Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 5 - Kỹ thuật lập trình (36.308)

Bài giảng Lập trình nâng cao: Tìm kiếm và đếm - Trần Quốc Long

Bài giảng "Lập trình nâng cao: Tìm kiếm và đếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy chơi Hangman, chương trình phức tạp, thư viện tập hợp, thư viện ánh xạ, vòng lặp for trên vector,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Phát triển chương trình - Trần Quốc Long

Bài giảng "Lập trình nâng cao: Phát triển chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Trò chơi Hangman; sơ đồ khối, mã giả và tư tưởng chia để trị; thao tác với xâu ký tự trong C++; bắt đầu với hàm đơn giản, dần dần biến đổi và luôn có chương trình chạy được.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Cải tiến và tối ưu hóa - Trần Quốc Long

Bài giảng "Lập trình nâng cao: Cải tiến và tối ưu hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề tồn đọng, tiếp tục cải tiến và tối ưu hóa; truyền tham số bằng giá trị, tham chiếu, tham chiếu hằng; từ khóa const. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Giới thiệu lập trình: Cấu trúc struct - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng "Giới thiệu lập trình: Cấu trúc struct" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu nhóm, định nghĩa, khai báo/Khởi tạo, sử dụng, truyền biến cho hàm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Giới thiệu lập trình: Hàm nâng cao - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng "Giới thiệu lập trình: Hàm nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhắc lại hàm – cơ bản, nạp chồng hàm, nạp chồng toán tử. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Ôn tập - Trần Quốc Long

Bài giảng "Lập trình nâng cao: Ôn tập" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu và biến, phép toán, thứ tự ưu tiên, lệnh rẽ nhánh, hàm và gọi hàm, chương trình, simple calculator. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Giới thiệu lập trình: Luồng dữ liệu và tệp - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng "Giới thiệu lập trình: Luồng dữ liệu và tệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Luồng nhập - xuất, công cụ cho luồng nhập - xuất, tệp truy cập ngẫu nhiên, sử dụng tên tệp cho dữ liệu vào, định dạng dữ liệu ra, cài đặt cờ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Giới thiệu lập trình: Con trỏ - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng "Giới thiệu lập trình: Con trỏ" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến kiểu con trỏ, quản lý vùng nhớ, toán tử con trỏ, khai báo & sử dụng, các phép toán với con trỏ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Lớp (Class) – giới thiệu - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Lớp (Class) – giới thiệu đã nhắc lại cấu trúc struct, lớp trong C++ (định nghĩa, hàm thành viên, thành viên public & private, hàm khởi tạo & Hàm hủy, hàm truy cập dữ liệu, hàm biến đổi dữ liệu). Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình nâng cao: Các tính chất của lớp kế thừa - Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Lập trình nâng cao: Các tính chất của lớp kế thừa cung cấp cho người học các kiến thức về quyền truy cập & tính đóng gói, cơ bản về kế thừa, lập trình với kế thừa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 2: Thư viện C

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập/xuất dữ liệu, thao tác trên ký tự, thư viện toán học, các hàm tiện ích, hàm xử lý trên chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 3: Câu lệnh điều kiện và rẽ nhánh

Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Chương 3: Câu lệnh điều kiện và rẽ nhánh" cung cấp cho người học các kiến thức: Câu lệnh điều kiện if, câu lệnh rẽ nhánh switch, một số kinh nghiệm lập trình, một số ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 11: Kỹ thuật lập trình đệ quy

Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Chương 11: Kỹ thuật lập trình đệ quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về đệ quy, các vấn đề đệ quy thông dụng, phân tích giải thuật & khử đệ quy, các bài toán kinh điển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 4: Hàm (Function)

Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Chương 4: Hàm (Function)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và cú pháp, tầm vực, tham số và lời gọi hàm, đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 10: Con trỏ nâng cao

Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Chương 10: Con trỏ nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Con trỏ cấp 2, con trỏ và mảng nhiều chiều, mảng con trỏ, con trỏ hàm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 5: Mảng 1 chiều

Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Chương 5: Mảng 1 chiều" trình bày các khái niệm cơ bản, khai báo mảng, truy xuất dữ liệu kiểu mảng, một số bài toán trên mảng 1 chiều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 8: Cấu trúc C

Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Chương 8: Cấu trúc C" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểu cấu trúc (struct), khai báo & truy xuất kiểu cấu trúc, kiểu dữ liệu hợp nhất (union). Cuối bài giảng cung cấp cho người học các bài tập để người học củng cố kiến thức.


Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 7: Chuỗi ký tự

Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Chương 7: Chuỗi ký tự" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, khởi tạo, các thao tác trên chuỗi ký tự. Cuối bài giảng cung cấp cho người học các bài tập để người học củng cố kiến thức.


Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 9: Con trỏ cơ bản

Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Chương 9: Con trỏ cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và cách sử dụng, các cách truyền đối số cho hàm, con trỏ và mảng một chiều, con trỏ và cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 6: Mảng 2 chiều

Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Chương 6: Mảng 2 chiều" trình bày các khái niệm cơ bản, khai báo mảng 2 chiều, truy xuất dữ liệu kiểu mảng, một số bài toán trên mảng 2 chiều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 12: Tập tin (file)

Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Chương 12: Tập tin (file)" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, Streams và Files, dòng nhập xuất, file. Cuối bài giảng cung cấp cho người học các bài tập để người học củng cố kiến thức.


Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C

Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Chương 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, bộ từ vựng của C, cấu trúc chương trình C, một số ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Lecture Software requirements engineering - Lecture­ 31: Methods for requirements engineering

After this chapter the student should have acquired the following knowledge and skills: State activities: entry, do, and exit activities; composite states and nested states; concurrency; OCL syntax; OCL constraints and contracts.


Lecture Software requirements engineering - Lecture­ 25: Requirements management

After this chapter the student should have acquired the following knowledge and skills: Threads, exclusive resource access, cooperation between threads, concurrent programming example.


Lecture Software requirements engineering - Lecture­ 9: Requirements elicitation process

After this chapter the student should have acquired the following knowledge and skills: Elicitation process, elicitation techniques, document studies, questionnaire, brainstorming, focus groups, collaborative requirement gathering, QFD, analysis, negotiation.


Lecture Software requirements engineering - Lecture­ 15: Elaboration process

After this chapter the student should have acquired the following knowledge and skills: Object oriented analysis, behavioral modeling, structure analysis, flow oriented modeling, flow-oriented modeling, data flow diagrams (DFD), decomposition and abstraction, the procedure for constructing DFD’s,...


Lecture Software requirements engineering - Lecture­ 5: Requirements engineering process tasks

After this chapter the student should have acquired the following knowledge and skills: Software requirements engineering tasks: Inception, elicitation, elaboration, negotiation; negotiation; specification; validation; requirements management.


Lecture Software requirements engineering - Lecture­ 6: Requirements elicitation process

After this chapter the student should have acquired the following knowledge and skills: Inception process, elicitation process, introduction- requirements elicitation, requirements elicitation process, components of requirements elicitation, elicitation activities, elicitation process problems, requirements analysis and negotiation,...


Lecture Software requirements engineering - Lecture­ 30: Methods for requirements engineering

After this chapter the student should have acquired the following knowledge and skills: Typical system requirements and problems, five problem frames: Transformation, simple workpieces, required behavior, information display, commanded behavior.


Lecture Software requirements engineering - Lecture­ 19: Negotiation and specification process

After this chapter the student should have acquired the following knowledge and skills: Negotiation process, activities, negotiation meetings, requirement prioritization, specification, writing functional requirements.


Tài liệu mới download

Quyết định số: 623/ĐVN/KTNĐ
  • 04/03/2016
  • 88.541
  • 901

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

The Cellular Connection 1 phần 6
  • 17/09/2011
  • 85.250
  • 861
Giáo Trình Java phần 19
  • 13/08/2010
  • 49.573
  • 505

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu