Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài Chính - Ngân Hàng (40.546)

Revision english for accounting (Ulsa)

Revision english for accounting (Ulsa) presentation knowledge: Choose the best word to fill in each gap, Choose the best term to match the given definition, Complete the following sentences with the correct form of the words in parentheses,... Invite you to consult the documentation.


Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 1 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 1: Tổng quan về báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích của BCTC, các giả định cơ bản, các yêu cầu chất lượng, ghi nhận và đánh giá các yếu tố của BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 3: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán TSCĐ Kế toán tăng, giảm TSCĐ Kế toán hao mòn TSCĐ Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ Kế toán chi phí XDCB dở dang và chi phí sửa chữa TSCĐ Kế toán TSCĐ thuê ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 - Trần Thị Vinh

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về quy chế tự kiểm tra tài chính, nội dung kiểm tra tài chính - tài sản, trình tự và thủ tục tự kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

Bài giảng "Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về ngân sách nhà nước; khái niệm, đặc điểm, phân loại cơ quan, đơn vị, hình thức cấp phát kinh phí của NSNN,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 6 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 6: Kế toán các khoản thu và chênh lệch thu - chi các hoạt động" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán các khoản thu, kế toán thu chưa qua ngân sách, kế toán xác định chênh lệch thu chi các hoạt động, kế toán các quỹ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 3 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa KSNB và hạn chế tiềm tàng; các bộ phận hợp thành của hệ thống kiểm soát nội bộ, mục đích và trình tự tìm hiểu KSNB của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh

Bài giảng gồm các nội dung: Những vấn đề chung về quỹ tiền lương và các khoản nộp theo lương, nội dung và phương pháp xác định quỹ tiền lương, nguyên tắc chi trả quỹ tiền lương, quy trình quản lý quỹ tiền lương, quy trình quản lý các khoản nộp theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Trần Thị Vinh

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, quy trình quản lý nguồn vốn đầu tư, quản lý chi phí quản lý dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh (2017)

Mục tiêu của bài giảng là giải thích được bản chất và sự khác nhau giữa vật liệu- dụng cụ, các tiêu thức phân loại vật liệu - dụng cụ, các nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán vật liệu - dụng cụ; trình bày được phạm vi kế toán sản phẩm -hàng hóa, nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán sản phẩm - hàng hóa; trình bày được khái niệm, nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán chi phí trả trước.


Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 4 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 6 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán" giúp người học có thể nắm được các bước chuẩn bị hoàn thành công việc kiểm toán, giải thích được nội dung báo cáo kiểm toán và các ý kiến của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 8 - Trần Thị Vinh (2017)

Nội dung bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm- yêu cầu lập báo cáo tài chính, nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính, trình tự lập báo cáo tài chính, nội dung và kết cấu báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về quản lý tài chính, giới thiệu Mục lục ngân sách, quản lý tài chính các cơ quan Nhà nước, quản lý tài chính các đơn vị Sự nghiệp công lập, phương pháp lập dự toán. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp, phân loại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, nhiệm vụ kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 2 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 2: Tổng quan về kiểm toán & môi trường kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểm toán, phân loại kiểm toán, môi trường của hoạt động kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 5 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và vai trò bằng chứng kiểm toán, yêu cầu của bằng chứng kiểm toán, các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh

Bài giảng gồm các nội dung: Những vấn đề chung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, tiêu chuẩn định mức sử dụng đối với một số tài sản, quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 2: Kế toán nguồn và các loại kinh phí" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán nguồn và chi kinh phí hoạt động, kế toán nguồn và chi kinh phí dự án, kế toán nguồn và chi kinh phí thực hiện đơn hàng của Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 7 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng trình bày khái niệm – đặc điểm – nhiệm vụ, kế toán nguồn vốn kinh doanh, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành SP, kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ, kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiểu luận Quản lý tài chính tiền tệ: Chỉ số libor có vai trò như thế nào trên thị trường tài chính thế giới

Tiểu luận Quản lý tài chính tiền tệ trình bày nội dung về: Đôi nét về chỉ số libor; Vai trò của chỉ số LIBOR trên thị trường tài chính thế giới; Vụ bê bối lãi suất Libor,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán hoạt động đầu tư tài chính, kế toán hoạt động đầu tư tài chính, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán tiêu thụ - Kết quả kinh doanh

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán tiêu thụ - Kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình thực hiện nghiệp vụ bán hàng, kế toán doanh thu bán hàng và CCDV, kế toán giá vốn hàng bán, kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán vốn chủ sở hữu

Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể nhận biết được một khoản thuộc vốn chủ sở hữu, hiểu được mục đích sử dụng của những khoản thuộc vốn chủ sở hữu, ghi nhận và theo dõi những khoản thuộc vốn chủ sở hữu,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 9: Báo cáo tài chính

Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể nắm được những quy định chung về hệ thống báo cáo tài chính, mục đích, nội dung của từng báo cáo tài chính, nguyên tắc, cơ sở và phương pháp lập báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ" trình bày những vấn đề chung, nghiệp vụ kế toán NL, VL, CCDC; kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán tiền và các khoản thanh toán

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán tiền và các khoản thanh toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán nợ phải trả, kế toán chi phí trả trước và chi phí phải trả, giới thiệu về kế toán ngoại tệ. Mời các bận cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tài sản cố định

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tài sản cố định" trình bày các kiến thức: Những vấn đề chung về TSCĐ, kế toán tăng TSCĐ, kế toán khấu hao TSCĐ, kế toán sửa chữa TSCĐ, kế toán giảm TSCĐ, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán các khoản phải trả người lao động

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán các khoản phải trả người lao động" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán phải trả người lao động, kế toán các khoản trích theo lương, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Hoạch định bán hàng
  • 09/12/2013
  • 62.367
  • 578
Machine Learning cơ bản
  • 18/04/2017
  • 33.394
  • 414

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

stockmarket_-_pump_and_dump(pdf)
  • 16/07/2009
  • 57.141
  • 876

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu