Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 3

Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 3 Chuồng trại nuôi bò có nội dung giới thiệu đến người học các kiến thức về yêu cầu chung về chuồng trại, các kiểu bố trí chuồng thông dụng, yêu cầu về các chi tiết chuồng trại, vệ sinh chuồng trại, các phương pháp quản lý trâu bò.Đánh giá tài liệu

5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Chăn nuôi trâu bò: Chương 3 Bài giảng Chăn nuôi trâu bò, Chăn nuôi trâu bò, Chuồng trại nuôi bò, Bài giảng Chăn nuôi, Kỹ thuật chăn nuôi, Bố trí chuồng trại chăn nuôi, Phương pháp quản lý trâu bò
5 5 1
 • 5 - Rất hữu ích 1

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

NỘI DUNG MÔN HỌC CHĂN NUÔI TRÂU BÒ
Lợi nhuận

sinh sản
quản lí sinh
sản (4, 5)

Chuång tr¹i nu«i bß

năng suất
+

thức ăn (2)
+

• Yêu

sức khoẻ

+

• Các kiểu bố trí chuồng
thông dụng

chuồng trại
(3)

• Yêu cầu về các chi tiết
chuồng trại

giống
(1)

• Vệ sinh chuồng trại
• Các phương thức quản lý
trâu bò

kỹ thuật
chăn nuôi
(6, 7, 8, 9)

1

• Những yêu cầu và nguyễn tắc cơ bản về
chuồng trại
• Các bộ phân cần có của chuồng trại
• Bố trí mặt bằng
• Vị trí xây dựng
• Yêu cầu kỹ thuật về chuồng nuôi

home
3

Liªn th«ng gi÷a c¸c khu vùc trong tr¹i
bß s÷a

Chuồng
bò tơ

Nơi sản
xuất TA

Chuồng
Thú y

Bò CS
& đẻ

<

- T¹o cho tr©u bß ®−îc an toµn, tho¶i m¸i, dÔ chÞu khi ¨n uèng, ®i
l¹i vµ nghØ ng¬i.
- T¹o sù an toµn vµ thuËn tiÖn cho ng−êi ch¨n nu«i trong viÖc qu¶n
lý, ch¨m sãc, nu«i d−ìng ®µn tr©u bß.
- T¹o ra ®−îc tiÓu khÝ hËu tèt cho tr©u bß, h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng t¸c
®éng xÊu cña thêi tiÕt khÝ hËu lªn c¬ thÓ chóng.
- §¶m b¶o vÖ sinh thó y vµ m«i tr−êng ®−îc tèt.
- §¶m b¶o liªn th«ng hîp lý gi÷a c¸c bé phËn trong toµn tr¹i (S¬
®å).
- TiÕt kiÖm chi phÝ x©y dùng vµ gi¶m thiÓu chi phÝ vËn hµnh s¶n
xuÊt.
- Sö dông ®−îc l©u dµi vµ æn ®Þnh.
4

C¸c bé phËn cÇn cã cña chuång tr¹i
tr©u bß

Chuồng
vắt sữa
Chuồng
bò sữa

2

Những yêu cầu chung về
chuồng trai

NHỮNG YÊU CẦU VÀ
NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Hệ thống
chất thải

cầu chung về chuồng

trại

5

- HÖ thèng cung cÊp thøc ¨n: Kho chøa vµ dông cô chÕ
biÕn thøc ¨n tinh vµ thøc ¨n th«, m¸y phèi trén vµ ph©n
phèi thøc ¨n, lèi ®i cÊp ph¸t thøc ¨n vµ m¸ng ¨n.
- HÖ thèng cÊp n−íc: Nguån n−íc, b¬m, bÓ chøa,
®−êng èng cÊp n−íc vµ m¸ng uèng.
- HÖ thèng ch¨m sãc qu¶n lý bß: C¸c « chuång nhèt
bß, s©n vËn ®éng, ®−êng ®i, thiÕt bÞ thó y, c¸c thiÕt bÞ
nhËp vµ xuÊt b¸n bß.
- HÖ thèng xö lý n−íc th¶i: R·nh tho¸t, hÖ thèng ao
l¾ng, ao l−u vµ khu vùc sö dông n−íc th¶i.
- HÖ thèng xö lý ph©n: ThiÕt bÞ thu dän vµ vËn chuyÓn
ph©n, thiÕt bÞ ñ vµ khu vùc sö dông ph©n.
- Khu vùc qu¶n lý/kinh doanh: V¨n phßng lµm viÖc,
cÇu c©n, n¬i ®ç xe vµ n¬i vui ch¬i gi¶i lao.
6
<

1

Bè trÝ mÆt b»ng chuång tr¹i
- Kh«ng nªn ®Ó ®−êng ®i, r·nh tho¸t, lèi
ra vµo cña bß c¾t ngang nhau.
- Kh«ng nªn lµm cæng ng¨n hay gãc hÑp
trªn ®−êng vËn chuyÓn vµ ph©n ph¸t
thøc ¨n.
- Dµnh diÖn tÝch ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng
quy m« chuång tr¹i theo tõng giai ®o¹n
vÒ sau.
- V¨n phßng vµ cÇu c©n cÇn bè trÝ vµo n¬i
thuËn tiÖn ®Ó sao cho tÊt c¶ xe cé ra
vµo ®Òu ph¶i qua chç nµy.
- C¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ cÇn ®−îc thiÐt kÕ
cÈn thËn, phï hîp víi t×nh h×nh an ninh
cña tõng ®Þa ph−¬ng.

<

7

Vị trí xây dựng chuồng trại (1)

8

Vị trí xây dựng chuồng trại (2)
6. Lợi dụng địa hình? Không làm ngược lại.

1. Có đủ nước chất lượng tốt không?

Việc đào dắp san lấp rất tốn kém. Phải lợi dụng
độ dốc làm đường rãnh thoát nước.

Cần có 300 - 600 lít nước/bò/ngày
2. Nền đất có làm chuồng trại được không?

7. Điều kiện thời tiết phổ biến: nhiệt độ tối đa-tối
thiểu, lượng mưa, độ ẩm?

3. Hướng và tốc độ gió tự nhiên? (cần biết để
định hướng chuồng và tính tốc độ thông gió
tự nhiên).

8. Có đủ diện tích đất trồng cỏ không?
9. Có đủ diện tích đất để mở rộng quy mô không?

4. Thế đất và hướng mặt trời? (cần biết để
làm mái che và trồng cây bóng mát)

10. Những vấn đề môi trường liên quan đến quản
lý chất thải

5. Khả năng tiếp cận giao thông
9

10
11. Những quy định của địa phương và an ninh? <

Mét sè yªu cÇu kü thuËt chuång nu«i
- Th«ng giã:
-+ Mét s¸ng:
¸nh hÖ th«ng th«ng giã tèt sÏ:
• – Lo¹i trõ bôi, khÝ m¸i kÕt mïi h«i thèi khái chuång.
KÕt cÊu t−êng vµ ®éc vµ hîp víi h−íng chuång ph¶i
- MËt ®é nu«i
– Cung cã ®ñ ¸nh s¸ng tù nhiªn trong chuång.
®¶m b¶o cÊp ®ñ kh«ng khÝ s¹ch trong chuång.
• MËt ®é nu«i th−êng ®−îc tÝnh b»ng diÖn tÝch chuång
• – §iÒu hoµ ®−îc nhiÖt ®é vµ ®é phï kh«ng khÝ chuång
ChÕ ®é ¸nh s¸ng trong chuång Èm hîp sÏ ¶nh h−ëng
b×nh qu©n cho mçi con.
nu«i.
tèt tíi m«i tr−êng vÖ sinh thó y vµ trao ®æi chÊt cña gia
• Cã ¶nh h−ëng ®Õn søc s¶n xuÊt vµ søc khoÎ cña gia
sóc.
+ NÕu thiÕt hiÖu qu¶ chuång nãi chung.
sóc còng nh− kÕ tèt th×ch¨n nu«i mét tÇng th−êng
• §Ó ®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng nhiªnchuång cÇn chó ý ®Õn
chØ cÇn th«ng giã tù trong lµ tiÓu
• MËt ®é nu«i cã ¶nh h−ëng lín ®Õn ®ñ. khÝ hËu chuång
kho¶ng ®Êt trèng tr−íc chuång vµ c¸c c©y bãng m¸t
nu«i v× ¶nh h−ëng x©y kÝn vµ cã trÇn trong chuång.
+ Nh÷ng chuång®Õn ®é Èm, mïi vµ bôi thÊp th×
quanh chuång.
• ThiÕt kÕ mËt ®é nu«i ph¶i c¨n th«ng giã. kiÖn
th−êng ph¶i cãgi÷a thèng qu¹t cø vµo ®iÒu(nhµ) khÝ hËu,
• Kho¶ng c¸ch hÖ chuång víi d·y chuång
bªn
®é lín cña gia sóc.
ph¶i b»ng 1,5-2 lÇn chiÒu cao cña chuång.
• Theo tiªu chuÈn cña n−íc ngoµi diÖn tÝch chuång nu«i
• Nh÷ng chuång quay ra h−íng ®«ng-nam, tr−íc mÆt
cho 1 ®¬n vÞ bß (500kg) dao ®éng trong ph¹m vi 9-25m2.
chuång kh«ng cã nhµ cöa hay c©y cèi cao rËm che khuÊt
11
<
sÏ nhËn ®−îc nhiÒu ¸nh s¸ng cã lîi nhÊt.

12

2

Kiểu chuồng hai dãy đối đầu

Kiểu chuồng hai dãy

13

14

KiÓu chuång hai d·y (Israel)

KiÓu chuång hai d·y (Israel)

15

16

KiÓu chuång hai d·y
(Tuyªn Quang)

KiÓu chuång hai d·y
(Tuyªn Quang)

17

18

3

KiÓu chuång hai d·y
(Thanh Ho¸)

Kiểu chuồng một dãy

19

KiÓu chuång một d·y
(L©m §ång)

20

KiÓu chuång nhiÖt ®íi

21

home

22

H−íng chuång
• CÇn bè trÝ h−íng chuång phï hîp ®Ó tr¸nh m−a
t¹t, giã lïa, ®¶m b¶o che n¾ng, tho¸ng m¸t vµ
tho¸t n−íc tèt.
• Ph¶i tuú theo ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, ®Þa thÕ mµ chän
h−íng chuång sao cho høng ®−îc giã m¸t vµ
che ®−îc giã l¹nh mïa ®«ng (®Æc biÖt ®èi víi
chuång bª con).
• Th«ng th−êng nªn ®Ó chuång më (kh«ng t−êng)
vÒ phÝa nam hoÆc ®«ng nam ®Ó ®¶m b¶o cã ¸nh
s¸ng vµ th«ng tho¸ng tèt.
23

<

24

4

NÒn chuång
• DiÖn tÝch nÒn chuång (chç ®øng) ph¶i theo ®óng tiªu
chuÈn cho tõng lo¹i bß (4-8 m2/con).
• NÒn chuång ph¶i cao h¬n mÆt ®Êt bªn ngoµi kho¶ng
40-50cm ®Ó n−íc m−a kh«ng thÓ trµn vµo chuång.
• NÒn chuång cã thÓ ®−îc l¸t b»ng g¹ch hoÆc l¸ng bª
t«ng. MÆt nÒn chuång kh«ng gå ghÒ, nh−ng còng
kh«ng tr¬n tr−ît, cã ®é dèc hîp lý (1-3%), thoai tho¶i
vÒ r·nh tho¸t n−íc ®Ó b¶o ®¶m tho¸t n−íc dÔ dµng khi
déi röa.
• Chç bß ®øng vµ n»m nghØ tèt nhÊt lµ tr¶i nÒn b»ng
th¶m cao su hay c¸t ®Ó cho bß ®−îc tho¶i m¸i.
<

25

T−êng chuång

M¸i chuång

• T−êng chuång ®Ó tr¸nh m−a h¾t vµ ng¨n tr©u bß.
• T−êng cã ¶nh h−ëng lín ®Õn tiÓu khÝ hËu chuång nu«i.
• B×nh th−êng t−êng nªn më h−íng ®«ng-nam ®Ó høng
giã m¸t vµ che t©y-b¾c ®Ó ch¾n giã l¹nh (®Æc biÖt n¬i bß
®Î vµ nu«i bª).
• §èi víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu cña miÒn Nam, cã thÓ kh«ng
cÇn x©y t−êng xung quanh chuång.
• T−êng cã thÓ x©y b»ng g¹ch, ®¸, b»ng tÊm bª-t«ng (cã
cét trô), b»ng gç hay mét sè vËt liÖu kh¸c tuú theo ®iÒu
kiÖn cô thÓ.
• BÒ mÆt t−êng ph¶i ®¶m b¶o dÔ dµng quÐt röa tiªu ®éc
khi cÇn thiÕt.
• MÆt trong cña t−êng nªn quÐt v«i tr¾ng, võa ®¶m b¶o vÖ
sinh võa t¹o ra bÒ mÆt ph¶n chiÕu ¸nh s¸ng trong
chuång tèt.
< 27

Ảnh hưởng của vật liệu làm mái
đến hiệu quả chống nóng

Bức xạ dưới mái
(Kcal/m2/h)

• M¸i chuång che m−a n¾ng vµ
®iÒu hoµ tiÓu khÝ hËu xung quanh
c¬ thÓ gia sóc.
• §é cao cña m¸i cÇn ph¶i tÝnh to¸n
sao cho kh«ng bÞ m−a h¾t vµ giã
l¹nh thæi vµo.
• M¸i che cã thÓ lîp ngãi hay tranh
®Ó gi÷ m¸t. M¸i t«n hay
fibroxim¨ng rÊt nãng.
• §èi víi nh÷ng chuång lín, khÈu
®é m¸i réng th× cã thÓ ph¶i dïng
m¸i t«n, nh−ng cÇn lµm m¸i cao
vµ tho¸ng.

Các kiểu mái chuồng

28

M¸ng ¨n

Vật liệu
dẫn nhiệt kém

Vật liệu
dẫn nhiệt kém
+ phủ nylon

80 oC

50 oC

30 oC

760

535

420

Vật liệu
dẫn nhiệt cao

Nhiệt độ dưới mái

26

Tôn, nhôm

Gỗ, tranh, tre

- CÇn ph¶i cã m¸ng ¨n trong chuång vµ
c¶ ngoµi s©n.
-M¸ng ¨n x©y b»ng g¹ch l¸ng bª t«ng.
- C¸c gãc cña m¸ng ¨n ph¶i l−în trßn vµ
tr¬n nh½n.
- §¸y m¸ng cã lç tho¸t n−íc ®Ó thuËn
tiÖn cho viÖc röa m¸ng.
- Thµnh m¸ng phÝa trong (phÝa bß ¨n) b¾t
buéc ph¶i thÊp h¬n thµnh m¸ng ngoµi.

Chất dẻo
29

30

5

Tài liệu cùng danh mục Nông nghiệp

Kỹ thuật canh tác rau trong mùa mưa

Đối với kỹ thuật canh tác mùa mưa có những khác biệt so với mùa khô. Trước hết, đối với đặc tính của cây rau nói chung là nhóm cây trồng sử dụng nước tưới nhiều. Nhưng nếu trong trường hợp ngập nước, úng nước thì cây rau nói chung lại khó phát triển, bộ rễ bị thối và cây sẽ chết. Do đó việc canh tác rau trong mùa mưa, người trồng cần chú ý chọn ruộng có địa hình cao ráo có khả năng tiêu thoát nước tốt. Đối với chân ruộng thấp trước hết phải tiến...


Giáo trình hình thành giai đoạn hướng dẫn lập trình chăm sóc cây trồng p9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành giai đoạn hướng dẫn lập trình chăm sóc cây trồng p9', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chăm Sóc Cây Cảnh Trong Nhà - biên dịch Nguyễn Minh Tiến phần 5

Điều kiện độ ẩm và nhiệt độ trong cả mùa mưa cũng như mùa khô, lượng phân bón cần thiết vào những thời điểm khác nhau trong năm, và bất cứ nhu cầu nào khác mà chúng cần đến.


Cẩm nang trồng phong lan

Tham khảo tài liệu 'cẩm nang trồng phong lan', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Nuôi Heo Rừng Ở Bến Tre

Những năm gần đây, nhiều nông dân ở các tỉnh, thành phố của vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tận dụng diện tích đất vườn cạnh nhà, xây dựng chuồng trại để nuôi heo rừng. Trung bình, heo rừng giống đạt trên dưới 10kg có thể xuất bán trên 2,5 triệu đồng/con.


Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Dự án phát triển chăn nuôi lợn nông hộ nhỏ bền vững ở Miền Trung Việt Nam "

Mục đích chính của chuyến công tác là nhằm đánh giá sự tiến triển của dự án và hỗ trợ tập huấn cho một nhóm các thú y viên và kỹ thuật viên nòng cốt tại các địa phương tham gia dự án trong việc đánh giá và theo dõi, kiểm tra các trại lợn về cách quản lý chăm sóc (chăn nuôi, dinh dưỡng, thú y) và chuồng trại (thông gió, kiểm soát nhiệt độ, quản lý chất thải).


Interactions Between Agroecosystems and Rural Communities - Chapter 5

Như agroecologists đã ghi nhận một thời gian, rừng là những thành phần quan trọng của agroecosystems vì Fallows rừng sản xuất thực phẩm và chất xơ, khôi phục lại màu mỡ của đất, và góp phần kiểm soát cỏ dại. Họ cung cấp cho nông nghiệp với một "trợ cấp từ thiên nhiên"


Kỹ thuật chăn nuôi gà thương phẩm giống thịt

* Giai đoạn 1-4 tuần tuổi Còn gọi là giai đoạn úm, có ý nghĩa quyết định tới tốc độ tăng trọng, tỉ lệ hao hụt và hiệu quả kinh tế. - Phòng úm: Nên chọn phòng úm kín, không có gió lùa, được vệ sinh sát trùng sạch sẽ. ....... * Giai đoạn 1-4 tuần tuổi Còn gọi là giai đoạn úm, có ý nghĩa quyết định tới tốc độ tăng trọng, tỉ lệ hao hụt và hiệu quả kinh tế.


Kỹ thuật nuôi dế kinh doanh

Dế có nguồn gốc từ châu Phi và những nước có khí hậu nóng, sa mạc và bán sa mạc. Do diều kiện khắc nhiệt nên chúng di cư qua các vùng khác thích hợp hơn như vùng nhiệt đới và bán nhiệt đới. Dế thuộc loại côn trùng bộ cánh thẳng, họ Gryllidae, tên tiếng anh là Cricket. Dế thuộc loại vòng đời không hoàn toàn, chúng lớn lên nhờ những lần lột xác, vòng đời gồm có trứng, ấu trùng và thành trùng. Dế phân bố tại những vùng đất khô ráo, ấm, nơi có cây cối phát...


Kỹ thuật giâm cành cây thân gỗ

Giâm cành là một trong những phương pháp nhân giống vô tính, được sử dụng khá rộng rãi tỏng nghề trồng trọt, nhất là trong sản xuất cây ăn quả, cây công nghiệp..., và cả trông cây cảnh. Đây là biện pháp sử dụng các đoạn cành bánh tẻ (hom giống)và tác động bằng kỹ thuật nông học là chính, để các yếu tố sinh học bên trong hom giống được đổi thay, có khả năng sinh ra rễ và thân mới, tức là một cây mới hoàn chỉnh có thể tự sinh trưởng, phát triển cho sản phẩm....


Tài liệu mới download

TRẮC NGHIỆM - LAO MÀNG BỤNG
 • 06/07/2011
 • 38.906
 • 238

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Phân hữu cơ - phân chuồng
 • 07/09/2011
 • 61.507
 • 543

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu