Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Lĩnh vực khác (4.352)

Thông tư số 38/2016/TT-BCT

Thông tư số 38/2016/TT-BCT Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Thông tư số 43/2016/TT-BCT

Thông tư số 43/2016/TT-BCT quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết. Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QHQ13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;...


Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. Căn cứ luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...


Thông tư số 27/2017/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của bộ công thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng hóa Asean.


Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM

Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM của bộ truởng bộ thuơng mại số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 09 năm 2004 về việc ban hành quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm.


Chỉ thị số 15/CT-BCT

Chỉ thị số 15/CT-BCT về việc tăng cường tiết kiệm điện trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc bộ công thương. Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, tăng cường sử dụng điện tiết kiệm theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.


Quyết định số 433/QĐ-­BCT

Quyết định số 433/QĐ-­BCT Về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với công ty TNHH sản xuất Que Hàn đại tây dương Việt Nam nhập khẩu thép dây có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn.


Quyết định số 436/QĐ-­BCT

Quyết định số 436/QĐ-­BCT Về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với công ty cổ phần phát triển Tân Nam đô nhập khẩu thép dây có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn.


Quyết định số 30/QĐ-TTg năm 2016

Quyết định số 30/QĐ-TTg năm 2016 Về việc tổ chức và hoạt động của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Căn cức Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2013;...


Quyết định số 68/2014/QĐ-TTg

Quyết định số 68/2014/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.


Quyết định số 1338/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1338/QĐ-BKHCN Việc phân công tác của Bộ trưởng các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;....


Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC

Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.


Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN

Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ. Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;...


Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV

Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.


Thông tư số 18/2015/TT-BKHCN

Thông tư số 18/2015/TT-BKHCN quy định thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;...


Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN

Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ. Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;...


Nghị định số 50/2015/NĐ-CP

Nghị định số 50/2015/NĐ-CP Về việc thành lập Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...


Quyết định số 637/QĐ-UBDT

Quyết định số 637/QĐ-UBDT thành lập Ban chỉ đạo Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai doạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân dộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", Mã số CTDT/12-20.


Quyết định số 850/QĐ-BKHCN

Quyết định số 850/QĐ-BKHCN về việc điều chỉnh tạm thời phân công công tác của bộ trưởng và các thứ trưởng. Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;....


Quyết định số 3892/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3892/QĐ-BKHCN Về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ. Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;...


Quyết định số 3436/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3436/QĐ-BKHCN về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ khoa học và công nghệ.


Quyết định số 2704/QĐ-BTC

Quyết định số 2704/QĐ-BTC Về việc thí điểm thủ tục giao dịch điện tử đối với dịch vụ công trên Cổng thông tin Kho bạc Nhà nước. Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;...


Thông tư số 119/2016/TT-BTC

sửa đổi thông tư số 213/2015/TT-BTC ngày 31 12 2015 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại km1148 1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định.


Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL

Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng. Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;...


Quyết định số 2809/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 2809/QĐ-BVHTTDL Về việc tổ chức "Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc - 2016" tại tỉnh Ninh Bình.


Quyết định số 718/QĐ-UBDT

Quyết định số 718/QĐ-UBDT Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thảo năm 2016: “Bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người và những vấn đề đặt ra trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc”.


Quyết định số 74/QĐ-UBDT

Quyết định số 74/QĐ-UBDT Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015. Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;...


Quyết định số 177/QĐ-VPCP

Quyết định số 177/QĐ-VPCP việc truy tặng và tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ". Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng chính phủ;...


Quyết định số 758/QĐ-VPCP năm 2010

Quyết định số 758/QĐ-VPCP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ quản lý tài chính của Nhà khách 37 Hùng Vương.


Quyết định số 1157/QĐ-VPCP

Quyết định số 1157/QĐ-VPCP Về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ". Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng chính phủ;...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyêt định số 01/2011/QĐ-UBND
 • 30/05/2011
 • 74.682
 • 969
Công điện số 10/CĐ-BNN-BVTV
 • 23/11/2012
 • 44.910
 • 790
Thông tư số 09/2012/TT-BNNPTNT
 • 01/03/2012
 • 39.518
 • 621
Thông tư 23/2012/TT-BCA
 • 15/12/2017
 • 60.170
 • 789
Nghị định số 106/2017/NĐ-CP
 • 02/11/2017
 • 11.238
 • 556
Quyết Định Số: 997/QĐ-TTg
 • 19/07/2010
 • 23.001
 • 519

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu