Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 5

Thu thập dữ liệu và quản lý dự án 5.1. Thu thập dữ liệu 5.1.1. Thu thập dữ liệu từ ng-ời dùng Mỗi giai đoạn phát triển hệ thống đồi hỏi sự trao đổi giữa nhà phát triển và ng-ời dùng để nhận đ-ợc thông tin có ích. Mỗi giai đoạn cần tìm kiếm một dải rộng các câu hỏi về ứng dụng. Ví dụ: Khi phân tích tính khả thi, các câu hỏi t-ơng đối rộng và tổng quát: • Đâu là phạm vi của vấn đề? • Cách tốt nhất để tự động hoá là gì? • Công ty...Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 5 Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 5 Thu thập dữ liệu, quản lý dự án, công nghệ phần mềm, tiêu chuẩn công nghệ, đặc tả
4.6 5 2326
 • 5 - Rất hữu ích 1.381

 • 4 - Tốt 945

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Bµi gi¶ng m«n häc C«ng nghÖ phÇm mÒm Trang 69 Ch−¬ng 5 Thu thËp d÷ liÖu vμ qu¶n lý dù ¸n 5.1. Thu thËp d÷ liÖu 5.1.1. Thu thËp d÷ liÖu tõ ng−êi dïng Mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn hÖ thèng ®åi hái sù trao ®æi gi÷a nhµ ph¸t triÓn vµ ng−êi dïng ®Ó nhËn ®−îc th«ng tin cã Ých. Mçi giai ®o¹n cÇn t×m kiÕm mét d¶i réng c¸c c©u hái vÒ øng dông. VÝ dô: Khi ph©n tÝch tÝnh kh¶ thi, c¸c c©u hái t−¬ng ®èi réng vµ tæng qu¸t: • §©u lµ ph¹m vi cña vÊn ®Ò? • C¸ch tèt nhÊt ®Ó tù ®éng ho¸ lµ g×? • C«ng ty cã cè g¾ng ®Ó ph¸t triÓn øng dông nµy hay kh«ng? • C«ng ty cã thÓ hç trî viÖc ph¸t triÓn øng dông kh«ng? Khi ph©n tÝch yªu cÇu chóng ta t×m hiÓu c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn øng dông lµ g×. VÝ dô: • C¸c d÷ liÖu cÇn thiÕt lµ g×? • C¸c xö lý nµo ®−îc tiÕn hµnh vµ c¸c th«ng tin chi tiÕt liªn quan? Khi thiÕt kÕ chóng ta ph¸t triÓn thªm: Lµm thÕ nµo th«ng tin cã liªn quan tíi øng dông: • Lµm thÕ nµo chuyÓn øng dông vµo m«i tr−êng ®· chän? • Lµm thÕ nµo thiÕt kÕ d÷ liÖu logic ®−îc chuyÓn vµo thiÕt kÕ d÷ liÖu vËt lý? • C¸c module ch−¬ng tr×nh ®−îc phèi hîp víi nhau nh− thÕ nµo? C¸c th«ng tin ®ã kh«ng xuÊt ph¸t tõ ®©u kh¸c ngoµi chÝnh tõ yªu cÇu cña ng−êi dïng. NhiÖm vô cña nhµ ph¸t triÓn lµ ph¶i n¾m b¾t ®−îc c¸c th«ng tin trªn. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó thu thËp d÷ liÖu: Pháng vÊn - häp nhãm - quan s¸t - giíi thiÖu tr−íc ch−¬ng tr×nh sau ®ã xin ý kiÕn - Ên ®Þnh c«ng viÖc t¹m thêi - lµm viÖc chung - xem xÐt tµi liÖu néi bé, tµi liÖu ngoµi… Mçi ph−¬ng ph¸p cã −u, nh−îc ®iÓm riªng (chóng ta sÏ th¶o luËn sau). Nhµ ph¸t triÓn phÇn mÒm ph¶i biÕt vËn dông linh ho¹t c¸c ph−¬ng ph¸p trªn ®Ó thu ®−îc th«ng tin mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. 5.1.2. C¸c tÝnh chÊt cña d÷ liÖu. C¸c d÷ liÖu ®−îc ph©n biÖt theo mét vµi khÝa c¹nh: http://www.ebook.edu.vn Th.S. NguyÔn ThÕ C−êng - Khoa CNTT - §¹i häc Hµng h¶i
 2. Bµi gi¶ng m«n häc C«ng nghÖ phÇm mÒm Trang 70 • §Þnh h−íng thêi gian. • CÊu tróc. • NhËp nh»ng. • Ng÷ nghÜa. • §é lín. Mçi yÕu tè trªn ®Òu quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh c¸c ®Æc t¶ cña øng dông bëi v× chóng h−íng dÉn cho c«ng nghÖ phÇn mÒm biÕt sè l−îng vµ kiÓu th«ng tin nªn ®−îc chän. Còng vËy, c¸c kiÓu d÷ liÖu kh¸c nhau cã liªn quan tíi c¸c lo¹i øng dông kh¸c nhau vµ ®ßi hái c¸c kü thuËt khai th¸c th«ng tin kh¸c nhau. Kh«ng chó ý tíi c¸c ®Æc tÝnh cña d÷ liÖu sÏ dÉn tíi lçi ph©n tÝch thiÕt kÕ. Bªn c¹nh viÖc thu thËp th«ng tin, chóng ta còng cÇn sö dông c¸c kü thuËt ®Þnh l−îng th«ng tin vµ biªn dÞch vµ øng dông ®Ò ra. TÝnh chÊt 1: H−íng thêi gian. TÝnh h−íng thêi gian cña d÷ liÖu ®Ò cËp tíi qu¸ khø, hiÖn t¹i hoÆc c¸c ®ßi hái t−¬ng lai cña øng dông ®Ò ra. C¸c d÷ liÖu qu¸ khø, vÝ dô, cã thÓ m« t¶ c«ng viÖc ®· ®−îc biÕn ®«it thÕ nµo qua thêi gian, c¸c quy ®Þnh ¶nh h−ëng thÕ nµo tíi nhiÖm vô, vÞ trÝ cña nã trong tæ chøc vµ nhiÖm vô. C¸c th«ng tin qu¸ khø lµ chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ x¸c ®¸ng. C¸c th«ng tin hiÖn t¹i lµ c¸c th«ng tin vµ c¸i g× ®ang x¶y ra. VÝ dô th«ng tin øng dông hiÖn t¹i liªn quan tíi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty, sè l−îng c¸c lÖnh ®−îc thùc hiÖn trong ngµy hoÆc sè l−îng c¸c hang ho¸ ®−îc s¶n xuÊt, c¸c chÝnh s¸ch, s¶n phÈm, ®ßi hái nghiÖp vô, yªu cÇu ph¸p quy hiÖn t¹i hoÆc c¸c rang buéc kh¸c còng rÊt cÇn thiÕt cho viÖc ph¸t triÓn øng dông. C¸c th«ng tin hiÖn t¹i nªn ®−îc chuyÓn thµnh c¸c t− liÖu cho phï hîp víi ®éi ngò ph¸t triÓn ®Ó t¨ng sù hiÓu biÕt cña hä vÒ øng dông vµ ph¹m vi cña bµi to¸n C¸c ®ßi hái trong t−¬ng lai liªn quan ®Õn c¸c sù thay ®æi sÏ diÔn ra, chóng kh«ng chÝnh x¸c vµ rÊt khã kiÓm tra. C¸c dù ®o¸n kinh tÕ, khuynh h−íng tiÕp thÞ, kinh doanh lµ c¸c vÝ dô. TÝnh chÊt 2: TÝnh cã cÊu tróc. Th«ng tin chóng ta thu thËp ®−îc lµ nh÷ng th«ng tin ®−îc tæ chøc theo mét cÊu tróc (khu«n mÉu) nhÊt ®Þnh; cã nh− vËy míi thÓ hiÖn mét ý nghÜa ph¶n ¸nh mét ®èi t−îng nµo ®ã, ®iÒu nµy lµ hiÓn nhiªn. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thu thËp d÷ liÖu, chóng ta cã khi kh«ng hiÓu ®−îc cÊu tróc cña th«ng tin ph¶n ¸nh, mµ rÊt cã thÓ hiÓu http://www.ebook.edu.vn Th.S. NguyÔn ThÕ C−êng - Khoa CNTT - §¹i häc Hµng h¶i
 3. Bµi gi¶ng m«n häc C«ng nghÖ phÇm mÒm Trang 71 theo h−íng kh¸c (®iÒu nµy ®· ®−îc ®Ò cËp ë phÇn c¸c lçi cã thÓ m¾c ph¶i trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hÖ thèng - Ch−¬ng 2). CÊu tróc cña th«ng tin ®Þnh h−íng vÒ phÇn më réng theo ®ã th«ng tin cã thÓ ®−îc ph©n lo¹i theo mét c¸ch nµo ®ã. CÊu tróc cã thÓ tham chiÕu tíi c¸c hµm, m«i tr−êng hoÆc d¹ng d÷ liÖu h¹y h×nh thøc xö lý. C¸c th«ng tin thay ®æi tõ phi cÊu tróc cho tíi cÊu tróc mµ phÇn cÊu tróc ®−îc x¸c ®Þnh bëi c«ng nghÖ phÇn mÒm (SE). Mét vÝ dô thùc tÕ khi ph©n tÝch chøc n¨ng cña nghiÖp vô. C¸c chøc n¨ng cña nghiÖp vô nÕu theo ng−êi qu¶n lý hÖ thèng th× kh«ng thÓ kÓ ra hÕt v× ®ã lµ c¸c c«ng viÖc cña tõng bé phËn, cña tõng nh©n viªn. Do vËy ta chØ n¾m ®−îc nh÷ng c¸i tæng quan (cã tÝnh trõu t−îng cao - kh«ng râ rµng, cô thÓ). Cßn c¸c chøc n¨ng nghiÖp vô cña tõng bé phËn, tõng nh©n viªn th× rÊt nhá lÎ. Vµ ®øng gi÷a mét danh s¸ch c¸c chøc n¨ng nh− vËy th× khã cã thÓ thÊy ®−îc tÝnh cÊu tróc cña nã. C¸c nhµ ph©n tÝch l¹i ph¶i "ngåi l¹i" víi nhau vµ tæ chøc l¹i c¸c chøc n¨ng nghiÖp vô ®ã. Cã nh− vËy th× khi x©y dùng ch−¬ng tr×nh, ta tr¸nh ph¶i lµm ®i lµm l¹i c¸c chøc n¨ng gièng nhau gi÷a c¸c bé phËn trong thùc tÕ. Mµ ta chØ cÇn nªu ra mét liªn kÕt (link) tõ bé phËn (module) nµy ®Õn bé phËn kh¸c. TÝnh "kh«ng chuÈn" cña d÷ liÖu thÓ hiÖn râ nhÊt ë th«ng tin trong mét tê "ho¸ ®¬n". Ho¸ ®¬n thanh to¸n thÓ hiÖn rÊt nhiÒu th«ng tin, nh−: Sè HD, Tªn H§, Tªn kh¸ch hµng, §Þa chØ kh¸ch hµng, … vµ sau ®ã lµ mét b¶ng liÖt kª chi tiÕt tªn c¸c mÆt hµng, ®¬n gi¸, sè l−îng, thµnh tiÒn ... nh−ng trong thùc tÕ, kh«ng mét b¶ng d÷ liÖu cã khu«n d¹ng gièng nh− mét ho¸ ®¬n nµo cã mÆt trong kho d÷ liÖu cña hÖ thèng. §iÒu nµy lµ do liªn kÕt d÷ liÖu tõ c¸c b¶ng kh¸c mµ thµnh, tr¸nh l−u tr÷ trïng lÆp qu¸ nhiªu th«ng tin. Do vËy, c¸c nhµ thiÕt kÕ d÷ liÖu ®· tæ chøc l¹i cÊu tróc cña d÷ liÖu cÇn l−u tr÷. TÝnh chÊt 3: §Çy ®ñ. H¬n lóc nµo hÕt, khi t×m hiÓu vÒ mét ®èi t−îng hay lÜnh vùc nµo ®ã, ta lu«n cÇn th«ng tin ph¶n ¸nh vÒ nã mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c nhÊt cã thÓ cã. VÒ mÆt lý thuyÕt th× kh«ng bao giê ta cã ®−îc toµn bé th«ng tin vÒ ®èi t−îng hay lÜnh vùc mµ ta xö lý. Trong thùc tÕ còng nh− vËy, th«ng tin mµ ta cã chØ lµ t¹m ®ñ ®Ó ta cã thÓ xö lý mµ th«i. C¸c th«ng tin cã thÓ xÕp theo cÊp ®é tÝnh ®Çy ®ñ mµ cao nhÊt lµ mäi th«ng tin cÇn thiÕt sÏ ®−îc biÓu diÔn. Mçi kiÓu øng dông ®ßi hái mét møc ®é ®Çy ®ñ kh¸c nhau. C¸c hÖ thèng xö lý giao dÞch lu«n tiÕp cËn c¸c th«ng tin ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c (vÝ dô hÖ thèng b¸n vÐ m¸y bay). Tuy nhiªn c¸c hÖ thèng x©y dùng theo kiÕn tróc hÖ chuyªn gia hay trÝ tuÖ nh©n t¹o (AI) lµ minh ho¹ tèt nhÊt viÖc xö lý th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ. TÝnh chÊt 4: NhËp nh»ng. TÝnh nhËp nh»ng lµ mét thuéc tÝnh cña d÷ liÖu kh«ng trong s¸ng vÒ nghÜa hoÆc cã nhiÒu nghÜa mét c¸ch h÷u ý (cã chñ ®Þnh). TÝnh chÊt nµy liªn quan ®Õn møc ®é ng÷ http://www.ebook.edu.vn Th.S. NguyÔn ThÕ C−êng - Khoa CNTT - §¹i häc Hµng h¶i
 4. Bµi gi¶ng m«n häc C«ng nghÖ phÇm mÒm Trang 72 nghÜa. VÝ dô, nh×n thÊy mét cöa hiÖu cã thÓ ®Ò biÓn “GiÆt lµ hÊp”, th× mét cËu bÐ cã thÓ hái bè mét c©u hái nh− sau: “T¹i sao giÆt l¹i lµ hÊp?”, vµo hoµn c¶nh nµy, «ng bè sÏ ph¶i mÊt rÊt nhiÒu c«ng søc ®Ó gi¶i thÝch cho con hiÓu. Nh− vËy cã hiÖn t−îng “«ng nãi gµ, bµ ho¸ cuèc”. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy cÇn c¨n cø vµo ng÷ c¶nh. TÝnh chÊt 5: Ng÷ nghÜa. Mäi ng−êi trong mét tæ chøc ®Òu cã mét tËp hîp c¸c ®Þnh nghÜa ®−îc chia sÎ cho biÕt c¸c thuËt ng÷, chÝnh s¸ch hoÆc c¸c hµnh ®éng ®−îc biÓu hiÖn nh− thÕ nµo. Ng÷ nghÜa rÊt quan träng víi viÖc ph¸t triÓn øng dông vµ víi chÝnh b¶n th©n øng dông ®ã. NÕu mäi ng−êi dïng chung mét thuËt ng÷ mµ cã c¸ch hiÓu kh¸c nhau th× sÏ dÉn ®Õn kh«ng thÓ trao ®æi th«ng tin ®−îc. §èi víi øng dông th× d÷ liÖu sÏ kh«ng bao giê xö lý ®−îc cho ®Õn khi ng−êi sö dông hiÓu ®−îc ng÷ nghÜa cña d÷ liÖu nµy. C¸c øng dông sÏ cã ý nghÜa x¸c ®Þnh víi môc d÷ liÖu ®−îc ®Þnh tÝnh th«ng qua viÖc ®µo t¹o vµ sö dông l©u dµi. Khi c¸c c¸n bé chñ chèt chuyÓn c«ng t¸c, th× kh¶ n¨ng chuyÓn ho¸ ng÷ nghÜa dÔ mÊt. ViÖc ®¸nh mÊt ng÷ nghÜa cña mét c«ng ty cã thÓ g©y tæn thÊt rÊt lín cho c«ng ty ®ã. TÝnh chÊt 6: §é lín (volume). Volume lµ sè l−îng c¸c sù kiÖn nghiÖp vô hÖ thèng ph¶i tiÕn hµnh trong mét chu kú nµo ®ã. Volume cña t¹o míi hay thay ®æi kh¸ch hµng ®−îc tiÕn hµnh theo th¸ng hoÆc n¨m, trong ®ã volume cña giao dÞch ®−îc tiÕn hµnh theo ngµy giê hoÆc lµ theo peak volume (peak volume lµ sè c¸c giao dÞch hoÆc c¸c sù kiÖn ®−îc thùc hiÖn trong thêi kú bËn nhÊt). Thêi kú cao ®iÓm cã thÓ lµ cuèi n¨m hoÆc cuèi c¸c quý, vÝ dô chuÈn bÞ cho b¸o c¸o nép thuÕ. Volume cña d÷ liÖu lµ mét nguån th«ng tin phøc t¹p bëi v× sè l−îng thêi gian cÇn thiÕt víi mét giao dÞch ®¬n lÎ cã thÓ trë thµnh rÊt quan träng ®èi víi l−îng lín d÷ liÖu cÇn xö lý sau nµy. 5.1.3. C¸c kü thuËt thu thËp d÷ liÖu. C¸c kü thuËt thu thËp d÷ liÖu cã thÓ kÓ ra lµ: pháng vÊn, häp nhãm, quan s¸t Ên ®Þnh c«ng viÖc t¹m thêi, xem xÐt tµi liÖu, xem xÐt phÇn mÒm. Mçi kü thuËt ®Òu cã ®iÓm m¹nh vµ h¹n chÕ vµ sè l−îng vµ kiÓu d÷ liÖu ta thu ®−îc khi sö dông chóng. Chóng ta h·y bµn luËn vÒ c¸c kü n¨ng nµy. 5.1.3.1. Pháng vÊn. Pháng vÊn lµ viÖc tËp hîp mét nhãm ng−êi sè l−îng Ýt trong mét kho¶ng thêi gian cè ®Þnh víi mét môc ®Ých cô thÓ. Pháng vÊn th−êng ®−îc tiÕn hµnh víi 1 hoÆc 2 ng−êi hái ®èi víi 1 ng−êi ®−îc pháng vÊn. Trong qu¸ tr×nh pháng vÊn, c¸c c©u hái cã thÓ ®−îc thay ®æi. B¹n cã thÓ ®¸nh gi¸ ®−îc c¶m nhËn cña hä, ®éng c¬ vµ thãi quen víi c¸c bé phËn, qu¸ tr×nh qu¶n lý hoÆc c¸c th«ng tin vÒ thùc thÓ kh¸c ®¸ng chó ý. KiÓu cña pháng vÊn lµ kiÓu cña th«ng tin yªu cÇu. Pháng vÊn ®−îc dÉn d¾t sao cho c¶ 2 bªn tham gia ®Òu c¶m thÊy tho¶ m·n víi kÕt qu¶ cña nã. Cuéc pháng vÊn ®−îc chuÈn bÞ kü http://www.ebook.edu.vn Th.S. NguyÔn ThÕ C−êng - Khoa CNTT - §¹i häc Hµng h¶i
 5. Bµi gi¶ng m«n häc C«ng nghÖ phÇm mÒm Trang 73 ®ång nghÜa víi viÖc hiÓu ®−îc vÒ ng−êi ®ang ®−îc pháng vÊn. Do ®ã b¹n kh«ng lµ cho hä bèi rèi vµ b¹n cã thÓ hái vµi c©u ban ®Çu ®−îc chuÈn bÞ cho dï kh«ng ph¶i lµ tÊt c¶. Mét cuéc pháng vÊn bao giê còng cã b¾t ®Çu, ®o¹n gi÷a vµ kÕt thóc. • Lóc b¾t ®Çu, b¹n tù giíi thiÖu vµ ®Æt c¸c c©u hái ®¬n gi¶n. Nªn b¾t ®Çu víi c¸c c©u hái tæng qu¸t v× kh«ng ®ßi hái c¸c tr¶ lêi mang tÝnh quan ®iÓm c¸ nh©n. H·y chó ý ®Õn kÕt qu¶ tr¶ lêi ®Ó t×m ra mèi c¸c c©u hái tiÕp theo vµ tÝnh trung thùc, th¸i ®é cña ng−êi ®−îc pháng vÊn. • Vµo gi÷a buæi, nªn tËp trung vµo chñ ®Ò. H·y lÊy mäi th«ng tin b¹n cÇn l−u ý, sö dông c¸c kü thuËt mµ b¹n ®· chän ban ®Çu. NÕu thÊy mét vµ th«ng tin qua träng, h·y hái xem b¹n cã thÓ ®−îc th¶o luËn sau nµy. • Vµo lóc kÕt thóc, h·y tãm t¾t c¸c thø mµ b¹n ®· nghe vµ nãi nh÷ng g× sÏ pháng vÊn tiÕp. B¹n cã thÓ ghi chÐp vµ ®Ò nghÞ ng−êi ®−îc hái xem xÐt l¹i. Tèt nhÊt lµ trong thêi gian 48 giê vµ cã sù chÊp nhËn cña ng−êi dïng theo ngµy x¸c ®Þnh. Pháng vÊn cã thÓ sö dông 2 lo¹i c©u hái: • C©u hái më: Lµ c©u hái cã nhiÒu c¸ch tr¶ lêi kh¸c nhau, c©u hái më thÝch hîp cho c¸c chøc n¨ng øng dông hiÖn t¹i còng nh− ®ang ®Ò nghÞ vµ cho viÖc x¸c ®Þnh c¶m nhËn ý kiÕn, vµ mong ®äi vÒ øng dông ®−îc ®Ò ra. Mét vÝ dô lµ: “¤ng cã thÓ nãi cho t«i vÒ …”, “¤ng cã thÓ m« t¶ lµm thÕ nµo …”. • C©u hái ®ãng: lµ c©u hái mµ chØ tr¶ lêi “cã” hoÆc “kh«ng” hoÆc mét c©u tr¶ lêi cô thÓ. C¸c c©u hái ®ãng tèt cho khai th¸c th«ng tin thùc tÕ hoÆc b¾t ng−êi dïng tËp trung vµo pháng vÊn. VÝ dô, c©u hái cã thÓ lµ: “B¹n cã dïng c¸c b¸o c¸o hµng th¸ng hay kh«ng ?”. Víi c¸c c©u tr¶ lêi “Cã” th× cã thÓ ®−îc tiÕp nèi b»ng c©u hái më: “¤ng cã thÓ gi¶i thÝch …” C¸c b−íc tiÕn hµnh pháng vÊn thµnh c«ng TiÕn hµnh ®Æt cuéc hÑn phï hîp víi thêi gian cña pháng vÊn. ChuÈn bÞ tèt, t×m hiÓu kü vÒ ng−êi ®−îc pháng vÊn. §óng giê. Cã kÕ ho¹ch më ®Çu Giíi thiÖu b¶n th©n, môc ®Ých. Sö dông c©u hái më ®Ó b¾t ®Çu. Lu«n l−u ý vµo c©u tr¶ lêi. Cã kÕ ho¹ch cho néi dung chÝnh. KÕt hîp c©u hái ®ãng vµ më. http://www.ebook.edu.vn Th.S. NguyÔn ThÕ C−êng - Khoa CNTT - §¹i häc Hµng h¶i
 6. Bµi gi¶ng m«n häc C«ng nghÖ phÇm mÒm Trang 74 Lu«n b¸m s¸t c¸c c¸ch tr×nh bµy vµ ph¸t triÓn chi tiÕt. Lu«n cung cÊp th«ng tin ph¶n håi, vÝ dô: “Cho phÐp t«i tr×nh l¹ ®iÒu «ng võa nãi …”. H¹n chÕ ghi chÐp nÕu thÊy kh«ng tiÖn. Cã kÕ ho¹ch kÕt thóc. Tãm t¾t néi dung, yªu cÇu hiÖu chØnh. Yªu cÇu x¸c thùc l¹i néi dung, ®¸nh gi¸ l¹i ghi chÐp. Cho biÕt ngµy th¸ng hä sÏ nhËn ®−îc b¸o c¸o. Thèng nhÊt ngµy th¸ng lÊy b¶n hiÖu chØnh. X¸c nhËn l¹i lÞch lµm viÖc. C¸c c©u hái cã thÓ ®−a ra theo kiÓu cã cÊu tróc hay phi cÊu tróc. • Pháng vÊn cã cÊu tróc lµ pháng vÊn trong ®ã ng−êi ®−îc pháng vÊn ®· cã danh s¸ch c¸c môc cÇn duyÖt qua, c¸c c©u hái x¸c ®Þnh vµ c¸c th«ng tin cÇn t×m hiÓu ®· ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc. • Pháng vÊn kh«ng cÊu tróc lµ pháng vÊn ®−îc ®Þnh h−íng bëi c©u tr¶ lêi. C¸c c©u hái phÇn lín lµ c©u hái më, kh«ng cã mét kÕ ho¹ch ban ®Çu. Do vËy ng−êi ®i pháng vÊn biÕt c¸c th«ng tin cÇn thiÕt sÏ dïng tõ c¸c c©u hái më ®Ó ph¸t triÓn chi tiÕt h¬n vÒ chñ ®Ò. Pháng vÊn cã cÊu tróc thÝch hîp khi b¹n biÕt vÒ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt tr−íc khi pháng vÊn. Ng−îc l¹i, pháng vÊn phi cÊu tróc thÝch hîp khi b¹n kh«ng thÓ ®o¸n tr−íc ®−îc chñ ®Ò, hay ch−a cã th«ng tin g× vÒ ng−êi ®−îc pháng vÊn. C¸c tr−êng hîp ®iÓn h×nh cña pháng vÊn lµ ng−êi kh¸ch hµng b¾t ®Çu víi pháng vÊn phi cÊu tróc ®Ó cho hai bªn nhËn thøc ®−îc vÒ miÒn cña bµi to¸n (hiÓu s¬ l−îc vÊn ®Ò). Sau ®ã, pháng vÊn dÇn dÇn trë thµnh cã cÊu tróc vµ tËp trung vµo c¸c th«ng tin b¹n cÇn ®Ó hoµn chØnh phÇn ph©n tÝch. C¸c kÕt qu¶ pháng vÊn ng−êi sö dông lªn ®−îc trao ®æi l¹i víi ng−êi ®−îc pháng vÊn trong mét thêi gian ng¾n. Ng−êi ®−îc pháng vÊn ph¶i ®−îc b¸o tr−íc vÒ thêi h¹n ®èi víi viÖc pháng vÊn. Tuy nhiªn, cã thÓ xin bè trÝ bæ sung pháng vÊn trong tr−êng hîp cßn nhiÒu ®iÒu cÇn hái hoÆc nhiÒu ng−êi cÇn gÆp. B¶ng sau so s¸nh pháng vÊn cã cÊu tróc vµ pháng vÊn phi cÊu tróc. Pháng vÊn cã cÊu tróc Pháng vÊn phi cÊu tróc Dïng d¹ng chuÈn cho nhiÒu c©u hái Cã kh¶ n¨ng mÒm dÎo nhÊt DÔ qu¶n lý vµ ®¸nh gi¸ CÇn ch¨m chó nghe vµ cã kü n¨ng më réng c©u hái. ¦u http://www.ebook.edu.vn Th.S. NguyÔn ThÕ C−êng - Khoa CNTT - §¹i häc Hµng h¶i
 7. Bµi gi¶ng m«n häc C«ng nghÖ phÇm mÒm Trang 75 ®iÓm §¸nh gi¸ ®−îc nhiÒu môc ®Ých. Cã thÓ bao ®−îc nh÷ng th«ng tin ch−a biÕt Kh«ng cÇn ®µo t¹o nhiÒu. §ßi hái cã thùc hµnh. Cã kÕt qu¶ trong c¸c pháng vÊn. Nh−îc Chi phÝ chuÈn bÞ lín. L·ng phÝ thêi gian pháng vÊn. ®iÓm TÝnh cã cÊu tróc cã thÓ kh«ng thÝch Ng−êi ®−îc pháng vÊn cã thÓ ®Þnh hîp cho mäi t×nh huèng. kiÕn víi c¸c c©u hái. Gi¶m tÝnh chñ ®éng cña ng−êi ®i Tèn thêi gian lùa chän vµ ph©n tÝch pháng vÊn. th«ng tin. Mét kü n¨ng tèt lµ ph¸t triÓn c¸c s¬ ®å nh− lµ mét phÇn cña tµi liÖu pháng vÊn. Khi b¾t ®Çu mét cuéc pháng vÊn míi, nªn bµn b¹c vÒ c¸c s¬ ®å vµ ®−a cho hä b¶n ghi chÐp ®Ó hä cã thÓ kiÓm tra sau nµy. B¹n sÏ nhËn ®−îc ngay ý kiÕn ph¶n håi vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña s¬ ®å vµ hiÓu biÕt cña b¹n vÒ øng dông. Lîi Ých cña c¸ch tiÕp cËn nµy thÓ hiÖn c¶ mÆt kü n¨ng vµ t©m lý. Tõ khÝa c¹nh kü thuËt, b¹n th−êng xuyªn ®−îc kiÓm tra l¹i c¸c vÊn ®Ò mµ b¹n ®−îc nghe. Cho tíi khi thêi gian ph©n tÝch kÕt thóc, c¶ b¹n vµ kh¸ch hµng ®Òu tin ch¾c r»ng qu¸ tr×nh xö lý øng dông lµ ®Çy ®ñ. Tõ khÝa c¹nh t©m lý, b¹n lµm t¨ng niÒn tin cña kh¸ch hµng vµo kh¶ n¨ng ph©n tÝch b»ng c¸ch tr×nh bµy c¸c hiÓu biÕt cña m×nh. Mçi khi b¹n c¶i thiÖn s¬ ®å vµ ®i vµo ph©n tÝch, b¹n còng t¨ng ®−îc niÒm tin cña ng−êi sö dông r»ng b¹n cã thÓ x©y dùng ®−îc øng dông ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña hä. Pháng vÊn thÝch hîp cho viÖc nhËn th«ng tin ®¶m b¶o c¶ sè l−îng lÉn chÊt l−îng: C¸c kiÓu th«ng tin ®Þnh tÝnh lµ: c¸c ý kiÕn, niÒm tin, thãi quen, chÝnh s¸ch vµ m« t¶. C¸c kiÓu th«ng tin ®Þnh l−îng bao gåm: tÇn suÊt, sè l−îng, ®Þnh l−îng c¸c môc ®−îc dïng trong øng dông. Pháng vÊn lµ mét d¹ng kh¸c cña thu thËp d÷ liÖu cã thÓ lµm b¹n l¹c lèi, thiÕu chÝnh x¸c hoÆc th«ng tin kh«ng thÝch hîp. B¹n cÇn häc c¸ch ®äc ng«n ng÷ b»ng cö chØ, thãi quen ®Ó quyÕt ®inh ®−îc c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho cïng mét th«ng tin. Trong khi pháng vÊn, chóng ta cÇn chó ý ®Õn hµn ®éng cñ ng−êi ®−îc pháng vÊn ®Ó cã c¸ch øng xö thÝch hîp. B¶ng sau liÖt kª mét vµi t×nh huèng vµ kinh nghiÖm xö lý. Hµnh vi cña ng−êi ®−îc pháng vÊn. §¸p øng cña ng−êi ®i pháng vÊn. §o¸n c¸c c©u tr¶ lêi chø kh«ng thõa nhËn lµ kh«ng Sau pháng vÊn, kiÓm tra chÐo c¸c c©u tr¶ lêi. biÕt Cè nãi nh÷ng ®iÒu lät tai ng−êi ®i pháng vÊn, sai Tr¸nh c¸c c©u hái dÔ ®o¸n ®−îc c©u tr¶ lêi, kiÓm sù thËt. tra chÐo c¸c c©u hái Cho th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ Kiªn tr× hái ®Ó ®¹t môc ®Ých. Dõng tr×nh bµy khi ng−êi ®i pháng vÊn ghi chÐp Ghi nhanh nhÊt cã thÓ, chØ hái c¸c c©u quan träng http://www.ebook.edu.vn Th.S. NguyÔn ThÕ C−êng - Khoa CNTT - §¹i häc Hµng h¶i
 8. Bµi gi¶ng m«n häc C«ng nghÖ phÇm mÒm Trang 76 Véi v· hay tr¶ lêi rêi r¹c, uÓ o¶i Nhanh chãng kÕt thóc, ®Ò nghÞ bè trÝ buæi kh¸c ThÓ hiÖn sù kh«ng quan t©m, tr¶ lêi ®øt qu·ng Nãi chuyÖn vui sau ®ã chuyÓn ®Ò tµi kh¸c Kh«ng muèn thay ®æi m«i tr−êng hiÖn t¹i §éng viªn c¶i thiÖn m«i tr−êng hiÖn t¹i vµ so s¸nh 2 khuynh h−íng. Kh«ng hîp t¸c, tõ chèi tr¶ lêi LÊy nguån tin kh¸c vµ hái: “¤ng cã quan t©m vÒ nh÷ng ®iÒu ng−êi kh¸c nãi vÒ «ng hay kh«ng?”. NÕu c©u tr¶ lêi lµ “Kh«ng” th× th«i pháng vÊn. Phµn nµn vÒ vÞ trÝ c«ng t¸c, l−¬ng, … T×m ra mÊu chèt vÊn ®Ò. Cè g¾ng dÉn d¾t vÒ chñ ®Ò chÝnh, vÝ dô: “D−êng nh− c¬ quan «ng cã rÊt nhiÒu vÊn ®Ò, cã thÓ øng dông míi mµ chóng t«i ®Ò xuÊt sÏ gi¶i quyÕt ®−îc c¸c vÊn ®Ò trªn”. Lµ ng−êi thÝch thó vÒ c«ng nghÖ Chän läc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt, kh«ng ®Ó bÞ l«i cuèn vµo c¸c vÊn ®Ò c«ng nghÖ. Pháng vÊn vµ gÆp gì phï hîp víi mäi lo¹i kiÓu d÷ liÖu do ®ã chóng th−êng xuyªn ®−îc sö dông. ¦u ®iÓm cña pháng vÊn: • NhËn ®−îc c¶ th«ng tin chÊt l−îng vµ sè l−îng. • NhËn ®−îc c¶ th«ng tin ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt. • Lµ ph−¬ng ph¸p tèt cho c¸c yªu cÇu bªn ngoµi. Nh−îc ®iÓm cña pháng vÊn: • §ßi hái cã kü n¨ng giao tiÕp. • Cã thÓ cã kÕt qu¶ thiªn vÞ v× mang tÝnh chñ quan cña ng−êi ®−îc pháng vÊn. • Cã thÓ dÉn ®Õn c¸c th«ng tin sai l¹c, kh«ng liªn quan, thiÕu chÝnh x¸c. • §ßi hái ph¶i cã 3 ng−êi ®Ó kiÓm tra kÕt qu¶. • Kh«ng thÝch hîp víi sè l−îng lín ng−êi. 5.1.3.2. Quan s¸t. Quan s¸t cã thÓ tiÕn hµnh thñ c«ng hoÆc tù ®éng. • Theo c¸ch thñ c«ng, ng−êi quan s¸t ngåi t¹i chç vµ ghi chÐp l¹i c¸c ho¹t ®éng, c¸c b−íc xö lý c«ng viÖc. C¸c b¨ng video ®«i khi cã thÓ ®−îc dïng. Ghi chÐp hoÆc b¨ng ghi h×nh ®−îc ph©n tÝch cho c¸c sù kiÖn, c¸c m« t¶ ®éng tõ chÝnh, hoÆc c¸c ho¹t ®éng chØ râ lý do, c«ng viÖc, hoÆc c¸c th«ng tin vÒ c«ng viÖc. • Theo c¸ch tù ®éng, m¸y tÝnh sÏ l−u tr÷ ch−¬ng tr×nh th−êng tró, l−u l¹i vÕt cña c¸c ch−¬ng tr×nh ®−îc sö dông, email vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c ®−îc xö lý bëi m¸y. C¸c file nhËt ký cña m¸y sÏ ®−îc ph©n tÝch ®Ó m« t¶ c«ng viÖc. http://www.ebook.edu.vn Th.S. NguyÔn ThÕ C−êng - Khoa CNTT - §¹i häc Hµng h¶i
 9. Bµi gi¶ng m«n häc C«ng nghÖ phÇm mÒm Trang 77 ¦u ®iÓm cña quan s¸t: • Bao trïm ®−îc c¸c tiªu chuÈn quyÕt ®Þnh, quy tr×nh suy luËn, c¸c thñ tôc khíp nèi (mang tÝnh thùc hµnh). • Kü s− phÇn mÒm sÏ kh«ng bÞ ®Þnh kiÕn (kh«ng bÞ ¶nh h−ëng bëi ng−êi kh¸c) mµ hoµn toµn tËp trung vµo vÊn ®Ò cña m×nh. • Quan s¸t sÏ kh¾c phôc ng¨n c¸ch gi÷a kü s− phÇn mÒm vµ ng−êi ®−îc pháng vÊn. • NhËn ®−îc c¸c hiÓu biÕt tèt vÒ m«i tr−êng c«ng t¸c hiÖn t¹i, vÊn ®Ò vµ qu¸ tr×nh xö lý th«ng qua quan s¸t. Nh−îc ®iÓm cña quan s¸t: • Thêi gian quan s¸t cã thÓ kh«ng biÓu diÔn cho c¸c cong viÖc diÔn ra th«ng th−êng. • Thãi quen dÔ thay ®æi do biÕt m×nh bÞ quan s¸t (ng−êi bÞ quan s¸t sÏ mÊt tù nhiªn, hµnh ®éng cã thÓ bÞ ghß Ðp). • MÊt nhiÒu thêi gian. Ng−êi ®i quan s¸t nªn x¸c ®Þnh c¸i g× sÏ ®−îc quan s¸t. Nªn x¸c ®Þnh thêi gian cÇn thiÕt cho viÖc quan s¸t, h·y xin sù chÊp thuËn cña c¶ ng−êi qu¶n lý vµ c¸ nh©n tr−íc khi tiÕn hµnh quan s¸t. 5.1.3.3. Ên ®Þnh c«ng viÖc t¹m thêi. Kh«ng cã g× thay thÕ ®−îc kinh nghiÖm. Víi mét c«ng viÖc t¹m thêi, b¹n cã ®−îc nhËn thøc ®Çy ®ñ h¬n vÒ c¸c nhiÖm vô. Còng vËy, ®Çu tiªn b¹n häc c¸c thuËt ng÷ hoµn c¶nh sö dông nã. Thêi gian kÐo dµi tõ 2 tuÇn ®Õn 1 th¸ng ®ñ dµi ®Ó b¹n cã thÓ quen víi phÇn lín c¸c c«ng viÖc th«ng th−êng vµ c¸c t×nh huèng ngo¹i lÖ nh−ng kh«ng ®−îc qu¸ dµi ®Ó trë thµnh chuyªn gia thùc sù ®èi víi c«ng viÖc. C«ng viÖc t¹m thêi cho b¹n c¬ së h×nh thøc ho¸ c¸c c©u hái vÒ chøc n¨ng nµo cña ph−¬ng ph¸p hiÖn thêi cña c«ng viÖc sÏ ®−îc gi÷ l¹i vµ c¸i nµo sÏ bÞ lo¹i trõ hoÆc thay ®æi, nghiªn cøu ®−îc ng÷ c¶nh hiÖn t¹i. Cã thÓ b»ng c«ng viÖc ®Ó thay thÕ cho c¸c c©u hái kh«ng thùc hiÖn ®−îc. BÊt lîi cña c«ng viÖc t¹m thêi lµ tèn thêi gian vµ sù lùa chän vÒ thêi gian cã thÓ lµm tèi thiÓu ho¸ vÊn ®Ò, kh«ng bao hÕt ®−îc c¸c ho¹t ®éng hoÆc thêi gian. Mét nh−îc ®iÓm kh¸c n÷a lµ kü s− phÇn mÒm cã thÓ thiªn kiÕn ho¸ vÒ qu¸ tr×nh xö lý c«ng viÖc (do tù m×nh ®· lµm), néi dung lµm ¶nh h−ëng ®Õn c«ng viÖc thiÕt kÕ sau nµy. 5.1.3.4. Häp nhãm (meeting) http://www.ebook.edu.vn Th.S. NguyÔn ThÕ C−êng - Khoa CNTT - §¹i häc Hµng h¶i
 10. Bµi gi¶ng m«n häc C«ng nghÖ phÇm mÒm Trang 78 Meeting lµ viÖc tËp trung tõ 3 ng−êi trë lªn trong mét kho¶ng thêi gian ®Ó th¶o luËn vÒ mét chñ ®Ò nhÊt ®Þnh. Meeting cã thÓ võa bæ sung võa thay thÕ pháng vÊn b»ng c¸ch cho phÐp c¸c thµnh viªn kiÓm tra l¹i c¸c kÕt qu¶n pháng vÊn c¸ nh©n. Nã cã thÓ thay thÕ pháng vÊn b»ng c¸ch cung cÊp mét diÔn ®µn cho c¸c thµnh viªn cïng t×m ra c¸c yªu cÇu vµ c¸c gi¶i ph¸p cho øng dông. Meeting cã thÓ lµm l·ng phÝ thêi gian. Nãi chung nÕu meeting cµng lín th× cµng Ýt ý kiÕn nhÊt trÝ vµ thêi gian ®Ó ®i ®Õn quyÕt ®Þnh sÏ kÐo dµi. Do vËy lªn cã kÕ ho¹ch ban ®Çu cho meeting. LÞch tr×nh nªn cung cÊp tr−íc cho c¸c thµnh viªn. Sè l−îng chñ ®Ò cÇn th¶o luËn chØ nªn thÊp h¬n 5 chñ ®Ò. Meeting lªn cã thêi gian cè ®Þnh vµ cã ®Þa ®iÓm thèng nhÊt cô thÓ víi c¸c quyÕt ®Þnh cÇn thiÕt. Meeting kh«ng nªn kÐo dµi qu¸ 2 giê ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o ®−îc sù tËp trung, chó ý cña c¸c thµnh viªn. ¦u ®iÓm cña häp nhãm : • Cã thÓ ra quyÕt ®Þnh mµ c¸c thµnh viªn ®Òu ph¶i tu©n theo (®a sè). • NhËn ®−îc c¶ th«ng tin tæng hîp vµ chi tiÕt. • Lµ ph−¬ng ph¸p tèt cho c¸c yªu cÇu bªn ngoµi. • TËp hîp ®−îc nhiÒu ng−êi dïng liªn quan. Nh−îc ®iÓm cña häp nhãm: • MÊt nhiÒu c«ng søc thêi gian vµ tiÒn b¹c ®Ó chuÈn bÞ. • NÕu sè ®¹i biÓu nhiÒu sÏ tèn thêi gian ®Ó ra ®−îc quyÕt ®Þnh. • C¸c ng¾t qu·ng trong cuéc häp dÔ lµm mäi ng−êi ph©n t¸n. • DÔ chuyÓn sang c¸c chñ ®Ò Ýt liªn quan nh− : chÝnh trÞ, thÓ thao, thêi trang … • Mêi kh«ng ®óng thµnh viªn dÉn ®Õn chËm cã kÕt qu¶. 5.1.3.5. §iÒu tra qua b¶n c©u hái §−îc øng dông khi cÇn lÊy ý kiÕn cña ®¹i ®a sè ng−êi dïng vÒ mét sè th«ng tin ®Ó cã thÓ tËp hîp sè liÖu thèng kª mµ kh«ng cã ®iÒu kiÖn gÆp trùc tiÕp. Víi c¸ch nµy, ng−êi thu thËp d÷ liÖu sÏ so¹n tr−íc mét b¶n c©u hái, cã thÓ cã s½n c¸c ph−¬ng ¸n lùa chän ®Ó ng−êi dïng lùa chän ®¸nh dÊu vµo, sau ®ã thu l¹i vµ thèng kª kÕt qu¶. VÝ dô, c¸c c©u hái cã thÓ nh− sau : B¹n th−êng øng dông m¸y tÝnh vµo c¸c lÜnh vùc nµo sau ®©y ? A. Gi¶i trÝ. B. C«ng viÖc. C. Do ý thÝch. D. Kh«ng dïng. http://www.ebook.edu.vn Th.S. NguyÔn ThÕ C−êng - Khoa CNTT - §¹i häc Hµng h¶i
 11. Bµi gi¶ng m«n häc C«ng nghÖ phÇm mÒm Trang 79 Víi c¸ch thøc nµy, ng−êi thu thËp kh«ng cÇn mÊt thêi gian gÆp trùc tiÕp (nh− pháng vÊn hoÆc häp nhãm) mµ vÉn thu ®−îc th«ng tin, kh«ng ®ßi hái kü n¨ng giao tiÕp. C¸c c©u hái trong danh s¸ch cã thÓ lµ d¹ng pháng vÊn trªn giÊy hoÆc m¸y tÝnh. ¦u ®iÓm chÝnh cña c©u hái lµ nÕu nh− kh«ng cÇn ph¶i chØ râ tªn cña ng−êi tr¶ lêi th× th«ng tin c¸c c©u tr¶ lêi sÏ cã tÝnh trung thùc cao h¬n. Còng vËy, c¸c c©u hái chuÈn x¸c cung cÊp c¸c d÷ liÖu thùc mµ theo ®ã c¸c quyÕt ®Þnh cã thÓ ®−îc dùa vµo. C¸c môc c©u hái, nh− lµ pháng vÊn cã thÓ lµ c©u hái më hoÆc ®ãng. ¦u ®iÓm cña b¶n c©u hái : • Ng−êi cho ý kiÕn cã thÓ kh«ng cÇn biÕt tªn do vËy cho quan ®iÓm vµ c¶m nhËn cã tÝnh trung thùc cao, cã thÓ dùa vµo ®ã ®Ó ra quyÕt ®Þnh. • Cã thÓ tiÕn hµnh víi nhiÒu ng−êi. • ThÝch hîp víi c¸c c©u hái ®ãng vµ h÷u h¹n. • Phï hîp víi c«ng ty ®a chøc n¨ng vµ cã thÓ tuú biÕn theo ®Þa ph−¬ng. Nh−îc ®iÓm cña b¶n c©u hái : • Khã thùc hiÖn l¹i ®−îc. • C¸c c©u hái kh«ng ®−îc tr¶ lêi kh«ng cã nghÜa lµ kh«ng cã th«ng tin. • C¸c c©u hái cã thÓ khã hiÓu do yªu cÇu cÇn ph¶i ng¾n gän • Thùc hiÖn ®¸nh gi¸ cã thÓ chËm. • Ng−êi dïng Ýt cã kh¶ n¨ng ®−a ra ý kiÕn kh¸c (do tÝnh ®ãng cña c¸c c©u hái). • Kh«ng thÓ bæ xung thªm th«ng tin khi ®· tiÕn hµnh c«ng bè c¸c b¶n c©u hái. 5.1.3.6. Xem xÐt tµi liÖu Kh¸i niÖm tµi liÖu ¸m chØ c¸c cÈm nang, quy ®Þnh, c¸c thao t¸c chuÈn mµ tæ chøc cung cÊp nh− lµ h−íng dÉn cho c¸c nhµ qu¶n lý vµ nh©n viªn. C¸c tµi liÖu kh«ng ph¶i lu«n n»m trong ®¬n vÞ ®ã. Tµi liÖu cã thÓ lµ tµi liÖu néi bé, cã thÓ lµ c¸c Ên phÈm kü thuËt, c¸c b¸o c¸o nghiªn cøu, … C¸c tµi liÖu thùc sù cã ý nghÜa víi kü s− phÇn mÒm ®Ó t×m hiÓu c¸c lÜnh vùc mµ hä ch−a tõng cã kinh nghiÖm. Nã h÷u Ých cho viÖc x¸c ®Þnh c¸c c©u hái vÒ qu¸ tr×nh thao t¸c vµ s¶n xuÊt. Tµi liÖu ®−a ra c¸c th«ng tin mang tÝnh kh¸ch quan. Tµi liÖu néi bé m« t¶ ®−îc ng÷ c¶nh hiÖn thêi ; phï hîp víi viÖc nghiªn cøu cã tÝnh lÞch sö (qu¸ tr×nh ho¹t ®éng l©u dµi). Tuy nhiªn viÖc ph¶i cung cÊp tµi liÖu néi bé lµm cho ng−êi dïng e ng¹i, g©y thµnh kiÕn ; khã cã thÓ nhËn biÕt ®−îc quan ®iÓm, ®éng c¬ tiÕn hµnh c«ng viÖc. http://www.ebook.edu.vn Th.S. NguyÔn ThÕ C−êng - Khoa CNTT - §¹i häc Hµng h¶i
 12. Bµi gi¶ng m«n häc C«ng nghÖ phÇm mÒm Trang 80 Tµi liÖu ngoµi cho ta x¸c ®Þnh ®−îc c¸c khuynh h−íng c«ng nghiÖp, ý kiÕn c¸c chuyªn gia, c¸c kinh nghiÖm cña c¸c c«ng ty kh¸c vÒ th«ng tin, kü thuËt. Tuy nhiªn th«ng tin cã thÓ kh«ng x¸c ®¸ng, thiÕu chÝnh x¸c vµ cã thÓ g©y thµnh kiÕn. 5.1.3.7. Xem xÐt phÇn mÒm Mét c¸ch th−êng xuyªn, c¸c øng dông ph¶i thay thÕ c¸c phÇn mÒm cò. HÖ thèng hiÖn t¹i cã thÓ ®· cã phÇn mÒm hç trî tõ tr−íc. Nghiªn cøu c¸c phÇn mÒm ®· tån t¹i cung cÊp cho chóng ta c¸c th«ng tin vÒ qu¸ tr×nh xö lý c«ng viÖc hiÖn thêi vµ c¸c më réng cã rµng buéc bëi thiÕt kÕ phÇn mÒm. KhiÕm khuyÕt cña viÖc thu nhËn th«ng tin tõ viÖc xem xÐt phÇn mÒm lµ tµi liÖu cã thÓ kh«ng chÝnh x¸c hoÆc kÞp thêi, mµ cã thÓ kh«ng ®äc ®−îc vµ thêi gian cã thÓ l·ng phÝ nÕu øng dông ®· bÞ xo¸ bá. KÕt luËn Thu thËp d÷ liÖu lµ b−íc khëi ®Çu v« cïng quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn phÇn mÒm cho hÖ thèng. Nh÷ng th«ng tin thu thËp ®−îc sÏ lµ c¨n cø ®Ó x©y dùng phÇn mÒm vµ lµ b»ng chøng x¸c thùc c¸c yªu cÇu cña ng−êi dïng cã ®−îc ®Ò cËp vµ cã ®−îc ®¸p øng hay kh«ng ? Thu thËp d÷ liÖu cã thÓ ®−îc tiÕn hµnh trong mäi giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn øng dông nh−ng cã c¸c môc ®Ých kh¸c nhau. C¸c ®Æc tÝnh cÇn l−u ý cña d÷ liÖu cÇn thu thËp lµ : tÝnh h−íng thêi gian ; tÝnh cã cÊu tróc ; tÝnh ®Çy ®ñ ; tÝnh kh«ng nhÇm lÉn ; ng÷ nghÜa vµ ®é lín. Thu thËp d÷ liÖu cã thÓ theo nhiÒu kü n¨ng : pháng vÊn ; ®iÒu tra qua b¶n c©u hái ; quan s¸t ; héi häp ; lµm viÖc chung ; Ên ®Þnh c«ng viÖc t¹m thêi ; xem xÐt tµi liÖu vµ xem xÐt phÇn mÒm hiÖn t¹i. Mçi kü n¨ng cã −u ®iÓm vµ nh−îc ®iÓm riªng. Tuy nhiªn −u ®iÓm cña kü n¨ng nµy cã thÓ kh¾c phôc nh−îc ®iÓm cña kü n¨ng kia (vÝ dô : c¸c th«ng tin kh«ng thÓ hái ®−îc hoÆc diÔn ®¹t kh«ng râ khi pháng vÊn th× cã thÓ th×m ®−îc trong qu¸ tr×nh lµm viÖc chung). Tuú tõng ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cô thÓ mµ ng−êi ®i thu thËp tµi liÖu cã thÓ ¸p dông kü n¨ng cho phï hîp. Môc ®Ých chÝnh vÉn lµ thu thËp ®−îc nhiÒu th«ng tin cã tÝnh ch©n thùc cao lµm c¨n cø cho c¸c c«ng viÖc sau nµy. 5.2. Qu¶n lý dù ¸n Qu¶n lÝ dù ¸n lµ mét tõ mang søc nÆng, ®−îc nãi nhiÒu mµ mang nghÜa còng nhiÒu. Qu¶n lÝ dù ¸n cung cÊp cho b¹n c¸c c«ng cô, tri thøc vµ kÜ thuËt ®Ó tiÕn hµnh x¸c ®Þnh, lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc, kiÓm so¸t vµ kÕt thóc dù ¸n. Nh−ng dù ¸n lµ g×? Dù ¸n cã mét ngµy b¾t ®Çu vµ mét ngµy kÕt thóc. Mäi dù ¸n ®Òu ph¶i b¾t ®Çu t¹i mét ®iÓm x¸c ®Þnh trong thêi gian vµ ph¶i hoµn thµnh mét lóc nµo ®ã trong t−¬ng lai. http://www.ebook.edu.vn Th.S. NguyÔn ThÕ C−êng - Khoa CNTT - §¹i häc Hµng h¶i
 13. Bµi gi¶ng m«n häc C«ng nghÖ phÇm mÒm Trang 81 C¸i gäi lµ "dù ¸n" mµ kh«ng cã ngµy kÕt thóc th× kh«ng ph¶i lµ dù ¸n; chóng kh«ng lµ g× kh¸c h¬n mét sù liªn tôc v« tËn cña c«ng viÖc th−êng lÖ. Dù ¸n bao gåm c¸c ho¹t ®éng ®Ó chuyÓn giao mét s¶n phÈm cuèi cïng. Con ®−êng ®i tíi s¶n phÈm cuèi nµy bao gåm viÖc chØ ra c¸c ho¹t ®éng ®Ó ®i tõ ®iÓm A tíi ®iÓm Z. Mét sè b−íc ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo tr×nh tù logic, kh«ng ngÉu nhiªn. §Ó lµm b−íc B, tr−íc hÕt b¹n ph¶i lµm b−íc A. Dù ¸n kh«ng cã chç cho tr×nh tù phi logic bëi v× nã chÞu mét lo¹t c¸c rµng buéc ¸p chÕ nh− chi phÝ, ng©n s¸ch vµ lÞch biÓu. Dù ¸n c«ng nghÖ th«ng tin hiÓu theo mét khÝa c¹nh nµo ®ã lµ viÖc x©y dùng mét hÖ thèng th«ng tin cho mét tæ chøc. §Çu tiªn lµ x¸c ®Þnh dù ¸n, x¸c ®Þnh môc ®Ých cuèi cïng ®¹t ®−îc cña dù ¸n, x¸c ®Þnh c¸c vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña nh÷ng ng−êi tham dù. B−íc tiÕp theo lµ lËp kÕ ho¹ch cña dù ¸n, x¸c ®Þnh c¸ch nã sÏ hoµn thµnh c¸c môc ®Ých vµ môc tiªu cña m×nh. C¸ch thøc ®Ó hoµn thµnh môc ®Ých vµ môc tiªu lµ t¹o ra cÊu tróc ph©n viÖc, x©y dùng c¸c −íc l−îng thêi gian, x©y dùng lÞch biÓu, cÊp ph¸t tµi nguyªn, tÝnh chi phÝ, vµ qu¶n lÝ rñi ro. C¨n cø vµo ®ã, ng−êi ta sÏ tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n. §ång thêi còng ph¶i kiÓm so¸t dù ¸n, viÖc nµy ®¶m b¶o ®¶m b¶o r»ng dù ¸n ®−îc tiÕn hµnh theo kÕ ho¹ch. KÕt thóc dù ¸n, chóng ta cÇn thu thËp toµn bé tµi liÖu thèng kª, häp rót kinh nghiÖm vµ thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc ®Ó ®iÒu hoµ l¹i toµn bé ho¹t ®éng cña nhãm ph¸t triÓn hÖ thèng. ChuÈn bÞ cho dù ¸n tiÕp theo. Mét dù ¸n c«ng nghÖ th«ng tin bao gåm c¸c giai ®o¹n theo m« h×nh tuÇn tù nh− sau: C«ng Giai ®o¹n Môc ®Ých C¸c ho¹t ®éng chÝnh Tμi liÖu, ®iÓm mèc søc qlda HiÓu vÊn ®Ò vµ cã - VÊn ®Ò -§Ò c−¬ng dù ¸n vµ tµi liÖu kh¶ thi 90% 1. −íc l−îng ban ®Çu - Môc tiªu - B¶n ®Æc t¶ yªu cÇu X¸c ®Þnh - KÕt qu¶ - B¶ng c¸c rñi ro - §¸nh gi¸ rñi ro - B¶n kÕ ho¹ch ban ®Çu - §Ò xuÊt gi¶i ph¸p HÖ thèng tæng thÓ - Kh¶o s¸t, ph©n tÝch hÖ - B¶n ®Æc t¶ chøc n¨ng 60% 2. cÇn ph¶i lµm g× thèng - KÕ ho¹ch triÓn khai Ph©n tÝch - ThiÕt kÕ møc tæng thÓ - §¸nh gi¸ l¹i Tõng cÊu phÇn hÖ - ThiÕt kÕ hÖ thèng - B¶n ®Æc t¶ thiÕt kÕ 30% 3. thèng, c¸ch hÖ - QuyÕt ®Þnh mua hay lµm - B¶n kÕ ho¹ch chÊp nhËn ThiÕt kÕ thèng lµm viÖc - DuyÖt xÐt chi tiÕt - B¶n kÕ ho¹ch ®· ®−îc th«ng qua http://www.ebook.edu.vn Th.S. NguyÔn ThÕ C−êng - Khoa CNTT - §¹i häc Hµng h¶i
 14. Bµi gi¶ng m«n häc C«ng nghÖ phÇm mÒm Trang 82 C«ng Giai ®o¹n Môc ®Ých C¸c ho¹t ®éng chÝnh Tμi liÖu, ®iÓm mèc søc qlda X©y dùng c¸c cÊu - LËp tr×nh - B¶n thiÕt kÕ cho tõng cÊu phÇn 10% 4. phÇn - Mua phÇn mÒm - KÕ ho¹ch kiÓm thö hÖ thèng Thùc hiÖn - Chuyªn biÖt ho¸ - Tµi liÖu cho ng−êi dïng - KÕ ho¹ch kiÓm thö HÖ thèng lµm viÖc - KiÓm thö tõng phÇn - B¸o c¸o kÕt qu¶ tÝch hîp hÖ 10% 5. tèt, kh«ng cã lçi thèng - KiÓm thö hÖ thèng KiÓm thö hÖ thèng - §¶m b¶o chÊt l−îng Ng−êi dïng chÊp Thùc hiÖn qui tr×nh demo ®· - B¸ 40% 6. nhËn hÖ thèng ®Þnh. o c¸o kÕt qu¶ qui tr×nh demo KiÓm thö chÊp nhËn VËn hµnh vµ hoµn - VËn hµnh - B¶n kÕ ho¹ch hç trî 20% 7. thiÖn - ChuyÓn ®æi - B¸o c¸o kÕt qu¶ ®µo t¹o VËn hμnh - §µo t¹o - Kinh nghiÖm ®óc kÕt - Hç trî - Rót kinh nghiÖm 5.2.1. Vai trß cña c¸n bé qu¶n lý dù ¸n. Trong môc nµy chóng ta sÏ ®Ò cËp ®Õn c¸c vÞ trÝ c¸n bé ®ãng vai trß quan träng trong mét dù ¸n c«ng nghÖ th«ng tin. §ã lµ kü s− phÇn mÒm vµ qu¶n trÞ viªn dù ¸n. Vai trß cña kü s− phÇn mÒm (SE – Software Engineer) kh¸c so víi qu¶n trÞ viªn dù ¸n (PM – Project Manager) bëi SE chuyªn vÒ mÆt c«ng nghÖ trong ®ã PM chuyªn vÒ mÆt tæ chøc. PM chÞu tr¸ch nhiÖm duy nhÊt vÒ sù liªn l¹c trong tæ chøc, qu¶n lý nh©n viªn cña dù ¸n, gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn dù ¸n. Tuú vµo quy m« cña tæ chøc vµ nhãm dù ¸n, mét c¸ nh©n cã thÓ ®¶m nhËn mét hoÆc c¶ hai vai trß trªn. Víi nhãm dù ¸n nhá (kho¶ng 5 ng−êi) vµ tæ chøc víi nhãm ph¸t triÓn phÇn mÒm h÷u h¹n (Ýt h¬n 10 ng−êi) th× mét ng−êi sÏ th−êng ®¶m nhËn c¶ hai vai trß trªn. Cßn víi tæ chøc lín h¬n, c¸c chøc n¨ng cã kh¶ n¨ng ®−îc chia nhá vµ c¸c kinh nghiÖm cña c¸ nh©n cÇn t¨ng thªm tÝnh bao qu¸t. ViÖc qu¶n lÝ dù ¸n lµ ho¹t ®éng mang nÆng tÝnh con ng−êi, vµ bëi lÝ do nµy, nh÷ng ng−êi hµnh nghÒ cã kh¶ n¨ng th−êng lµ ng−êi l·nh ®¹o tæ tåi. Hä ®¬n gi¶n kh«ng cã sù trén lÉn ®óng kÜ n¨ng con ng−êi. VËy mµ nh− Edgemon ®· ph¸t biÓu: "Kh«ng may vµ qu¸ th−êng xuyªn lµ c¸c c¸ nh©n chØ r¬i vµo trong vai trß ng−êi qu¶n trÞ dù ¸n vµ ngÉu nhiªn trë thµnh ng−êi qu¶n trÞ dù ¸n." http://www.ebook.edu.vn Th.S. NguyÔn ThÕ C−êng - Khoa CNTT - §¹i häc Hµng h¶i
 15. Bµi gi¶ng m«n häc C«ng nghÖ phÇm mÒm Trang 83 Trong mét cuèn s¸ch tuyÖt vêi vÒ quyÒn l·nh ®¹o kÜ thuËt, Jerry Weinberg gîi ý mét m« h×nh MOI vÒ quyÒn l·nh ®¹o: §éng viªn. Kh¶ n¨ng cæ vò (b»ng "kÐo" hay "®Èy") ng−êi kÜ thuËt vµo s¶n xuÊt víi kh¶ n¨ng tèt nhÊt cña hä. Tæ chøc. Kh¶ n¨ng t¹o khu«n cho c¸c tiÕn tr×nh hiÖn cã (hay ph¸t minh ra tiÕn tr×nh míi) vèn lµm cho kh¸i niÖm ban ®Çu ®−îc dÞch thµnh s¶n phÈm cuèi cïng. ý t−ëng hay ®æi míi. Kh¶ n¨ng ®éng viªn mäi ng−êi t¹o ra vµ c¶m thÊy s¸ng t¹o ngay c¶ khi hä ph¶i lµm viÖc trong nh÷ng giíi h¹n ®−îc thiÕt lËp cho s¶n phÈm hay øng dông phÇn mÒm ®Æc biÖt. Weinberg gîi ý r»ng ng−êi l·nh ®¹o dù ¸n thµnh c«ng ¸p dông mét phong c¸ch qu¶n lÝ viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Tøc lµ, ng−êi qu¶n lÝ dù ¸n phÇn mÒm ph¶i tËp trung vµo viÖc hiÓu vÊn ®Ò cÇn ®−îc gi¶i quyÕt, qu¶n lÝ luång t− t−ëng, vµ ®ång thêi ®Ó cho mäi ng−êi trong tæ biÕt (b»ng lêi nãi vµ - ®iÒu quan träng h¬n nhiÒu - b»ng hµnh ®éng) r»ng cÇn tÝnh tíi chÊt l−îng vµ ®iÒu ®ã sÏ kh«ng bÞ tho¶ hiÖp. Mét quan ®iÓm kh¸c vÒ c¸c ®Æc tr−ng vèn x¸c ®Þnh ra ng−êi qu¶n trÞ dù ¸n cã hiÖu qu¶ nhÊn m¹nh vµo bèn nÐt chÝnh sau: 5.2.2.4. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Ng−êi qu¶n lÝ dù ¸n phÇn mÒm hiÖu qu¶ cã thÓ chÈn ®o¸n c¸c vÊn ®Ò kÜ thuËt vµ tæ chøc vèn lµ cÊu tróc liªn quan nhÊt, cã tÝnh hÖ thèng tíi gi¶i ph¸p hay ®éng viªn ®óng ®¾n nh÷ng ng−êi hµnh nghÒ kh¸c ®Ó ph¸t triÓn gi¶i ph¸p, ¸p dông c¸c bµi häc ®· biÕt tõ c¸c dù ¸n qu¸ khø vµo nh÷ng t×nh huèng míi, vµ vÉn cßn ®ñ linh ho¹t ®Ó thay ®æi chiÒu h−íng nÕu nh÷ng nç lùc ban ®Çu vÒ gi¶i ph¸p vÊn ®Ò kh«ng cã kÕt qu¶. 5.2.2.5. T− c¸ch qu¶n lÝ. Ng−êi qu¶n lÝ dù ¸n tèt ph¶i nhËn tr¸ch nhiÖm vÒ dù ¸n. Ng−êi ®ã ph¶i cã sù tù tin ®Ó ®¶m b¶o kiÓm so¸t khi cÇn vµ ®¶m b¶o cho phÐp ng−êi kÜ thuËt giái ®i theo b¶n n¨ng cña m×nh. 5.2.2.6. Thµnh tùu. Lµm tèi −u ho¸ hiÖu suÊt cña tæ dù ¸n, ng−êi qu¶n trÞ ph¶i th−ëng cho s¸ng kiÕn vµ viÖc hoµn thµnh vµ biÓu lé qua hµnh ®éng riªng cña ng−êi ®ã r»ng viÖc nhËn rñi ro cã kiÓm so¸t sÏ kh«ng bÞ ph¹t. 5.2.2.7. ¶nh h−ëng vµ x©y dùng tæ (nhãm). Ng−êi qu¶n trÞ dù ¸n cã hiÖu qu¶ ph¶i cã kh¶ n¨ng "®äc" mäi ng−êi. Ng−êi ®ã ph¶i cã kh¶ n¨ng hiÓu c¸c tÝn hiÖu lêi hay kh«ng lêi vµ ph¶n øng víi nhu cÇu cña ng−êi göi th«ng b¸o ®ã. Ng−êi qu¶n trÞ vÉn cßn ph¶i kiÓm so¸t ®−îc trong t×nh huèng cã sù dån nÐn cao. 5.2.3. C¸c ho¹t ®éng chuÈn bÞ dù ¸n Tham gia ho¹t ®éng chuÈn bÞ dù ¸n cña qu¶n trÞ viªn dù ¸n vµ kü s− phÇn mÒm bao gåm lªn kÕ ho¹ch vµ ®iÒu khiÓn dù ¸n, ®¨ng ký ®éi ngò nh©n viªn lµm nhiÖm vô vµ lùa chän gi÷a mét hay nhiÒu gi¶i ph¸p kh¸c nhau. http://www.ebook.edu.vn Th.S. NguyÔn ThÕ C−êng - Khoa CNTT - §¹i häc Hµng h¶i
 16. Bµi gi¶ng m«n häc C«ng nghÖ phÇm mÒm Trang 84 Ng−êi qu¶n trÞ viªn dù ¸n tr−íc hÕt cÇn lËp kÕ ho¹ch cho dù ¸n (project planning), qu¶n trÞ viªn cÇn lµm viÖc víi kü s− phÇn mÒm ®Ó x¸c ®Þnh nh©n tè con ng−êi, m¸y tÝnh vµ c¸c tµi nguyªn tæ chøc ®−îc yªu cÇu ®Ó ph¸t triÓn øng dông. Mét kÕ ho¹ch dù ¸n chÝnh lµ mét s¬ ®å cña c¸c nhiÖm vô, thêi gian vµ c¸c mèi quan hÖ gi÷a chóng. Nã cã thÓ rÊt chung hoÆc rÊt riªng biÖt. Ph−¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch th−êng ®−îc dïng lµ lËp s¬ ®å tuÇn tù t−¬ng t¸c, biÓu ®å ®−êng g¨ng vµ biÓu ®å t−¬ng t¸c m« h×nh m¹ng. Ph−¬ng ph¸p luËn chung trong viÖc lªn kÕ ho¹ch gåm c¸c b−íc sau: • LiÖt kª c¸c nhiÖm vô: Bao gåm c¸c nhiÖm vô ph¸t triÓn øng dông, c¸c nhiÖm vô ®Æc tr−ng cña dù ¸n, c¸c nhiÖm vô vÒ tæ chøc giao diÖn, sù xem xÐt l¹i vµ c¸c phª chuÈn. • X¸c ®Þnh sù phô thuéc gi÷a c¸c c«ng viÖc. C¸c c«ng viÖc cã thÓ cã liªn quan nhau theo c¸c h×nh thøc: d©y truyÒn kÕt nèi (kÕt qu¶ cña c«ng viÖc nµy lµ ®Çu vµo cña c«ng viÖc tiÕp theo) hoÆc lµ theo kiÓu hç trî lÉn nhau. • Ên ®Þnh nh©n viªn tuú theo tªn hoÆc kü n¨ng vµ møc kinh nghiÖm: C¨n cø vµ yªu cÇu c«ng viÖc, kh¶ n¨ng ®¸p øng cña ®éi ngò nh÷ng ng−êi ph¸t triÓn phÇn mÒm,… qu¶n trÞ viªn dù ¸n ph¸i x¸c ®Þnh sè l−îng, chÊt l−îng nh÷ng ng−êi cÇn cho dù ¸n (yªu cÇu vÒ nh©n viªn ®· ®−îc ®Ò cËp ë ch−¬ng 2). • LËp lÞch biÓu: Ên ®Þnh thêi gian hoµn thµnh cho c«ng viÖc; tÝnh to¸n hîp lý nhÊt cho c¸c c«ng viÖc: c¨n cø vµo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, kh¶ n¨ng cña tõng nh©n viªn trong ®éi ngò ph¸t triÓn, qu¶n trÞ viªn dù ¸n ph¶i tiÕn hµnh lËp lÞch biÓu cho dù ¸n (chÝnh lµ x¸c ®Þnh mèc thêi gian b¾t ®Çu vµ thêi gian kÕt thóc cña mçi c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hÖ thèng). LÞch biÓu gióp cho tÊt c¶ thµnh viªn biÕt ®−îc giíi h¹n vÒ thêi gian cho tõng c«ng ®o¹n vµ l−îng c«ng viÖc cÇn hoµn thµnh trong kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh, tu©n thñ theo mèc thêi gian ®· ®Þnh s½n gióp ®éi ngò ph¸t triÓn ho¹t ®éng nhÞp nhµng, ®ång bé. • X¸c ®Þnh h−íng ®i tíi h¹n: ë ®©y cã thÓ nªu ra kÕt qu¶ cuèi cïng cÇn ®Æt ®Õn. C«ng xuÊt (n¨ng lùc) cña hÖ thèng phÇn mÒm cã thÓ ®¹t ®−îc. Nh÷ng c«ng viÖc trong qu¸ tr×nh tæ chøc gåm c¸c phÇn sau: • Xem xÐt c¸c tµi liÖu theo khÝa c¹nh ®Çy ®ñ, néi dung, sù tin cËy vµ ®é ch¾c ch¾n; • Th−¬ng l−îng, tho¶ thuËn vµ cam kÕt ngµy b¾t ®Çu vµ ngµy kÕt thóc cho c«ng viÖc; http://www.ebook.edu.vn Th.S. NguyÔn ThÕ C−êng - Khoa CNTT - §¹i häc Hµng h¶i
 17. Bµi gi¶ng m«n häc C«ng nghÖ phÇm mÒm Trang 85 • X¸c ®Þnh mäi c¸ch thøc t−¬ng t¸c (giao diÖn) gi÷a c¸c øng dông cÇn thiÕt; ®Æt kÕ ho¹ch cho c¸c thiÕt kÕ c¸ch thøc t−¬ng t¸c chi tiÕt. TÊt c¶ c¸c tµi liÖu, kÕ ho¹ch vµ c«ng viÖc thiÕt kÕ cña mét ®éi ngò thiÕt kÕ lµ phô thuéc vµo ng−êi sö dông. NhiÒu bé phËn hay tæ chøc kh¸c cã thÓ ph¶i xem xÐt l¹i mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc trªn. Nh÷ng tæ chøc nµy bao gåm nhµ qu¶n lý hÖ thèng th«ng tin (Information System - IS), ng−êi sö dông, kiÓm to¸n, c¸c nhµ lµm luËt chÝnh phñ hay c¸c nhµ lµm luËt trong ngµnh… Mçi mét tæ chøc cã thÓ ®−a ra nh÷ng kiÕn thøc chuyªn m«n cña m×nh vµo nh÷ng tµi liÖu øng dông mét c¸ch phï hîp. NhiÖm vô thø 2 lµ ®Ó ®¹t ®−îc sù ®ång ý, cam kÕt tõ c¸c ngµnh, phßng ban bªn ngoµi. Th«ng th−êng c¸c nguån tµi liÖu lµ do c¸c phßng ban kh¸c cung cÊp (tõ giai ®o¹n kh¶o s¸t hÖ thèng). VÝ dô nh−, sù hç trî cña nh©n viªn cã thÓ tõ phßng qu¶n lý hµnh chÝnh. 5.2.4. Gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn dù ¸n. VÒ mÆt lÝ thuyÕt hÇu hÕt (nÕu kh«ng nãi lµ tÊt c¶) c¸c ho¹t ®éng qu¶n lÝ dù ¸n ®· th¶o luËn trong c¸c ch−¬ng tr−íc ®Òu ¸p dông ®−îc cho dù ¸n kÜ nghÖ phÇn mÒm. Nh−ng trong thùc hµnh, c¸ch tiÕp cËn kÜ nghÖ phÇn mÒm tíi viÖc qu¶n lÝ dù ¸n lµ kh¸c biÖt ®¸ng kÓ. 5.2.4.1. Khëi ®Çu dù ¸n. Cho dï viÖc kho¸n ngoµi lµ chiÕn l−îc ®−îc chän cho viÖc ph¸t triÓn øng dông phÇn mÒm (¦DPM), mét tæ chøc ph¶i thùc hiÖn mét sè c¸c nhiÖm vô tr−íc khi t×m nhµ cung cÊp kho¸n ngoµi ®Ó lµm c«ng viÖc nµy: NhiÒu ho¹t ®éng ph©n tÝch ®· th¶o luËn trong phÇn tr−íc nªn ®−îc thùc hiÖn néi bé. Ng−êi dïng cña øng dông phÇn mÒm nªn ®−îc x¸c ®Þnh râ; nh÷ng ng−êi b¶o trî néi bé, ng−êi cã thÓ cã mèi quan t©m tíi ¦DPM ®−îc liÖt kª ra; nh÷ng môc tiªu tæng thÓ cho ¦DPM ®−îc x¸c ®Þnh vµ xem xÐt; th«ng tin vµ dÞch vô ®−îc chuyÓn giao bëi ¦DPM ®−îc x¸c ®Þnh; c¸c phÇn mÒm c¹nh tranh ®−îc l−u ý tíi; vµ "c¸ch ®o" ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l−îng vÒ ¦DPM thµnh c«ng ®−îc x¸c ®Þnh. Th«ng tin nµy nªn ®−îc lµm t− liÖu trong ®Æc t¶ s¶n phÈm. ThiÕt kÕ ®¹i thÓ cho ¦DPM nªn ®−îc ph¸t triÓn néi bé. HiÓn nhiªn, ng−êi ph¸t triÓn phÇn mÒm cì chuyªn gia sÏ t¹o ra mét thiÕt kÕ ®Çy ®ñ, nh−ng thêi gian vµ chi phÝ cã thÓ ®−îc tiÕt kiÖm nÕu c¸i nh×n chung vÒ ¦DPM ®−îc v¹ch ra cho ng−êi lµm kho¸n ngoµi (®iÒu nµy bao giê còng cã thÓ ®−îc söa ®æi trong giai ®o¹n s¬ bé cña dù ¸n). ThiÕt kÕ ph¶i bao hµm mét chØ b¸o vÒ kiÓu vµ khèi l−îng néi dung ®−îc ¦DPM tr×nh bÇy vµ kiÓu xö lÝ t−¬ng t¸c (nh− c¸c mÉu, ®−a vµo ®¬n) cÇn ®−îc thùc hiÖn. Th«ng tin nµy nªn ®−îc bæ sung vµo ®Æc t¶ s¶n phÈm. http://www.ebook.edu.vn Th.S. NguyÔn ThÕ C−êng - Khoa CNTT - §¹i häc Hµng h¶i
 18. Bµi gi¶ng m«n häc C«ng nghÖ phÇm mÒm Trang 86 Mét lÞch dù ¸n ®¹i thÓ, kh«ng nh÷ng chøa ngµy th¸ng chuyÓn giao cuèi cïng mµ cßn c¶ nh÷ng ngµy th¸ng cét mèc, ph¶i ®−îc x©y dùng ra. Cét mèc nªn ®−îc g¾n vµo phiªn b¶n chuyÓn giao ®−îc cña ¦DPM khi nã tiÕn ho¸. Møc ®é gi¸m s¸t vµ t−¬ng t¸c bëi ng−êi hîp ®ång víi nhµ cung cÊp nªn ®−îc ®Þnh râ. §iÒu nµy nªn bao hµm viÖc chØ tªn ng−êi liªn hÖ cña nhµ cung cÊp vµ x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cïng chñ quyÒn cña ng−êi liªn hÖ, x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm xÐt duyÖt chÊt l−îng nhi viÖc ph¸t triÓn ®−îc thùc hiÖn, vµ tr¸ch nhiÖm cña nhµ cung cÊp ®èi víi truyÒn th«ng liªn tæ chøc. 5.2.4.2. Lùa chän nhµ cung cÊp kho¸ ngoµi øng cö viªn Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, hµng ngh×n c«ng ty “thiÕt kÕ phÇn mÒm” ®· næi lªn ®Ó gióp c¸c doanh nghiÖp thiÕt lËp sù hiÖn diÖn phÇn mÒm hay tham gia vµo th−¬ng m¹i ®iÖn tö. NhiÒu ng−êi ®· trë thµnh l·o luyÖn víi tiÕn tr×nh kÜ nghÖ phÇn mÒm, nh−ng nhiÒu ng−êi kh¸c vÉn chØ nh− mét ng−êi mª say. §Ó tuyÓn ng−êi ph¸t triÓn phÇn mÒm øng cö viªn, ng−êi cã hîp ®ång ph¶i siªng n¨ng thùc hiÖn: 1. Pháng vÊn kh¸ch hµng qu¸ khø ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh chuyªn nghiÖp cña ng−êi cung cÊp phÇn mÒm, kh¶ n¨ng ®¸p øng nh÷ng cam kÕt lÞch biÓu vµ chi phÝ, vµ kh¶ n¨ng trao ®æi cã hiÖu qu¶. 2. X¸c ®Þnh tªn cña kÜ s− phÇn mÒm chÝnh cña nhµ cung cÊp vÒ nh÷ng dù ¸n qu¸ khø thµnh c«ng (vµ vÒ sau, h·y ch¾c ch¾n r»ng ng−êi nµy cã nghÜa vô vÒ mÆt hîp ®ång ®Ó ®−îc tham gia vµo dù ¸n cña b¹n). 3. Xem xÐt cÈn thËn c¸c mÉu c«ng viÖc cña nhµ cung cÊp vèn t−¬ng tù vÒ c¸i nh×n vµ c¶m gi¸c (vµ miÒn nghiÖp vô) víi ¦DPM dù ®Þnh kÝ hîp ®ång. ThËm chÝ tr−íc khi yªu cÇu vÒ gi¸ ®−îc ®−a ra, cuéc häp mÆt ®èi mÆt cã thÓ cung cÊp c¸i nh×n chñ chèt vµo "sù thÝch hîp" gi÷a ng−êi cã hîp ®ång vµ nhµ cung cÊp. 5.2.4.3. ThÈm ®Þnh tÝnh hîp lÖ vÒ gi¸ c¶ vµ ®é tin cËy cña c¸c −íc l−îng Bëi v× cßn t−¬ng ®èi Ýt d÷ liÖu lÞch sö vµ ph¹m vi cña ¦DPM cßn hay thay ®æi dÔ sî, nªn viÖc −íc l−îng mang tÝnh rñi ro cè h÷u. Bëi lÝ do nµy, mét sè nhµ cung cÊp sÏ gi÷ lÊy lÒ an toµn chñ yÕu trong gi¸ cho dù ¸n. §iÒu nµy võa lµ hiÓu ®−îc vµ thÝch hîp. Møc ®é qu¶n lÝ dù ¸n b¹n cã thÓ tr«ng ®îi hay thùc hiÖn. TÝnh h×nh thøc liªn kÕt víi c¸c nhiÖm vô qu¶n lÝ dù ¸n (®−îc thùc hiÖn bëi c¶ ng−êi cung cÊp vµ ng−êi hîp ®ång) tØ lÖ víi kÝch th−íc, chi phÝ vµ ®é phøc t¹p cña ¦DPM. Víi c¸c dù ¸n phøc t¹p, lín, mét lÞch biÓu dù ¸n chi tiÕt vèn x¸c ®Þnh ra c¸c nhiÖm vô c«ng viÖc, c¸c ®iÓm kiÓm tra, c¸c s¶n phÈm c«ng viÖc ®· lµm, c¸c ®iÓm xÐt duyÖt cña kh¸ch hµng, vµ nh÷ng cét mèc chÝnh nªn ®−îc ph¸t triÓn. Ng−êi cung cÊp vµ ng−êi hîp ®ång nªn thÈm ®Þnh c¸c rñi ro cïng nhau vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕ ho¹ch ®Ó di chuyÓn, ®iÒu phèi vµ qu¶n lÝ nh÷ng rñi ro cã vÎ quan träng. C¸c c¬ chÕ cho viÖc ®¶m b¶o chÊt l−îng vµ kiÓm so¸t http://www.ebook.edu.vn Th.S. NguyÔn ThÕ C−êng - Khoa CNTT - §¹i häc Hµng h¶i
 19. Bµi gi¶ng m«n häc C«ng nghÖ phÇm mÒm Trang 87 thay ®æi nªn ®−îc x¸c ®Þnh t−êng minh d−íi d¹ng v¨n b¶n viÕt. C¸c ph−¬ng ph¸p cho viÖc trao ®æi hiÖu qu¶ gi÷a ng−êi hîp ®ång vµ ng−êi cung cÊp nªn ®−îc thiÕt lËp. ThÈm ®Þnh lÞch ph¸t triÓn. Bëi v× lÞch ph¸t triÓn ¦DPM tr¶i ra trong mét thêi k× t−¬ng ®èi ng¾n (th−êng Ýt h¬n mét hay hai th¸ng), nªn lÞch ph¸t triÓn nªn cã ®é bao gãi (packet) cao. Tøc lµ c¸c nhiÖm vô c«ng viÖc vµ nh÷ng mèc lµm viÖc nhá nªn ®−îc lËp lÞch hµng ngµy. ViÖc bao gãi (kho¸n) thêi gian nµy cho phÐp c¶ nhµ cung cÊp vµ ng−êi hîp ®ång nhËn ra viÖc tr−ît lÞch tr−íc khi nã ®e do¹ tíi ngµy th¸ng hoµn thµnh. 5.2.4.4. Qu¶n lÝ ph¹m vi. Bëi v× rÊt cã thÓ lµ ph¹m vi sÏ thay ®æi khi dù ¸n ¦DPM tiÕn triÓn, nªn m« h×nh tiÕn tr×nh kÜ nghÖ phÇn mÒm nªn lµ t¨ng dÇn (m« h×nh xo¸y èc). §iÒu nµy cho phÐp tæ ph¸t triÓn "lµm ®«ng cøng" ph¹m vi cho mét lÇn t¨ng ®Ó cho viÖc ®−a ¦DPM ra vËn hµnh cã thÓ ®−îc t¹o ra. LÇn t¨ng tiÕp cã thÓ ®Ò cËp tíi nh÷ng thay ®æi ph¹m vi ®−îc gîi ý bëi viÖc duyÖt xÐt lÇn t¨ng tr−íc, nh−ng mét khi lÇn t¨ng thø hai b¾t ®Çu, th× ph¹m vi l¹i bÞ lµm ®«ng cøng t¹m thêi. C¸ch tiÕp cËn nµy t¹o kh¶ n¨ng tæ kÜ nghÖ phÇn mÒm lµm viÖc kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt luång thay ®æi liªn tôc nh−ng vÉn nhËn ra ®Æc tr−ng tiÕn ho¸ liªn tôc cña hÇu hÕt ¦DPM. Nh÷ng h−íng dÉn nµy kh«ng cã chñ ý lµm s¸ch −íng dÉn cho viÖc t¹o ra ¦DPM gi¸ thÊp, ®óng h¹n. Tuy nhiªn, chóng sÏ gióp cho c¶ ng−êi hîp ®ång vµ nhµ cung cÊp khëi ®Çu c«ng viÖc mét c¸ch tr«i ch¶y víi tèi thiÓu viÖc hiÓu lÇm. 5.2.4.5. Ph©n c«ng nhiÖm vô cho nh©n viªn. Ph©n c«ng nhiÖm vô ph¶i minh b¹ch vµ c«ng b»ng. VÊn ®Ò chÝnh lµ ph¶i x¸c ®Þnh c¸c nhiÖm vô vµ kü n¨ng cÇn cã ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô. Qu¶n trÞ viªn lËp danh s¸ch c¸c kü n¨ng vµ kh¶ n¨ng thùc thi c¸c nhÞªm vô cña nh©n viªn cã thÓ lµm trong dù ¸n råi dùa vµo ®ã mµ ph©n c«ng nhiÖm vô ®ã cho tõng ng−êi (®iÒu nµy cã thÓ c¨n cø vµo kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c dù ¸n tr−íc ®ã hoÆc b¶n trÝch lý lÞch). Qu¶n trÞ viªn dù ¸n b¾t ®Çu th¶o luËn thùc sù víi c¸c thµnh viªn cã thÓ khi hä ®ang v¹ch kÕ ho¹ch dù ¸n vµ −ím thö nhiÖm vô cho tõng ng−êi. Sau ®ã, c«ng viÖc thùc sù cu¶ qu¶n trÞ viªn dù ¸n míi b¾t ®Çu. PhÇn khã kh¨n nhÊt cña ph©n c«ng nhiÖm vô lµ sù ®¸nh gi¸ cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖm vô cho tõng ng−êi mµ kü n¨ng c«ng viÖc cña hä khã mµ x¸c ®Þnh ®−îc mét c¸ch chÝnh x¸c; ®©y lµ mét vÊn ®Ò th−êng gÆp. Qu¶n trÞ viªn dù ¸n nªn t×m hiÓu ®Ó biÕt râ vÒ c¸c thµnh viªn cña nhãm. §iÒu nµy cã nghÜa lµ ®¸nh gi¸ vÞ trÝ cña hä trong c«ng ty; mong ®îi cña hä ®èi víi dù ¸n; vai trß, c«ng viÖc mµ hä −a thÝch; thêi ®iÓm ®Ó b¾t ®Çu vµ kÕt thóc c«ng viÖc; nh÷ng tÝnh c¸ch vµ vÊn ®Ò c¸ nh©n cã thÓ ¶nh h−ëng tíi c«ng viÖc cña hä. NhiÒu trong sè c¸c th«ng tin http://www.ebook.edu.vn Th.S. NguyÔn ThÕ C−êng - Khoa CNTT - §¹i häc Hµng h¶i
 20. Bµi gi¶ng m«n häc C«ng nghÖ phÇm mÒm Trang 88 nµy cã thÓ lÊy tõ c¸c tµi liÖu ®· ghi chÐp tr−íc ®ã. Nh−ng nhÊt thiÕt vµ kh«ng cã g× thay thÕ ®−îc viÖc th¶o luËn trùc tiÕp víi nh©n viªn hoÆc tr−ëng nhãm. Ng−êi qu¶n trÞ viªn dù ¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc gi¸m ®èc, tr−íc ng−êi b¶o trî kh¸ch hµng vµ nh÷ng thµnh viªn cßn l¹i cña dù ¸n lµ ph¶i cã ®−îc ®éi ngò tèt nhÊt, cã ®ñ ®iÒu kiÖn nhÊt cã thÓ ®−îc. §Ó ®¹t ®−îc ®iÒu ®ã, qu¶n trÞ viªn dù ¸n ph¶i th¶o luËn mét c¸ch trung thùc, th¼ng th¾n vÒ mäi vÊn ®Ò víi nh©n viªn, tÊt c¶ c¸c khóc m¾c vÒ mÆt c¸ nh©n mµ cã thÓ g©y ¶nh h−ëng ®Õn sù tËp trung cña nh©n viªn víi c«ng viÖc, bÊt cø ®iÒu g× ngoµi c«ng viÖc, hay bÊt cø tr¸ch nhiÖm g× kh¸c cã thÓ g©y h¹i tíi c«ng viÖc cña chÝnh hä. Nh©n viªn vµ qu¶n trÞ viªn dù ¸n ph¶i t¹o c¬ héi cho nhau ®Ó cã thÓ chÊp nhËn hay lo¹i bá c¸c kh¶ n¨ng vÒ c«ng viÖc. ThËm chÝ ngay c¶ khi kh«ng t×m ®−îc c¸ch gi¶i quyÕt th× tr¸ch nhiÖm cña qu¶n trÞ viªn dù ¸n lµ ph¶i lµm râ ®−îc nh÷ng mong muèn cña nh©n viªn vÒ chÊt l−îng vµ khèi l−îng c«ng viÖc. NÕu nh©n viªn kh«ng nãi ®iÒu nµy trong cuéc häp trùc tiÕp víi qu¶n trÞ viªn dù ¸n th× cã thÓ b¸o c¸o sau cuéc häp. Theo c¸ch nµy, mäi ng−êi cã thÓ biÕt ®−îc chÝnh x¸c vÊn ®Ò g× ®· ®−îc ®Ò cËp vµ tr¸ch nhiÖm nµo ®· ®−îc ®¶m nhËn. Sau ®©y lµ nh÷ng kinh nghiÖm hay c¸c nguyªn t¾c gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ph©n c«ng c«ng viÖc cho nh©n viªn: 1. Ph©n c«ng ng−êi tèt nhÊt cho c«ng viÖc quan träng vµ phøc t¹p nhÊt. Ph©n c«ng tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc quan träng. Sau ®ã theo ®é gi¶m dÇn cña kinh nghiÖm vµ tr×nh ®é kü n¨ng cña c¸c nh©n viªn mµ ph©n c«ng c¸c c«ng viÖc Ýt phøc t¹p vµ nhá h¬n. Kh«ng giao bÊt cø viÖc g× quan träng cho nh©n viªn míi, Ýt th©m liªn hay ch−a cã ®ñ ®iÒu kiÖn. Giao nh÷ng c«ng viÖc quan träng cho nh©n viªn cã th©m liªn sÏ lµm gi¶m kh¶ n¨ng kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®óng h¹n ®Þnh. 2. X¸c lËp mét chuçi c«ng viÖc cho nh©n viªn ®Ó hä cã thÓ ë l¹i víi c«ng viÖc tíi chõng nµo kü n¨ng cña hä cßn cÇn thiÕt cho dù ¸n. Cè g¾ng ph©n c«ng nh÷ng c«ng viÖc cho phÐp ph¸t triÓn kü n¨ng cña nh©n viªn. 3. Kh«ng giao cho bÊt kú ng−êi nµo khèi l−îng c«ng viÖc qu¸ t¶i so víi thêi gian lµm viÖc cña hä. §¶m b¶o r»ng mçi ng−êi ®Òu ph¶i lµm nhiÒu viÖc nh−ng ph¶i kÕt thóc c«ng viÖc nµy tr−íc khi b¾t ®Çu mét c«ng viÖc kh¸c. 4. Cho phÐp nh÷ng kho¶ng thêi gian ngõng lµm viÖc ngÉu nhiªn cho mçi ng−êi (2÷5%); ®iÒu nµy gãp phÇn t¹o høng thó cho nh©n viªn. Tuy nhiªn kh«ng ®Ó bÊt kú nh©n viªn nµo nghØ liªn tôc 8 giê ®ång hå (mét ngµy lµm viÖc). 5. Kh«ng nªn ®Æt kÕ ho¹ch lµm viÖc ngoµi giê. §iÒu nµy g©y ra nh÷ng c¨ng th¼ng bÊt th−êng trong c«ng viÖc nghÒ nghiÖp vµ c¸ nh©n cña nh©n viªn, ®ång thêi còng lµ hîp lÏ v× ph¶i t«n träng thêi gian lµm viÖc chÝnh thøc cña nh©n viªn vµ tr¸nh cho nh©n viªn còng lªn “kÕ ho¹ch” ®Ó tõ chèi. http://www.ebook.edu.vn Th.S. NguyÔn ThÕ C−êng - Khoa CNTT - §¹i häc Hµng h¶i

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Dự án đầu tư

Hiện nay cùng với sự phát triển nagỳ một tăng lên của nền kinh tế - xã hội. Nhu cầu về chỗ ở của người dân cũng như của cán bộ công nhân viên chức cũng không ngừng tăng theo. Trong quá trình này cùng với sự xây dựng mới, sửa sang, tu tạo các công trình nhà ở, ký túc xá đã cũ của khu vực trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội trở nên bức xúc hơn bao giờ hết. Mặt khác, hiện nay trong khuân viên trường vẫn còn một số cán bộ công nhân viên chức vẫn phải sống, sinh hoạt chung...


Bài giảng Quản trị dự án công nghệ thông tin - Đàm Lê Anh

Quản trị dự án công nghệ thông tin là một bài giảng nhằm hướng dẫn cách lập một dự án công nghệ thông tin từ khâu định hình đến xây dựng.Tài liệu sẽ hướng dẫn: Cách lập 1 kế hoạch, Hoạch định chiến lược cho dự án, Tổ chức một dự án công nghệ thông tin sao cho hiệu quả.


Chapter 14: System Integration

Tham khảo tài liệu 'chapter 14: system integration', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chiến thuật kéo dài thời gian trong đàm phán

Trong đàm phán, việc áp dụng chiến thuật "tranh thủ từng giây từng phút" và "kéo dài thời gian" đều có ưu thế và tác dụng riêng khác nhau. Vì vậy đối với một cá nhân, việc nắm rõ cả hai chiến thuật kể trên là một điểm rất quan trọng. Thủ thuật kéo dài thời gian trong đàm phán thương mại có rất nhiều hình thức đa dạng và phong phú, mục đích sử dụng cũng không giống nhau. Đây là một phương pháp dùng nguyên lý lấy tĩnh để khống chế động, rất ít để lại vết rạn......


Bài giảng Xây dựng kế hoạch ngân lưu dự án đầu tư

Bài giảng Xây dựng kế hoạch ngân lưu dự án đầu tư nhằm trình bày về khái niệm cơ bản ngân lưu dự án, xử lý các biến số cơ bản trong bản kế hoạch ngân lưu dự án, các quan điểm xây dựng ngân lưu dự án, phân biệt một số thuật ngữ chi phí.


Dự án đầu tư-khái niệm và thuật ngữ_chương 1

Đầu tư là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên trong 1 thời gian dự án nhằm thu về lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế xã hội - Quàn lý đầu tư xây dựng là quản lý Nhà nước về quá trình đầu tư và xd từ bước xác định dự án đầu tư để thực hiện đầu tư và cả quá trình đưa dự án vào khai thác, sử dụng đạt mục tiêu đã định.


Lionel Poilâne - Ông vua bánh mỳ nước Pháp

Người Pháp nổi tiếng là sành điệu về ẩm thực. Bên cạnh các đầu bếp nổi danh thế giới như Paul Bocuse hay Joel Robuchon, nước Pháp còn có một tên tuổi lớn khác rất được ngưỡng mộ. Đó là Lionel Poilâne, người được mệnh danh là ông vua bánh mỳ của nước Pháp. Lionel Poilâne không chỉ là một nghệ nhân làm bánh mỳ kỳ tài mà còn được coi là một doanh nhân kiệt xuất. Ông trở nên giàu có với hàng trăm triệu franc chỉ nhờ mỗi làm và bán bánh mỳ. Có lẽ Lionel Poilâne gần......


Quản trị dự án - Bài 2

Nội dung • • • Các nội dung chủ yếu của dự án. Mục đích yêu cầu của các căn cứ xây dựng dự án. Trình tự xây dựng dự án. Mục tiêu • Hướng dẫn học • • • • Nắm được các nội dung chủ yếu của dự án. Hiểu được các mục tiêu, yêu cầu khi tiến hành lập dự án. Nắm được và vận dụng được quy trình, trình tự tiến hành lập dự án. Có thể xây dựng được về cơ cấu đối với một dự án kinh doanh. • • Để nắm được nội dung bài này học viên cần nắm chắc kiến thức về tổng quan dự...


Lecture Information technology project management - Chapter 4: Project scope management

Chapter 4: Project scope management. After reading this chapter, you will be able to: Understand the importance of good project scope management, describe the process of planning scope management, discuss methods for collecting and documenting requirements to meet stakeholder needs and expectations,...


Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Chương 1 - GV. Phạm Lê Thông

Bài giảng Phân tích kinh tế dự án - Chương 1: Tổng quan về phân tích kinh tế trình bày mục tiêu của phân tích kinh tế, phân tích tài chính và kinh tế, những câu hỏi phân tích kinh tế phải trả lời. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản lý dự án.


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Process Management
 • 03/03/2009
 • 20.191
 • 460

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu