Tìm kiếm tài liệu miễn phí

quản lý nhà nước (15.857)

Bài thuyết trình: Nợ công - Thực trạng, Giải pháp quản lý nợ công tại Việt Nam từ 2008 đến nay

Bài thuyết trình: Nợ công - Thực trạng, Giải pháp quản lý nợ công tại Việt Nam từ 2008 đến nay trình bày nội dung về: Lý thuyết về nợ công; Thực trạng nợ công ở Việt Nám, Giải pháp quản lý nợ công ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số 662/QĐ-BKHCN

Quyết định số 662/QĐ-BKHCN về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014.


Quyết định số 691/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định số 691/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/3/2016.


Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/3/2016.


Thông tư số 53/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 53/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành lao động - thương binh và xã hội


Quyết định số 698/QĐ-BCT

Quyết định số 698/QĐ-BCT Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016.


Quyết định số 4428/QĐ-BCT năm 2016

Quyết định số 4428/QĐ-BCT năm 2016 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 15/12/2015 đến ngày 30/9/2016.


Thông tư số 27/2016/TT-BCT

Thông tư số 27/2016/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.


Thông tư số 28/2017/TT-BCT

Thông tư 28/2017/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.


Thông tư số 28/2017/TT-BCT

Thông tư 28/2017/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.


Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại là: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, bản chất và vai trò quản lý nhà nước về thương mại, các nguyên tắc và phương pháp, hệ thống tổ chức bộ máy, nội dung cơ bản, kế hoạch hóa thương mại, pháp luật về thương mại,...


Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường - ĐH Thương Mại

Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm các nội dung chính là: Chức năng và vai trò của quản lý nhà nước và tài nguyên và môi trường, nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, nguyên tắc của quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, công cụ quản lý nhà nước, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý


Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường - ĐH Thương Mại

 • 4,6/5 (30)

Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm các nội dung chính là: Chức năng và vai trò của quản lý nhà nước và tài nguyên và môi trường, nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, nguyên tắc của quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, công cụ quản lý nhà nước, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý


Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại là: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, bản chất và vai trò quản lý nhà nước về thương mại, các nguyên tắc và phương pháp, hệ thống tổ chức bộ máy, nội dung cơ bản, kế hoạch hóa thương mại, pháp luật về thương mại,...


Bài giảng Quản lý đất đai, địa giới hành chính - xây dựng ở cơ sở - TS. Bùi Quang Xuân

Bài giảng Quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở do TS. Bùi Quang Xuân biên soạn với các nội dung chính: Quản lý nhà nước về đất đai ở cơ sở, quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng ở cơ sở,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay

Nội dung của bản tóm tắt luận án trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án, cơ sở lý luận và pháp lý của quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam, thực trạng quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam, phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam.


Bài giảng Bộ máy nhà nước trong quản lý kinh tế

Nội dung của bài giảng trình bày khái quát chung về nhà nước, khái niệm, đặc trưng của nhà nước, hình thức nhà nước, các loại cơ quan cơ bản trong bộ máy nhà nước, bộ máy nhà nước trong quản lý kinh tế, các cơ quan chủ yếu trong bộ máy nhà nước, mối quan hệ giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các cơ quan quản lý chuyên ngành.


Ứng dụng phương pháp thẩm định giá hàng loạt trong quản lý nhà nước về đất đai

Nội dung của bài viết tổng hợp các mô hình thẩm định giá hàng loạt, phân tích kinh nghiệm thế giới về ứng dụng của phương pháp này, tóm tắt nghiên cứu thực nghiệm của bản thân tác giả về thẩm định giá đất hàng loạt tại thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất ứng dụng phương pháp thẩm định giá hàng loạt trong công tác quản lý nhà nước về đất đai ở Việt Nam.


Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại Ninh Thuận

Nội dung của bài viết giới thiệu về dự án Khu đô thị mới Đông Bắc K1, thực trạng quản lý nhà nước về chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật trong Khu đô thị mới Đông Bắc K1, phương pháp đánh giá chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới theo phương pháp chuyên gia, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị mới tại Ninh Thuận.


Tóm tắt luận án tiến sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về cơ cấu giới tính khi sinh ở Việt Nam

Nội dung của bản tóm tắt luận án tiến sĩ trình bày tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài, cơ sở khoa học quản lý nhà nước về cơ cấu giới tính khi sinh, thực trạng quản lý nhà nước về cơ cấu giới tính khi sinh, quan điểm và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về cơ cấu giới tính khi sinh ở Việt Nam.


Luận án: Quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta hiện nay - Nguyễn Quang Trường

Luận án: Quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta hiện nay của Nguyễn Quang Trường trình bày tổng quan các nghiên cứu liên quan đến quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp, cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp, thực trạng quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta.


Quản lý nhà nước về tài chính - PGS.TS Đỗ Đức Minh

Quản lý nhà nước về tài chính do PGS.TS Đỗ Đức Minh biên soạn gồm các nội dung sau: Những vấn đề cơ bản về tài chính, Quản lý nhà nước về tài chính, Quản lý nhà nước về NSNN, CSTK trong giai đoạn tái cấu trúc,...Mời các em cùng tham khảo!


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn NSNN trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Trên cơ sở nghiên cứu khoa học, luận văn đánh giá thực chất công tác Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn NSNN trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Cấp cơ quan quản lý trung gian ở địa phương mà Nhà nước đang phân cấp mạnh mẽ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Giải pháp ứng dụng hành chính điện tử vào hoạt động quản lý nhà nước ở thành phố Hạ Long

Mục đích của đề tài nhằm đánh giá thực trạng ứng dụng E-gov của thành phố Hạ Long để có thể đưa ra được một bức tranh toàn cảnh của việc ứng dụng mô hình hành chính điện tử, phân tích môi trường vĩ mô, chiến lược phát triển hành chính điện tử, phân tích nội bộ, tổng hợp các cơ hội và nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu để từ đó xây dựng chiến lược và giải pháp ứng dụng hành chính điện tử đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 cho thành phố Hạ Long, đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược đó.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tăng cường công tác quản lý nhà nước với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nhà nước đối với sự phát triển DNVVN; phân tích thực trạng quản lý của nhà nước với DNVVN trên địa bàn quận Hai Bà Trưng; đề xuất các giải pháp hoàn thiện vai trò quản lý nhà nước đối với DNVVN trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn NSNN trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Trên cơ sở nghiên cứu khoa học, luận văn đánh giá thực chất công tác Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn NSNN trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Cấp cơ quan quản lý trung gian ở địa phương mà Nhà nước đang phân cấp mạnh mẽ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Từ đó góp phần tìm ra nguyên nhân hạn chế của việc quản lý cũng như những việc thực hiện chưa tốt để đề xuất những giải pháp quản lý làm cho hoạt động này ngày càng hiệu quả, minh bạch hơn


Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; phân tích tình hình quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua; giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong 5 năm tới.


Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý Nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hủa Phăn, CHDCND Lào

Mục đích nghiên cứu của luận văn là tổng quan những căn cứ lý luận và thực tiễn về QLNN đối với FDI, tại tỉnh Hủa phăn, nước CHDCND Lào nhằm kiến nghị các giải pháp có cơ bản nhằm góp phần giải quyết các vấn đề tồn tại trong QLNN đối với FDI tại tỉnh Hủa Phăn.


Luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật hành chính: Quản lý nhà nước đối với viên chức ngành y tế - từ thực tiễn Bệnh viện Phổi Trung ương

Mục đích của luận văn là trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, pháp lý về quản lý viên chức ngành y tế gắn với thực tiễn tại Bệnh viện Phổi Trung ương từ đó đề xuất những phương hƣớng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản viên chức ngành y tế trong giai đoạn hiện nay.


Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đan Phượng, tìm ra nguyên nhân của những yếu kém, hạn chế để từ đó đưa ra đề xuất nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục tiểu học đã đề ra.


Tài liệu mới download

Hoạch định bán hàng
 • 09/12/2013
 • 62.367
 • 578
Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.394
 • 414

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu môn xuất bản
 • 10/07/2010
 • 15.820
 • 996
Ung thư dạ dày ( Phần 1)
 • 28/05/2010
 • 24.550
 • 192

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu