Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế học sản xuất: Chương 1 - Nguyễn Hữu Nhuần

Bài giảng Kinh tế học sản xuất Chương 1 trình bày các nội dung sau: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, phân tích sản xuất, hàn cực biên, phân tích chi phí sản xuất, phân tích lợi nhuận,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
BỘ MÔN PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

THEO CÁC EM MÔN HỌC
KINH TẾ HỌC SẢN XuẤT

KINH TẾ HỌC SẢN XUẤT

SẼ NGHIÊN CỨU

Phạm Văn Hùng

NỘI DUNG NÀO ?

Nguyễn Hữu Nhuần
Nguyễn Thị Lý

CÁC EM KỲ VỌNG GÌ TỪ
MÔN HỌC NÀY ?

TẠI SAO

KINH TẾ HỌC
??

CÓ MÔN HỌC NÀY ?

Tại sao có môn học
Kinh tế học sản xuất?

KINH TẾ ?
KINH TẾ HỌC

Môn học mới ra đời – 3 con đường
1. Phát kiến/phát minh
2. Phân lập
3. Tích hợp

??

??

1

KINH TẾ ?

KINH TẾ ?
KINH TẾ HỌC

KINH TẾ HỌC

VI MÔ

VI MÔ

VĨ MÔ

??

?

?

Giảng viên:
TS. PHẠM VĂN HÙNG
Phone: 87769770
Email: pvhung@hua.edu.vn

KINH TẾ HỌC

VI MÔ

LÝ THUYẾT
NGƯỜI TIÊU DÙNG

??

GIỚI THIỆU CHUNG

KINH TẾ ?

KT HỌC SX

VĨ MÔ

NGUYỄN THỊ LÝ
Phone: 87769770
Email: lynguyen.hua@gmail.com

VĨ MÔ

?

?

GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên môn học: Kinh tế học sản xuất
2. Tổng số đơn vị học trình: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3 trở đi
4. Phân bổ thời gian:
Lý thuyết: 22 tiết

MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
 Giúp sinh viên nắm bắt được các khái niệm và nguyên
lý cơ bản của kinh tế học sản xuất nói chung, sản xuất
nông nghiệp nói riêng

Thực hành: 8 tiết
5. Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, (kinh
tế lượng, toán kinh tế)

 Trang bị cho sinh viên khả năng kết hợp các nguyên lý
kinh tế, toán học kinh tế và thực tiễn sản xuất để có thể
phân tích và giải quyết các vấn đề trong sản xuất nông
nghiệp và môi trường.

2

TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT


Bài giảng môn học (+ PowerPoint slides)

• Giáo trình/bài giảng kinh tế vi mô (và vĩ mô)


Nguyễn Hải Thanh và cộng sự, 2005, Tin học ứng dụng trong
ngành nông nghiệp, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.Nguyễn Quang Dong, 2005, Bài giảng Kinh tế lượng, Nhà xuất
bản Thống kê, Hà NộiPhạm Văn Hùng, Nguyễn Thị Dương Nga, Trần Đình Thao,

TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU TIẾNG ANHDavid L Debertin, 2002, Agricultural Production Economics
Jeffrey M. Wooldridge, 1999, Introductory Econometrics: A
modern approach, 2nd edition.

• Robert S Pindyck and Daniel L Rubinfeld, 2005, Microeconomics,
six edition. Prentice Hall International, Inc.
• Tietenberg T, 1996, Environmental and Natural Resource
Economics. Harper Collins College Publishers.

Dương Nam Hà. Giáo trình Kinh tế lượng. NXH lao động - XH,
Hà Nội, 2011.

Một số bài báo tham khảo
• Chu Thị Kim Loan, 2006. ‘Ước lượng mức độ ảnh hưởng của
một số yếu tố đến kết quả chăn nuôi bò sữa vùng Đông Nam
Bộ’, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số Đặc san (tháng 9), trang 9095.
• Đỗ Quang Giám, 2006. ‘Đánh giá hiệu quả kỹ thuật sử dụng
phương pháp phân tích vỏ bọc dữ liệu trong sản xuất vải thiều
ở tỉnh Bắc Giang’, Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp,
Trường Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội, Số 4+5, trang 273-279.
• Lê Ngọc Hướng, 2007. ‘Sử dụng hàm logit trong nghiên cứu các
yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định nuôi lợn của hộ nông
dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên’, Tạp chí Khoa học kỹ thuật
nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội, Tập V, Số
3/2007, trang 80-85.

Một số bài báo tham khảo
• Nguyễn Văn Song, 2006. ‘Hiệu quả kỹ thuật và mối quan
hệ với nguồn lực con người trong sản xuất lúa của nông
dân ngoại thành Hà Nội’, Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông
nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội, Số 4+5,
trang 315-324.
• Phạm Văn Hùng, 2006. ‘Phương pháp xác định khả năng
sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân’, Tạp chí Khoa học
kỹ thuật nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I – Hà
Nội, Số 4+5, trang 289-296.
• Phạm Văn Hùng, 2007. ‘Mô hình hóa kinh tế nông hộ ở
miền Bắc: Mô hình cân bằng cung cầu trong hộ’, Tạp chí
Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Trường Đại học Nông
nghiệp I – Hà Nội, Tập V, Số 2, trang 87-95.

Một số bài báo tham khảo
• Trần Ái Kết, 2007. ‘Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới
cơ cấu vốn của trang trại nuôi trồng thủy sản ở Trà
Vinh’, Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, Trường
Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội, Tập V, Số 2, trang 96103.
• Trần Hữu Cường, 2006. ‘Tác động của tiếp cận thị
trường đến năng suất tổng cộng của các trang trạo trên
địa bàn Hà Nội’, Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp,
Trường Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội, Số 4+5, trang
263-272.

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN
Tham gia đầy đủ các buổi học
Điểm danh ngẫu nhiên 3 lần: Nếu vắng 1 lần điểm
chuyên cần hạ 20%, 2 lần hạ 70%;
Sinh viên vắng mặt 3 buổi sẽ không được thi
Hoàn thành đầy đủ các bài tập và bài thi
Các bài kiểm tra nhỏ, ngẫu nhiên sẽ được tính điểm
và để điểm danh
Tắt điện thoại di động trong giờ học (hoặc chuyển chế
độ rung)

3

Suy nghĩ??

Từ những thông tin trên – có thể tìm ra
được điều gì (suy nghĩ từ những nội dung
đã học trong kinh tế vi mô)

• Nếu có số liệu điều tra lúa của 100 hộ nông
dân ở 2 xã trong 1 huyện về:
– Diện tích trồng lúa từng giống của hộ
– Năng suất, sản lượng lúa từng giống
– Các loại chi phí bằng tiền cho lúa (mua giống, các
loại phân bón, thuốc trừ sâu, thuê công lao động,
v.v.)
– Một số thông tin về hộ điều tra (tuổi, kinh nghiệm
SX lúa, trình độ học vấn của chủ hộ và các thành
viên, mức độ kinh tế, ....)

SUY NGHĨ

MP, AP?
Độ co giãn phân bón của sản lượng?
Hàm SX, hàm sản lượng, hàm năng suất?
Hàm chi phí?
Hàm lợi nhuận?
Hiệu quả theo qui mô?

Năng suất lúa

250

• Mục tiêu của người sản xuất là gì?
167

• Mục tiêu của người tiêu dùng?
83

• Mục tiêu của xã hội?
0

• Môn học ở đâu?

20

18

16

14

12

10

Lao động

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
BỘ MÔN PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

Chương 1
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU MÔN HỌC

8

6

4

2

0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Vốn

1.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1. Nghiên cứu các khía cạnh của sản xuất: chi phí, doanh thu,
và lợi nhuận
2. Nghiên cứu vai trò của các tiến bộ KHKT đối với sản xuất
3. Nghiên cứu các ứng dụng của hàm sản xuất trong phân tích
kinh tế
4. Nghiên cứu các tác động của ngoại ứng, rủi ro và không
chắc chắn đến sản xuất nông nghiệp và những ứng xử của
nông dân
5. Nghiên cứu tác động của yếu tố thời gian đến sản xuất nông
nghiệp

4

1.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu
2. Phân tích sản xuất
3. Hàn cực biên
4. Phân tích chi phí sản xuất
5. Phân tích lợi nhuận
6. Phân tích ngoại ứng, rủi ro và không chắc chắn

1.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương I: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu


Nghiên cứu (NC) các khía cạnh của sản xuất: chi phí,
doanh thu, và lợi nhuậnNC vai trò của các tiến bộ KHKT đối với sản xuất

• NC các ứng dụng của hàm sản xuất trong phân tích kinh tế


NC cứu các tác động của ngoại ứng, rủi ro và không chắc
chắn đến sản xuất nông nghiệp và những ứng xử của nông
dân.NC tác động của yếu tố thời gian đến sản xuất nông nghiệp

1.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương II: Phân tích sản xuất
• Khái niệm hàm sản xuất
• Các loại hàm sản xuất và ứng dụng của nó trong
phân tích kinh tế:
- Hàm tuyến tính
- Hàm đa thức
- Hàm Leontief,
- Hàm cực biên
- Hàm Cobb-Doughlas

1.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương IV: Phân tích chi phí sản xuất
• Khái niệm chung về chi phí sản xuất
• Phân loại chi phí
• Cách ứng xử của chi phí và dự báo chi phí
• Các mô hình ứng xử của chi phí

1.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương III: Hàm cực biên
• Khái niệm và phân loại hàm cực biên
• Phân biệt hàm trung bình và hàm cực biên
• Các mô hình hàm cực biên có tham số
• Ứng dụng của hàm cực biên trong phân tích hiệu
quả

1.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Chương V: Phân tích lợi nhuận
• Tối đa hóa lợi nhuận
• Sản xuất với 1 yếu tố đầu vào
• Tối đa hóa lợi nhuận với 1 yếu tố đầu vào
• Sản xuất với 2 yếu tố đầu vào
• Tối đa hóa lợi nhuận với 2 yếu tố đầu vào

5

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Giáo trình Kinh tế ngoại thương: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Kinh tế ngoại thương", phần 2 trình bày các nội dung phần Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động ngoại thương bao gồm: Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2 - Ngô Văn Mẫn

Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Kinh tế ô nhiễm môi trường. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Mức ô nhiễm tối ưu, cơ chế thị trường và mô hình thỏa thuận mức ô nhiễm tối ưu, định lý Ronald Coase, thuế Pigou. Mời các bạn cùng tham khảo.


Masters Economic Theory II: Macroeconomics

Did you already obtain an academic degree in a non-economic discipline and would you like to broaden your horizon by getting knowledge of economics and management? Then the Master of International Business Economics and Management will be something for you. This one year master programme offers you thorough insight into the most important aspects of economics and management. It has a strong international focus and blends academic knowledge with the development of practical skills sought by employers worldwide....


Bài giảng Kinh tế vi mô - Nguyễn Hoài Bảo

Bài giảng Kinh tế vi mô gồm có 8 bài học với các nội dung kiến thức như sau: Giới thiệu Kinh tế vi mô; cầu, cung và cân bằng thị trường; lý thuyết hành vi người tiêu dùng; cầu cá nhân và cầu thị trường; lý thuyết sản xuất; chi phí sản xuất; tối đa hoá lợi nhuận trong thị trường cạnh tranh và độc quyền; phân tích thị trường cạnh tranh và sự can thiệp của chính phủ.


Giáo trình hình thành quan điểm từ quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn nhằm phục vụ các mục tiêu kinh tế xã hội p4

Đặc biệt phải chú trọng làm tốt các quy hoạch vùng sản xuất hàng hoá tập trung theo hướng sản xuất lớn. Ngoài ra phải có một chính sách thoả đáng để quy hoạch cơ sở hạ tầng và đô thị, quy hoạch bố trí lại dân cư, xây dựng làng xã nhưng phải gắn với bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.


SUY NGẪM LẠI SỰ THẦN KỲ ĐÔNG Á - HOÀNG THANH DƯƠNG – 7

Trái lại, các nước phía bắc của Mỹ La tinh là thành viên của Hiệp ước Ăng đơ lại tiến hành kiểm tra rất chi li từng hợp đồng công nghệ, bất chấp một điều là, gần như không thể ngăn cản các doanh nghiệp khỏi việc cố gắng tuân thủ các thoả thuận (Mytelka 1978). Nhiều hành động gián tiếp của nhà nước cũng hỗ trợ cho việc cải tiến công nghệ.


Bài giảng Kinh tế học vĩ mô I: Chương 10 - TS. Giang Thanh Long

Bài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Chương 10: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở do TS. Giang Thanh Long thực hiện. Nội dung trình bày về hệ thống các hoạt động kinh tế quốc tế, thị trường ngoại hối và quản lý tỷ giá hối đoái.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 5 Tổng cầu và tổng cung

Bài giảng Kinh tế vĩ mô Chương 5 Tổng cầu và tổng cung trình bày ngắn gọn và khoa học về các khái niệm tổng cầu, tổng cung và chính sác ổn định hóa nền kinh tế.


Báo cáo "Kinh tế Liên Xô 1926-1940"

Tài liệu tham khảo về kinh tế Liên Xô 1926-1940. TTHNN: là quá trình cải tạo nông nghiệp theo CNXH bằng cách liên hợp tự nguyện các nông hộ nhỏ, cá thể thành các tổ chức kinh tế tập thể từ thấp đến cao. TTHNN: là quá trình cải tạo nông nghiệp theo CNXH bằng cách liên hợp tự nguyện các nông hộ nhỏ, cá thể thành các tổ chức kinh tế tập thể từ thấp đến cao.


Tài liệu Nhập khẩu hàng hoá - Một hoạt động cơ bản của kinh doanh thương mại quốc tế trong nền kinh tế thị trường - ĐH Kinh tế Quốc dân

Tài liệu này trình bày các nội dung sau: vị trí của hoạt động nhập khẩu trong Thương mại Quốc tế, vai trò của hoạt động nhập khẩu, các hình thức nhập khẩu thông dụng trong thương mại quốc tế, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu, nghiên cứu thị trường nhập khẩu,...


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 83.325
 • 894

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài 5: Báo cáo ngân lưu
 • 28/05/2011
 • 51.270
 • 449

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu