Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 3 - Lĩnh vực khác (4.352)

Quyết định số 3975/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3975/QĐ-BKHCN về việc Phê duyệt Đề án Xây dựng Mạng lưới chuyên gia Việt Nam trên thế giới. Căn cứ nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;...


Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT

Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.


Thông tư số 05/2012/TT-BLDTBXH

Thông tư số 05/2012/TT-BLDTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng. Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;...


Thông tư số 49/2015/TT-BLDTBXH

Thông tư số 49/2015/TT-BLDTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.


Thông tư số 49/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 49/2016/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn. Căn cứ Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;


Thông tư số 52/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 52/2016/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với cầu trục, cổng trục. Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 903/QĐ-BKHCN

Quyết định số 903/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2017. Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;


Quyết định số 904/QĐ-BKHCN

Quyết định số 904/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ xét giao trực tiếp cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề xuất đặt hàng thực hiện từ năm 2017.


Thông tư số 48/2016/TT-BLDTBXH

Thông tư số 48/2016/TT-BLDTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện không buồng máy. Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;


Thông tư 50/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 50/2015/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh. Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


Thông tư số 50/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 50/2016/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn. Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;


Thông tư số 51/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 51/2016/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên.


Quyết định số 1688/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1688/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc dự án “xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật" thuộc chương trình quốc gia “nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn thực hiện từ năm 2017.


Quyết định số 2058/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2058/QĐ-BKHCN về việc phân công công tác của bộ trưởng và các thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ. Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;


Quyết định số 2092/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2092/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 (đợt 4) cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


Quyết định số 2888/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2888/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 (đợt 9) cho các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.


Quyết định số 3221/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3221/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp.


Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT

Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê. Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;


Thông tư số 48/2015/TT-BLDTBXH

Thông tư số 48/2015/TT-BLDTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn nâng dùng để nâng người.


Thông tư số 51/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 51/2016/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với cần trục. Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 1082/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1082/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2016.


Quyết định số 2515/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2515/QĐ-BKHCN Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 (đợt 6) cho các đơn vị trực thuộc Bộ. Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;


Quyết định số 3250/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3250/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp. Căn cứ nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;...


Quyết định số 2143/QĐ-BTP

Quyết định số 2143/QĐ-BTP ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai làm thử việc đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong 02 năm (2014 - 2016).


Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC

Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự. Căn cứ Luật Tương trợ tư pháp ngày 21 tháng 11 năm 2007;...


Quyết định số 1972/QĐ-BTP

Quyết định số 1972/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của bộ tư pháp. Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;


Quyết định số 498/QĐ-BTP

Quyết định số 498/QĐ-BTP ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.


Thông tư 19/2015/TT-BTP

Thông tư số 19/2015/TT-BTP quy định việc kiểm tra tính pháp lý của trưởng phòng tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.


Thông tư số 20/2015/TT-BTP

Thông tư số 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị đinh số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch


Thông tư số 09/2015/TT-BTP

Thông tư số 09/2015/TT-BTP quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc tổng cục thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông báo số 6226/TB-BNN-VP
 • 01/02/2013
 • 72.864
 • 615
Hướng dẫn số: 98-HD/BTGTU
 • 30/03/2016
 • 89.785
 • 890
Quyết định số 493/QĐ-BYT
 • 22/12/2017
 • 57.751
 • 413
Nghị định số 202/2013/NĐ-CP
 • 26/08/2015
 • 14.839
 • 993

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu