Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 4 - Lĩnh vực khác (4.352)

Thông tư số 06/2015/TT-BTP

Thông tư số 06/2015/TT-BTP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng. Căn cứ Luật công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;


Quyết định số 1301/QĐ-BTP

Quyết định số 1301/QĐ-BTP Điều chỉnh danh mục văn bản, đề án kèm theo quyết định số 281/QĐ-BTP ngày 09 tháng 3 năm 2017 của bộ trưởng bộ tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của bộ tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2017.


Thông tư số 07/2017/TT-BTP

Thông tư số 07/2017/TT-BTP Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.


Thông tư số 06/2017/TT-BTP

Thông tư số 06/2017/TT-BTP Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.


Quyết định số 565/QĐ­-BTP

Quyết định số 565/QĐ­-BTP ban hành quy chế mẫu phối hợp đưa học sinh của các trường trung cấp luật thuộc bộ tư pháp đi thực tập tại các phòng tư pháp, chi cục thi hành án dân sự và ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.


Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA- BTC-TANDTC-VKSNDTC

Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA- BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định hoạt động của ban chỉ đạo thi hành án dân sự. Căn cứ Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;


Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự. Căn cứ Luật thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2015


Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLDTBXH

Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLDTBXH hướng dẫn việc theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài và bảo vệ trẻ em trong trường hợp cần thiết.


Quyết định số 2285/QĐ-BTP

Quyết định số 2285/QĐ-BTP ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016.


Quyết định số 635/QĐ-BTP

Quyết định số 635/QĐ-BTP ban hành kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016. Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;


Nghị quyết số 21/NQ-CP năm 2016

Nghị quyết số 21/NQ-CP năm 2016 Về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Thông tư 01/2016/TT-BTP

Thông tư số 01/2016/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.


Quyết định số 1136/QD-BTP

Quyết định số 1136/QD-BTP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ tư pháp.


Quyết định số 907/QĐ-TCTHADS

Quyết định số 907/QĐ-TCTHADS quy định về tiêu chí xác định việc thi hành án dân sự trọng điểm. Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;....


Quyết định số 1664/QĐ-BTP

Quyết định số 1664/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch sơ kết Giai đoạn 1 thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển (2014 - 2017.


Quyết định số 2069/QĐ-BTP

Quyết định số 2069/QĐ-BTP về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong lĩnh vực thi hành án dân sự tính đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2016.


Quyết chế số 721/QC-­BTP

Quyết chế số 721/QC-­BTP ban hành phối hợp công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.


Quyết định số 1392/QĐ-BTP

Quyết định số 1392/QĐ-BTP ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2016. Căn cứ Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật;...


Quyết định số 960/QĐ-BTP

Quyết định số 960/QĐ-BTP về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016.


Thông tư 02/2016/TT-BTP

Thông tư số 02/2016/TT-BTP quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự. Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;...


Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS

Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS Về việc ban hành quy trình và triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự. Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25/11/2014;...


Quyết định số 333/QĐ­-BTP

Quyết định số 333/QĐ­-BTP ban hành quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức và người lao động trong các đơn vị quản lý nhà nước thuộc bộ tư pháp.


Thông tư số 10/2016/TT-­BTP

Thông tư số 10/2016/TT-­BTP quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;...


Quyết định số 2730/QĐ-CTN

Quyết định số 2730/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. Căn cứ điều 88 và điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;...


Thông tư 02/2017/TT-BCT

Thông tư số 02/2017/TT-BCT Quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;....


Thông tư số 28/2016/TT-BCT

Thông tư số 28/2016/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 và năm 2017 với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia.


Quyết định số 5107/QĐ-BCT

Quyết định số 5107/QĐ-BCT Ban hành khung giá phát điện năm 2017. Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;...


Thông tư số 36/2016/TT-BCT

Thông tư số 36/2016/TT-BCT quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của bộ công thương.


Quyết định số 3728/QĐ-BCT

Quyết định số 3728/QĐ-BCT về việc ban hành quy chế xét tặng giải thưởng “sản phẩm, dịch vụ thương hiệu việt tiêu biểu hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017.


Quyết định số 709/QĐ-BCT

Quyết định số 709/QĐ-BCT Phê duyệt kế hoạch thực hiện vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2017. Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;...


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số: 1024/QĐ -BTP
 • 21/10/2015
 • 89.000
 • 895
Quyết định số 433/QĐ-­BCT
 • 29/12/2017
 • 53.931
 • 315
Quyết định số 23/QĐ-BNV
 • 23/02/2012
 • 37.085
 • 574

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu