Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luật học (5.745)

Tác động ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội đối với tình hình tội phạm xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc

Bài viết nghiên cứu những tác động, ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội đến việc phát sinh và phát triển của các loại tội phạm xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc góp phần nhận diện, làm rõ những đặc điểm, yêu cầu, thuận lợi và thách thức trong công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này trên địa bàn chiến lược Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung.


Quy định về tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước - Bất cập và phương hướng hoàn thiện

Bài viết trình bày về quy định tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước. Tạm ứng, ứng trước ngân sách nhà nước (NSNN) được quy định trong Luật NSNN được Quốc hội ban hành năm 2002 và tiếp tục được ghi nhận trong Luật NSNN được Quốc hội sửa đổi, bổ sung năm 2015. Việc tạm ứng, ứng trước ngân sách là cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chi theo dự toán và các nhiệm vụ chi cấp bách để thực hiện dự án đầu tư công.


Ngăn chặn hành vi phá thai vì lí do giới tính bằng pháp luật hình sự ở Việt Nam trên cơ sở tiếp thu quy định pháp luật hình sự Cộng hòa Liên bang Đức

Bài viết tham khảo quy định có liên quan trong Bộ luật hình sự của Cộng hòa liên bang Đức trong việc đề xuất giải pháp ngăn chặn hành vi phá thai vì lý do giới tính bằng pháp luật hình sự ở Việt Nam.


Bảo đảm quyền tiếp cận công lý - một yêu cầu trong việc bảo đảm quyền con người của tòa án

Bảo đảm quyền tiếp cận công lý là một yêu cầu đối với Tòa án trong việc bảo đảm quyền con người. Mục đích quan trọng nhất của tố tụng tư pháp là bảo đảm cho mọi đối tượng trong xã hội có quyền tiếp cận công lý, tiếp cận Tòa án một cách không hạn chế và được xét xử công bằng, trong thời gian hợp lý. Bất bình đẳng về tiếp cận thông tin và các dịch vụ pháp lý đang là rào cản trong việc tiếp cận công lý, bảo đảm quyền của người dân trên thực tế. Việc cải cách tư pháp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của pháp luật là nhu cầu cấp thiết bảo đảm quyền con người hiện nay ở Việt Nam.


Chế định giao dịch Dân sự và vấn đề về sửa đổi bổ sung Bộ luật Dân sự năm 2005

Bài viết tiến hành rà soát các quy định về giao dịch dân sự trong BLDS năm 2005 nhằm phát hiện những điểm hạn chế, bất cập trên cơ sở so sánh đối chiếu với pháp luật nước ngoài và đề xuất những sửa đổi thích hợp.


Một vài suy nghĩ về khái niệm hàng giả trong bối cảnh đấu tranh chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Trong bài viết, tác giả đề cập tới sự phát triển của khái niệm hàng giả trong pháp luật Việt Nam, phân tích về khái niệm hàng giả theo pháp luật hiện hành, chỉ ra sự khác biệt và mối tương quan giữa một số khái niệm hàng giả như: Hàng giả về nội dung và hàng giả về hình thức; Hàng giả thông thường và hàng giả gây hại cho sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng.


Cơ chế phối hợp giữa Nhà nước và thiết chế xã hội trong hệ thống kiểm soát xã hội đối với tội phạm và thực tiễn ở Việt Nam

Bài viết phân tích vị trí, vai trò của Nhà nước và các thiết chế xã hội trong hệ thống kiểm soát xã hội đối với tội phạm, sự cần thiết của cơ chế phối hợp hoạt động giữa Nhà nước và các thiết chế xã hội trong hệ thống kiểm soát xã hội đối với tội phạm, đồng thời liên hệ với thực tiễn Việt Nam, từ đó có những kiến nghị hoàn thiện cơ chế này.


Quan hệ của truyền thông đại chúng với ngành tư pháp ở các nước tư bản phát triển

Bài viết làm sáng tỏ bản chất của mối quan hệ của truyền thông đại chúng với ngành tư pháp ở các nước tư bản phát triển; làm rõ vai trò, những ưu điểm và hạn chế truyền thông đại chúng ở những quốc gia này và gợi mở ý nghĩa tham khảo đối với Việt Nam.


Bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Bài viết khảo cứu các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp; về công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành và về quyền của nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp; từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam.


Quy định pháp luật về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu ở Việt Nam

Bài viết chỉ ra những bất cập trong các quy định pháp luật về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu ở Việt Nam hiện hành và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định này.


Giá trị và tác động của Phán quyết ngày 12/7/2016 của Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Luật biển năm 1982 về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc

Bài viết trình bày tổng quan những nội dung chính của Phán quyết ngày 12/7/2016 của Tòa trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII Công ước Luật biển năm 1982 về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc – một phán quyết được đánh giá là sẽ tạo ra bước ngoặt lịch sử cho vấn đề tranh chấp Biển Đông; phân tích ý nghĩa, giá trị pháp lý và hiệu lực ràng buộc của Phán quyết này, dự báo hành động tiếp theo của Trung Quốc và cách thức buộc quốc gia này tuân thủ Phán quyết.


Hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã hội: Kinh nghiệm nước Anh và một số gợi mở cho Việt Nam

Bài viết tập trung vào giới thiệu và phân tích các hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã hội tại Anh và so sánh với hình thức pháp lý của doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam; từ đó rút ra các nhận định mang tính gợi mở để góp phần hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam.


Chế định dẫn độ trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Bài viết này tập trung phân tích làm rõ nhu cầu cơ sở căn cứ của việc sửa đổi bổ sung các quy định về dẫn độ của BLTTHS 2003 thông qua đó khẳng định sự cần thiết có BLTTHS mới thay thế khắc phục những hạn chế của pháp luật về vấn đề này. Trên cơ sở đó luận giải những nội dung sửa đổi bổ sung của BLTTHS 2015 về dẫn độ đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn dẫn độ trong quá trình giải quyết vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài.


Hoàn thiện chế định lớn về tội phạm của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành

Bài viết phân tích thực trạng và chỉ ra những nhược điểm cơ bản của chế định lớn về tội phạm trong Phần chung pháp luật hình sự hiện hành (tức BLHS năm 2015) (gồm 12 điều từ Điều 8 đến Điều 19), đồng thời trên cơ sở đó đưa ra đề xuất nhằm tiếp tục hoàn thiện PLHS Việt Nam trong tương lai với một mô hình lập pháp gồm: Giữ nguyên 03 điều (13, 18-19); Chuyển 01 Điều (13 BLHS năm 2015) sang Chương mới độc lập về TNHS (cần phải được bổ sung vào BLHS trong tương lai) cho phù hợp và; Bổ sung thêm 11 điều mới hoàn toàn để hoàn thiện tốt và đầy đủ hơn các quy phạm của nó.


Góp phần nhận thức lại về trách nhiệm pháp lý dưới góc độ lý luận

Trong khoa học pháp lý Việt Nam hiện nay, trách nhiệm pháp lý được tiếp cận theo nghĩa tiêu cực, gắn liền với vi phạm pháp luật. Cách tiếp cận trách nhiệm pháp lý theo nghĩa hẹp này tạo ra những hạn chế trong việc tiếp cận kiến thức chuyên ngành của người học. Bài viết phân tích những hạn chế của cách tiếp cận truyền thống và đề xuất một cách tiếp cận mới về trách nhiệm pháp lý.


Giải quyết tranh chấp thương mại trực tuyến: Những vấn đề pháp lý đặt ra cho Việt Nam

Bài viết này tập trung vào phân tích và làm rõ khái niệm và đặc điểm của giải quyết tranh chấp trực tuyến và những thách thức pháp lý đặt ra cho Việt Nam để phát triển phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến.


Các mô hình pháp luật tiêu biểu về bắt giữ tàu biển trên thế giới

Bài viết nghiên cứu một số mô hình pháp luật tiêu biểu của nước ngoài về bắt giữ tàu biển. Trong phần đầu bài viết phân biệt sự khác biệt có tính nền tảng giữa bắt giữ tàu biển theo thủ tục kiện đối vật tại những nước theo truyền thống thông luật và bắt giữ tàu biển theo thủ tục kiện đối nhân tại những nước theo truyền thống dân luật.


Những giá trị nổi bật về quyền con người của hiến pháp năm 1946 và sự kế thừa phát triển trong Hiến pháp năm 2013

Bài viết phân tích những quy định của Hiến pháp 1946 về quyền công dân và sự kế thừa phát triển trong Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam. Có thể khẳng định trong lịch sử lập hiến ở Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay đỉnh cao của tinh thần tôn trọng đề cao quyền con người vẫn là bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946.


Hình phạt tù trong pháp luật hình sự Cộng hòa Pháp và vấn đề tiếp thu hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam

Bài viết nghiên cứu các quy định pháp luật thực định về hình phạt tù của Cộng hòa Pháp. Trên cơ sở đó đưa ra các kinh nghiệm quý báu và hợp lý trong xây dựng và áp dụng pháp luật về hình phạt tù của Cộng hòa Pháp góp phần vào hoàn thiện pháp luật về hình phạt tù trong pháp luật hình sự của Việt Nam.


Nghiên cứu các luận điểm từ lý luận về lập pháp hình sự trong nhà nước pháp quyền

Bài viết phân tích một số vấn đề cơ bản liên quan đến sự nhận thức khoa học về PHS trong PQ thông qua một loạt phạm trù trong lĩnh vực này như: Sự phân chia các loại văn bản pháp luật hình sự; Cấp độ điều chỉnh của một văn bản PHS; Khái niệm bản chất và nội hàm của một văn bản PHS tốt; Khái niệm và hệ thống các nguyên tắc của PHS.


Quyền riêng tư trên thế giới và ở Việt Nam

Bài viết trình bày về hệ thống các quyền tự nhiên của con người như: quyền được sống, quyền được tự do và quyền được sở hữu vẫn là những quyền cơ bản, đặt tiền đề cho việc sinh ra các quyền tự do ngôn luận, quyền bất khả xâm phạm thân thể, quyền bí mật thư tín, bí mật đời tư... Quyền bí mật thư tín được sinh ra từ bất khả xâm phạm nhà cửa nơi cư trú.


Ảnh hưởng của khoa học pháp lý thế giới đối với việc xây dựng khái niệm vi phạm hợp đồng trong luật tư Việt Nam

Bài viết này sẽ xem xét các cách tiếp cận chính trên thế giới cũng như nội hàm của chúng để từ đó làm sáng tỏ việc sử dụng thuật ngữ chỉ đến hành vi không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng trong luật hợp đồng Việt Nam.


Chính sách “gác tranh chấp cùng khai thác” của Trung Quốc ở biển Đông và giải pháp cho Việt Nam

Bài viết trình bày tổng quan về chính sách “gác tranh chấp cùng khai thác” này từ sự hình thành cho đến những nội dung cơ bản của chính sách. Từ đó đề xuất các giải pháp cho Việt Nam để thực hiện hợp tác cùng phát triển (tiến hành khai thác chung) tại Biển Đông nhưng vẫn giữ vững chủ quyền của Việt Nam và các bên tranh chấp khác. Việt Nam sẽ chỉ tiến hành khai thác chung trên cơ sở Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng và Trường cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo Công ước Luật Biển năm 1982.


Bàn thêm về khái niệm “Nguồn pháp luật”

Bài viết trình bày về khái niệm “Nguồn pháp luật” - Là một khái niệm pháp lý cơ bản phức tạp có ý nghĩa lý luận - thực tiễn pháp lý quan trọng nên “nguồn pháp luật” đã được nhiều nhà khoa học pháp lý trên thế giới và Việt Nam quan tâm nghiên cứu và họ đã đạt được những thành tựu quan trọng.


Suy ngẫm về định hướng tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam trong tương lai

Bài viết bàn về những nội dung liên quan đến định hướng tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam trong tương lai như: Khái niệm và nội hàm của định hướng tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam trong tương lai; những nguyên tắc và cơ sở khoa học - thực tiễn của định hướng tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam trong tương lai; Lịch sử khoa học về mô hình lập pháp của những kiến giải lập pháp cụ thể theo định hướng tiếp tục hoàn Phần chung pháp luật hình sự Việt Nam trong tương lai; và vấn đề tiếp thu, lĩnh hội của nhà làm luật đối với những kiến giải lập pháp cụ thể trong các công trình khoa học của tác giả.


Những quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình và vấn đề tiếp tục hoàn thiện

Bài viết giới thiệu những quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình; phân tích và đề xuất một số ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định này. Mời các bạn cùng tham khảo.


Việt Nam và phương án sử dụng Tòa trọng tài theo phụ lục VII Công ước luật biển 1982 trước những yêu sách của Trung Quốc tại biển Đông

Bài viết đề xuất phương án cho Việt Nam nhằm đưa các yêu sách trái pháp luật quốc tế của Trung Quốc ra trước Tòa trọng tài quốc tế về luật biển, góp phần vào việc giải quyết các tranh chấp, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên các vùng biển, đảo của Việt Nam tại biển Đông hiện nay.


Chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và nguyên tắc chiếm hữu thực sự trong Luật pháp quốc tế

Bài viết gồm có hai nội dung chính: Nguyên tắc chiếm hữu thực sự và việc áp dụng trong thực tiễn pháp lý quốc tế; Áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực sự trong xác lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


Chủ thể, phương thức và phương tiện kiểm soát xã hội đối với tội phạm ở Việt Nam

Kiểm soát xã hội đối với tội phạm là một nội dung nghiên cứu phức tạp của Tội phạm học và là hướng nghiên cứu mới của Tội phạm học Việt Nam. Kiểm soát xã hội đối với tội phạm suy cho cùng cũng chính là để phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả cao. Bài viết tập trung làm sáng tỏ chủ thể, phương thức và phương tiện kiểm soát xã hội đối với tội phạm trên cơ sở lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm.


Nhà nước pháp quyền là tinh thần pháp luật hay là đúng quy trình

Bài viết bàn về Nhà nước pháp quyền. Xây dựng nhà nước pháp quyền là con đường phát triển tất yếu của đất nước ta, phù hợp với xu thế tất yếu chung của thời đại, không chỉ là nguyện vọng mà đã và đang trở thành nhu cầu hiện thực và khả năng hiện thực. Thế nhưng, muốn xây dựng nhà nước pháp quyền, trước hết cần nhận biết những tiêu chí mà nó hướng tới.


Tài liệu mới download

Hoạch định bán hàng
  • 09/12/2013
  • 62.367
  • 578
Machine Learning cơ bản
  • 18/04/2017
  • 33.394
  • 414

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Giáo trình Luật thương mại 3
  • 05/04/2012
  • 59.976
  • 361

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu