Tìm kiếm tài liệu miễn phí

kinh tế thị trường (4.361)

Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - ngoại vi văn hóa

Bài viết Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn của quan hệ trung tâm - ngoại vi văn hóa có nội dung trình bày về: Kinh tế thị trường Việt Nam từ góc nhìn trung tâm ngoại vi; Kinh tế thị trường từ gốc nhìn văn hóa,...Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Từ truyền thống đến thị trường: Sự chuyển đổi kinh tế của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Bài viết trình bày về: Kinh tế hàng hóa ở khu vực miền núi vùng đồng bào ít người; Sự chuyển đổi kinh tế của người Dao Đỏ ở xã Tà Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực được trình bày như sau: Doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường, các nguồn lực chủ yếu trong DNTM, hoạt động kinh tế trong thương mại dịch vụ của DNTM, hoạt động kinh tế trong thương mại hàng hoá của DNTM, hiệu quả kinh tế của DNTM,...


Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực được trình bày như sau: Doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường, các nguồn lực chủ yếu trong DNTM, hoạt động kinh tế trong thương mại dịch vụ của DNTM, hoạt động kinh tế trong thương mại hàng hoá của DNTM, hiệu quả kinh tế của DNTM,...


Đề tài: Xu hướng phân tầng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay

Mục tiêu của đề tài: Trên cơ sở phân tích lý luận và thực trạng phân tầng xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, đề tài đưa ra một số dự báo xu hướng về sự biến đổi của phân tầng xã hội nước ta từ nay đến năm 2010; trên cơ sở đó, góp phần tổng kết lý luận và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp lên các cấp lãnh đạo, quản lý nhằm phát huy mặt tích cực đồng thời hạn chế mặt tiêu cực của phân tầng xã hội, đưa đất nước đi đến một thời kỳ phát triển năng động - dân chủ, công bằng, ổn định xã hội và phát triển bền vững.


Đề tài: Xu hướng phân tầng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay

Mục tiêu của đề tài: Trên cơ sở phân tích lý luận và thực trạng phân tầng xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, đề tài đưa ra một số dự báo xu hướng về sự biến đổi của phân tầng xã hội nước ta từ nay đến năm 2010; trên cơ sở đó, góp phần tổng kết lý luận và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp lên các cấp lãnh đạo, quản lý nhằm phát huy mặt tích cực đồng thời hạn chế mặt tiêu cực của phân tầng xã hội, đưa đất nước đi đến một thời kỳ phát triển năng động - dân chủ, công bằng, ổn định xã hội và phát triển bền vững.


Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nội dung của bài giảng trình bày về quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường, cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới, sự hình thành tư duy của đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, mục tiêu và quan điểm cơ bản, một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân.


Bài giảng Quản lý hoạt động kinh tế ở cơ sở - TS. Bùi Quang Xuân

Quản lý hoạt động kinh tế ở cơ sở do TS. Bùi Quang Xuân biên soạn với mục tiêu Cung cấp cho người học một số vấn đề chung nhất lý luận quản lý Nhà nước về kinh tế và quản lý hoạt động kinh tế của chính quyền cơ sở,..Mời các bạn cùng tham khảo!


Nhận thức mới về mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Nội dung bài viết trình bày quan niệm tư duy mới về mô hình phát triển kinh tế, nhận thức mới về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam và một số kết luận bước đầu về nhận thức mới về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam.


Bài giảng Kinh tế thị trường và vai trò của nhà nước

Nội dung bài giảng trình bày định nghĩa về kinh tế thị trường, nguyên nhân nhà nước can thiệp vào thị trường, cách thức xây dựng kinh tế thị trường bền vững, những thay đổi trong vai trò của nhà nước khi nền kinh tế chín muồi, những thay đổi trong nền kinh tế thị trường và vai trò của chính phủ tại Hàn Quốc, những kết luận sơ bộ và gợi ý cho Việt Nam về kinh tế thị trường.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL của Công ty CP TKCN Hóa Việt

Đề tài lựa chọn, hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chất lượng đội ngũ CBQL doanh nghiệp trong kinh tế thị trường; đánh giá tình hình chất lượng đội ngũ CBQL của Công ty cổ phần thiết kế công nghiệp Hóa Việt trong thời gian qua cùng những nguyên nhân; đề xuất một số giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL của Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa Việt trong thời gian tới.


Ebook Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển - Từ góc nhìn châu Á: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển - Từ góc nhìn châu Á" trình bày các nội dung: Dân chủ và kinh tế thị trường - Hai bánh của mộ cổ xe ngựa, dân chủ và công bằng xã hội, thiết chế chính trị, dân chủ và phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Ebook Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển - Từ góc nhìn châu Á: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển - Từ góc nhìn châu Á" trình bày các nội dung: Điều chỉnh kinh tế, công bằng và hỗ trợ người lao động, kinh tế chính trị của cải cách - Công bằng và hỗ trợ người lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh

Mục đích của đề tài là lựa chọn, hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp trong kinh tế thị trường; đánh giá tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh trong thời gian qua cùng những nguyên nhân; đề xuất 1 số giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh trong thời gian tới.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Thái Nguyên

Đề tài được lựa chọn nghiên cứu nhằm mục đích phát triển sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Thái Nguyên; qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng trong điều kiện của nền kinh tế thị trường hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Công chức trong nền kinh tế thị trường

Mục đích của đề tài là góp phần vào công cuộc nghiên cứu, xây dựng nền tảng lý luận về đội ngũ công chức trong nền kinh tế thị trường ở nước ta, từ đó có thể đóng góp vào thực tiễn cải cách hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Đề tài làm rõ một số vấn đề lý luận về doanh nghiệp nhà nước, những vai trò và nội dung của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước nói chung và thực trạng của việc quản lý nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước nói riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Các chức năng của nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Đề tài làm rõ cơ sở lý luận về các chức năng của nhà nước ta hiện nay; đánh giá thực trạng thực hiện chức năng của nhà nước; tìm ra những thành tựu và hạn chế trong thực hiện chức năng của nhà nước để từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các chức năng của nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Chức năng kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Việc nghiên cứu đề tài nhằm mục đích nhận thức rõ hơn về chức năng kinh tế Nhà nước; đánh giá thực trạng chức năng kinh tế của Nhà nước trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, đồng thời đưa ra những phương hướng, giải pháp góp phần hoàn thiện chức năng kinh tế của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.


Đề cương môn Logistics

Đề cương môn Logistics gồm 7 câu hỏi hệ thống lại một số kiến thức cơ bản của môn học Logistics. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tập dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Mối liên hệ giữa môi trường và kinh tế - TS. Hoàng Văn Long

Bài giảng trình bày mối liên kết giữa kinh tế và môi trường; lợi ích và chi phí, cung và cầu; hiệu quả kinh tế và thị trường, khái niệm của Kinh tế phúc lợi và môi trường và các vấn đề tài nguyên và môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 3 - TS. Hoàng Văn Long

Bài giảng sẽ cung cấp các kiến thức về: Chất lượng môi trường và sự thất bại thị trường, thất bại của thị trường, quyền tài sản, thất bại chính sách và giải pháp kiểm soát suy thoái môi trường và sự can thiệp của chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài: Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Vận Tải Biển Duy Đạt

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm: Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp trong năm gần đây, nhằm rút ra những kinh nghiệm cũng như những giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo; tìm hiểu được những mặt ưu điểm và nhược điểm trong tình hình sử dụng. Sau đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty; làm tài liệu cho Công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài tập lớn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay. Trình bày suy nghĩ của nhóm về vai trò của sinh viên kinh tế đối với quá trình xây dựng thể chế này

Đề tài trình bày về khái niệm, đặc điểm của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mục tiêu - quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, suy nghĩ về vai trò của sinh viên kinh tế đối với quá trình xây dựng thể chế. Mời các bạn cùng tham khảo.


Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Tài liệu phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Tài liệu dành cho các bạn sinh viên các trường đại học, cao đẳng, TCCN đang theo học môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


M&A có tính chất thâu tóm tại Việt Nam và một số khuyến nghị

Phân tích những mặt trái của M&A có tính chất thâu tóm trong nền kinh tế, bài viết đưa ra một vài khuyến nghị chính sách có thể giảm thiểu những tác động tiêu cực của M&A có tính chất thâu tóm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Kinh nghiệm quốc tế về áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tài chính

Việc thu thu tiêu dùng đối với dịch vụ tài chính là cần thiết nhằm đảm bảo tính công bằng của chính sách thuế. Bài viết sẽ điểm qua kinh nghiệm của một số nước về áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tài chính và đề xuất một số giải pháp đối với Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


Vài trao đổi về bản chất của kế toán quản trị

Mặc dù ra đời sau kế toán tài chính nhưng kế toán quản trị ngày càng chứng tỏ sự cần thiết và vai trò đặc biệt quan trọng của nó đối với công tác quản trị, điều hành các doanh nghiệp. Bài viết nhằm làm rõ hơn bản chất, mục đích, đối tượng và nhiệm vụ của kế toán quản trị.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thị trường lao động ở tỉnh Thái Nguyên

Luận án "Thị trường lao động ở tỉnh Thái Nguyên" phân tích, đánh giá thực trạng thị trường lao động ở tỉnh Thái Nguyên, chỉ ra những điểm, điểm yếu, hạn chế và nguyên nhân của nó, đề xuất phương hướng và giải pháp phát triển thị trường lao động ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Chương 8: Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường

Bài giảng Chương 8: Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường giúp các bạn hiểu thế nào là cân bằng hiệu quả, phân tích nhược điểm của độc quyền, hiểu được bản chất của hàng hoá công cộng và vấn đề “kẻ ăn không”; nguyên nhân của phân phối thu nhập không công bằng.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 326-TTg
  • 19/11/2009
  • 93.692
  • 333
Biến tấu cùng bím tóc
  • 13/05/2011
  • 49.943
  • 873

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu