Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 2 - Ngân hàng - Tín dụng (8.143)

Determinants of access to bank credit for agricultural households in Vietnam

Determinants of access to bank credit for agricultural households in Vietnam. This study examines the determinants of access to bank credit for agricultural households in Vietnam. Although there have been many positive developments, there is still a big gap in the economy when agricultural and rural areas are compared with urban areas; many agricultural households are still living in poverty.


Thực trạng sử dụng thuế điện tử (E-TAX) tại Việt Nam

Bài viết Thực trạng sử dụng thuế điện tử (E-TAX) tại Việt Nam nêu thực trạng việc sử dụng thuế điện tử (E-TAX) tại Việt Nam. Qua đó, để xuất việc đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm mỏ rộng dịch vụ E-TAX đối với đông đảo người nộp thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Institutional influences on decision making: The case of bank lending to small businesses in the U.S. and Vietnam

Institutional influences on decision making: The case of bank lending to small businesses in the U.S. and Vietnam. This research exp lores the question of how institutional factors influence busi-ness decision making. We conducted in-dep th interviews with twenty -six bankers in Vietnam and the U.S. Our results suggest that the develop ment of market institutions has a strong influence on managers ’ requency use of rational versus subjective decision making app roaches.


Vietnam’s environment protection tax: Possible impacts and incidence

Vietnam’s environment protection tax: Possible impacts and incidence. This paper predicts economic and environmental impacts and incidence, in short term and in long tem, of the implementation of Law on Environment Protection Tax (EPT) recently promulgated by the National Assembly and coming into force by the beginning of 20121.


The impacts of financial development on growth and sources of growth at the Vietnamese provincial level

The impacts of financial development on growth and sources of growth at the Vietnamese provincial level. This paper examines the role of financial development in growth and sources of growth in Vietnam by using provincial data. The results show that financial development impacts posi- tively on the efficiency of using savings, on the quantity and the quality of investment, on pro- ductivity, and hence on growth.


The role of different channels in transmitting monetary policy into output and price in Vietnam

The role of different channels in transmitting monetary policy into output and price in Vietnam. The paper investigates the mechanism of monetary transmission in Vietnam through different channels - namely the interest rate channel, the exchange rate channel, the asset channel and the credit channel for the period January 1995 - October 2009.


Banking relationship and bank financing: The case of Vietnamese small and medium-sized enterprises

Banking relationship and bank financing: The case of Vietnamese small and medium-sized enterprises. Banking relationship is seen as a critical factor for Small and Medium-sized Enterp rises (SMEs) in getting bank financing. In this study, I develop a model that examines the relative imp ortance of inter-organizational and inter-personal banking relationship son firm bank financing.


Corporate governance and performance in Vietnamese commercial banks

Corporate governance and performance in Vietnamese commercial banks. The issue of corporate governance has been increasingly popular in recent years. Corp orate governance is considered to be one of the most criticalf actors inf luenc- ing firmperf ormance and in banking sector it is particularly important as bank.


Determinants of net interest margin of commercial banks in Vietnam

Determinants of net interest margin of commercial banks in Vietnam. This study provides an insight into the determinants of net interest margin (NIM) of commercial banks in Vietnam during the recession period. We employ secondary data collected from published audited consolidated financial reports of Vietnamese commercial banks from 2008, the year marking the outbreak of the global financial crisis, to the end of 2012.


Micro finance in sustainable development: A descriptive study on indian Experience

Micro finance in sustainable development: A descriptive study on indian Experience. In this paper an attemp thas been made to describe how micro credit is eff ective and financial viable method of addressing sustainable rural develop ment through provision of micro credit to rural poor for productive activities.


Westernbank và Navibank

NHTMCP Phương Tây (Westernbank) và NHTMCP Nam Việt (Navibank) đều nằm trong sự kiểm soát của nhóm cổ đông gia đình ông Đặng Thành Tâm khi chuyển đổi từ NH nông thôn sang thành thị. NHTMCP Nông thôn Cờ Đỏ có 15 năm lịch sử hoạt động tại Cần Thơ từ tháng 4/1992 cho đến khi được chuyển đổi thành Westernbank vào tháng 6/2007.


Tienphongbank: Tái cấu trúc bằng tiền thật

NHTMCP Tiên Phong (TienPhongBank) được thành lập vào tháng 5/2008 với 1.000 tỷ đồng VĐL ban đầu. Các cổ đông lớn lúc đó là FPT (15% VĐL), CTCP Tái Bảo Hiểm Quốc Gia Việt Nam (Vinare) (12,5%) và VMS Mobifone (12,5%). Có thể nói là trong khi nhiều đề án thành lập NH mới lúc đó cuối cùng đã không thành hiện thực cho dù có các cổ đông DNNN lớn đứng đằng sau, các cổ đông sáng lập của Tiên Phong đã rất nhanh chân có được giấy phép trước khi Thủ tướng CP chỉ đạo ngưng thành lập mới ngân hàng.


Lợi ích mối quan hệ, cam kết, sự thỏa mãn và lòng trung thành (Trường hợp khách hàng cá nhân tại ngân hàng TP. HCM, Việt Nam)

Mục đích của nghiên cứu này là xem xét tác động của lợi ích từ mối quan hệ (lợi ích tự tin, lợi ích xã hội, lợi ích đối xử đặc biệt) đến sự thỏa mãn và cam kết. Nghiên cứu cũng xem xét tác động của sự thỏa mãn và cam kết đến lòng trung thành.


Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ tỉnh An Giang

Nghiên cứu được thực hiện để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông qua số liệu điều tra 210 hộ nông dân và áp dụng mô hình phân tích hồi quy binary logistic.


Dịch vụ ngân hàng truyền thống và trực tuyến: loại hình nào quyết định sự hài lòng tổng quát của khách hàng

Mục đích của nghiên cứu này là nhằm xem xét sự tác động không cân xứng của chất lượng dịch vụ truyền thống và chất lượng dịch vụ trực tuyến (thông qua website của ngân hàng) đến sự hài lòng tổng quát của khách hàng.


Chấp nhận và sử dụng công nghệ: Một nghiên cứu về dịch vụ taxi uber

Nghiên cứu này đề xuất mô hình chấp nhận và sử dụng dịch vụ taxi Uber. Kết quả nghiên cứu chỉ ra các yếu tố kiến thức pháp luật, dễ dàng sử dụng, chuẩn chủ quan, và giá trị giá cả có ảnh hưởng đến sự chấp nhận và sử dụng Uber ở Việt Nam.


Cấu trúc thu nhập, cấu trúc vốn, cạnh tranh ngân hàng và bất ổn kinh tế

Bài viết nghiên cứu tác động của các yếu tố thuộc hệ thống ngân hàng và tương tác của chúng với sốc thực và sốc tiền tệ lên biến động tăng trưởng kinh tế. Sử dụng dữ liệu bảng của 71 quốc gia từ năm 1998 đến năm 2011, nghiên cứu cho thấy cạnh tranh ngân hàng càng thấp càng làm tăng (giảm) ảnh hưởng biến động lạm phát (điều kiện thương mại) lên biến động kinh tế.


Tác động của loại hình sở hữu đến thu nhập lãi cận biên của ngân hàng thương mại Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố quyết định đến thu nhập lãi cận biên (NIM) của ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam với sự nhấn mạnh đặc biệt về loại hình sở hữu của ngân hàng.


Phát triển ngân hàng vi mô ở Việt Nam – Một số bài học từ kinh nghiệm quốc tế

Bài viết này trình bày tổng quan về một số mô hình ngân hàng vi mô thành công trên thế giới, phân tích cơ hội cho hoạt động ngân hàng vi mô ở Việt Nam, nhằm góp phần thúc đẩy xã hội hóa hoạt động TCVM, góp phần xóa đói giảm nghèo hiệu quả.


Is exchange rate pass-through declining

This paper reexamines the degree of exchange rate pass-through (henceforth ERPT) in-1apanesecexports=totheUnited~States and Asian countries by using the destination breakdown data of 300 export commodities at the HS 9-digit level. By conducting the fixed effect panel estimation, we have found that ERPT has increased in Japanese exports to all destinations, even to the United States, at the HS 4-digit commodity level, which contrasts markedly with the Taylor's (2000) conjecture that ERPT declined in the low inflation environment.


Comparative study of the role of the board of directors between state owned banks and joint stock banks in Vietnam

This paper contrasts actual practices of the role of board of directors in two banks with different ownership structures (i.e. a state-owned bank and a joint stock bank) to identify whether there is a difference in the role of board of directors associated with different ownership structures. The framework for evaluation is the OECD and Basel principles of corporate governance


Impact of service quality on customer satisfaction of automated teller machine service: Case study of a private commercial joint stock bank in Vietnam

The aim of this study is to investigate the impact of service quality performance on customer satisfaction on ATM service in a commercial bank in Vietnam. This study applies SERVPERF framework to analyze the data collected from a questionnaire survey and found that ASSURANCE and TANGIBLES factors significantly impact on the customer satisfaction.


Measuring the impacts of internet banking to bank performance: Evidence from Vietnam

The main objective of this study is to evaluate the impact of internet banking to performance (profitability ratios, noninterest operating expenses and incomes) of banks in Vietnam in the period from 2009-2014. The study uses random effect model (REM) and fixed effect model (FEM) to estimate the relationships between Internet indicators and bank’s performance.


Một số nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng sử dụng ngân hàng trực tuyến ở Việt Nam

Nghiên cứu này xem xét một số yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng sử dụng ngân hàng trực tuyến ở Việt Nam. Mô hình nghiên cứu được dựa cơ bản trên thuyết hợp nhất về sự chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT). Mô hình được kiểm định với 264 khách hàng tại TPHCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả mong đợi, ảnh hưởng xã hội, sự tín nhiệm, sự lo lắng ảnh hưởng đến xu hướng sử dụng ngân hàng trực tuyến. Kết quả còn cho thấy tính dễ sử dụng và sự tự tin không ảnh hưởng đến xu hướng sử dụng ngân hàng trực tuyến.


Đề xuất mô hình chấp nhận và sử dụng ngân hàng điện tử ở Việt Nam

Ngân hàng điện tử (E-Banking) là một xu thế tất yếu của các giao dịch ngân hàng trong tương lai, nó không những đem lại lợi ích cho các ngân hàng mà còn cho cả khách hàng. Các nghiên cứu cho thấy, những mô hình khác nhau về E-Banking là hết sức cần thiết để phù hợp với các quốc gia và sự phổ biến rộng rãi các dịch vụ E-Banking đến khách hàng. Trong nghiên cứu này, một mô hình mới được đề xuất là mô hình chấp nhận và sử dụng E-Banking ở Việt Nam (E-BAM, E-Banking Adoption Model). Kết quả nghiên cứu cho thấy các giả thuyết đặt ra của mô hình E-BAM đều được chấp nhận. Mô hình E-BAM giải thích được khoảng 57% những biến động của sự chấp nhận và sử dụng E-Banking.


Measuring the performance of the banking system case of Vietnam (1990-2010)

This paper applied a modified DEA window analysis to analyze the performance changes through time of the Vietnamese banking system in the 1990-2010 periods. The research suggests that this performance is decreasing through the time as the size of the banking sector increases; financial market is more liberate, and when the World and regional economies are problematic.


Examining service quality and customer satisfaction in the retail banking sector in Vietnam

The present study focused on examining the interrelationship between service quality dimensions (tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy) and investigated the correlation between perceived service quality and customer satisfaction in the retail banking sector in Vietnam.


CSR in banking sector a literature review and new research directions

This paper aims at providing a review of 84 quantitative and qualitative research on Corporate Social Management in banking sectors so as to identify 5 areas of emphasis of CSR research in the sectors. These issues are perception toward CSR, drivers, impacts, CSR practices, and CSR reports. Besides, this paper tries to draw the general picture of CSR practices in the banking secto rworldwide.


Determinant of access to rural credit and its effect on living standard: Case study about poor households in Northwest, Vietnam

his study investigated the determinants of accessibility to formal credit and its effects on living standards from 2010 to 2012 based on dataset of Vietnam Households Living Standards Survey (VHLSS) from the General Statistics Office of Vietnam and support of Eview 7 program.


A multinomial logit model and the direction of monetary policy in Vietnam

This empirical study is an attempt to fill this gap by estimating the MLM to investigate the relationship between several regressor variables (namely the output gap, inflation gap, exchange rate and the ratio of trade balance over nominal GDP) and the directional change of interest rates in Vietnam.


Tài liệu mới download

Động từ ghép tiếng Nhật
  • 18/12/2015
  • 83.187
  • 834
Kính ngữ
  • 18/12/2015
  • 30.588
  • 483

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu