Tìm kiếm tài liệu miễn phí

luận văn thạc sĩ (4.951)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm trong Tố tụng hình sự

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm trong tố tụng hình sự Việt Nam. Chương 2: Quy định của bộ luật tố tụng hình sự 2003 và thực tiễn áp dụng biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm. Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp ngăn chặn đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Bảo đảm quyền con người trong hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam theo luật tố tụng hình sự Việt Nam

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Lý luận về bảo đảm quyền con người trong hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam theo luật tố tụng hình sự Việt Nam. Chương 2: Lịch sử phát triển và thực trạng bảo đảm quyền con người trong hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam theo luật tố tụng hình sự Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương 3: Quan điểm và giải pháp tăng cường bảo đảm quyền con người trong hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam theo luật tố tụng hình sự Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Tội phá rối an ninh trong Luật hình sự Việt Nam

Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một cách có hệ thống về mặt lý luận và thực tiễn về tội phá rối an ninh theo luật hình sự Việt Nam, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định này trong thực tiễn, từ đó đề xuất hoàn thiện pháp luật và các giải pháp nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định pháp luật hình sự đối với tội phạm này.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Các tội phạm liên quan đến đánh bạc theo Luật hình sự Việt Nam

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề chung về các tội phạm liên quan đến đánh bạc theo luật hình sự Việt Nam. Chương 2: Các tội phạm liên quan đến đánh bạc theo quy định của bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 và thực tiễn xét xử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chương 3: Hoàn thiện pháp luật và một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của bộ luật hình sự Việt Nam về các tội phạm liên quan đến đánh bạc.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân đối với các quyết định của cơ quan điều tra trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề ra một số các giải pháp về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và mối quan hệ giữa VKS và cơ quan điều tra, và các giải pháp hoàn thiện các quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phê chuẩn trong tố tụng hình sự Việt Nam.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trong Luật Hình sự Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Lịch sử lập pháp về tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trong pháp luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Chương 2: Tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 và thực tiễn xét xử tội phạm này ở nước ta hiện nay. Chương 3: Hoàn thiện pháp luật hình sự về Tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Chế định xóa án tích trong luật hình sự Việt Nam

Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một cách có hệ thống về mặt lý luận những nội dung cơ bản của chế định xóa án tích theo pháp luật hình sự Việt Nam, xác định những bất cập trong thực tiễn để đề xuất những giải pháp tiếp tục hoàn thiện chế định trong thời gian tới và nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng và chống tội phạm ở nước ta hiện nay.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Nguyên tắc “Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” trong công cuộc cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Một vài nét khái quát về vị trí, vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân. Chương 2: Nguyên tắc “Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” và những quy định trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam. Chương 3: Áp dụng nguyên tắc “Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” trong công cuộc cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Căn cứ quyết định hình phạt - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Mục đích nghiên cứu của luận văn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quyết định hình phạt của Tòa án để đạt được mục đích cuối cùng của hình phạt là giáo dục, cải tạo người phạm tội trở thành công dân có ích cho xã hội.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng theo Luật hình sự Việt Nam

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề chung về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng. Chương 2: Quy định của bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng và thực tiễn xét xử trên địa bàn TP. Hải Phòng. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Định tội danh đối với tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề chung về định tội danh đối với tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Chương 2: Thực trạng định tội danh đối với tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương 3: Những yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng định tội danh đối với tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy .


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Các tội có liên quan đến HIV trong luật hình sự Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ thêm một số điểm về mặt lý luận khoa học và thực tiễn về các tội có liên quan đến HIV theo BLHS Việt Nam năm 1999. Đồng thời xác định những điểm bất cập chưa hợp lý trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử và đề xuất một số kiến giải lập pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử đối với các tội có liên quan đến HIV dưới góc độ thực tiễn và nhận thức khoa học.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Miễn trách nhiệm hình sự theo Luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề chung về miễn trách nhiệm hình sự. Chương 2: Quy định của bộ luật hình sự việt nam về miễn trách nhiệm hình sự và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương 3: Hoàn thiện quy định của bộ luật hình sự Việt Nam về miễn trách nhiệm hình sự và những kiến nghị nâng cao hiệu quả áp dụng.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản theo Luật hình sự Việt Nam

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản. Chương 2: : Quy định của bộ luật hình sự năm 1999 về các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản và thực tiễn áp dụng đối với nhóm tội này trên địa bàn tòa án nhân dân huyện Eah’leo, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về nhóm tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động áp dụng pháp luật đối với nhóm tội này trên địa bàn tòa án nhân dân huyện Eah’leo, tỉnh Đắk Lắk.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội hành nghề mê tín dị đoan theo luật Hình sự Việt Nam

Luận văn có kết cấu gồm 2 chương. Chương 1: Những vấn đề chung về tội hành nghề mê tín dị đoan theo luật Hình sự Việt Nam. Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự và những kiến nghị, đề xuất nâng cao áp dụng pháp luật với tội hành nghề mê tín, dị đoan.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong luật hình sự Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đưa ra phương hướng hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự Việt Nam và một số biện pháp nâng cao hiệu quả áp dụng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

Mục đích của luận văn là trên cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đề xuất những giải pháp mang tính hệ thống nhằm hoàn thiện việc áp dụng những quy định của pháp luật hình sự về tội phạm này.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Kháng nghị phúc thẩm hình sự của Viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết vụ án hình sự

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề về mặt lý luận và những quy định cụ thể của pháp luật Việt Nam về kháng nghị phúc thẩm hình sự trong quá trình giải quyết vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai trong luật hình sự Việt Nam, cũng như đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả trong thực tiễn xét xử.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Các tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong luật hình sự Việt Nam

Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một cách có hệ thống về mặt lý luận những quy định về các tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác theo luật hình sự Việt Nam và việc áp dụng quy định này trong thực tiễn, từ đó xác định những bất cập để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1999 về các tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Tội không thi hành án theo Luật hình sự Việt Nam

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tội không thi hành án. Chương 2: Quy định bộ luật hình sự hiện hành về tội không thi hành án. Chương 3: Thực tiễn và các giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý tội không thi hành án.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trong luật hình sự Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ một cách khoa học những vấn đề lý luận và thực tiễn về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp mang tính hệ thống, hoàn thiện việc áp dụng những quy định của pháp luật hình sự về tội phạm này.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Các tội phạm về khủng bố theo luật hình sự Việt Nam

Mục đích của luận văn là nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về khủng bố và các tội danh về khủng bố trong Luật hình sự Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố ở Việt Nam hiện nay.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi trong Luật hình sự Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ khái niệm, đặc điểm pháp lý, các vấn đề khác có liên quan, thực trạng điều tra, truy tố, xét xử đối với tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tổng hợp hình phạt trong các trường hợp đặc biệt trong luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Hải Dương)

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tổng hợp hình phạt. Chương 2: Thực trạng các quy định của bộ luật hình sự năm 1999 về tổng hợp hình phạt trong những trường hợp đặc biệt và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hải Dương (giai đoạn 2008 – 2014). Chương 3: Một số vấn đề hoàn thiện các quy định của bộ luật hình sự năm 1999 về tổng hợp hình phạt trong những trường hợp đặc biệt.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà chủ thể là người trong các cơ quan tiến hành tố tụng

Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ về mặt lý luận những nội dung cơ bản của các tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà chủ thể là người trong các cơ quan tiến hành tố tụng và thực trạng đấu tranh chống các tội phạm này theo quy định của Luật hình sự Việt Nam trong những năm gần đây. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà chủ thể là người trong các cơ quan tiến hành tố tụng.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Tội giao cấu với trẻ em trong luật hình sự Việt Nam

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tội giao cấu với trẻ em. Chương 2: Quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 về tội giao cấu với trẻ em. Chương 3: Một số bất cập về lý luận, thực tiễn áp dụng và giải pháp nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng đối với tội giao cấu với trẻ em.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Nguyên tắc công bằng trong luật hình sự Việt Nam

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề chung về nguyên tắc công bằng trong luật hình sự Việt Nam. Chương 2: Sự thể hiện nội dung của nguyên tắc công bằng trong pháp luật hình sự Việt Nam, pháp luật quốc tế và pháp luật hình sự một số nước trên thế giới. Chương 3: Thực thi nguyên tắc công bằng trong thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và những giải pháp bảo đảm.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong Luật hình sự Việt Nam

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề chung về các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp theo luật hình sự Việt Nam. Chương 2: Quy định của bộ luật hình sự năm 1999 về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp và thực tiễn áp dụng. Chương 3: Sự cần thiết, các kiến nghị của việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật đối với các tội xâm phạm hoạt động tư pháp.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Vai trò của áp dụng pháp luật về xét xử các vụ án hình sự, trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, qua thực tiễn Tòa án nhân dân thành phố Hải phòng

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ cơ sở lý luận về vai trò áp dụng pháp luật về xét xử các vụ án hình sự của tòa án nhân dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp và thi hành Hiến pháp năm 2013. Đề xuất trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng ADPL về xét xử các vụ án hình sự của TAND.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thế hệ đeo kính
  • 26/11/2010
  • 79.031
  • 712

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu