Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 4 - Nguyễn Hữu Nhuần

Chương 4 giúp người học hiểu về "Phân tích chi phí sản xuất". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Một số khái niệm về chi phí, phân tích chi phí trong ngắn hạn, phân tích chi phí trong dài hạn, hàm chi phí và tối thiểu hóa chi phí sản xuất, một số ví dụ về tối thiểu hóa chi phí.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Nguyễn Hữu Nhuần Bộ môn PTDL

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
BỘ MÔN PHÂN TÍCH ĐỊNH LƢỢNG

Chƣơng IV

PHÂN TÍCH CHI PHÍ TRONG

PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT

NGẮN HẠN VÀ TRONG DÀI HẠN

ThS. Nguyễn Hữu Nhuần

NỘI DUNG

I. KHÁI NIỆM VỀ CHI PHÍ

1.

Một số khái niệm về chi phí

Một số thuật ngữ:

2.

Phân tích chi phí trong ngắn hạn4.

Phân tích chi phí trong dài hạn
Hàm chi phí và tối thiểu hóa chi phí sản xuất5.

Một số ví dụ về tối thiểu hóa chi phí

3.
I. KHÁI NIỆM VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT

1.1. Khái niệm chung về chi phí sản xuất:
“Chi phí như là một nguồn lực hy sinh hoặc
mất đi để đạt được một mục đích cụ thể”
(Horngren et al., 1999).
“Chi phí sản xuất bao gồm toàn bộ những
chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất
hoặc có liên quan đến quá trình sản xuất”.

Nguyễn Hữu Nhuần
Bộ môn PTĐL

Chi phí sản xuất
Chi phí cơ hội
Chi phí “chìm”
Tối thiểu hoá chi phí

I. KHÁI NIỆM VỀ CHI PHÍ
1.2. Đối tƣợng chịu phí gồm những thành phần nào?

-

Sản phẩm
Dịch vụ
Khách hàng
Nhóm nhãn hiệu
Họat động
Bộ phận
Chương trình

1

Nguyễn Hữu Nhuần Bộ môn PTDL

I. KHÁI NIỆM VỀ CHI PHÍ

II. PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT
TRONG NGẮN HẠN

1.2. Đối tƣợng chị phí gồm những thành phần nào?

Sản phẩm

Một chiếc TV Sony

Dịch vụ

Một chuyến bay từ Hà Nội đến Tp Hồ Chính Minh

Dự án

Một dự án cải tạo hệ thống thƣ viện Trƣờng Đại học nông nghiệp
HN

Khách hàng

Một công ty ở TQ mua sản phẩm của Công ty Honda Việt Nam

2.1. Phân loại chi phí theo quan hệ sản xuất của chi
phí đối với sản lượng sản xuất ra
• Tổng chi phí (TC)
• Chi phí cố định FC)
• Chi phí biến đổi (VC)

Nhóm nhãn hiệu

Nhóm nhãn hiệu dầu gội Rejoice của Công ty Procter&Gamble VN

• Chi phí biên (MC)

Hoạt động

Một cuộc kiểm tra chất lƣợng sản phẩm tại Công ty may 10

• Tổng chi phí trung bình (ATC)

Bộ phận

Một phân xƣởng sản xuất của Công ty Bia Hà Nội

• Chi phí cố định bình quân (AFC)

Chƣơng trình

Một chƣơng trình đào tạo cao học kinh tế nông nghiệp của Trƣờng
Đại học Nông nghiệp Hà Nội

• Chi phí biến đổi bình quân (AVC)

Đối tƣợng chịu chi phí Ví dụ

Mối quan hệ giữa TC, VC và FC

II. PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT
TRONG NGẮN HẠN

TC
Chi phí 400

Tổng chi phí: TC=FC+VC

($/năm)

Tổng chi phí trung bình: ATC = TC/Q

VC
300

Chi phí biến đổi bình quân: AVC = VC/Q
Chi phí cố định bình quân: AFC=FC/Q

200

Chi phí biên MC:
MC 

100

TC
TC
hay MC 
Q
Q

0

Mối quan hệ giữa các chi phí đơn vị
- AFC?
- Khi MC < AVC hoặc MC < ATC => AVC và ATC?
- Khi MC > AVC hay MC > ATC => AVC & ATC?

Chi phí/đv )
100

FC

50
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Q

II. PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT
TRONG NGẮN HẠN
2.2. Phân loại theo tính chất của sản xuất:
Chi phí sản xuất trực tiếp:là những chi phí trực

MC

tiếp tham gia vào quá trình sản xuất.

75

Nêu ví dụ?
ATC

Chi phí sản xuất gián tiếp: là những chi phí

AVC

không trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất
nhƣng lại không thể thiếu đƣợc trong bất kỳ quá
trình sản xuất nào.

50

25

AFC
0

1

2

Nguyễn Hữu Nhuần
Bộ môn PTĐL

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Q (đv/năm)

Nêu ví dụ?

2

Nguyễn Hữu Nhuần Bộ môn PTDL

Mối quan hệ của chi phí trực tiếp, chi
phí gián tiếp với đối tƣợng chi phí

II. PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT
TRONG NGẮN HẠN
2.3. Phân loại theo lựa chọn quyết định sản
xuất
- Chi phí cơ hội (opportunity cost): Chi phí
cơ hội cơ hội đƣợc định nghĩa là lợi ích (lợi
nhuận) tiềm tàng bị mất đi khi chọn một
phƣơng án này thay vì chọn phƣơng án
khác.

CHI PHÍ KINH TẾ > Lợi nhuận kinh tế khác với lợi nhuận kế
toán

Lợi nhuận
Kế toán
Doanh thu

Chi phí
tiềm ẩn

Doanh thu
Tổng chi phí
Cơ hội

Chi phí
thực tế

Chi phí
thực tế

Copyright © 2004 South-Western

PHÂN TÍCH CHI PHÍ CƠ HỘI
Chi phí cơ hội và sự đánh đổi
Ví dụ 1:
Một sinh viên A của Lớp Kinh tế 51B có 2h
nhàn rỗi mỗi tuần. Anh ta có 2 sự lựa chọn về
công việc:
- Đi làm gia sƣ trong 1.5h để có thể nhận 30
nghìn đồng/h.
- Đi làm thêm tại nhà Hàng Kim Thanh trong
2h với giá 20 nghìn đồng /h và một bữa ăn trƣa.
Hãy phân tích phí cơ hội của sinh viên A?

Nguyễn Hữu Nhuần
Bộ môn PTĐL

Chi phí có hội nếu A đi làm gia sƣ?
= 20*2 = 40 nghìn đồng và giá của một bữa ăn trƣa
Chi phí cơ hội nếu A đi làm cho nhà hàng Kim Thanh?
= 1.5*30= 45 nghìn đồng và nửa giờ nghỉ ngơi.

3

Nguyễn Hữu Nhuần Bộ môn PTDL

PHÂN TÍCH CHI PHÍ CƠ HỘI
Bạn có 100.000USD, ngƣời bạn thân của bạn khuyên bạn nên gửi tiền vào
ngân hàng với lãi suất 5%/năm, nhƣng bạn quyết định cùng góp vốn đầu
tƣ vào một cửa hàng quần áo của một ngƣời em ruột, bạn vẫn đi làm công
việc trƣớc đây của mình. Cuối năm bạn có khoản thu nhập từ việc đầu tƣ
là 10.000USD.
Vậy chi phí cơ hội ở đây đƣợc xác định nhƣ thế nào?

- CP cơ hội của Quyết định đầu tƣ của bạn là 5000USD mà bạn đã bỏ qua
khi không gửi tiết kiệm? Hay
- CP cơ hội của 100.000 USD tiền đầu tƣ và 10.000 USD tiền lãi có đƣợc từ
việc đầu tƣ là 5.000 USD?
- CP cơ hội của việc bạn có đƣợc 10.000 USD do quyết định đầu tƣ là 5.000
USD bạn đã bỏ qua không đầu tƣ vào ngân hàng

PHÂN TÍCH CHI PHÍ CƠ HỘI
Bạn có 100.000USD, ngƣời bạn thân của bạn khuyên bạn nên gửi tiền
vào ngân hàng với lãi suất 5%/năm, nhƣng bạn quyết định cùng góp vốn
đầu tƣ vào một cửa hàng quần áo của một ngƣời em ruột, bạn vẫn đi làm
công việc trƣớc đây của mình. Cuối năm bạn có khoản thu nhập từ việc
đầu tƣ là 10.000USD.
Vậy chi phí cơ hội ở đây đƣợc xác định nhƣ thế nào?

Nếu nhƣ bạn thấy rằng bạn vẫn có thể có một cơ hội đầu tƣ khác
là vào thị trƣờng chứng khoán, bạn dự định mua cổ phiếu của
công ty ABC (nhƣng bạn đã không mua) và cuối năm với 100.000
USD bạn đầu tƣ thì bạn có thể nhận đƣợc một khoản cổ tức là
6.000 USD từ quyết định của chia cổ tức từ đại hội đồng cổ đông.
Vậy thì đâu mới là chi phí cơ hội thực sự của bạn (của 10.000
USD)?

Đó là 6.000 USD

PHÂN TÍCH CHI PHÍ CƠ HỘI
Kết luận:
Chi phí cơ hội là khoản ích lợi thu đƣợc từ khoản
đầu tƣ, chứ không phải tính cho cả khoản đầu tƣ.
Và nó chính là phần lợi ích tốt nhất trong tập hợp
những lợi ích mà bạn đã bỏ qua

PHÂN TÍCH CHI PHÍ CƠ HỘI CỦA
THỜI GIAN
Đối tƣợng điều tra

Chặn
dƣới
Sinh viên
7.15 đôla
Công nhân làm bán công nhật
3.52 đôla
Thu nhập từ 20.000 đến 30.000 đôla 6.51 đôla
Thu nhập từ 30.000 đến 40.000 đôla 8.93 đôla
Thu nhập trên 40.000 đôla
11.26 đôla

Chặn trên
10.96 đôla
5.39 đôla
9.44 đôla
13.70 đôla
17.26 đôla

Ví dụ 2:
Phân tích chi phí cơ hội của Chính phủ - Quyền
phát triển thƣơng mại


Là một công cụ phân tích chi phí cơ hội để
giảm áp lực bảo tồnNgười chủ sở hữu ở khu vực bảo tồn bán
quyền phát triển của họ cho người khácTạo ra tình huống Thắng – Thắng (Win-Win)
1. Tạo ra lợi nhuận cho các bên
2. Chi phí thấp cho chính phủ
3. Duy trì được các khu cần bảo tồn
4. Bảo vệ tài sản

Nguyễn Hữu Nhuần
Bộ môn PTĐL

4

Nguyễn Hữu Nhuần Bộ môn PTDL

II. PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT
TRONG NGẮN HẠN
2.3. Phân loại theo lựa chọn quyết định sản
xuất
Chi phí chìm (Sunk-cost): là những chi phí đã
phát sinh do quyết định trong quá khứ. Doanh
nghiệp phải chịu chi phí này cho dù bất kỳ
phương án nào được chọn. Vì vậy, trong việc
lựa chọn các phương án khác nhau, chi phí
này không được đưa vào xem xét, nó không
thích hợp cho việc ra quyết định.
- Ví dụ?

III. PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT
TRONG DÀI HẠN
3.1. Khái niệm tổng chi phí sản xuất trong dài hạn:
Đƣờng tổng chi phí dài hạn (LTC) mô tả chi phí tối thiểu
cho việc sản xuất ra mỗi mức sản lƣợng, khi doanh
nghiệp có khả năng điều chỉnh tất cả các đầu vào của
mình một cách tối ƣu.
Bởi vì doanh nghiệp có thể đóng cửa hoàn toàn trong dài
hạn nên LTC ở mức sản lƣợng 0 là 0. Nhƣ vậy, không có
chi phí cố định trong dài hạn và mọi chi phí đều là chi
phí biến đổi.

III. PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT
TRONG DÀI HẠN

Chi phí trung bình và chi phí biên trong dài hạn

3.1. Chi phí trung bình, chi phí biên trong dài hạn

CP/đv

LMC

Tƣơng tự nhƣ trong ngắn hạn, ta cũng có các khái
niệm về chi phí trung bình, và chi phí biên trong dài
hạn.

LAC

Đƣờng LAC cũng có dạng chữ U giống SAC
nhƣng chi phí ở mỗi mức sản lƣợng thấp hơn.

A

Doanh nghiệp có thể chọn phƣơng thức sản
xuất có chi phí trung bình thấp nhất của
đƣờng SAC.

Chi phí sản xuất trong dài hạn
Chi Phí
$/đv

SAC1

SAC3

Chi phí sản xuất trong dài hạn với Hiệu suất
không đổi theo quy mô
Với các quy mô sx khác nhau SAC = $10
Đường LAC = LMC và là đường thẳng

Chi phí
($/đv)
SAC1

SAC2

A

$10

LAC

Q

SAC2
SMC1

$8

SMC2

SAC3

SMC3

B

LAC = LMC
SMC1

SMC3

LMC

SMC2

Q1

Nguyễn Hữu Nhuần
Bộ môn PTĐL

Nếu sản xuất Q1 , người sản
xuất sẽ chọn quy mô sản xuất
nhỏ với SAC1 and SAC $8. Điểm
B nằm trên LAC bởi vì đó là chi
phí thấp nhất có thể để sản xuất
ra Q1

Q

Q1

Q2

Q3

Q

5

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Bài giảng môn Kinh tế phát triển: Chương 3

Chương 3 Tăng trưởng kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế thuộc bài giảng kinh tế phát triển, cùng tìm hiểu chương này với những nội dung chính sau: Đặt vấn đề về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.


Bài giảng Dự báo: Mô hình Arima - ThS. Nguyễn Văn Phong

Bài giảng "Dự báo: Mô hình Arima" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số quá trình đơn giản, các công cụ, các tính chất, tính dừng của chuỗi thời gian, các ước lượng, quá trình tự hồi quy bậc 1, phương pháp Moment,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Kinh tế học và Triết học của Chủ nghĩa xã hội - TS. Nguyễn Đức Thành (dịch)

Bài dịch "Kinh tế học và Triết học của Chủ nghĩa xã hội" gồm có những ý chính sau: Nguồn gốc của cuộc tranh luận về ‘tính toán’ xã hội chủ nghĩa, phê phán mang tính xã hội chủ nghĩa về chủ nghĩa tư bản, lập luận của Mises, những lập luận của Lange, một số suy ngẫm chung. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề thi mẫu kinh tế vĩ mô dạng trắc nghiệm

Tài liệu tham khảo các đề thi mẫu kinh tế vĩ mô dạng trắc nghiệm


Điều tra chọn mẫu_chương 7

Điều tra chọn mẫu là điều tra không toàn bộ, người ta chỉ chọn ra một số đơn vị từ tổng thể chng để điều tra thực tế, rồi sau đó bằng các phương pháp khoa học, tính toán suy rộng cho toàn bộ tổng thể


Đề thi + Đáp án cơ bản môn KINH TẾ VĨ MÔ 2009

Đề 49: 1.Đúng sai ,giải thích: a, NHTW mua trái phiếu sẽ làm cho sản lượng và việc làm tăng.(1.5 đ) Đ/a: Sai. Vì sản lượng có thể tăng...


tiểu luận: quản lý xã hội đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước

Tiểu luận sẽ làm rõ vai trò của quản lý xã hội đối với các tập đoàn kinh tế, thực trạng, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực trong quản lý xã hội đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước.


Giáo trình Kinh tế công cộng: Tập 1 - PGS.TS Phạm Văn Vận

Giáo trình về Kinh tế công cộng tập 1 trình bày về những vấn đề công cộng. Kết cấu tập 1 bao gồm 6 chương với các nội dung lần lượt: Tổng quan về vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học Kinh tế Công cộng, Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, Chính phủ với vai trò ổn định kinh tế vĩ mô trong điều kiện toàn cầu hóa, lựa chọn công cộng, các công cụ chính sách can thiệp chủ yếu của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường.


Lecture Macroeconomics (19/e) - Chapter 7: Measuring domestic output and national income

After reading this chapter, you should be able to: Explain how gross domestic product (GDP) is defined and measured; describe the relationships among GDP, net domestic product, national income, personal income, and disposable income; discuss the nature and function of a GDP price index, and describe the difference between nominal GDP and real GDP; list and explain some limitations of the GDP measure.


Bài giảng Kinh tế học vi mô (TS Trần Thị Hồng Việt) - Bài 5: Cạnh tranh và độc quyền

Bài 5 Cạnh tranh và độc quyền trình bày những nội dung chính như: thế nào là cạnh tranh hoàn hảo, đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo, đường cầu thị trường.


Tài liệu mới download

Biomaterials in Orthopedics
  • 29/01/2013
  • 11.039
  • 190

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu