Tìm kiếm tài liệu miễn phí

quản trị kinh doanh (8.895)

Khóa luận tốt nghiệp: Áp dụng chiến lược marketing – mix để hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu thời trang Novelty của Tổng Công ty may Nhà Bè - CTCPg ty may Nhà Bè CTCP

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận nhằm tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu. Để từ đó đề ra những đề xuất hỗ trợ cần thiết để phát triển thương hiệu thời trang Novelty của Tổng công ty may Nhà Bè.


Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 9 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 9: Quản trị chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về chất lượng và quản lý chất lượng, hệ thống đảm bảo chất lượng, đánh giá chất lượng sản phẩm, các công cụ kiểm soát chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 1 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 1: Tổng quan về quản trị sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái luận về sản xuất và quản trị sản xuất, lịch sử hình thành và xu hướng phát triển của quản trị sản xuất, các nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 6 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 6: Hoạch định nhu cầu và tổ chức mua nguyên vật liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, tổ chức mua nguyên vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 8 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 8: Quản trị dự trữ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về dự trữ và quản trị dự trữ, quản trị dự trữ về mặt hiện vật, quản trị kế toán dự trữ, quản trị kinh tế dự trữ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 3 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 3: Thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công suất" trình bày các nội dung: Thiết kế sản phẩm, lựa chọn quá trình sản xuất, hoạch định công suất. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 4 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 4: Xác định địa điểm của doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về địa điểm sản xuất của doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định địa điểm sản xuất, các phương pháp xác định địa điểm sản. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 5 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 5: Bố trí mặt bằng sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về bố trí mặt bằng sản xuất, bố trí mặt bằng theo sản phẩm, bố trí sản xuất theo quá trình, bố trí cố định, bố trí hỗn hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 7 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 7: Lập lịch trình sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về lập lịch trình sản xuất, sắp xếp công việc trên một quy trình sản xuất, sắp xếp công việc trên hai quy trình sản xuất, sắp xếp công việc trên nhiều quy trình sản xuất.


Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 2 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 2: Dự báo nhu cầu sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về dự báo nhu cầu sản phẩm, các phương pháp dự báo định tính, các phương pháp dự báo định lượng, đo lường và kiểm soát sai số của dự báo nhu cầu sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện quản trị kinh doanh Bất động sản của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận của quản trị trong doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Chương 2: Thực trạng quản trị kinh doanh bất động sản của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị. Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị kinh doanh bất động sản của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị.


Đánh giá liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp

Nghiên cứu này tập trung vào làm rõ các vấn đề như: Các hình thức liên kết phổ biến là gì? Hiệu quả của các hình thức này? Sự khác biệt trong đánh giá giữa Trường ĐH và DN khi đánh giá về những vấn đề này? Nguyên nhân của sự khác biệt này là gì.


Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế - Luật

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp (KSDN) của sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - Luật. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 361 sinh viên (năm nhất, năm hai, năm ba, năm tư) thông qua phương pháp chọn mẫu thuận tiện.


Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng "Quản trị kênh phân phối - Chương 5: Phân phối hàng hóa và vật chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của phân phối hàng hóa hiện vật, đánh giá dịch vụ cung ứng cho khách hàng, hiệu ứng số không, thực hiện phân phối.


Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng "Quản trị kênh phân phối - Chương 4: Thiết kế kênh phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thiết kế kênh phân phối, những trường hợp cần phải thiết kế kênh phân phối, xác định mục tiêu của kênh phân phối, các biến số ảnh hưởng đến cấu trúc kênh phân phối, xác định cấu trúc kênh phân phối, chọn kênh phân phối tối ưu.


Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 1 giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo và tổng quan về quản trị kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng "Quản trị kênh phân phối - Chương 7: Đánh giá hoạt động của các thành viên" cung cấp cho người học các kiến thức: Những nhân tố ảnh hưởng đến phạm vi và tần suất đánh giá, kiểm tra hoạt động của kênh, đánh giá hoạt động của thành viên. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng "Quản trị kênh phân phối - Chương 6: Quản lý kênh phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và bản chất của quản lý kênh phân phối, những vấn đề cơ bản về quản lý kênh phân phối, thúc đẩy hoạt động của các thành viên, sử dụng Marketing - Mix trong quản lý kênh phân phối.


Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng "Quản trị kênh phân phối - Chương 3: Chiến lược phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của chiến lược phân phối trong Marketing, mối quan hệ giữa chiến lược phân phối và chiến lược Marketing, thiết kế chiến lược phân phối, mô hình kênh phân phối liên kết dọc, quản lý kênh phân phối.


Bài giảng môn học Quản trị kênh phân phối: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng "Quản trị kênh phân phối - Chương 2: Môi trường và hành vi trong kênh phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Môi trường của kênh phân phối, các yếu tố môi trường của kênh phân phối, các quan hệ và hành vi trong kênh phân phối, sức mạnh của thành viên, các vấn đề về thông tin trong kênh phân phối.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Ảnh hưởng của cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên đến hành vi công dân trong tổ chức của nhân viên - Nghiên cứu tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Với mục đích nghiên cứu ảnh hưởng của cam kết gắn bó với tổ chức đến hành vi công dân trong tổ chức của nhân viên, thông qua khảo sát nhân viên ngân hàng tại TP. Đà Nẵng, nghiên cứu đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau: Tìm hiểu các vấn đề lý luận về cam kết gắn bó với tổ chức, hành vi công dân trong tổ chức và mối quan hệ giữa chúng, đánh giá các tác động của các thành phần của cam kết gắn bó với tổ chức đến hành vi công dân trong tổ chức của nhân viên trong ngành ngân hàng, với tổng thể nghiên cứu là nhân viên các ngân hàng trên địa bàn TP. Đà Nẵng.


Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

Bài giảng Quản trị Kinh doanh nông nghiệp Chương 3 Tổ chức sử dụng các yếu tố sản xuất trong KDNN cung cấp kiến thức cơ bản về: Tổ chức sử dụng đất đai, tổ chức sử dụng lao động, tổ chức sử dụng tư liệu sản xuất,..


Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

Bài giảng Quản trị Kinh doanh nông nghiệp Chuong 4 Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp cung cấp kiến thức cơ bản về: Vai trò và đặc điểm, những nhân tố ảnh hưởng, tổ chức tiêu thụ sản phẩm,...


Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

Bài giảng Quản trị Kinh doanh nông nghiệp Chương 2 Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh nông nghiệp cung cấp kiến thức cơ bản về: Phương hướng kinh doanh nông nghiệp, quy mô sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh,...


Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

Bài giảng Quản trị Kinh doanh nông nghiệp Chương 1 Nhập môn quản trị kinh doanh nông nghiệp do ThS. Nguyễn Hà Hưng biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Cơ sở kinh doanh nông nghiệp, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, đặc điểm của sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến quản trị kinh doanh nông nghiệp.


Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 5 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

Bài giảng Quản trị Kinh doanh nông nghiệp Chuong 5 Quản lý tài chính và hạch toán trong kinh doanh nông nghiệp cung cấp kiến thức cơ bản về: Quản lý tài chính trong kinh doanh nông nghiệp, Hạch toán trong kinh doanh nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!


Luận văn: Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị nhà bếp thương hiệu Lorca của công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng Trọng Anh

Luận văn "Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị nhà bếp thương hiệu Lorca của công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng Trọng Anh" gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Một số nét khái quát về công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng trọng anh, giải pháp phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị nhà bếp thương hiệu Lorca của công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng Trọng Anh


Luận văn: Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị nhà bếp thương hiệu Lorca của công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng Trọng Anh

Luận văn "Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị nhà bếp thương hiệu Lorca của công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng Trọng Anh" gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Một số nét khái quát về công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng trọng anh, giải pháp phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị nhà bếp thương hiệu Lorca của công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng Trọng Anh


Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 3 trình bày như sau: Những vấn đề chung về tập thể lao động, những quy luật TL phổ biến tác động đến TTLĐ, mâu thuẫn trong tập thể lao động,...


Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 6 trình bày như sau: Khái quát về hoạt động giao tiếp, các công cụ giao tiếp, phong cách giao tiếp và yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp, nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh, một số loại hình giao tiếp trong quản trị kinh doanh,...


Tài liệu mới download

Pháp Luật Đại Cương - Bài 7
 • 26/02/2011
 • 79.150
 • 479
Pháp Luật Đại Cương - Bài 6
 • 26/02/2011
 • 12.485
 • 768
Pháp Luật Đại Cương - Bài 5
 • 26/02/2011
 • 17.121
 • 899
Pháp Luật Đại Cương - Bài 4
 • 26/02/2011
 • 46.599
 • 719
Pháp Luật Đại Cương - Bài 3
 • 26/02/2011
 • 93.910
 • 178
Pháp Luật Đại Cương - Bài 2
 • 26/02/2011
 • 88.535
 • 666

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hợp ngữ
 • 12/05/2011
 • 29.881
 • 964
Kem xoài sốt cam
 • 05/01/2011
 • 39.261
 • 761
Viêm thận mạn
 • 23/11/2010
 • 11.856
 • 586

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu