Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài 1: Tài chính công

Quan hệ bằng tiền, phản ánh sự vận động của các quỹ tiền tệ tập trung gắn với các chủ thể khác nhau của nền kinh tế: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính quốc tế, Tài chính hộ gia đình...Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài 1: Tài chính công Bài 1: Tài chính công tài chính công, tài khóa, thị trường tài chính, tài chính tiền tệ, tài liệu tài chính, chuyên ngành tài chính, giáo trình tài chính
4.7 5 2382
 • 5 - Rất hữu ích 1.556

 • 4 - Tốt 826

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. NỘI DUNG MÔN HỌC Bài 1: Tổng quan chung về Tài chính công Tài chính công là gì? Vai trò chính phủ và tài chính công Bài 2: Hệ thống ngân sách nhà nước Nội dung thu chi Phân cấp quản lý Quy trình NSNN Cân đối ngân sách Bài 3: Hệ thống thuế nhà nước Khái quát chung hệ thống thuế Quản lý các loại thuế (10) Bài 1- Tài chính công 1
 2. TÀI CHÍNH CÔNG LÀ GÌ? Khu vực công? Cơ quan hành chính + Dịch vụ hành chính công + Lệ phí Đơn vị sự nghiệp (có thu, ko thu) + hàng hoá công cộng + Phí Doanh nghiệp nhà nước (lợi nhuận, phi lợi nhuận) Tổ chức, thể chế khác… Tài chính: Quan hệ bằng tiền, phản ánh sự vận động của các quỹ tiền tệ tập trung gắn với các chủ thể khác nhau của nền kinh tế: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính quốc tế, Tài chính hộ gia đình Tài chính công? Bài 1- Tài chính công 2
 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp phân tích thực chứng: Phân tích thực chứng (positive analysis) là một phương pháp phân tích khoa học nhằm tìm ra mối quan hệ nhân quả giữa các biến số kinh tế. Phương pháp phân tích chuẩn tắc: Phân tích chuẩn tắc (normative analysis) là phương pháp phân tích dựa trên những nhận định chủ quan cơ bản về điều gì đáng có hoặc cần phải làm để đạt được kết quả mong muốn. Bài 1- Tài chính công 3
 4. KHÓ KHĂN KHI PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CÔNG  Không thấy hết tác động của chính sách tài chính công  Bất đồng quan điểm giá trị  Sự khác biệt về hành vi kinh tế và mô hình kinh tế. Bài 1- Tài chính công 4
 5. VAI TRÒ CHÍNH PHỦ - VAI TRÒ CHI TIÊU CÔNG Chính phủ - Quyền lực tuyệt đối - Thuế  Vai trò truyền thống  Vai trò mở rộng (p/diện kinh tế) Thay đổi theo mô hình kinh tế nhằm Điều tiết - Ổn định- Phát triển Bài 1- Tài chính công 5
 6. Chính phủ? Tổ chức được thiết lập để thực thi những quyền lực nhất định, điều tiết hành vi của các tổ chức cá nhân sống trong xã hội, nhằm phục vụ lợi ích chung của xã hội đó và tài trợ cho việc cung cáp những hàng hoá dịch vụ thiết yếu mà xã hội có nhu cầu. Bài 1- Tài chính công 6
 7. Chính phủ trong vòng tuần hoàn kinh tế Thị Trường Cá nhân đầu ra Thuế T.Thu Chính phủ Thuế G.Thu Thị trường D/nghiệp Đầu vào Bài 1- Tài chính công 7
 8. CƠ SỞ KHÁCH QUAN CHO SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ Kinh tế học phúc lợi: là một nhánh của lý thuyết kinh tế quan tâm đến sự mong muốn của xã hội đối với các trạng thái kinh tế khác nhau Hiệu quả Pareto: Một sự phân bổ nguồn lực được gọi là đạt hiệu quả pareto nếu như không có cách nào phân bổ lại các nguồn lực để làm cho ít nhất một người được lợi hơn mà không làm thiệt hai đến bất kỳ ai khác. (Hoàn thiện Pareto) Điều kiện biên đạt hiệu quả Pareto MB = MC hoặc MSB = MSC Bài 1- Tài chính công 8
 9. Điều kiện đạt hiệu quả Pareto Sản xuất – Phân phối - Hỗn hợp Sản xuất: MRTS(klX) = MRTS(klY) =Pl/Pk Tiêu dùng: MRS(xyA) = MRS(xyB) =Px/Py Hỗn hợp (Sản xuất-tiêu dùng) MRTxy = MRS(xyA) = MRS(xyB) = Px/Py Bài 1- Tài chính công 9
 10. Các thất bại của nền kinh tế và sự can thiệp của chính phủ Ngoại ứng Hàng hoá công cộng Thông tin không đối xứng Bất ổn kinh tế Phân phối lại thu nhập… Độc quyền Các nguyên nhân làm thất bại chính sách công (Thiếu thông tin, bộ máy quan liêu, không kiểm soát được phản ứng của cá nhân, do yếu tố chính trị gây ra) Bài 1- Tài chính công 10
 11. Độc quyền-Độc quyền nhà nước-Định giá hai phần Nguyên nhân Chính phủ nhượng quyền Chế độ bản quyền Sở hữu nguồn lực đặc biệt Giảm chi phí khi sản xuất lớn Tổn thất Lợi nhuận độc quyền Giải pháp Luật chống độc quyền Đánh thuế, phạt… Độc quyền nhà nước Bài 1- Tài chính công 11
 12. Độc quyền tự nhiên – Ngành dịch vụ công cộng Khái niệm: Là tình trạng trong đó các yếu tố hàm chứa trong quá trình sản xuất cho phép doanh nghiệp có thể giảm liên tục chi phí sản xuất khi quy mô sản xuất mở rộng, do đó dẫn đến cách tổ chức sản xuất hiệu quả nhất là thông qua một hãng duy nhất. Độc quyền chưa bị điều tiết Chiến lược điều tiết độc quyền của chính phủ - Định giá bằng chi phí trung bình - Định giá hai phần + Phần 1 = Chi phí cố định bình quân + Phần 2 = MC Liên hệ thực tế : Điện, nước, bưu chính Bài 1- Tài chính công 12
 13. Ngoại ứng Khái niệm Phân loại (tích cực, tiêu cực) Đặc điểm - Do sản xuất và tiêu dùng gây ra - Ai gây ra tác hại hay chịu tác hại mang tính tương đối - Ngoại ứng tích cực, tiêu cực mang tính tương đối - Tất cả đều phi hiệu quả Bài 1- Tài chính công 13
 14. Ngoại Ứng Tiêu cực Chi phí lợi ích của ngoại ứng tích cực - MSB=MB - MSC>MC (MSC=MC+MEC) - Qo>Q* Giải pháp - Hợp nhất (sáp nhập): Đinh lý Coase - Dùng dư luận xã hội - Đánh thuế (Thuế Pigou) - Hạn mức xả thải (H/mức gây ngoại ứng) Bài 1- Tài chính công 14
 15. Ngoại ứng tích cực Chi phí lợi ích của ngoại ứng tích cực - MSC=MC - MSB>MB (MSB=MB+MEB) - Qo
 16. Hàng hoá công cộng Khái niệm: Những loại hàng hoá không có tính cạnh tranh trong tiêu dùng, việc một cá nhân này đang hưởng thụ lợi ích do hàng hoá đó tạo ra không ngăn cản những người khác cùng đồng thời hưởng thụ lợi ích của nó. Hàng hoá công cộng thuần tuý - Không có tính cạnh tranh - Không có tính loại trừ Hàng hoá công cộng ko thuần tuý + HHCC có tính giới hạn + HHCC có thể định giá Hàng hoá cá nhân? Bài 1- Tài chính công 16
 17. Chí phí lợi ích HHCC thuần tuý – HHCC có thể định giá HHCC thuần tuý HHCC có thể định giá MSC cố định (trong giới hạn) MSC = ∑MCi MSB = ∑MBi MSB = ∑(MBi+MEBi) MC = 0 Bài 1- Tài chính công 17
 18. HHCC có tính giới hạn -Chi phí lợi ích MSB=∑MBi MSB=∑MBi MSC cố định MSC tăng MC =0 MC>0 - Đồ thị Bài 1- Tài chính công 18
 19. Thu phí HHCC QttQ* thu phí - Thu phí không xảy ra tắc nghẽn tại P* (Qtt=Q*) - Thu phí đạt hiệu quả tối ưu: thu tại Po =MB=MC Qtt>Q* Không thu phí- Gây tổn thất =Tam giác EoAQm Bài 1- Tài chính công 19
 20. Thông tin không đối xứng Khái niệm: Là tình trạng thiếu thông tin của người mua hoặc người bán về đặc tính của sản phẩm. Kết quả của hiện tượng thiếu thông tin: là lựa chọn ngược Bài 1- Tài chính công 20

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

IS THE CORPORATE BOND MARKET FORWARD LOOKING?

Stability Bonds would promote efficiency in the euro-area sovereign bond market and in the broader euro-area financial system. Stability Bond issuance would offer the possibility of a large and highly liquid market, with a single benchmark yield in contrast to the current situation of many country-specific benchmarks. The liquidity and high credit quality of the Stability Bond market would deliver low benchmark yields, reflecting correspondingly low credit risk and liquidity premiums (see Box 1). A single set of “risk free” Stability Bond benchmark yields across the maturity spectrum would help to develop the bond market more broadly, stimulating issuance...


Chương 5: Tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Tại sao xã hội cần tiền? Tại sao chính phủ muốn tác động đến lượng cung tiền? Thị trường tài chính và nền kinh tế tương tác thế nào? Mối quan hệ giữa tiền và lãi suất?


The Australian Economy and Financial Markets

The developments in 2002 started with the Commission’s recommendation for an early warning when it became apparent that Germany and Portugal would deviate significantly from the envisaged consolidation paths and would be close to the 3% of GDP limit for the deficit. When the Commission launched its annual review of public finances in Member States, rumours spread out on 17 January that it was considering an early warning to Germany and Portugal. This early warning was then recommended officially by the European Commission on Wednesday 30 January, as expected since Commissioner Solbes had clearly indicated his intention to launch the procedure beforehand. After the Commission launched the initiative, a...


Bài giảng 7: Ngân hàng Trung ương (Học kì hè 2015) - Đỗ Thiên Anh Tuấn

Mục tiêu, chức năng, công cụ của NHTW; một số phát triển mới trong mô hình ngân hàng trung ương hiện đại; lập luận phản đối và ủng hộ NHTW độc lập; mô hình NHTW ở một số quốc gia;... là những nội dung chính mà "Bài giảng 7: Ngân hàng Trung ương (Học kì hè 2015)" hướng đến trình bày.


Tỷ giá hối đoái và xuất nhập khẩu ở Việt Nam những năm qua

Bài viết Tỷ giá hối đoái và xuất nhập khẩu ở Việt Nam những năm qua trình bày về diễn biến tỷ giá và xuất nhập khẩu thời gian qua; một số kết luận và kiến nghị. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt chi tiết nội dung.


What’s Ahead for Stocks and Bonds— And How to Earn Your Fair Share

It’s a treat to be invited to keynote The Money Show again, and a special delight this year. Why? Because we are also here to hold the fifth annual get-together of “the Bogleheads” of the Internet. I understand that the Vanguard Diehards site, originally established in 1998 and readily accessible on the Morningstar website, now attracts an average of 25,000 “unique visitors” (in the contemporary vernacular) each day. So this is also “Diehards V” (using the Roman numerals popularized by the NFL Superbowl), and I begin by offering a special Bogle salute to the 75 Bogleheads who are here in the audience with us today....


Fixed Income, Derivatives and Alternative Investments

Schweser's Final Review Pack has efficient tools that put the finishing touch on your CFA exam preparation, reinforcing everything you've learned just before exam day for maximum confidence.


Đề thi vị trí Giao Dịch Viên của VIB (5/2010)

Bộ đề thi về vị trí giao dịch viên tại Ngân hàng Quốc Tế (VIB). Chúc bạn đạt kết quả tốt khi ứng tuyển vào vị trí này.


WORKING PAPER SERIES NO 898 / MAY 2008: CENTRAL BANK COMMUNICATION AND MONETARY POLICY A SURVEY OF THEORY AND EVIDENCE

Since capital requirements under Basel I, the relevant regulation during our sample period, are generally risk insensitive, riskier banks cannot be formally required to hold more capital. Regulators may, however, discretionally ask banks to do so. In the US for example, regulators have modified Basel I to increase its risk sensitivity and the results could reflect these modifications (FDICIA). However, the coefficient on risk is twice as large for market leverage as for book leverage (Table VII). Since regulation pertains to book and not market capital, it is unlikely that regulation drives the negative relationship between leverage and...


Forex On-Line Manual For Successful Trading Chapter 3

CHAPTER 3 Kinds Of Foreign Exchange Market. 3.1. Spot Market. Currency spot trading is the most popular foreign currency instrument around the world, making up 37 percent of the total activity. The fast-paced spot market is not for the fainthearted, as it features high volatility and quick profits (and losses).


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 • 25/05/2011
 • 53.459
 • 257

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu