Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 5 - Lĩnh vực khác (4.352)

Quyết định số 435/QĐ-­BCT

Quyết định số 435/QĐ-­BCT Về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với công ty TNHH Chosun Vina nhập khẩu thép dây có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn.


Quyết định số 434/QĐ-­BCT

Quyết định số 434/QĐ-­BCT Về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức nhập khẩu thép dây có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn


Quyết định số 438/QĐ-­BCT

Quyết định số 438/QĐ-­BCT Về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với công ty cổ phần Kim Tín nhập khẩu thép dây có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn.


Thông tư số 40/2016/TT-BCT

Thông tư số 40/2016/TT-BCT ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành công thương. Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;...


Thông tư số 23/2017/TT-BCT

Thông tư số 23/2017/TT-BCT quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;...


Thông tư 15/2017/TT-BCT

Thông tư 15/2017/TT-BCT Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.


Thông tư 14/2017/TT-BCT

Thông tư số 14/2017/TT-BCT ban hành về việc bãi bỏ Thông tư 12/2015/TT-BCT ngày 12/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.


Thông tư số 22/2017/TT-BCT

Thông tư số 22/2017/TT-BCT quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;...


Quyết định 4495/QĐ-BCT

Quyết định số 4495/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện. Căn cứ nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;...


Thông tư 25/2017/TT-BCT

Thông tư số 25/2017/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2018. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.


Quyết định 4236/QĐ-BCT

Quyết đinh số 4236/QĐ-BCT Gia hạn thời gian điều tra vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam. Căn cứ Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam;...


Chỉ thị số 10/CT-BCT

Chỉ thị số 10/CT-BCT Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.


Quyết định số 3117/QĐ-BCT

Quyết định số 3117/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;...


Thông tư 12/2015/TT-BCT

Thông tư số 12/2015/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;...


Thông tư số 11/2017/TT-BCT

Thông tư số 11/2017/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Quyết định số 437/QĐ-­BCT

Quyết định số 437/QĐ-­BCT về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với công ty cổ phần Kim Tín Hưng Yên nhập khẩu thép dây có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn.


Thông tư 01/2017/TT-BCT

Thông tư số 01/2017/TT-BCT Quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của liên minh kinh tế Á - Âu năm 2017, 2018 và 2019.


Thông tư số 41/2016/TT-BCT

Thông tư số 41/2016/TT-BCT quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với sở công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Căn cứ Luật Thống kê năm 2015; Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;


Quyết định số 5106/QĐ-BCT

Quyết định số 5106/QĐ-BCT Ban hành biểu giá chi phí tránh được năm 2017. Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;...


Quyết định số 5051/QĐ-BCT

Quyết định số 5051/QĐ-BCT Về việc điều chỉnh một số mã số hs thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương.


Thông tư số 26/2017/TT-BCT

Thông tư số 26/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;...


Thông tư số 24/2017/TT-BCT

Thông tư số 24/2017/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;...


Quyết định số 4267/QĐ-BCT

Quyết định số 4267/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung tạm thời một số nội dung của quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm đính kèm quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07 tháng 9 năm 2004 của bộ trưởng bộ thương mại.


Chỉ thị số 13/CT-BCT

Chỉ thị số 13/CT-BCT Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh LPG, ngăn chặn, hạn chế tối đa những vi phạm có thể xảy ra trong kinh doanh LPG, góp phần ổn định thị trường,...


Thông tư số 10/2017/TT-BCT

Thông tư số 10/2017/TT-BCT Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của bộ công thương.


Thông tư số 39/2016/TT-BCT

Thông tư số 39/2016/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2017. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;...


Quyết định số 5131/QĐ-BCT năm 2016

Quyết định số 5131/QĐ-BCT Phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện huyện nông thôn mới trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.


Quyết định số 5044/QĐ-BCT

Quyết định số 5044/QĐ-BCT ủy quyền cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;...


Thông tư số 34/2016/TT-BCT

Thông tư số 34/2016/TT-BCT Quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của thủ tướng chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.


Thông tư số 42/2016/TT-BCT

Thông tư số 42/2016/TT-BCT quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc bộ công thương. Căn cứ Luật Thống kê năm 2015; Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số: 44/2015/TT-BTNMT
 • 13/11/2015
 • 68.546
 • 294
Thông tư số: 32/2015/TT-BYT
 • 13/11/2015
 • 68.440
 • 974
Thông tư 11/2015/TT-BCT
 • 15/12/2017
 • 92.895
 • 836
Quyết định số 304/QĐ-TTg
 • 29/05/2012
 • 58.000
 • 203
Quyết định số 2159/QĐ-UBND
 • 14/12/2012
 • 44.527
 • 696

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu