Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Môi trường (11.337)

Bài giảng Môi trường không khí: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

Bài giảng "Môi trường không khí - Chương 2: Ô nhiễm không khí" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự biến đổi chất ô nhiễm trong không khí, biện pháp khống chế ô nhiễm không khí, phương pháp giám sát chất lượng không khí, các khái niệm và thông số cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Môi trường không khí: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

Bài giảng "Môi trường không khí - Chương 3: Thông gió và hệ thống thu khí - Bụi" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về thông gió, phân loại hệ thống thông gió, kết cấu của hệ thống thông gió, tính toán khí động hệ thống hút, tính toán tải lượng chất ô nhiễm. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Môi trường không khí: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh (tt)

Bài giảng "Môi trường không khí - Chương 3: Thông gió và hệ thống thu khí - Bụi" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình phát tán chất ô nhiễm trong không khí, mô hình phát tán chất ô nhiễm từ nguồn thải cao,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Môi trường không khí: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

Bài giảng "Môi trường không khí - Chương 4: Kỹ thuật xử lý bụi" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về bụi, phương pháp xử lý ô nhiễm bụi khô, thiết bị thu bụi theo nguyên lý trọng lực và quán tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Môi trường không khí: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

Bài giảng "Môi trường không khí - Chương 1: Giới thiệu chung" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của khí quyển, thành phần không khí sạch, định nghĩa ô nhiễm không khí, nguồn ô nhiễm không khí, chất ô nhiễm không khí,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quan trắc phóng xạ trong không khí và nước mưa tại một số vị trí thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

Trong công trình này, chúng tôi nghiên cứu sự thay đổi tổng hoạt độ phóng xạ alpha và beta trong không khí và nước mưa tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2016. Ảnh hưởng của 222Rn, 220Rn, và hiệu ứng tự hấp thụ alpha trong mẫu được xem xét và hiệu chỉnh trong các kết quả đo. Dựa vào các dữ liệu khí tượng, chúng tôi đánh giá tốc độ rơi lắng trung bình của các đồng vị phóng xạ lên mặt đất.


Sử dụng đất ngập nước xử lí nước thải sinh hoạt và tạo cảnh quan

Nghiên cứu thực hiện trên khu đất ngập nước trồng Bồn bồn và Ngải hoa xử lí nước thải sinh hoạt. Ở thời gian lưu nước (HRT) 5 ngày, nước thải sau khi xử lí đạt quy chuẩn xả thải đối với các chỉ tiêu SS, BOD5, N-NO3 -, P-PO43-, DO và TKN; riêng N-NH4+ và tổng Coliforms đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B.


The seasonal and spatial variations of phytoplankton communities in correlations with environmental factors in the Dong Nai river, Vietnam

Phytoplankton community and their correlation with environmental factors were investigated in the Dong Nai River. Higher diversity was observed in dry season with the dominance of diatom. Environmental variables were different between upper and lower sections. Phytoplankton metrics and the nutrient concentration characterized a pollution gradient along the river. Nutrient levels and turbidity governed the distribution of phytoplankton structure in the river.


Bài tập Kinh tế tài nguyên và môi trường

Tài liệu Bài tập chuyên đề Kinh tế tài nguyên và môi trường trình bày giải các bài tập về kinh tế, tài nguyên, môi trường và các lý thuyết khái niệm về môn học kinh tế, tài nguyên, môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn: Nghiên cứu tác động chính của dự án khai thác đá vôi trắng và đề xuất giải pháp phục hồi môi trường cho các mỏ đá tại xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Đề tài "Nghiên cứu các tác động chính của dự án khai thác đá vôi trắng và đề xuất giải pháp phục hồi môi trường cho các mỏ đá tại xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An" được tiến hành nhằm mục đích: Xác định và đánh giá các tác động chính đến môi trường của mỏ khai thác đá vôi trắng tại xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đến môi trường tự nhiên và xã hội của khu vực xung quanh khu vực mỏ. Từ đó, đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường và phục hồi môi trường phù hợp, hiệu quả nhằm trả lại cảnh quan, môi trường của khu vực.


Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 1

Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 1 trình bày các nội dung chính như: Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dân cho Việt Nam, phương pháp xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam.


Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 2

Phần tiếp theo của Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 2 được trình bày các nội dung chính như: Nhiệt độ cực trị, kịch bản biến đổi khí hậu đối với lượng mưa,...


Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 3

Ebook Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2012 - Phần 3 trình bày các nội dung chính như: Xu thế biến đổi khí hậu đối với lượng mưa ngày lớn nhất, khí áp và độ ẩm, kịch bản nước biển dâng cho Việt Nam.


Tóm tắt kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam

Tóm tắt kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam gồm các phần chính được trình bày như sau: Mở đầu, biến đổi khí hậu toàn cầu và ở Việt Nam, phương pháp xây dựng kịch bản, kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam.


Báo cáo đánh giá: Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam

Báo cáo đánh giá "Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam" gồm các nội dung chính như: Mở đầu, Cơ sở khoa học của biến đổi khí hậu, biểu hiện của biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở Việt Nam, phương pháp xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam,...


Bài giảng Chương 2: Pháp luật về bảo vệ môi trường - Th.S Nguyễn Anh Tài

Bài giảng Chương 2 Pháp luật về bảo vệ môi trường do Th.S Nguyễn Anh Tài trình bày nội dung chính như: nhận thức chung về môi trường, pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường,..Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Chương 3: Bảo vệ môi trường - Th.S Nguyễn Anh Tài

Bài giảng Chương 3 Bảo vệ môi trường do Th.S Nguyễn Anh Tài biên soạn với các nội dung chính như: Quan điểm của đảng, nhà nước ta về bảo vệ môi trường, nội dung bảo vệ môi trường, lực lượng công an nhân dân với công tác bảo vệ môi trường, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường.


Bài giảng Chương 1: Môi trường và bảo vệ môi trường - Th.S Nguyễn Anh Tài

Bài giảng Chương 1 Môi trường và bảo vệ môi trường do Th.S Nguyễn Anh Tài biên soạn với nội dung chính được trình bày như sau: Nhận thức chung về môi trường, pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!


Giáo trình An ninh môi trường - Nguyễn Đình Hoè

Giáo trình An ninh môi trường có mục tiêu là: cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản và những kỹ năng nghiên cứu ban đầu về An ninh Môi trường, quan hệ giữa An ninh Môi trường với biến động tài nguyên và môi trường xã hội, ảnh hưởng của An ninh Môi trường với an ninh và chính sách phát triển của quốc gia và quốc tế. Để có thể hiểu được những luận giải chuyên môn của giáo trình, người đọc cần trang bị những hiểu biết cơ sở về Môi trường và Phát triển mà do khuôn khổ chuyên sâu của giáo trình An ninh Môi trường, những kiến thức cơ sở này không thể được trình bày thoả đáng trong tài liệu này.


Bài dự thi: Tìm hiểu nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và tài nguyên nước

Bài dự thi "Tìm hiểu nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và tài nguyên nước" dưới đây sẽ giúp mọi người nhận thức được tầm quan trọng của khí hậu và tài nguyên nước. Mời các bạn cùng tham khảo!


WWF Việt Nam: 20 năm và những thành tựu nổi bật

Nội dung của tài liệu trình bày về hành trình của WWF-Việt Nam, những sinh cảnh chính, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn hệ động, thực vật, phát triển và tiêu thụ bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ đất, sông và biển, giải quyết các nguyên nhân chính gây ra suy thoái môi trường, tăng năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng cường năng lực nhận thức cộng đồng về môi trường.


Sổ tay hướng dẫn xây dựng trường học xanh

"Sổ tay hướng dẫn xây dựng trường học xanh" là một tài liệu hướng dẫn dành cho trường học, các thầy cô giáo và các nhà quản lý giáo dục - để tìm hiểu, lựa chọn và đưa ra hành động tích cực. Nội dung của tài liệu cung cấp những thông tin cô đọng, chia sẻ các kinh nghiệm thực tế từ hoạt động dạy học, sinh hoạt ngoại khóa tới những lựa chọn hành động bền vững trong việc tiết kiệm năng lượng và tài nguyên nước, quản lý rác thải, giao thông và xây dựng không gian xanh trong trường học, đặc biệt tại Vương quốc Anh.


Cẩm nang Chi trả dịch vụ hệ sinh thái: Khởi động thực hiện

Nội dung của cuốn cẩm nang gồm có 3 phần trình bày các nội dung: dịch vụ hệ sinh thái, các thị trường mới nổi và phương thức chi trả, chi trả dịch vụ môi trường vì người nghèo, cơ hội, nguy cơ, điều kiện lý tưởng và sự quan tâm khi chi trả cho lĩnh vực chuyên môn, phương pháp tiếp cận từng bước xây dựng hợp đồng chi trả dịch vụ môi trường.


Sổ tay hướng dẫn kiểm soát khí thải công nghiệp

Nội dung của tài liệu trình bày sơ lược về không khí và ô nhiễm không khí, quan trắc khí thải, kiểm soát bụi, SO2 và NOx, kiểm soát phát thải CO2 bằng giải pháp tiết kiệm năng lượng, áp dụng giải pháp đồng lợi ích trong một số ngành CN trọng điểm, quản lý môi trường tại nhà máy và kiểm kê phát thải.


Ứng dụng GIS thành lập bản đồ chuyên đề rác thải trong sinh hoạt tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Nội dung của bài viết trình bày về rác thải sinh hoạt, và vấn nạn đáng lo ngại về rác thải sinh hoạt ở Việt Nam - đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt và vấn đề ứng dụng GIS thành lập bản đồ quản lý rác thải nhằm tìm ra các giải pháp tối ưu trong việc quản lý rác thải sinh hoạt phù hợp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.


Ứng dụng công nghệ lọc để xử lý nước thải thi công xây dựng quy mô phòng thí nghiệm

Nội dung của bài viết mô tả hai mô hình xử lý nước thải phát sinh từ quá trình thi công xây dựng công trình giao thông: mô hình lọc bằng vải lọc dầu và mô hình kết hợp vải lọc dầu và các vật liệu lọc đơn giản, sẵn có như cát, sỏi, đá dăm. Qua thử nghiệm trong phòng thí nghiệm tác giả đã so sánh tính hiệu quả của từng mô hình và đưa ra gợi ý về một phương pháp xử lý nước thải từ công trường xây dựng.


Bài giảng Thảm họa môi trường và biện pháp khắc phục

Nội dung của bài giảng trình bày về các thảm họa môi trường như hạn hán, cháy rừng, lũ lụt, mưa acid, dầu tràn, rò rỉ hạt nhân, bom nguyên tử và các sự cố trong sản xuất công - nông nghiệp, những tác hại về các sự cố bom nguyên tử, nổ lò phản ứng hạt nhân và một số biện pháp khắc phục.


Ebook Mười vạn câu hỏi vì sao: Khoa học môi trường - Phần 1

Ebook "Mười vạn câu hỏi vì sao: Khoa học môi trường" có thể coi như là bộ sách tham khảo bổ trợ kiến thức rất bổ ích cho giáo viên, học sinh, các bậc phụ huynh và đông đảo bạn đọc Việt Nam về lĩnh vực khoa học môi trường. Cuốn sách gồm có 233 câu hỏi về khoa học môi trường, phần 1 của ebook trình bày nội dung của 115 câu hỏi đầu với các nội dung: vì sao phải bảo vệ môi trường, ai là người đầu tiên đưa ra yêu cầu bảo vệ môi trường, khoa học môi trường là gì.


Ebook Mười vạn câu hỏi vì sao: Khoa học môi trường - Phần 2

Ebook "Mười vạn câu hỏi vì sao: Khoa học môi trường" có thể coi như là bộ sách tham khảo bổ trợ kiến thức rất bổ ích cho giáo viên, học sinh, các bậc phụ huynh và đông đảo bạn đọc Việt Nam về lĩnh vực khoa học môi trường. Cuốn sách gồm có 233 câu hỏi về khoa học môi trường, phần 2 của ebook trình bày nội dung của 118 câu hỏi còn lại với các nội dung: vì sao mặt những tấm phù điêu đá cẩm thạch ở Cố Cung lại xuất hiện vết rạn, vì sao phải bảo vệ tầng ôzôn, thế nào là hiệu ứng nhà kính.


Bài giảng Công nghệ sinh thái: Chương 2 (Phần 1) - TS. Lê Quốc Tuấn

Nội dung của bài giảng trình bày về vấn đề xử lý nước thải sinh hoạt bằng kỹ thuật sinh thái, sự ô nhiễm nước, vòng tuần hoàn nước và nước thải sinh hoạt, chức năng của các hệ thống xử lý nước thải, quy trình xử lý nước thải, các giai đoạn xử lý nước thải, áp dụng ao hiếu khí trong xử lý nước thải, lọc nhỏ giọt, quá trình bùn hoạt tính, nguyên tắc và ứng dụng quá trình bùn hoạt tính.


Tài liệu mới download

Bản nhạc Diễm xưa
  • 15/05/2011
  • 62.640
  • 489

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Biển ô nhiễm thế nào?
  • 30/11/2010
  • 59.975
  • 179

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu