Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 145 - Lĩnh vực khác (4.352)

Thông tư số 115/2005/NĐ-CP

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập


THÔNG TƯ SỐ 10/2005/TT-BKHCN VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 54/2003/NĐ-CP;


THÔNG TƯ Số:01/2005/TTLT-BTS-BNV

Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;


NGHỊ ĐỊNH SỐ 187/2004/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 187/2004/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN


THÔNG TƯ SỐ 177/2004/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2003

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,


Công văn số 1246/BNV-CCVC

Căn cứ Nghị định số 19/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm2003 của Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước cáccấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham giaquản lý nhà nước, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Luật bóng rổ

Quyết định của Bộ trưởng - Chủ nhiệm ủy ban TDTT về việc ban hành luật bóng rổ


Thông tư Số: 94/2005/QĐ-UB

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng


Thông tư Số: 64 /2005/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý


Trao đổi về luật công chức, công vụ

Ngày 23/4/2008, Chính ph có T trình và D th o Lu t Cán b , công ủ ờ ự ả ậ ộ chức trình Quốc hội. Dự thảo Luật gồm 8 chương, 91 điều, bao gồm nhiều nội dung mới, thể hiện quan điểm của Đảng ta về việc tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức, đáp ứng phần nào việc đổi mới tư duy về một nền công vụ tiến bộ, phù hợp với yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước


QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ SỐ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀ MỘT SỐ N

Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;


Thông tư Số: 79/2006/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc


Nghị định số 71/1998/NĐ-CP

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chi tiết về việc đánh giá cán bộ,công chức, viên chức hàng năm


Thông tư số 04/2004/QĐBNV

QUY ĐỊNH Tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2004/QĐBNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)


Thông tư Số: 34/2007/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý.


Quyết định số 2102/QĐ-BTP

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện của bộ tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh


Luật về xuất bản (quốc hội ban hành)

Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân Việt Nam ( sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, cá nhân); tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài hoạt động...


Thông tư liên tịch 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện


Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính

1 Đối tượng và phạm vi áp dụng Hướng dẫn này được áp dụng để chỉnh lý các phông hoặc khối tài liệu hành chính tiếng Việt được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghệ nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) tại lưu trữ lịch sử các cấp và lưu trữ hiện hành của các cơ quan, tổ chức....


Quality Tools, The Basic Seven

Chủ đề này thực sự có chứa một loại công cụ, một số phát triển bởi các kỹ sư chất lượng, và một số chuyển thể từ các ứng dụng khác. Họ cung cấp phương tiện cho việc quản lý chất lượng quyết định dựa trên thực tế. Không có công cụ đặc biệt là bắt buộc, bất kỳ ai có thể hữu ích, tùy thuộc vào trường hợp. Một số chương trình phần mềm có sẵn như là hỗ trợ các ứng dụng của một số những công cụ này.......


Nghị định số 18/2008/NĐ_CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đài truyền hình Việt Nam.


Thông tư 22/2009/TT-BCT

Thông tư 22/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


NGHỊ ĐỊNH số 39/2009/ NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 Về vật liệu nổ công nghiệp

Nghị định này quy định về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và quản lý nhà nước về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp. Nghị định này không áp dụng đối với các hoạt động vật liệu nổ công nghiệp phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng và trong các trường hợp khẩn cấp theo quy định pháp luật. ...


Thông tư số 16/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông tư quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2009.


Thông tư

Hướng dẫn chệ độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho các hội Căn cứ nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật NSNN Căn cứ nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ tài chính...


Quyết định số 39/2008/QĐ_UBND

Công bố Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2008 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang


Luật số 65/2006/QH11

Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam


TÌM HIỀU VỀ MÃ SỐ - MÃ VẠCH

'Mã số hàng hóa'trong tiếng Anh người ta gọi là 'Article Number Code' là ký hiệu bằng một dãy chữ số nguyên thể hiện như một thẻ để chứng minh hàng hóa về xuất xứ sản xuất, lưu thông của nhà sản xuất trên một quốc gia (vùng) này tới các thị trường trong nước hoặc đến một quốc gia (vùng) khác trên khắp các châu lục. Bởi vậy, mỗi loại hàng hóa sẽ được in vào đó (gắn cho sản phẩm) một dãy số duy nhất. Đây là một sự phân biệt sản phẩm hàng hóa trên từng quốc......


Luật tục Gia Lai

Gia Lai là một tỉnh miền núi - biên giới nằm ở phía bắc Tây Nguyên trên độ cao 600 - 800 mét so với mực nước biển. Chiếm tuyệt đai đa số cư dân bản địa ở Gia Lai là hai dân tộc Jrai và Bahnar. Theo những tài liệu dân tộc học và khảo cổ học thì có thể giả định địa danh cư trú gốc của người Jrai là cao nguyên Pleiku và hai lưu vực sông Ayun và sông Ba. Rồi từ địa bàn đó, dần dần người Jrai tiến xa lên về phía tây và......


Danh mục thuốc nổ công nghiệp năm 2004

Danh mục thuốc nổ công nghiệp hiện có tại thị trường Việt Nam năm 2004(Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;)


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 71/2011/TT-BNNPTNT
 • 10/11/2011
 • 12.456
 • 543
Quyết định 230/QĐ-BNN-XD
 • 03/03/2011
 • 49.472
 • 347
Quyết định số: 1108/QĐ-BTP
 • 21/10/2015
 • 90.230
 • 262
Thông tư số: 21/2016/TT-BGTVT
 • 13/10/2016
 • 20.066
 • 744

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu