Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài chính doanh nghiệp (8.821)

Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 - Trần Thị Vinh

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về quy chế tự kiểm tra tài chính, nội dung kiểm tra tài chính - tài sản, trình tự và thủ tục tự kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

Bài giảng "Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về ngân sách nhà nước; khái niệm, đặc điểm, phân loại cơ quan, đơn vị, hình thức cấp phát kinh phí của NSNN,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh

Bài giảng gồm các nội dung: Những vấn đề chung về quỹ tiền lương và các khoản nộp theo lương, nội dung và phương pháp xác định quỹ tiền lương, nguyên tắc chi trả quỹ tiền lương, quy trình quản lý quỹ tiền lương, quy trình quản lý các khoản nộp theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Trần Thị Vinh

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, quy trình quản lý nguồn vốn đầu tư, quản lý chi phí quản lý dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về quản lý tài chính, giới thiệu Mục lục ngân sách, quản lý tài chính các cơ quan Nhà nước, quản lý tài chính các đơn vị Sự nghiệp công lập, phương pháp lập dự toán. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh

Bài giảng gồm các nội dung: Những vấn đề chung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, tiêu chuẩn định mức sử dụng đối với một số tài sản, quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài tập nhóm: Quản trị rủi ro tài chính

Bài tập nhóm trình bày các nội dung bài tập sau: phần giới thiêu; Bối cảnh kinh tế; Hệ quả kinh tế; Diễn biến; Nguyên nhân của rủi ro tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Đồng tiền lên ngôi: Phần 1 - NXB Thế giới

Phần 1 ebook gồm các chương: Những giấc mộng tham lam, sự lệ thuộc của con người, thổi phồng bong bóng, sự trở lại của rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Đồng tiền lên ngôi: Phần 2 - NXB Thế giới

Phần 2 ebook gồm các chương: An toàn như những ngôi nhà, từ đế quốc đến Trung - Hoa - Mỹ, lời kết đồng tiền mất ngôi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 5: Phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư và khả năng sinh lợi

Bài giảng "Phân tích tài chính - Chương 5: Phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư và khả năng sinh lợi" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư; tầm quan trọng của ROI, tổng tài sản,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 4: Phân tích dòng tiền

Bài giảng "Phân tích tài chính - Chương 4: Phân tích dòng tiền" bao gồm các nội dung: Định nghĩa Tiền, báo cáo dòng tiền, lập báo cáo dòng tiền, thành lập các tổ chức chuyên biệt -SPE, phân tích dòng tiền,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 1: Tổng quan về phân tích tài chính

Bài giảng "Phân tích tài chính - Chương 1: Tổng quan về phân tích tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các bước phân tích tài chính, các nội dung phân tích tài chính, các công cụ phân tích tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 2: Đọc hiểu báo cáo tài chính

Bài giảng "Phân tích tài chính - Chương 2: Đọc hiểu báo cáo tài chính" được biên soạn nhằm giúp người học có thể hiểu được nội dung các báo cáo tài chính của DN, hiểu tại sao phải đánh giá chất lượng báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết


Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 6: Phân tích triển vọng

Bài giảng "Phân tích tài chính - Chương 6: Phân tích triển vọng" cung cấp cho người học các kiến thức về tầm quan trọng của phân tích triển vọng, dự phóng báo cáo tài chính, dự phóng BCTC tóm tắt,.... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 3: Phân tích tỷ số tài chính

Bài giảng "Phân tích tài chính - Chương 3: Phân tích tỷ số tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn, đánh giá Hiệu suất hoạt động, đánh giá cấu trúc vốn, đánh giá khả năng sinh lời,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 8 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 8, trình bày các nội dung sau: Khái niệm dòng tiền tăng thêm, các loại dòng tiền của dự án và việc tổ chức chúng khi phân tích dòng tiền, định nghĩa dòng tiền hoạt động, một số trường hợp đặc biệt khi phân tích dòng tiền chiết khấu.


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 3 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp phân tích tài chính, phân loại các hệ số tài chính, phân tích các hệ số tài chính, phân tích DuPont (tích hợp các hệ số).


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 5 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 5 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm giá trị thời gian của tiền, công thức tính giá trị hiện tại, giá trị tương lai của khoản tiền và dòng tiền, ứng dụng: Mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF)


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 5.1 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 5 trình bày về "Lợi suất và rủi ro". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Lợi nhuận trên một khoản đầu tư, so sánh lợi suất của hai khoản đầu tư, đo rủi ro biệt lập: độ lệch chuẩn, ý nghĩa của độ lệch chuẩn, sử dụng dữ liệu quá khứ,...


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 7 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 7 giúp người học hiểu về "NPV và các tiêu chuẩn đầu tư khác". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Quy trình phân tích và ra quyết định đầu tư dự án, các tiêu chí quyết định đầu tư dự án, phương pháp giá trị hiện tại ròng, phương pháp thời gian hoàn vốn,...


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 1 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 1 "Tổng quan về doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp" do PGS.TS Trần Thị Thái Hà biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Hình thức pháp lý của tổ chức kinh doanh, đặc trưng cơ bản của mỗi hình thức, các hình thức tổ chức doanh nghiệp của Việt Nam,...


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 2 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 2, trình bày các nội dung sau: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 6 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Nội dung chương 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Định giá trái phiếu và cổ phiếu phổ thông", cụ thể như: Khái niệm trái phiếu và phương pháp định giá trái phiếu, khái niệm cổ phiếu và mô hình chiết khấu dòng cổ tức (DDM), cơ hội tăng trưởng,...


Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 2 - Vũ Hữu Thành

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng - Chương 2: Thị trường tài chính do Vũ Hữu Thành biên soạn. Nội dung chính trong chương: Tài sản tài chính, công cụ tài chính, thị trường tài chính, hệ thống tài chính, các tổ chức tài chính, hiệu quả của thị trường tài chính.


Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 4 - Vũ Hữu Thành

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng Chương 4 do Vũ Hữu Thành biên soạn cung cấp kiến thức về ngân hàng thương mại như: Chức năng của ngân hàng thương mại, phân loại ngân hàng thương mại, cơ cấu tổ chức của một ngân hàng thương mại, các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại, phân loại các nghiệp vụ ngân hàng thương mại.


Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 5 - Vũ Hữu Thành

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng - Chương 5 do Vũ Hữu Thành biên soạn trình bày kiến thức về tín dụng và lãi suất. Nội dung chính trong chương này gồm: Phân loại tín dụng, lợi tức và lãi suất tín dụng, các lý thuyết về quyết định lãi suất, các phương pháp xác định lãi suất, xác định lãi suất hiệu dụng ( thực trả), bảo đảm tín dụng.


Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 1 - Vũ Hữu Thành

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 1 Tiền tệ và các chế độ tiền tệ do Vũ Hữu Thành biên soạn. Nội dung chính được trình bày trong chương gồm: Vai trò và chức năng của tiền tệ, các hình thái của tiền tệ, các chế độ tiền tệ, hệ thống tiền tệ quốc tế.


Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 10 - Vũ Hữu Thành

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 10 do Vũ Hữu Thành biên soạn cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chính sách tiền tệ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Mục tiêu chính sách tiền tệ, các công cụ của chính sách tiền tệ, vận dụng công cụ của chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 8 - Vũ Hữu Thành

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 8 do Vũ Hữu Thành biên soạn trình bày về các học thuyết tiền tệ. Những nội dung chính trong chương này gồm: Học thuyết cổ điển, học thuyết tân cổ điển, học thuyết tiền tệ hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 3 - Vũ Hữu Thành

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 3 do Vũ Hữu Thành biên soạn trang bị cho người học những hiểu biết về hệ thống ngân hàng. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Vai trò của ngân hàng, tổ chức hệ thống ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Hoạch định bán hàng
  • 09/12/2013
  • 62.367
  • 578
Machine Learning cơ bản
  • 18/04/2017
  • 33.394
  • 414

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Corporate finance Part 1- Chapter 2
  • 31/07/2010
  • 41.354
  • 526

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu