Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Tài chính - Ngân hàng (13.150)

Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Phòng giao dịch Kim Liên

Khóa luận tốt nghiệp này tập trung phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng, đồng thời đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Kim Liên giai đoạn 2011 – 2013. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Kim Liên.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Hà Nội

Đề tài tập trung phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ và chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Hà Nội, từ đó tìm ra các hạn chế cũng như nguyên nhân của hạn chế. Đề tài cũng đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Hà Nội.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Sơn

Nội dung khóa luận của em gồm 3 chương: Chương 1, cơ sở lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây lắp; chương 2, thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH XNK Thiên Sơn; chương 3, một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH XNK Thiên Sơn.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Phát

Luận văn tập trung phân tích thực trạng tài chính của công ty từ đó đưa ra những nguyên nhân về sự biến động tài chính giai đoạn 2010 - 2012. Cùng với đó đưa ra những ưu điểm và hạn chế của doanh nghiệp và đưa ra một số biện pháp giúp cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích cấu trúc tài chính nhằm hoàn thiện cấu trúc tài chính tại Công ty TNHH Hoàng Đức

Trên cơ sở lý luận về cấu trúc tài chính, luận văn sẽ tiến hành đánh giá thực trạng cấu trúc tài chính của Công ty từ đó rút ra những điểm mạnh và điểm yếu trong chính sách tài trợ của Công ty nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH sách và Văn hóa Tổng hợp Triều Dương

Khoá luận được chia thành ba chương: Chương 1, Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chương 2, thực trạng về hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sách và Văn hóa Tổng hợp Triều Dương; chương 3, một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Sách và Văn hóa Tổng hợp Triều Dương.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Hóa Vật liệu và Ứng dụng Công nghệ mới

Luận văn nghiên cứu về những cơ sở lý thuyết cơ bản về vốn lưu động trong doanh nghiệp; đánh giá thực trạng nguồn vốn lưu động tại Công ty TNHH hoá vật liệu và ứng dụng công nghệ mới trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2012; nêu ra những thành tựu và hạn chế về vấn đề sử dụng nguồn vốn lưu động tại Công ty TNHH Hoá vật liệu và ứng dụng công nghệ mới; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn lưu động tại Công ty TNHH Hoá vật liệu và ứng dụng công nghệ mới.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Công nghệ Máy tính Đức Anh

Luận văn tập trung tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Công Nghệ Máy Tính Đức Anh. Qua đó, hoàn thiện kiến thức về chuyên ngành của bản thân đồng thời tìm ra những mặt ƣu, hạn chế và đƣa ra những giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại để hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Máy Nông nghiệp Việt Trung

Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung giai đoạn 2011-2013. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty TNHH Máy Nông Nghiệp Việt Trung.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Phát triển hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay

Khóa luận tốt nghiệp này trình bày lí luận về phát triển hệ thống thông tin ứng dụng ngân hàng, thực trạng phát triển hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng Việt Nam, giải pháp phát triển hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng Việt Nam.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa

Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động quản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh số 4 Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2012. Mời các bạn tham khảo.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình

Khóa luận nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay ngắn hạn, xác định sự cần thiết của việc đẩy mạnh hoạt động cho vay của NHTM tại Việt Nam; nghiên cứu thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình từ năm 2010 đến 2012 từ đó rút ra điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó; đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Ba Đình.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Quảng cáo Hùng Anh

Luận văn gồm có những mục tiêu chính sau: Trình bày những vấn đề lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, phân tích tình hình tài chính và đánh giá tình hình tài ch nh tại Công ty TNHH Quảng cáo Hùng Anh, đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Quảng cáo Hùng Anh.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Nhà và Hạ tầng - Vinacomin

Luận văn gồm có những mục tiêu sau: Cơ sở lý luận về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp, thực trạng sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần sữa Ba Vì, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Khóa luận này gồm ba chương: Chương 1, cơ sở lý luận chung về quản lý vốn trong doanh nghiệp; chương 2, thực trạng quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị; chương 3, giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.


Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Hợp Thành

Mục tiêu của khóa luận gồm: Trình bày những lý luận cơ bản về lợi nhuận trong doanh nghiệp, phân tích đánh giá thực trạng tình hình lợi nhuận đồng thời đánh giá tình hình lợi nhuận của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Hợp Thành giai đoạn 2010 – 2012, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận Công ty Cổ phần Thƣơng mại và Xây lắp Hợp Thành.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính: Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH TM & XD Tân Nhật Linh

Khóa luận được kết cấu thành 3 chương: Chương 1, cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp; chương 2, phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH TM & XD Tân Nhật Linh; chương 3, một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH.


Khóa luận tốt nghiệp Kế toán: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Quân

Đề tài tập trung vào tìm hiểu tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Quân, đánh giá thực trạng của kế toán bán hàng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp.


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Lợi Đông

Bài khóa luận được thực hiện nhằm đạt được 3 mục tiêu chính: Trình bày những kiến thức chung về hiệu quả sử dụng tài sản trong doanh nghiệp, phân tích được thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Lợi Đông, nêu ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Lợi Đông.


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính Ngân hàng: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Phòng giao dịch Hà Thành - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội

Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại PGD Hà Thành - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội, khóa luận chỉ ra những điểm chưa hợp lý cần sửa đổi và hướng sửa đổi cụ thể trong quản lý rủi ro tín dụng tại PGD Hà Thành. Qua đó, đề xuất các biện pháp thích hợp để tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại PGD Hà Thành-Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội.


Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là tình hình sử dụng vốn tại công ty. Từ đó, đề ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động để đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn trong những năm tiếp theo.


Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Davinci - Pháp

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Nghiên cứu về những cơ sở lý thuyết về tài sản trong doanh nghiệp; phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Davinci – Pháp; đưa ra được những thành công và hạn chế trong việc sử dụng dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Davinci – Pháp; đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Davinci – Pháp.


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính: Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Kim Liên

Mục đích nghiên cứu của đề tài tập trung vào ba nội dung chính sau: Hệ thống hóa những lý luận cơ bản có liên quan đến hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại; phân tích đánh giá thực trạng hiệu quả mở rộng tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thinh vượng – Phòng giao dịch Kim Liên giai đoạn 2011 – 2013; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao mở rộng tín dụng tại tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Kim Liên.


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Công nghiệp xây dựng Toàn Phát

Bài khóa luận gồm 3 chương chính: Chương 1, cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp; chương 2, thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát; chương 3, giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản Công ty Cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát.


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

Đề tài nghiên cứu gồm 3 chương: Chương 1, lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp; chương 2, thực trạng sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng HUD1; chương 3, giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 trong thời gian tới.


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần đá Spilit

Mục đích nghiên cứu của đề tài tập trung vào những nội dung chính sau: Đưa ra những lợi thế và những khó khăn trong hiện tại cũng như tương lai đối với sự phát triển kinh doanh của Công ty, tìm hiểu những vấn đề còn tồn đọng cần khắc phục tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện tử viễn thông Việt Nam, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây để đánh giá đúng thực trạng hiện tại của công ty, đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty.


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đá Spilit

Đề tài gồm có những mục tiêu sau: Hiểu rõ những lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp, phân tích thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP Đá Spilit, đánh giá những ưu điểm và hạn chế còn tồn tại trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP Đá Spilit, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty CP Đá Spilit.


Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Bách Thuận

Bài khóa luận sẽ tìm hiểu thực tế về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Bách Thuận. Từ đó so sánh với lý thuyết để đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Bách Thuận.


Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả quản lý vốn tại công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là tìm hiểu những ưu điểm và nhược điểm về cấu trúc vốn của công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam (VINADECOR), từ đó đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những nhược điểm còn tồn tại trong cấu trúc vốn của công ty.


Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng: Giải pháp mở rộng cho vay mua nhà tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam Maritime Bank – Chi nhánh Hà Nội

Kết cấu đề tài gồm 3 chương: Chương 1, tổng quan về hoạt động cho vay mua nhà của Ngân hàng thương mại; chương 2, thực trạng hoạt động cho vay mua nhà của NH Maritime Bank chi nhánh Hà Nội; chương 3, giải pháp phát trển và mở rộng cho vay mua nhà tại ngân hàng Maritime Bank – chi nhánh Hà Nội.


Tài liệu mới download

Bệnh Viêm phổi ở trẻ em
  • 28/09/2012
  • 63.497
  • 131
Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa
  • 21/05/2013
  • 16.389
  • 881
Cái Chết Cô Ca Sĩ Trẻ
  • 19/05/2013
  • 72.145
  • 822

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu