Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản lý Nhà nước (6.598)

Từ truyền thống đến thị trường: Sự chuyển đổi kinh tế của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Bài viết trình bày về: Kinh tế hàng hóa ở khu vực miền núi vùng đồng bào ít người; Sự chuyển đổi kinh tế của người Dao Đỏ ở xã Tà Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quyền lực của nhà lãnh đạo - TS. Bùi Quang Xuân

Bài giảng Quyền lực của nhà lãnh đạo - TS. Bùi Quang Xuân trình bày: Một số khái niệm liên quan đến quyền lực nhà lãnh đạo; Nguồn gốc của quyền lực; Sự ảnh hưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tổng quan về tài chính công và quản lý tài chính công - Trần Ngọc Hoàng

Bài giảng Tổng quan về tài chính công và quản lý tài chính công - Trần Ngọc Hoàng trình bài nội dung về quan niệm tài chính công, quản lý tài chính công, công cụ lý thuyết quản lý phúc lợi công, lược sử quan điểm về tài chính công,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản lý chi tiêu công khuôn khổ chi tiêu trung hạn - Trần Ngọc Hoàng

Nội dung của bài giảng trình bày những khái niệm cơ bản, các phương thức quản lý ngân sách, soạn lập ngân sách ở Việt Nam, khuôn khổ chi tiêu trung hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản lý công nợ - Trần Ngọc Hoàng

Bài giảng Quản lý nợ công trình bày nội dung về khái niệm nợ công, các hình thức nợ công, bội chi ngân sách nhà nước và nợ công, quản lý nợ công, một số nội dung cơ bản về quản lý nợ công ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chuyên đề 3: Quyết định hành chính nhà nước - TS. Hà Quang Ngọc

Nội dung Chuyên đề 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Quyết định hành chính nhà nước", cụ thể như: Khái niệm, đặc điểm của quyết định hành chính nhà nước, phân loại quyết định hành chính nhà nước, các yêu cầu đối với quyết định hành chính nhà nước, quy trình xây dựng, ban hành quyết định hành chính nhà nước.


Chuyên đề 1: Lý luận về hành chính nhà nước - TS. Hà Quang Ngọc

Cùng nắm kiến thức trong "Chuyên đề 1: Lý luận về hành chính nhà nước" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Hành chính nhà nước, ác nguyên tắc hành chính nhà nước, các chức năng cơ bản của hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước.


Đề cương bài giảng Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục – đào tạo - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

(NB) Đề cương bài giảng Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục – đào tạo - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lý hành chính nhà nước, công chức, viên chức, đường lối quan điểm của đảng và nhà nước về giáo dục đào tạo, luật giáo dục nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại là: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, bản chất và vai trò quản lý nhà nước về thương mại, các nguyên tắc và phương pháp, hệ thống tổ chức bộ máy, nội dung cơ bản, kế hoạch hóa thương mại, pháp luật về thương mại,...


Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - ĐH Thương Mại

Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế gồm có nội dung chính như: Bản chất và vai trò của quản lý kinh tế, chức năng cơ bản của quản lý linh tế, nguyên tắc cơ bản của quan kinh tế, phương pháp quản lý kinh tế, công cụ quản lý kinh tế,...


Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường - ĐH Thương Mại

Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm các nội dung chính là: Chức năng và vai trò của quản lý nhà nước và tài nguyên và môi trường, nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, nguyên tắc của quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, công cụ quản lý nhà nước, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý


Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường - ĐH Thương Mại

 • 4,6/5 (30)

Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm các nội dung chính là: Chức năng và vai trò của quản lý nhà nước và tài nguyên và môi trường, nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, nguyên tắc của quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, công cụ quản lý nhà nước, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý


Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại là: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, bản chất và vai trò quản lý nhà nước về thương mại, các nguyên tắc và phương pháp, hệ thống tổ chức bộ máy, nội dung cơ bản, kế hoạch hóa thương mại, pháp luật về thương mại,...


Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - ĐH Thương Mại

Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế gồm có nội dung chính như: Bản chất và vai trò của quản lý kinh tế, chức năng cơ bản của quản lý linh tế, nguyên tắc cơ bản của quan kinh tế, phương pháp quản lý kinh tế, công cụ quản lý kinh tế,...


Ebook Tools for education policy analysis

Policymakers face two main types of problems in formulating policies in education: Setting priorities in the placement of intervention and choosing the right instruments for intervention. This module contains two exercises to illustrate how one might approach the first type of problem.


Ebook Writing effective public policy papers

Writing Effective Public Policy Papers is a guide to support policy advisers through the whole process of planning, writing and publishing policy papers. The analysis and insight provided in this guide is based on the view of the policy paper as a purposeful communication tool of the public policy community. As such, this guide not only details the nature of the policy paper itself, it also focuses on the paper’s context and role in the community.


Đề cương Phương pháp phân tích chính sách

Môn học yêu cầu hiểu những khái niệm và công cụ phân tích chính sách. Sinh viên sẽ được nhắc lại một số phương pháp thu thập, xử lý số liệu trong thống kê và kinh tế lượng khi thảo luận về một số mô hình thích hợp cho việc xây dựng chính sách. Dựa vào những kiến thức cơ sở của thống kê toán, kinh tế lượng kết hợp việc thảo luận những tình huống thực tế, sinh viên có thể phân tích những chính sách đã được đưa ra; từ đó, đề xuất những kiến nghị với những lập luận cơ sở cho những người làm chính sách, những nhà quản lý.


Public policy analysis - Prof.Dr.M.Irfan Islamy,MPA

Public policy as a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decisions should , in principle, be within the power of those actors to achieve.


Ebook American public policy an introduction

American Public Policyis an introductory undergraduate text that focuses on thesubstantive issues of public policy. Most texts stress methods of policy analysis,models of policy, or the policymaking process. Although these topics are impor-tant, their dominance at the introductory level often makes the subject tooabstract to engage students’imaginations. In our own teaching, we have foundthat an interest in more rigorous analysis grows most naturally out of a livelyclassroom discussion of specific policy debates—for example, welfare, abortion,tax reform, immigration, or crime control.American Public Policyis unique in itsemphasis on such issues, combining history and description with presentation ofalternative solutions.


Bài giảng Chính sách công - ThS. Nguyễn Tấn Phát

Mục tiêu chính của bài giảng là Cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống các vấn đề liên quan đến nguyên tắc xây dựng, hoạch định, phân tích, thực hiện và quản trị chính sách công, góp phần hình thành tư duy và khả năng phân tích, hoạch định chính sách công.


Ebook The oxford handbook of public policy

The oxford handbook of public policy has an innovative structure, responding to the very latest scholarship in public policy, with sections covering: institutional and historical background, modes of policy analysis, producing public policy, instruments of policy, constraints on public policy, policy intervention; commending and evaluating public policies and public policy old and new


Ebook A Practical Guide for Policy Analysis

This new edition of A Practical Guide for Policy Analysis clarifies some of the exposition, particularly with regard to “design problems” and the choice of a “base case.” It also substitutes a new set of environmental problems in Table I and the surrounding discussion that is more up-todate and more interesting than the previous one.


Sổ tay thuế Việt Nam 2017

Sổ tay thuế Việt Nam 2017 sau đây giúp các bạn biết được các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bất động sản, thuế bảo vệ môi trường,... Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng Quản lý đất đai, địa giới hành chính - xây dựng ở cơ sở - TS. Bùi Quang Xuân

Bài giảng Quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở do TS. Bùi Quang Xuân biên soạn với các nội dung chính: Quản lý nhà nước về đất đai ở cơ sở, quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng ở cơ sở,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Kiểm tra xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở - TS. Bùi Quang Xuân

Bài giảng Kiểm tra xử phạt và cưỡng chế hành chính ở cơ sở do TS. Bùi Quang Xuân biên soạn gồm các nội dung chính như: kiểm tra hành chính, xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế trong trường hợp khẩn cấp. Mời các bạn cùng tham khảo!


Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật: Phần 1 - PGS.TS. Hoàng Thị Kim Quế

Giáo trình "Lý luận chung về nhà nước và pháp luật" gồm có 24 chương, được biên soạn theo yêu cầu của giáo trình ở bậc đại học, có sự kế thừa những nguyên lý cơ bản về nhà nước và pháp luật, bổ sung, phát triển để phù hợp với tư duy pháp lý - chính trị hiện đại và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Phần 1 của giáo trình trình bày từ chương 1 đến chương 11 với các nội dung nhập môn lý luận chung về nhà nước và pháp luật, lý luận chung về nhà nước.


Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật: Phần 2 - PGS.TS. Hoàng Thị Kim Quế

Giáo trình "Lý luận chung về nhà nước và pháp luật" gồm có 24 chương, được biên soạn theo yêu cầu của giáo trình ở bậc đại học, có sự kế thừa những nguyên lý cơ bản về nhà nước và pháp luật, bổ sung, phát triển để phù hợp với tư duy pháp lý - chính trị hiện đại và phù hợp với điều kiện Việt Nam. Phần 2 của giáo trình trình bày từ chương 12 đến chương 24 với các nội dung lý luận chung về pháp luật.


Bài giảng Bộ máy nhà nước trong quản lý kinh tế

Nội dung của bài giảng trình bày khái quát chung về nhà nước, khái niệm, đặc trưng của nhà nước, hình thức nhà nước, các loại cơ quan cơ bản trong bộ máy nhà nước, bộ máy nhà nước trong quản lý kinh tế, các cơ quan chủ yếu trong bộ máy nhà nước, mối quan hệ giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các cơ quan quản lý chuyên ngành.


Bài giảng Lý thuyết tài chính công

Nội dung của bài giảng trình bày về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và nhập môn tài chính công, các thất bại về tính hiệu quả của thị trường và sự can thiệp của chính phủ , chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội, lựa chọn công cộng, tổng quan về chi tiêu công cộng và quản lý chi tiêu công cộng, tổng quan về các nguồn thu ngân sách thuế và tác động của thuế đến phân phối thu nhập.


Bài giảng chuyên đề Quản lý nhà nước về tài chính

Nội dung của bài giảng trình bày những vấn đề cơ bản về tài chính, tài chính và hoạt động tài chính, quản lý nhà nước về tài chính, quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước, quản lý nhà nước về chính sách tiết kiệm.


Tài liệu mới download

Hoạch định bán hàng
 • 09/12/2013
 • 62.367
 • 578
Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.394
 • 414

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tiểu luận Kinh tế Braxin
 • 14/09/2010
 • 90.899
 • 717

Bộ sưu tập

WTO-Những nguyên tắc cơ bản
 • 21/09/2013
 • 45.989
 • 271

Danh mục tài liệu