Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản lý Nhà nước (6.987)

Conditions of contract for plant and design build

Conditions of contract for plant and design build (First Ed, 1999). For Electrical & Mech. Plant & For Building & Engineering Works Designed by the Contractor. Gen. Conds; Guidance for the Prepn of Conds of Particular Application; Forms of Tender.


Một số vấn đề về quản lý nhà nước trong đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Thái Nguyên

Vốn và công nghệ là chìa khoá, là điều kiện hàng đầu để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở mọi quốc gia và là xu thế của thời đại. Đầu tư nước ngoài là một giải pháp hữu hiệu, là một lợi thế mà các nước đi sau có thể tận dụng để phát triển thay vì phải mất hàng trăm năm tích luỹ ban đầu. Việt Nam là một nước đang phát triển, nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Để vượt qua tình trạng đó, phải mở cửa nền kinh tế, khai thác triệt để nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Bài viết này đề cập đến vấn đề vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - thực trạng quản lý nhà nước và các giải pháp.


Bài giảng: Kỹ năng điều hành công sở

"Bài giảng: Kỹ năng điều hành công sở" có nội dung trình bày về nguyên tắc và nhiệm vụ của điều hành công sở, những kỹ năng cơ bản trong điều hành công sở. Bài giảng này giúp các bạn hiểu rõ hơn về các kỹ năng cơ bản cần thiết trong trong sở. Mời các bạn cùng tham khảo.


Hành chính hóa và biểu hiện của hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động công đoàn

Bài viết Hành chính hóa và biểu hiện của hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động công đoàn trình bày tiến trình cải cách hành chính nhà nước, việc khắc phục tình trạng hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nói chung, tổ chức Công đoàn nói riêng nhằm tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức là một yêu cầu cấp bách,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Cải cách hành chính cấp cơ sở hiện nay tại địa bàn phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bài viết Cải cách hành chính cấp cơ sở hiện nay tại địa bàn phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội trình bày Cải cách hành chính là quá trình làm cho bộ máy hành chính nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới hệ thống chính trị, cải cách bộ máy hành chính nhà nước là sự nỗ lực có chủ định nhằm tạo ra những thay đổi cơ bản mang lại giá trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


An analysis of demand for money in the Lao people’s democratic republic

An analysis of demand for money in the Lao People’s Democratic Republic. This paper is aimed at exploring the dy namic relationship between money bal- ance and four other macroeconomic variables: real GDP, expected inflation, exchange rates, domestic andforeign interest rates by modeling and testing for sta- bility of money demand functions in the Lao People’s emocratic Rep ublic (PDR) during the p eriod.


Chính phủ điện tử ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức trong thời kỳ hội nhập

Bài viết Chính phủ điện tử ở Việt Nam: cơ hội và thách thức trong thời kỳ hội nhập đề cập và phân tích vấn đề Chính phủ điện tử ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Nêu một số thách thức và yêu cầu khi xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


The cycle of transparency, accountability, corruption, and administrative performance: Evidence from Vietnam

The cycle of transparency, accountability, corruption, and administrative performance: Evidence from Vietnam. This paper investigates the correlation amongst transparency, accountability, corruption, and public administration performance in Vietnam using data from the Vietnam Provincial Governance and Public Administration Performance Index survey in 2012.


Corruption and remittances: Evidence from around the world

Corruption and remittances: Evidence from around the world. This study revisits the sources of corruption using panel data for 146 countries and contributes to the literature by analyzing the relationship between remittances and corruption with a particular focus on the analysis of the distribution of the dependent variable (corruption).


Public Debt of Vietnam: Risk and Challenges

Public Debt of Vietnam: Risk and Challenges. The paper aims to analyse risks and challenges of Vietnam’s public debt. The analysis is a combination of statistical descrip tion and numerical simulation. It basically shows that the public debt sustainability and liquidity are still below the conventional saf ety thresholds but the macroeconomic conditions are quickly dete-riorating as a result of the recent highly -rising p ublic debt.


Người nông dân trong công nghiệp hóa hiện đại hóa: Giải quyết tranh chấp trong thu hồi đất nông nghiệp

Bài nghiên cứu này giới thiệu bối cảnh chính sách, pháp luật Việt Nam đã làm nảy sinh ra những tranh chấp thu hồi đất đai, cách thức mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tiếp cận để giải quyết một cách ôn hòa, thỏa đáng các tranh chấp này thông qua các kênh và thể chế chính thức cũng như phi chính thức, dự báo một số khó khăn và góp phần thảo luận một số bài học cũng như đưa ra 8 ưu tiên chính sách cần được quan tâm.


Vietnam decentralization amidst fragmentation

This article analyses common and cross-cutting issues shared by different dimensions of decentralization in Vietnam since Doi Moi. It shows that serious institutional fragmentations has rendered decentralization ineffective.


Những cơ sở đề xuất ban hành luật về quyền miễn trừ trong lĩnh vực tư pháp của quốc gia nước ngoài tại Việt Nam

Bài viết này đi sâu phân tích một số vấn đề cơ bản liên quan đến quyền miễn trừ trong lĩnh vực tư pháp của quốc gia cũng như sự cần thiết của việc ban hành Luật về quyền miễn trừ trong lĩnh vực tư pháp của quốc gia nước ngoài tại Việt Nam và đề xuất những nội dung cơ bản của đạo luật.


Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (2005-2015)

Bài viết Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (2005-2015) trình bày nội dung chủ trương và quá trình tổ chức thực hiện của Đảng bộ tỉnh Bình Dương trong thu hút vốn FDI. Bên cạnh đó, bài viết cũng phân tích một số kết quả và kinh nghiệm trong việc thực hiện thu hút vốn FDI của tỉnh Bình Dương trong giai đoạn 2005-2015,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quan hệ kinh tế thương mại giữa Nhật Bản và các nước Tiểu vùng sông Mekong trong thời kỳ chiến tranh lạnh

Mục đích của bài nghiên cứu này là phân tích mối quan hệ kinh tế thương mại giữa Nhật Bản và các nước Tiểu vùng sông Mekong từ sau năm 1945 đến đầu những năm 1990 từ đó góp phần làm sáng tỏ sự biến đổi trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với tiểu vùng này dưới sự tác động của bối cảnh quốc tế và khu vực.


A firm analysis level of supporting industries in Hanoi city Vietnam: Application of resource based view and industrial organization

This paper focuses on applying the resource-based view (RBV) of firms and industrial organization (IO) of strategic management field to explain performance in supporting industries in Hanoi - Vietnam. Specifically, based our research on the integrated framework of RBV and IO and reviewed previous empirical researches before deciding on testing relationships among organizational capabilities, industry effects, competitive advantage and performance.


Các yếu tố ảnh hưởng đến dự định nghỉ việc của công chức – viên chức nhà nước

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến dự định nghỉ việc của công chức – viên chức Nhà nước. Nghiên cứu này phân tích dựa vào 277 mẫu thu hồi được từ 900 bảng câu hỏi phát đi. Kết quả khảo sát cho thấy có 8 yếu tố gồm Sự phù hợp; Hành vi lãnh đạo; Quan hệ nơi làm việc; Huấn luyện và phát triển; Lương, thưởng và công nhận; Truyền thông; Sự yêu thích và Môi trường làm việc vật lý ảnh hưởng đến Dự định nghỉ việc của công chức – viên chức Nhà nước đều có mối quan hệ nghịch biến và có ý nghĩa thống kê.


Regional economic integration and its impacts on growth, income distribution and poverty in east Asia: A CGE analysis

This paper is based on the analysis of comparative statics for the benchmark year 2001. Our next task is to investigate the time profiles based on the dynamic simulation of the period, say, 2001-2025 by allowing for capital mobility, labor migration, productivity growth, etc., as well as by incorporating the aspect of common currency unit to make implications of the East Asian Community more comprehensive and definite as the economic and monetary union.


Regional economic integration and its impacts on growth, poverty and income distribution: The case of Vietnam

This paper attempts to examine the impacts of the ongoing regional economic integration on Vietnam’s economy using a global Computable General Equilibrium (CGE) model. The discussion will continue in section 2 analyzing the trade liberalization and regional economic integration in Vietnam.


Strategic human resource management as ethical stewardship

The research about strategic human resource management (SHPJVl) has suggested that human resource professionals (HRPs) have the opportunity to play a greater role in contributing to organizational success if they are effective m developing systems and policies aligned with the organization's values, goals, and mission.


The impact of land loss on household income: The case of Hanoi

The main objective of this study is to answer the key research question: how, and to what extent, has farmland loss affected household income and its components in Hanoi' sub-urban areas, Vietnam.


Quality management practices and competitive performance: Empirical evidence from Japanese manufacturing companies

This paper presents the results of an empirical study on the relationship between quality management practices and competitive performance in Japanese manufacturing companies. The data was gathered from two surveys including the common sample of twenty-seven Japanese manufacturing companies in the 1990s and the 2000s.


Urban poverty in Vietnam: Determinants and policy implications

The paper is structured into 6 sections. Section 2 analyzes the main characteristics of the urban poor. Section 3 examines factors determining poverty, income and consumption expenditure in Hanoi and HCM city. Section 4 presents the analysis of dynamic poverty. Income inequality is analyzed in section 5. Finally, section 6 concludes.


Văn bản quản lý nhà nước nguồn sử liệu có độ tin cậy, chính xác cao

Bài viết khẳng định giá trị đặc biệt của văn bản quản lý nhà nước với tư cách là tài liệu lưu trữ - nguồn sử liệu trong nghiên cứu lịch sử. Bên cạnh đặc điểm chứa đựng thông tin về quá khứ, tài liệu lưu trữ - văn bản quản lý nhà nước còn có độ tin cậy, chính xác cao. Bởi khi được ban hành ra, văn bản phải gắn liền với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan; gắn liền với thẩm quyền; trình tự và thủ tục ban hành; hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản thống nhất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.


Chất lượng dịch vụ hành chính công và sự hài lòng của người dân – một nghiên cứu tại thành phố Đà Lạt

Nghiên cứu này xây dựng và kiểm định một mô hình chất lượng trong lĩnh vực dịch vụ hành chính công. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ314 cá nhân và tổ chức đã sử dụng 5 loại dịch vụ công tại Đà Lạt. Kết quả phân tích SEM cho thấy chất lượng dịch vụ hành chính công gồm 4 thành phần: chất lượng nhân viên, cơ sở vật chất, tiếp cận dễ dàng và quy trình dịch vụ. Trong đó, yếu tố chất lượng nhân viên (nghiệp vụ và thái độ phục vụ) tác động mạnh nhất đến sự hài lòng của người dân. Các hàm ý cho nhà quản lý được rút ra từ kết quả nghiên cứu này.


Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc tại doanh nghiệp nhà nước

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trên cơ sở các nghiên cứu của Timothy A. Judge và các cộng sự [3], [4, [5], [10] kết hợp các nghiên cứu của David G. Allen, Raj V. Mahto và Robert F. Otondo [7] và Levon T. Esters và Blannie E. Bowen.


Assessing the Cost of Protection in Vietnam after Becoming WTO’s Member

This paper’s objective is to estimate the welfare cost of protection in Vietnam before and after it became WTO member. Although the welfare cost of protection is confirmed in economics theory, the structure of protection in Vietnam is vivid (Prema-chandra Athukorala, 2006), quantitative analyses on Vietnam’s welfare cost of protection are.still limited.


Livelihood strategies for coping with land loss among households in Vietnam's Sub-Urban Areas

This paper is structured as follows: the next section describes the background of the case study. Data and methods are discussed in Section 3. Results are presented in Section 4, followed by discussion and policy implications in Section 5.


Assessing alternative poverty proxy methods in rural Vietnam

This paper compares and contrasts the use of four "short-cut" methods for identifying poor households: (i) the poverty probability method; (ii) OLS regressions; (iii) principal components analysis; and, (iv) quantile regressions.


Farmland acquisition and livelihood choices of households in Hanoiʼs peri-urban areas

The paper concludes with some proposed policy implications that may help peri−urban households to effectively change and diversify their livelihoods. Although larger owned farmland per adult stimulates households to specialize in farming, emerging non−farm job opportunities make rural young workers less interested in farming activities.


Tài liệu mới download

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 272:2005
 • 21/08/2016
 • 32.046
 • 818

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng về Tài chính công
 • 06/09/2011
 • 25.030
 • 124
Mẫu biển số xe các tỉnh
 • 03/12/2009
 • 12.014
 • 183

Bộ sưu tập

WTO-Những nguyên tắc cơ bản
 • 21/09/2013
 • 46.002
 • 271

Danh mục tài liệu