Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Hệ thống thông tin bất động sản

Nội dung bài giảng của Tiến sĩ Nguyễn Đình Công trình bày về các loại hệ thống, các mức bất biến, hệ thống thông tin bất động sản, quản lý thông tin bất động sản và phân tích 7 giai đoạn thiết kế hệ thống thông tin bất động sản.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Hệ thống thông tin bất động sản Bài giảng Hệ thống thông tin bất động sản Bài giảng Bất động sản, Hệ thống thông tin bất động sản, Quản lý thông tin bất động sản, Thiết kế hệ thống thông tin, Các loại hệ thống
4.3 5 94
 • 5 - Rất hữu ích 29

 • 4 - Tốt 65

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Trường Đại học Nông nghiệp Hà nội
Khoa Tài nguyên và Môi trường
------***-----

Bài giảng

HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN

TS. Nguyễn Đình Công
Bộ môn Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý

Hà nội, 3/2012

1

LỜI NÓI ĐẦU
Quá trình tin học hoá công tác quản lý thông tin bất động sản tạo ra sự chuyển đổi hệ
thống thông tin bất động sản cũ, thủ công thành hệ thống thông tin bất động sản hiện đại.
Bài giảng nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết và phương pháp phân tích toàn diện
các yêu cầu đối với một hệ thống thông tin bất động sản cụ thể, sau đó tiến hành xây dựng hệ
thống mới, hiện đại. Hệ thống được xây dựng phải đảm bảo tính thích hợp với hiện trạng của
cơ sở, các qui tắc, thủ tục quản lý hiện hành và các yêu cầu cụ thể của công tác quản lý thông
tin bất động sản.
Nội dung:
Phần lý thuyết
-

Hệ thống thông tin: các loại hệ thống, các mức bất biến

-

Hệ thống thông tin bất động sản

-

Quản lý thông tin bất động sản

-

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin bất động sản: 7 giai đoạn phân tích thiết kế
hệ thống, Phân tích hiện trạng hệ thống thông tin bất động sản, mô hình hệ
thống: Phương pháp, qui trình thiết kế mô hình hệ thống thông tin bất động sản
cụ thể và thực hiện hệ thống: Thể hiện mô hình đã thiết kế trong môi trường xây
dựng cụ thể tạo nên hệ thống vật lý có thể khai thác.

Phần bài tập
Yêu cầu xây dựng, thiết lập một hệ thống thông tin bất động sản cụ thể từ mô hình đến
mức vật lý.
Phần thực tập
Yêu cầu triển khai thực hiện một hệ thống thông tin bất động sản dựa trên môi trường
xây dựng hệ thống là phần mềm ArcView.

2

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU............................................................................................ 2
PHẦN A: LÝ THUYẾT ............................................................................. 2
Chương 1: KHÁI NIỆM HỆ THỐNG THÔNG TIN .................................. 2
1.1. THÔNG TIN.......................................................................................................2
1.1.1. Khái niệm về thông tin .................................................................................2
1.1.2. Thông tin và dữ liệu .....................................................................................2
1.1.3. Các đặc tính của thông tin ............................................................................2
1.2. HỆ THỐNG ........................................................................................................3
1.2.1. Khái niệm về hệ thống ..................................................................................3
1.2.2. Vòng đời của hệ thống..................................................................................4
1.2.3. Các loại hệ thống trong một tổ chức .................................................................4
1.3. HỆ THỐNG THÔNG TIN ..................................................................................6
1.3.1. Định nghĩa ...................................................................................................6
1.3.2. Phân loại ......................................................................................................6
1.3.3. Cấu trúc tổng quát ........................................................................................7
1.3.4. Chức năng hoạt động của hệ thống thông tin ................................................7
1.3.5. Các mức bất biến của hệ thống thông tin ......................................................9

Chương 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ........................ 11
2.1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ....................... 11
2.1.1. Khái niệm................................................................................................... 11
2.1.2. Vai trò ........................................................................................................ 11
2.1.3. Cách tiếp cận hệ thống thông tin bất động sản tại Việt Nam ....................... 13
2.2. CÁC BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ............... 14
2.1.1. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật ................................................................................ 14
2.1.2. Cơ sở dữ liệu .............................................................................................. 18
2.1.3. Các giải pháp tổ chức, quản lý .................................................................... 21
2.1.4. Nguồn nhân lực .......................................................................................... 22
2.3. CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ...................... 24

Chương 3: QUẢN LÝ THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN .......................... 27
3.1. KHÁI NIỆM ..................................................................................................... 27

i

3.2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN Ở NƯỚC TA ................... 32
3.2.1. Đăng ký bất động sản Việt Nam thời kỳ trước 1975 ................................... 32
3.2.2. Đăng ký bất động sản thời kỳ từ 1975 đến 2003 ......................................... 33
3.2.3.Thực hiện các quy định của Luật đất đai 2003 ............................................. 34
3.3. QUAN HỆ GIỮA HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ HỆ
THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI ..................................................................................... 35

Chương 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN . 36
4.1. CÁC GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG .......................... 36
4.1.1. Lập kế hoạch .............................................................................................. 36
4.1.2. Phân tích hiện trạng .................................................................................... 36
4.1.3. Nghiên cứu khả thi ..................................................................................... 36
4.1.4. Mô hình hoá hệ thống ................................................................................. 36
4.1.5. Thực hiện hệ thống ..................................................................................... 37
4.1.6. Khai thác hệ thống...................................................................................... 37
4.1.7. Bảo trì hệ thống .......................................................................................... 37
4.2. MỤC TIÊU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN .......... 37
4.2.1 Mục đích ..................................................................................................... 37
4.2.2 Yêu cầu ....................................................................................................... 37
4.3. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ..... 37
4.3.1. Quá trình phân tích ..................................................................................... 37
4.3.2. Đại cương về phân tích hiện trạng .............................................................. 39
4.3.3. Phân tích hiện trạng ở mức tổng thể............................................................ 39
4.3.4. Phân tích hiện trạng ở vị trí làm việc .......................................................... 40
4.3.5. Hoàn thiện kết quả phân tích hiện trạng ..................................................... 41
4.4. MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN ........................ 43
4.4.1. Tổng quan về mô hình hệ thống.................................................................. 43
4.4.2. Thực thể ..................................................................................................... 44
4.4.3. Kết hợp ...................................................................................................... 46
4.4.4. Mô hình dữ liệu cơ sở................................................................................. 50
4.4.5. Xây dựng mô hình dữ liệu .......................................................................... 53
4.4.6. Mô hình xử lý............................................................................................. 56
4.5. THỰC HIỆN, CÀI ĐẶT HỆ THỐNG............................................................... 62
4.5.1. Môi trường xây dựng hệ thống ....................................................................... 62

ii

4.5.2. Hệ thống thông tin địa lý ............................................................................ 64
4.5.3. Hệ thống thông tin logic ............................................................................. 65
4.5.4. Hệ thống thông tin vật lý ............................................................................ 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 69

iii

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Bán nhà không chỉ đơn giản là rao bán và đợi người mua đến

Dưới đây là cái nhìn tổng quát về những bước khác nhau khi bán nhà. 1. Quyết định bán: Hãy cân nhắc tình hình thị trường và xác định thời điểm tốt nhất để bán. Ngoài ra, bạn cũng nên quyết định thời điểm tốt nhất để mua nhà mới – trước hay sau khi bán ngôi nhà hiện thời.


CÁC THUẬT NGỮ BẤT ĐỘNG SẢN

Adjustable rate mortgage – ARM: thế chấp với lãi suất linh động Một loại thế chấp mà mức lãi thay đổi theo định kỳ, theo sự lên xuống của một chỉ số. Tất cả các thế chấp lãi suất linh động đều bị chi phối, ràng buộc vào những chỉ số. Adjustment date: ngày điều chỉnh Ngày mà mức lãi suất của một khế ước thế chấp lãi suất linh động được sẽ thay đổi. Một biểu (bảng kê) cho thấy mỗi lần trả nợ bao nhiêu sẽ đi vào gốc và bao nhiêu sẽ đi vào lãi trong suốt thời gian vay. Biểu...


Bài giảng Nguyên lý bất động sản: Chương 7 - GV. Trần Tiến Khai

Chương 7 Tài trợ và thế chấp bất động sản thuộc bài giảng nguyên lý bất động sản, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với các kiến thức trình bày sau: Giới thiệu, thế chấp bất động sản theo luật dân sự, các khái niệm về tài trợ bất động sản, cơ chế cho vay thế chấp, các cách cho vay thế chấp.


Ebook Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam: Phần 1 - TS. Đinh Văn Ân

Ebook Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam: Phần 1 do TS. Đinh Văn Ân biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về cơ sở lý luận thị trường bất động sản và kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển thị trường bất động sản; thực trạng phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam.


Ví dụ ước tính chi phí một bất động sản phức tạp

Ví dụ đưa ra để tính toán trong phần 10 dựa trên các kỹ thuật đã phân tích ở phần 9 nhưng với mức độ phức tạp hơn


Make a model Roman villa with under-floor heating!

The outputs of an ARIES session have numerous practical uses for conservation and economic development planning. Notably, they can show which regions are critical to maintaining the supply and flows of particular benefits for specific beneficiary groups. By prioritizing conservation and restoration activities around sources and sinks for particular services, benefit flows may be maintained or increased. Similarly, focusing development or extractive resource use outside these regions can prevent degradation of benefit flows. The impacts of proposed projects on human well-being can be more fully evaluated, as improvements or declines in ecosystem services received by specific populations can be demonstrated....


Tìm kế rót vốn cho bất động sản

Để mở lối cho dòng tiền chảy vào thị trường nhà đất, một đơn vị phát triển địa ốc đề xuất áp dụng thêm nghiệp vụ leasing, tức thuê mua, bên cạnh các hình thức repo hay chứng khoán hóa bất động sản. Đến nay nghiệp vụ leasing chưa từng được áp dụng trên thị trường bất động sản VN. Trên thực tế, leasing bắt nguồn từ dịch vụ cho thuê tài sản, động sản như: tàu xe, máy móc, thiết bị và cho thuê tài chính chủ yếu ở các ngân hàng. Người có nhu cầu đặt lệnh leasing một...


Kinh nghiệm đầu tư bất động sản

Tham khảo tài liệu 'kinh nghiệm đầu tư bất động sản', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NHÌN TỪ TẦM VĨ MÔ

Sau một thời gian dài trầm lắng, thị trường bất động sản (*) đã bắt đầu ấm trở lại. Nhiều người dự đoán thị trường sẽ hồi phục và tăng trưởng sau một hai năm nữa. Có hai vấn đề hay được nói đến về thị trường bất động sản: 1) Sốt chu kỳ, từ nóng đến rét (trầm lắng, đóng băng); 2) Giá quá cao. Vì sao thị trường bất động sản từ sốt đến rét? Sốt là triệu chứng cung cầu mất cân đối. Khi cầu lớn hơn cung, hàng thiếu, thị trường nóng, ngược lại, hàng thừa,...


Property Estate Modelling and Forecasting_11

Tham khảo tài liệu 'property estate modelling and forecasting_11', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Bệnh Viêm phổi ở trẻ em
 • 28/09/2012
 • 63.497
 • 131
Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa
 • 21/05/2013
 • 16.389
 • 881
Cái Chết Cô Ca Sĩ Trẻ
 • 19/05/2013
 • 72.145
 • 822

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Apartment Accommodations
 • 07/12/2012
 • 77.042
 • 991

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu