PP toán học và mô hình hoá

- Nhiệm vụ:

- PP phân tích lợi ích – chi phí (BCA)

+ Trang bị cơ sở khoa học KT cho việc nghiên cứu MQH giữa

- PP tiếp cận hệ thống

PTKT và khai thác, sử dụng, quản lý, bảo vệ và PT nguồn TN
+ Đánh giá tác động tiêu cực, tích cực của quá trình tăng
trưởng KT, các dự án đầu tư, dự án PT đến các nguồn TNTN.
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

7

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

8

2

9/9/2010

CHƢƠNG I (tiếp)

CHƢƠNG I (tiếp)

- Những vấn đề và câu hỏi cần nghiên cứu

1.3. Khái niệm TN, các vấn đề cần NC và quyền sở hữu
1.3.1. Khái niệm về TN và những vấn đề cần NC

+ Khai thác TN với tốc độ nào để đảm bảo PTKT bền vững

- Khái niệm về TN
TN là loại vật chất có giá trị và hữu dụng khi chúng ta

và đảm bảo không bị cạn kiệt với đối với nguồn TN không thể
tái tạo?

tìm ra chúng, nó có thể là một loại hàng hoá trực tiếp cho
quá trình tiêu dùng (Radall 1981)

+ Bao giờ và khai thác với tốc độ nào thì nguồn TN không
thể tái tạo bị cạn kiệt?

- Phân loại TN: chia làm 2 loại

+ Các nguồn TN thay thế như thế nào và tốc độ tìm kiếm
các nguồn TN này ra sao?

+ TN có thể tái tạo (Renewable resources)
+ TN không thể tái tạo (Non-renewable resources)
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

9

CHƢƠNG I (tiếp)

+ Các mô hình quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn TN
này như thế nào là bền vững và hiệu quả trong một chuỗi thời
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009
10
gian?

CHƢƠNG I (tiếp)

1.3.2. Quyền sở hữu

- Những đặc điểm của QSH TN:

- QSH một TN (hoặc một nguồn TN) là tập hợp toàn bộ
các đặc điểm của TN, mà các đặc điểm này xác lập cho chủ
sở hữu của nó có một quyền lực thực sự để quản lý và sử
dụng nó. Chủ sở hữu ở đây có thể là một cá nhân, nhóm

+ QSH một nguồn TN có thể bị giới hạn bởi chính phủ
+ Khoảng thời gian khai thác là yếu tố quan trọng cho QSH
tồn tại
+ Chủ sở hữu có nhiều quyền khác nhau: có thể tiến hành
các hoạt động sử dụng, chia, chuyển đổi các nguồn TN

người, có thể là Nhà nước.
- Chủ sở hữu TN có quyền lực thực sự thể hiện ở 2 mặt
là: quyền chiếm hữu và quyền định đoạt trong việc quản lý
và sử dụng TN.

* Quyền loại trừ là một đặc điểm quan trọng và có thể chia ra
các loại:
- QSH tư nhân
- QSH chung

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

11

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009
- Tài nguyên vô chủ

12

3

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Intellectual Property Rights

Birgitte Andersen is Reader in the Economics and Management of Innovation in the School of Management and Organizational Psychology, Birkbeck College, University of London, UK, where she is also Director of E-business Programmes (since October 2000). She has a PhD in Economics. Her research profile includes evolutionary economics and industrial dynamics with respect to innovation and institutions, and the economics and management of Intellectual Property Rights (IPRs). Selected research programmes include: (i) European Union funded Network of Excellence 2005–2010: Dynamics of Institutions and Markets in Europe, (DIME) where Andersen is Coordinator for the research area on the formal aspects of...


Kiểm định mối quan hệ giữa giá vàng và lạm phát tại Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu này là kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa sự biến động giá vàng và lạm phát tại Việt Nam. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu bao gồm chuỗi chỉ số lạm phát và chỉ số giá vàng theo thời gian với tần suất tháng, được thu thập trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 12 năm 2013.


Ebook Survey of economics (6th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Survey of economics" has contents: Introducing the economic way of thinking; production possibilities, opportunity cost, and economic growth; market demand and supply; markets in action; price elasticity of demand; production costs; perfect competition,...and other contents.


Đề thi môn Kinh tế học đại cương (HKI, năm 2013-2014): Đề số 2 - Trường ĐH KHXH & NV

Đề thi môn Kinh tế học đại cương (HKI, năm 2013-2014): Đề số 2 - Trường ĐH KHXH & NV với 12 câu hỏi trắc nghiệm về kinh tế học vi mô tiếp cận với những nghiên cứu kinh tế; đường cầu hàng hóa; giá trị hàng hóa; đường đẳng ích biểu thị;... và bài tập. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 5 - ThS. Ngô Thái Hưng

Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 5 Thống kê sự biến động của hiện tượng kinh tế - xã hội nhằm trình bày về tổng quan của hiện tượng kinh tế - xã hội, dãy số biến động theo thời gian, các chỉ tiêu phân tích dãy số theo thời gian.


TUNISIA’S ECONOMIC CHALLENGES

Third, we look at the results for other time intervals since the start of the crisis, as well as the results for “normal times” (1997–2008). Looking within the crisis, we find evidence of more underestimation of fiscal multipliers earlier in the crisis (for the time intervals 2009–10 and 2010–11) than later in the crisis (2011–12 and 2012–13). Results for the earlier samples yield coefficients typically between 0.7 and 1.0. Results for the later samples yield coefficients typically between 0.3 and 0.5 and are less statistically significant. Interestingly, and again perhaps not surprisingly, we find no evidence of systematic forecast...


Ebook Capital budgeting - Theory and practice pamela: Part 1

(BQ) Part 1 book "Capital budgeting - Theory and practice pamela" has contents: The investment problem and capital budgeting, cash flow estimation, integrative examples and cash flow estimation in practice, payback and discounted payback period techniques,...and other contents.


Thúc đẩy tăng trưởng xanh để phát triển kinh tế bền vững

Bài viết Thúc đẩy tăng trưởng xanh để phát triển kinh tế bền vững giới thiệu tới các bạn về định hướng phát triển tăng trưởng xanh tại VN; một số thuận lợi và khó khăn; một vài giải pháp trong việc thúc đẩy tăng trưởng xanh.


Technology Works: High-Tech Employment and Wages in the United States

In the box published in October, we focused primarily on forecasts made for European economies in early 2010. The reason was simple: A number of large multiyear fiscal consolidation plans were announced then, particularly in Europe, and conditions for larger- than-normal multipliers were ripe. First, because of the binding zero lower bound on nominal interest rates, central banks could not cut interest rates to offset the negative short-term effects of a fiscal consolidation on economic activity. Christiano, Eichenbaum, and Rebelo (2011) have shown, using a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model, that under such conditions, fiscal multipliers can exceed 3. 2 ...


Innovation in Microfinance From Rapidshare_8

Tham khảo tài liệu 'innovation in microfinance from rapidshare_8', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 83.325
 • 894

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Ôn tập kinh tế vi mô
 • 24/07/2011
 • 36.323
 • 654
forex văn bản
 • 26/05/2013
 • 63.990
 • 636

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu