Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 2 - Lĩnh vực khác (4.352)

Quyết định số 587/QĐ-BKHCN

Quyết định số 587/QĐ-BKHCN phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, mã số KC.05 16 20


Thông tư số 46/2015/TT-BLDTBXH

Thông tư số 46/2015/TT-BLDTBXH ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe tời điện chạy trên ray; pa lăng xích kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên; trục tải giếng đứng; trục tải giếng nghiêng; sàn biểu diễn di động và nồi gia nhiệt dầu.


Quyết định số 1383/QĐ-LDTBXH

Quyết định số 1383/QĐ-LDTBXH Về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Lễ tân. Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013;....


Quyết định số 1011/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1011/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016.


Quyết định số 1059/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1059/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016.


Quyết định số 1239/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1239/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016.


Quyết định số 2562/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2562/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015.


Quyết định số 2584/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2584/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015


Quyết định số 2852/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2852/QĐ-BKHCN về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 7).


Quyết định số 4653/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định số 4653/QĐ-BNN-KHCN về việc phê duyệt đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia “cà phê việt nam chất lượng cao”


Quyết định 1348/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1348/QĐ-BKHCN ban hành chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.


Quyết định số 2480/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2480/QĐ-BKHCN phê quyệt Danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, ủy quyền cho địa phương quản lý bắt đầu thực hiện từ năm 2018.


Quyết định số 2548/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2548/QĐ-BKHCN ban hành kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu sinh học và kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường, chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, pha chế, lưu thông trên thị trường.


Quyết định số 2703/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2703/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2018.


Quyết định số 2944/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2944/QĐ-BKHCN Việc công bố tiểu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;...


Quyết định số 3196/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3196/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp. Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;...


Quyết định số 3764/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3764/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Quỹ gen cấp Quốc gia thuộc Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.


Quyết định số 3844/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3844/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho: Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước.


Quyết định số 450/QĐ-BKHCN

Quyết định số 450/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy định phối hợp thực hiện một số nội dung công việc trong quản lý khoa học và công nghệ tại địa phương.


Quyết định số 662/QĐ-BKHCN

Quyết định số 662/QĐ-BKHCN về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2014.


Nghị định số 213/2013/NĐ-­CP

Nghị định số 213/2013/NĐ-­CP Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;...


Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT

Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê. Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;...


Thông tư số 20/2017/TT-BLDTBXH

Thông tư số 20/2017/TT-BLDTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với đường ống dẫn hơi nước và nước nóng.


Quyết định số 1134/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1134/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016.


Quyết định số 1187/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1187/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016.


Quyết định số 1689/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1689/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ kh&cn đặt hàng thuộc dự án “thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc chương trình quốc gia “nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn thực hiện từ năm 2017


Quyết định số 1910/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1910/QĐ-BKHCN về phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015.


Quyết định số 2514/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2514/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 (đợt 5) cho các đơn vị trực thuộc Bộ.


Quyết định số 2694/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2694/QĐ-BKHCN về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (đợt 6).


Quyết định số 3412/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3412/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ Qũy gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp. Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 22/2017/TT-BTNMT
  • 03/11/2017
  • 53.421
  • 468

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu