Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận Văn - Báo Cáo (143.111)

Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu các điều kiện thích hợp Sinh tổng hợp pectinase từ aspergillus niger CF2

Đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu các điều kiện thích hợp sinh tổng hợp pectinase từ aspergillus niger CF2 trình bày nội dung với kết cấu 4 chương: Tổng quan về đề tài nghiên cứu; Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Kết luận và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiểu luận: Vấn đề lợi ích nhóm ở Việt Nam nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Tiểu luận: Vấn đề lợi ích nhóm ở Việt Nam nguyên nhân và giải pháp khắc phục trình bày một số nội dung về một số vấn đề lý luận và lợi ích nhóm, nhận diện lợi ích nhóm ở Việt Nam và thực trạng ảnh hưởng của lợi ích nhóm đến chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, phương hướng và giải pháp nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của lợi ích nhóm trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay,... Mời các bạn tham khảo.


Luận án tiến sĩ Y học: Hóa - Xạ trị đồng thời ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III

Luận án tiến sĩ Y học trình bày nội dung về: Tổng quan tài liệu; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu; Bàn luận,... Mời các bạn cùng tham khảo luận văn.


Luận án tiến sĩ Kinh tế: Vận dụng quy tắc Taylor trong cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luận án tiến sĩ Kinh tế: Vận dụng quy tắc Taylor trong cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình bày: cơ sở lý luận về quy tắc taylor và cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng Trung Uơng; Phương pháp phân tích thực trạng chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước Việt Nam bằng quy tắc taylor; Thực trạng cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước việt nam qua phân tích bằng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận án tiến sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu cơ chế tác động để chỉnh trị đoạn sông cong gấp trong vùng chịu ảnh hưởng của thủy triều

Luận án tiến sĩ kỹ thuật trình bày: Tổng quan các nghiên cứu về chính trị; Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu về cơ chế tác động để chỉnh trị đoạn sông công gấp; Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế nghiên cứu tính toán biến hình lòng dẫn khi sử dụng cơ chế kênh mồi chỉnh trị đoạn sông cong gấp thanh đa trên sông Sài Gòn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài nghiên cứu: Hiện tượng con người trong chạm khắc nổi đình lành Việt Nam thế kỉ 17

Đề tài nghiên cứu: Hiện tượng con người trong chạm khắc nổi đình lành Việt Nam thế kỉ 17 trình bày kết cấu nội dung với 3 chương: Khái quát đình làng; Hình tượng con người trong chạm nổi đình làng Việt Nam thế kỉ 17; Sự độc đáo của nghệ thuật chạm khắc nổi đình làng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt luận văn: Đo lường và đánh giá các yếu tố tạo động lực làm việc cho cán bộ chuyên trách tại tỉnh Đoàn Phú Yên

Tóm tắt luận văn trình bày nội dung với kết cấu 3 chương: Cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc; Đo lường, phân tích động lực làm việc và các yếu tố tạo động lực cho cán bộ chuyên trách tỉnh Đoàn Phú Yên; Đề xuất giải pháp nâng cao động lực làm việc cho cán bộ chuyên trách tỉnh Đoàn Phú Yên,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt luận án tiến sĩ Văn học: Thi pháp truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1975-1985

Tóm tắt luận án tiến sĩ Văn học Thi pháp truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1975-1985 trình bày nội dung với kết cấu 4 phần: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu; Truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1975-1985; Thời gian và không gian, giọng điệu và ngôn ngữ trong truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1975-1985; Truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1975-1985 trên một số binh diện thi pháp thể hiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn thạc sĩ Văn học: Đối thoại và độc thoại nội tâm trong tiểu thuyết của Hemingway

Luận văn thạc sĩ Văn học Đối thoại và độc thoại nội tâm trong tiểu thuyết của Hemingway trình bày nội dung với kết cấu 4 chương: Hemingway - Thời đại - Con người - Tác phẩm; Hemingway - Những đối thoại bí ẩn; Độc thoại nội tâm; Độc thoại - Độc thoại nội tâm và những thủ pháp nghệ thuật đặc sắc khác,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng kết dự án: Bảo tồn di sản thế giới Mỹ Sơn

Báo cáo tổng kết dự án Bảo tồn di sản thế giới Mỹ Sơn trình bày: Nghiên cứu khảo cổ; Bản đồ đánh giá mức độ rủi ro và danh mục bản đồ GIS của khu di tích Mỹ Sơn; Khai quật khảo cổ học; Nghiên cứu đặc tính vật liệu và kỹ thuật xây dựng Chăm Pa cổ đại; Công tác trùng tu và bảo tồn; Phát triển du lịch bền vững; Nâng cấp bảo tàng; Nâng cao năng lực cán bộ; Tổng hợp các bài học kinh nghiệm,.... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn thạc sĩ Lý luận văn học: Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Dạ Ngân

Luận văn thạc sĩ Lý luận văn học Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Dạ Ngân trình bày: Khái lược về nghệ thuật tự sự và quá trình sáng tác của Dạ Ngân; Nghệ thuật về sáng tác văn học; Phương thức trần thuật trong truyện ngắn của nhà văn Dạ Ngân,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài nghiên cứu: Làng nghề gỗ trong bối cảnh thực thi Flegt và Redd tại Việt Nam

Đề tài nghiên cứu Làng nghề gỗ trong bối cảnh thực thi Flegt và Redd tại Việt Nam trình bày nội dung: Giới thiệu; Phương pháp nghiên cứu; Tổng quan về làng nghề; Thực trạng của 5 làng nghề nghiên cứu; Kết luận,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn thạc sĩ Văn học Việt Nam: Nghệ thuật tràn thuật trong tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn

Luận văn thạc sĩ Văn học Việt Nam Nghệ thuật tràn thuật trong tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn trình bày nội dung: Nghề kể chuyện và điểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn; Kết cấu trong tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn; Ngôn ngữ và giọng điệu trần thuật trong tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài nghiên cứu: Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam

Đề tài nghiên cứu Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam trình bày: Cơ sở lý luận về chính sách phát triển bền vững làng nghề; Thực trạng chính sách phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam; Giải pháp hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển bền vững làng nghề Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện thanh toán điện tử tại công ty TNHH máy tính Phong Vũ

Đề tài nghiên cứu Hoàn thiện thanh toán điện tử tại công ty TNHH máy tính Phong Vũ trình bày nội dung với kết cấu 3 chương: Một số vấn đề lý luận về thanh toán điện tử; Thực trạng về thanh toán điện tử tại công ty TNHH máy tính phong vũ; Một số giải pháp về thanh toán điện tử tại công ty TNHH máy tính phong vũ,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận án tiến sĩ Văn hóa học: Biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Luận án tiến sĩ Văn hóa học Biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trình bày kết cấu nội dung với 4 chương: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh; Biến đổi văn hóa làng nghề trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Xu hướng biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống hiện đại hóa và những vấn đề đặt ra hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn thạc sĩ Văn học Việt Nam: Con người trong văn xuôi về miền núi của các tác giả trẻ đương đại (Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thuý và Phạm Duy Nghĩa)

Luận văn thạc sĩ Văn học Việt Nam trình bày: Quan niệm và sự thể hiện con người miền núi trong văn xuôi Việt Nam hiện đại; Các kiểu nhân vật người miền núi trong văn xuôi Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thuý, Phạm Duy Nghĩa; Những đặc sắc về nghệ thuật thể hiện con người miền núi trong văn xuôi Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thuý, Phạm Duy Nghĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đồ án: Đăng ký thống kê đất đai

Đồ án đăng kí thống kê đất đai trình bày về nội dung như sau: Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Thống kê đất đai,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam: Cái nhìn nghệ thuật và thế giới nhân vật trong truyện ngắn của nhà văn Đỗ Bích Thúy

Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam trình bày: Quan niệm nghệ thuật về hiện thực và con người trong truyện ngắn của Đỗ Bích Thúy; Cái nhìn nghệ thuật trong truyện ngắn của Đỗ Bích Thúy; Thế giới nhân vật trong truyện ngắn của Đỗ Bích Thúy,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn thạc sĩ Mỹ thuật: Hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc Đình Hoành Sơn

Luận văn thạc sĩ Mỹ thuật Hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc Đình Hoành Sơn trình bày: Những vấn đề chung về đề tài nghiên cứu; Nghiên cứu hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc Đình Hoành Sơn; Đánh giá nghệ thuật của hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc Đinh Hoành Sơn và những bài học rút ra từ việc nghiên cứu đề tài,... Mời các bạn cùng tham khảo.Báo cáo thực tập Kinh tế: Một số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ IT SHOP Hà Nội

Bài báo cáo này nội dung gồm 3 chương: Tổng quan về lợi nhuận doanh nghiệp và vai trò của lợi nhuận đối với sự phát triển của doanh nghiệp; Thực trạng sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ IT SHOP Hà Nội; Một số giải pháp làm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ IT SHOP Hà Nội,... Mời các bạn cùng tham khảo bài báo cáo.


Khóa luận tốt nghiệp Kế Toán: Thực trạng sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của công ty cổ phần thương mai và dịch vụ ITSHOP Hà Nội

Khóa luận trình bày: Tổng quan về lợi nhuận doanh nghiệp và vai trò của lợi nhuận đối với sự phát triển của doanh nghiệp; Thực trạng sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ IT SHOP Hà Nội; Một số giải pháp làm tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ IT SHOP Hà Nội,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề án kinh tế lượng: Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên các trang web mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM

Đề án kinh tế lượng trình bày những nội dung về: Giới thiệu đề tài nghiên cứu; Cơ sở lý thuyết; Phương pháp nghiên cứu; Thiết lập mô hình nghiên cứu; Giải pháp đề xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề cương nghiên cứu khoa học: Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên các trang web mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM

Đề cương nghiên cứu Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên các trang web mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM trình bày các nội dung: Giới thiệu đề tài nghiên cứu; Cơ sở lý thuyết; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Giải pháp đề xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm trong Tố tụng hình sự

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm trong tố tụng hình sự Việt Nam. Chương 2: Quy định của bộ luật tố tụng hình sự 2003 và thực tiễn áp dụng biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm. Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp ngăn chặn đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Bảo đảm quyền con người trong hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam theo luật tố tụng hình sự Việt Nam

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Lý luận về bảo đảm quyền con người trong hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam theo luật tố tụng hình sự Việt Nam. Chương 2: Lịch sử phát triển và thực trạng bảo đảm quyền con người trong hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam theo luật tố tụng hình sự Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương 3: Quan điểm và giải pháp tăng cường bảo đảm quyền con người trong hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam theo luật tố tụng hình sự Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Tội phá rối an ninh trong Luật hình sự Việt Nam

Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một cách có hệ thống về mặt lý luận và thực tiễn về tội phá rối an ninh theo luật hình sự Việt Nam, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định này trong thực tiễn, từ đó đề xuất hoàn thiện pháp luật và các giải pháp nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định pháp luật hình sự đối với tội phạm này.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Các tội phạm liên quan đến đánh bạc theo Luật hình sự Việt Nam

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề chung về các tội phạm liên quan đến đánh bạc theo luật hình sự Việt Nam. Chương 2: Các tội phạm liên quan đến đánh bạc theo quy định của bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 và thực tiễn xét xử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chương 3: Hoàn thiện pháp luật và một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của bộ luật hình sự Việt Nam về các tội phạm liên quan đến đánh bạc.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân đối với các quyết định của cơ quan điều tra trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề ra một số các giải pháp về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và mối quan hệ giữa VKS và cơ quan điều tra, và các giải pháp hoàn thiện các quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phê chuẩn trong tố tụng hình sự Việt Nam.


Tài liệu mới download

Hoạch định bán hàng
  • 09/12/2013
  • 62.367
  • 578
Machine Learning cơ bản
  • 18/04/2017
  • 33.394
  • 414

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu