Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 5 - Kinh tế học (11.336)

Employment transformation in the Vietnamese economy in light of the lewis-fei-ranis growth model of a labor-abundant economy

Employment transformation in the Vietnamese economy in light of the lewis-fei-ranis growth model of a labor-abundant economy. This paper studies structural changes in the Vietnamese economy during the reform era, with emphasis on the role of the manufacturing sector in employment generation. A stage-setting survey of analytical framework and empirical evidence of employment transformation in a labor-abundant economy in East Asia has enabled a statistical analysis.


Electricity consumption and Economic growth in Vietnam: A cointegration and causality analysis

Electricity consumption and Economic growth in Vietnam: A cointegration and causality analysis. Using a cointegration and causality analysis, this paper investigates the causal relationship between electricity consump tion and economic growth in Vietnam dur-ing the period of 19 75-2010.


Trade creation or trade diversion in ASEAN and ASEAN+6 FTAs: Trade indicators approach

Trade creation or trade diversion in ASEAN and ASEAN+6 FTAs: Trade indicators approach. This paper makes use of two trade indicators, Revealed Comparative Advantage (RCA) and Regional Orientation (RO), to evaluate the economic impacts of the ASEAN Free Trade Area (The) and the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) on Vietnamese commodities at the Harmonized System (HS) 2-digit level.


Is bangladesh a beneneficiary of south asian free trade area (SATFA)

Is bangladesh a beneneficiary of south asian free trade area (SATFA). South Asian Association of Regional Cooperation (SAARC) was primarily concerned with peace thus success in enhancing intraregional trade was minimally displayed. Therefore formation of a South Asian Free Trade Area (SAFTA) was proposed with an aim of extending intraregional trade that came into force in 2006.


Key issues for FDI policy re-formulation in Vietnam

Key issues for FDI policy re-formulation in Vietnam. This paper offers an overview of policy issues that should be considered in re-formulating Vietnam’s FDI policy orientation and structure. At first, three basic issues of definition, positive and negative impacts, and the dynamic nature of FDI policy are reviewed.


Bilateral trade balance of bangladesh with BRICS countries: A static panel data analysis

Bilateral trade balance of bangladesh with BRICS countries: A static panel data analysis. This paper explores the phenomenon of gravity modeling to examine the crucial relationships between the trade balances of Bangladesh with BRICS countries. Specifically, the relativ.


Does WTO accession help domestic reform. The political economy of SOE reform backsliding in Vietnam

Through an analysis of aggregate data and 40 interviews with senior politicians, government officials, and state-owned enterprise managers in Vietnam, this paper illustrates these insights by analyzing the political economy of SOE reform backsliding on the eve of Vietnam’s accession to the WTO.


Thực trạng phát triển làng nghề ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Bài viết này tập trung khảo sát, phân tích thực trạng phát triển trong các loại hình sản xuất của làng nghề và tình hình kinh doanh của làng nghề ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết.


Đổi mới nhận thức và tư duy về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo là quan điểm được xác định nhất quán trong các văn kiện của Đảng từ Đại hội lần thứ VII đến nay. Khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là nhằm làm rõ bản chất, đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng XHCN.


Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước động lực thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế

Bài viết này trình bày cơ sở lý luận của sự tồn tại, phát triển và vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Phân tích và đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế ở nước ta.


Nhìn lại mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Việt Nam sau gần ba mươi năm đổi mới

Bài viết tập trung phân tích những thành tựu và hạn chế của Việt Nam đối với việc thực hiện công bằng xã hội trong quá trình tăng trưởng kinh tế từ sau khi đổi mới vào năm 1986 đến nay. Tăng trưởng kinh tế đã tạo ra nguồn lực cho Nhà nước tăng cường đầu tư vào các hoạt động an sinh xã hội, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho họ có thể tiếp cận với cuộc sống ấm no hơn.


Quy mô, trình độ và chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực kinh tế phía Đông tỉnh Tiền Giang

Bài viết Quy mô, trình độ và chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực kinh tế phía Đông tỉnh Tiền Giang trình bày giới thiệu về quy mô, trình độ và chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực kinh tế phía Đông tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011-2015, qua đó đề xuất một số giải pháp thúc đẩy chất lượng lao động của khu vực,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình đối với phát triển kinh tế Việt Nam

Bài viết này trình bày một cách rõ nét về bẫy thu nhập trung bình, nguy cơ Việt Nam có thể rơi vào bẫy thu nhập trong phát triển kinh tế. Và đề xuất một số giải pháp để Việt Nam có thể tránh, vượt qua bẫy thu nhập trung bình và phát triển kinh tế bền vững.


Tăng trưởng xanh: Mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững

Tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế xanh là tiến tới nền kinh tế các-bon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững; giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính trở thành chỉ tiêu bắt buộc, và là xu hướng tất yếu trong phát triển kinh tế - xã hội.


Kinh tế Việt Nam: giải pháp “vượt đáy” và tăng trưởng bền vững

Nội dung bài viết nhằm nhận diện và đánh giá căn nguyên suy giảm tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 - 2014. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, bên cạnh những nguyên nhân nội tại của mô hình tăng trưởng, điểm nghẽn hiện tại của nền kinh tế chính là sự lạc hậu về trình độ công nghệ và năng suất thấp.


Đóng góp của khoa học và công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ 1986-2012

Bài viết này tổng hợp kết quả nghiên cứu lượng hóa về đóng góp của công nghệ vào tốc độ tăng trưởng từ các tác giả và báo cáo của các tổ chức trong nước lẫn quốc tế, trên cơ sở đó đề ra các cách thức tác động thúc đẩy đóng góp của KH - CN vào tăng trưởng.


Kinh tế việt nam 2014-2015: Kinh tế phục hồi và hướng tới tăng trưởng bền vững

Để thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; cần phải đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tiếp tục đổi mới tư duy và cải cách thể chế để tạo lập nền kinh tế thị trường đích thực, tạo sự bình đẳng cho các thành phần kinh tế; đầu tư cơ sở hạ tầng với sự tham gia của cả khu vực công và tư, tạo năng suất lao động mới, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững đạt các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 đã đề ra.


Tăng trưởng xanh tại Việt Nam: Nhìn từ quá trình sử dụng năng lượng và mức phát thải khí CO2

Nghiên cứu này nhằm đánh giá vấn đề tăng trưởng xanh của kinh tế Việt Nam từ khía cạnh sử dụng năng lượng và mức phát thải CO2. Bằng việc sử dụng dữ liệu của Ngân hàng Thế giới về tình hình sử dụng năng lượng và mức phát thải khí CO2 tại Việt Nam giai đoạn từ 1985 đến nay.


Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong mối quan hệ với kinh tế cả nước và các yếu tố tác động đến phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Bài nghiên cứu này tập trung phân tích thực trạng phát triển kinh tế TP.HCM qua gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới kinh tế, xác định vị trí, vai trò của kinh tế TP.HCM so với cả nước và các yếu tố tác động đến phát triển kinh tế TP.HCM. Phương pháp phân tích trong bài viết là phương pháp định tính mô tả số liệu và so sánh các chỉ số phát triển.


Bài giảng Khóa học xuất nhập khẩu và Logistics

Bài giảng Bài giảng Khóa học xuất nhập khẩu và Logistics trình bày nội dung qua 5 phần: Giới thiệu XNK và Logistics, , quy trình XNK và quy trình Logistics, thực hành thực tế các nghiệp vụ trong khóa học, tổng kết và tham quan thực tế sau khóa học,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tham vọng kinh tế và những toan tính về chiến lược của các nước lớn ở tiểu vùng Mekong những năm đầu thế kỉ XXI

Bài viết Tham vọng kinh tế và những toan tính về chiến lược của các nước lớn ở tiểu vùng Mekong những năm đầu thế kỉ XXI bài viết tập trung làm rõ những tham vọng kinh tế và tính toán về chiến lược của các nước lớn trong việc tham gia hợp tác ở Tiểu vùng Mekong những năm đầu thế kỉ XXI,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Phong cách quản lý Lean – nguyên tắc và ứng dụng tại Việt Nam

Bài viết này rà soát lại lý thuyết và xác định các nguyên tắc liên quan của quản lý Lean. Sau đó, tiến hành một cuộc điều tra tiếp theo để thấy phong cách quản lý Lean và chỉ ra khả năng trong tương lai giúp cải thiện hiệu suất tổ chức. Nghiên cứu được thực hiện với các công ty sản xuất đã tham gia các khóa học Lean thông qua phỏng vấn và bảng câu hỏi.


Finding economic structure and capital structure for a “Greener” economy

This study applies the Dynamic Leontief and Ghoshmodels to analyzetheinvesment and CO2 that is emitted in the production in Vietnam economy. From our research result, it could be concluded that the credit banking should adjust the investment base on the real economy.


Low-carbon FDI in the manufacturing sector in Vietnam: A stable trend or only a temporary phenomenon

This paper is based on the theoretical framework of Low-carbon FDI developed in the World Investment Report 2010 to examine the trend of Low-carbon FDI in Vietnams manufacturing sector. The result of a survey on FDI enterprises awareness of and motivation for their Low-carbon Performance in Vietnam reveals that Low-carbon FDI may enter the country.


Exchange rate variations and agricultural exports in Vietnam

This article studies the situation of exchange rate since the end of 2014 until now and gives analysis about the effects of exchange rate viariations on agricultural export market of Vietnam in this period. Specifically, focuse on the adjustments of the State Bank of Vietnam as the US dollar’s price fluctuates and yuan is devalued. Besides, we also analyse the consequences that agriculture is affected by unfavorable changes of the market.


Phát triển kinh tế nhờ cải cách và hội nhập và những yếu tố chính tác động đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Mục tiêu của bài nghiên cứu là giới thiệu một cách tổng quan về phát triển kinh tế Việt nam do cải cách và hội nhập kinh tế quốc tế mang lại và đánh giá những nhân tố chính tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt nam trong giai đoạn đổi mới (1990-2009). Dựa vào số liệu thống kê về kinh tế Việt nam giai đoạn 1990-2009, nghiên cứu này đã phân tích các nhân tố tác động đến phát triển kinh tế Việt nam.


Bioeconomic model of eastern baltic cod under the influence of nutrient enrichment

The ob jective of this paper is to study the economic management of Eastern Baltic cod (Gadus morhua) under the influence of nutrient enrichment. Average nitrogen concentration in the spawning areas during the spawning season of cod stock is chosen to be an indicator of nutrient enrichment.


Exporting Vietnam’s agricultural and fishery products to European Union market under green trade barriers

The study finds one important result: requirements to upgrade technology to meet the precise technical regulations and expenditure for conformity assessment actually increase production costs to small and medium companies in the short-term.


Marginal damage cost of nutrient enrichment: The case of the Baltic Sea

The purpose of the article is to investigate the link between pollution and marine renewable resources. A bio-economic model of a fishery is developed to derive a marginal damage function for nutrient enrichment using the dynamic production function approach.


Exploring the link between learning and firm performance: An empirical study of private manufacturing firms in Yangon – Myanmar

This paper focuses on evaluating the performance of firms from the knowledge and learning perspective. The survey covered a random sample of 120 private manufacturing firms in industrial zones in the Yangon area. Two broad categories of learning are determined: Internal and external.


Tài liệu mới download

Biomaterials in Orthopedics
  • 29/01/2013
  • 11.039
  • 190

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng Chương 5: Tiền tệ
  • 12/10/2017
  • 58.977
  • 884

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu