Tìm kiếm tài liệu miễn phí

01B/BHXH_ Thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/bhxh_ thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội việt nam', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


01B/BHXH_ Thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam 01B/BHXH_ Thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam Biểu mẫu, văn bản, biểu mẫu thống kê, báo cáo thống kê, bảo hiểm xã hội Việt Nam
4.6 5 2717
 • 5 - Rất hữu ích 1.504

 • 4 - Tốt 1.213

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 01B/BHXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh THU, CHI QUü B¶O HIÓM B¶o hiÓm X· héi ViÖt Nam sè...Q§-TTg ngµy... X∙ HéI VIÖT NAM §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Th¸ng) ngµy 22 th¸ng b¸o c¸o Đơn vị tính: triệu đồng Cộng dồn từ đầu Tháng Mã số năm đến cuối báo cáo tháng báo cáo A B 1 2 I. TæNG THU 1 A. Thu từ nguồn ngân sách 2 A.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 3 A.2. Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 4 A.3. Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 5 A.4. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 6 143 B. Thu quỹ bảo hiểm xã hội 7 B.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 8 1. Thu từ các đối tượng 9 1.1. Thu của các đơn vị sử dụng lao động 10 1.2. Thu của người lao động 11 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 12 3. Thu từ các nguồn khác 13 B.2. Quỹ khám chữa bệnh bắt buộc 14 1. Thu từ các đối tượng 15 1.1. Thu của các đơn vị sử dụng lao động 16 1.2. Thu của người lao động 17 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 18 3. Thu khác 19 B.3. Quỹ khám chữa bệnh tự nguyện 20 1. Thu từ các đối tượng 21 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 22 3. Thu khác 23 B.4. Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 24 1. Thu từ các đối tượng 25 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 26 3. Thu khác 27 B.5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 28 1. Thu từ các đối tượng 29 1.1. Thu của các đơn vị sử dụng lao động 30 1.2. Thu của người lao động 31 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 32 3. Thu khác 33 C. Số dư đầu kỳ 34 C.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 35 143
 2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc (Tiếp theo) Đơn vị tính: triệu đồng Cộng dồn từ đầu Tháng Mã số năm đến cuối báo cáo tháng báo cáo A B 1 2 C.2. Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 36 C.3. Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 37 C.4. Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 38 C.5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 39 II. TæNG CHI 40 A. Chi trả bảo hiểm xã hội từ nguồn NSNN 41 A.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 42 A.2. Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 43 A.3. Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 44 144 A.4. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 45 B. Chi từ quỹ bảo hiểm xã hội 46 B.1. Chi quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 47 B.2. Chi quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 48 1. Thanh toán cho các cơ sở khám chữa bệnh 49 2. Thanh toán trực tiếp cho người bệnh 50 B.3. Chi quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 51 1. Chi chăm sóc sức khoẻ ban đầu 52 2. Thanh toán cho các cơ sở khám chữa bệnh 53 3. Thanh toán trực tiếp cho người bệnh 54 4. Chi khác (Chi hoa hồng đại lý thu, phát hành thẻ y tế tự nguyện; chi cho công tác tuyên truyền...) 55 B.4. Chi quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 56 B.5. Chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp 57 C. Số dư cuối kỳ 58 C.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 59 C.2. Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 60 C.3. Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 61 C.4. Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 62 C.5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 63 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 144

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

BIỂU MẪU ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

BIỂU MẪU ĐƠN XIN GIAO ĐẤT


MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ ………/UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI (Ban hành kèm theo Quyết định số:………./QĐ-UBND ngày… tháng…. năm…… của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


Mẫu số 01-05/TSDĐ

Mẫu số 01-05/TSDĐ Tờ khai tiền sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết cách lập tờ khai tiền sử dụng đất đúng quy định và hợp pháp.


Mẫu kiểm điểm Nghị quyết TW4-BẢN KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BINH

- Căn cứ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị và tài liệu của Bộ Chính trị, Kế hoạch số …-KH/TU ngày …… của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. - Thực hiện Kế hoạch số 19- KH/HU ngày .......... của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) ". Tôi xin tự kiểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) với các nội dung cụ thể như sau:...


01B/CT Số lượng chợ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/ct số lượng chợ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Biểu mẫu 01a-TBH Danh Sách lao động đề nghị cấp sổ, thẻ

Biểu mẫu 01a-TBH Danh Sách lao động đề nghị cấp sổ, thẻ. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....


Các mẫu văn bản liên quan đến quá trình kiểm tra công tác đấu thầu

Tài liệu Các mẫu văn bản liên quan đến quá trình kiểm tra công tác đấu thầu là văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BKH ngày 04 tháng 01 năm 2011. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.


Mẫu đề nghị học nghề

Tham khảo tài liệu 'mẫu đề nghị học nghề', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


BIỂU MẪU "BÁO CÁO về lao động và chuyên gia của địa phương đi làm việc ở nước ngoài (6 tháng đầu năm hoặc cả năm)"

Mẫu số 12d mẫu BÁO CÁO về lao động và chuyên gia của địa phương đi làm việc ở nước ngoài (6 tháng đầu năm hoặc cả năm) Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội


Mẫu Báo cáo chi tiết thu lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội

Tài liệu tham khảo mẫu Báo cáo chi tiết thu lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu quy chế bổ nhiệm
 • 30/09/2013
 • 79.879
 • 162
Biểu mẫu "Ghi chép tạm ứng"
 • 06/07/2009
 • 85.499
 • 171

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu