Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 3 - Kinh tế học (11.336)

Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô 2: Chương 4 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 2 - Chương 4: Mô hình cổ điển – nền kinh tế trong dài hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Sản xuất hàng hóa và dịch vụ, phân phối thu nhập quốc dân cho các yếu tố sản xuất, nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ, trạng thái cân bằng và lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Kinh tế học vĩ mô: Mở đầu - ĐH Thương mại

Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Mở đầu giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.


Bài giảng môn Kinh tế học vĩ mô: Chương 4 - ĐH Thương mại

Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiền tệ và các chức năng của tiền tệ, cung cầu tiền tệ, thị trường tiền tệ, chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Kinh tế học vĩ mô: Chương 6 - ĐH Thương mại

Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 6: Lạm phát và thất nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Lạm phát, thất nghiệp, mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô 2: Chương 6 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 2 - Chương 6: Mô hình tăng trưởng kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình tăng trƣởng Solow, lý thuyết tăng trưởng mới. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô 2: Chương 3 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 2 - Chương 3: Lạm phát - Thất nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết về thất nghiệp, lý thuyết về thất nghiệp, mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng học phần Kinh tế phát triển: Chương 1 - PGS.TS. Phạm Thị Tuệ

Bài giảng "Kinh tế phát triển - Chương 1: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển, tăng trưởng và phát triển, tiêu thức đánh giá phát triển, đặc điểm các quốc gia đang phát triển.


Bài giảng môn Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - ĐH Thương mại

Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 1: Khái quát kinh tế học vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu kinh tế vĩ mô, mục tiêu và công cụ trong kinh tế vĩ mô, hệ thống kinh tế vĩ mô, quan hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 - ĐH Thương mại

Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 2: Đo lường các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Các chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc gia, đo lường sự biến động giá cả, đo lường thất nghiệp, các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản.


Bài giảng môn Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - ĐH Thương mại

Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng cầu và sản lượng cân bằng, chính sách tài khóa. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm đến vấn đề này dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng môn Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 - ĐH Thương mại

Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Mô hình IS-ML & sự phối hợp chính sách tài khóa & chính sách tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình IS-ML, phân tích tác động của chính sách kinh tế vĩ mô trên mô hình IS-ML. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô 2: Chương 2 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 2 - Chương 2: Chính sách kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu của chính sách điều chỉnh, chính sách kinh tế vĩ mô - vốn lưu động không hoàn hảo, chính sách kinh tế vĩ mô - vốn lưu động hoàn hảo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Kinh tế vĩ mô 2: Chương 5 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 2 - Chương 5: Nền kinh tế mở trong dài hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Luồng chu chuyển hàng hóa, dịch vụ và vốn quốc tế; tiết kiệm và đầu tƣ trong nền kinh tế nhỏ, mở cửa; tỷ giá hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo.


Kinh tế Việt Nam 2015 - 2016: Ổn định và tăng trưởng trong hội nhập quốc tế

Mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 6,7% GDP, chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững. Năm 2016 cần phải tiếp tục tạo môi trường thuxận lợi cho sản xuất kinh doanh, chú trọng thực hiện một cách đồng bộ và có hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, chủ động hội nhập thương mại quốc tế theo các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết: FTA, AEC, TPP.


Minh bạch thông tin trước thềm hội nhập AEC

Nghiên cứu này hướng đến mục tiêu tìm các nhân tố tác động đến minh bạch thông tin tài chính của các công ty Việt Nam trong bối cảnh thực hiện cam kết AEC. Sử dụng phương trình hồi quy tuyến tính (phần mềm thống kê SPSS), nghiên cứu đã phân tích dữ liệu thông tin tài chính của 240 công ty niêm yết trên Sàn Giao dịch HOSE.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 3: Thu thập và xử lý số liệu

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thu thập và xử lý số liệu, số liệu sơ cấp và số liệu thứ cấp, số liệu cắt ngang,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học - Bài: 10 nguyên lý kinh tế học

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: 10 nguyên lý kinh tế học, xã hội và nguồn tài nguyên khan hiếm, đối mặt với sự đánh đổi, chi phí cơ hội, các thay đổi biên, nền kinh tế thị trường,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học - Chương 6: Cạnh tranh độc quyền và tập quyền

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cạnh tranh độc quyền và tập quyền, sức mạnh độc quyền, cạnh tranh hoàn hảo,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học - Chương 3: Sức mạnh thị trường: Độc quyền bán

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sức mạnh thị trường, độc quyền bán, thị trường cạnh tranh hoàn hảo, quyết định của nhà độc quyền bán, tổng doanh thu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học - Chương 4: Cầu cá nhân và cầu thị trường

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cầu cá nhân và cầu thị trường, ảnh hưởng của thu nhập và thay thế, thặng dư tiêu dùng, ngoại tác mạng lưới,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học - Bài: Suy nghĩ như một nhà kinh tế học

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Suy nghĩ như một nhà kinh tế học, quan sát, dựa trên các học thuyết, tiếp tục quan sát, vai trò của các giả thuyết,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 1: - Chương 1: Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về phương pháp nghiên cứu, nghiên cứu kinh tế, mục tiêu môn học, lí do nghiên cứu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 2: Thiết kế đề cương nghiên cứu kinh tế

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế đề cương nghiên cứu kinh tế, lập kế hoạch, viết đề cương, chủ đề nghiên cứu,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Chương 4: Phương pháp trình bày báo cáo nghiên cứu kinh tế

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp trình bày báo cáo nghiên cứu kinh tế, cấu trúc bài nghiên cứu kinh tế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học - Chương 5: Giá cả với sức mạnh thị trường

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giá cả với sức mạnh thị trường, đoạt lấy thặng dư tiêu dùng, phân biệt giá, định giá hai phần, bán trọn gói,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học - Phần 2: Hành vi người tiêu dùng

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hành vi người tiêu dùng, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, sở thích của người tiêu dùng, đường bàng quan,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Thị trường và thặng dư

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường và thặng dư, thặng dư kinh tế, thặng dư tiêu dùng, bảng liệt kê cầu và đường cầu, sử dụng đường cung để đo lường thặng dư sản xuất,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Lý thuyết tối đa hoá lợi nhuận

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết tối đa hoá lợi nhuận, chi phí sản xuất, chi phí cơ hội, chi phí biên,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ảnh hưởng của giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán và mở cửa thương mại đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia tham gia TPP

Bài viết Ảnh hưởng của giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán và mở cửa thương mại đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia tham gia TPP trình bày sử dụng dữ liệu bảng kiểm tra tác động của giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán (TTCK) và mở cửa thương mại đến tăng trưởng kinh tế tại 11 quốc gia tham gia TPP (trừ Brunei chưa có TTCK) gồm: Nhóm các quốc gia đang phát triển (Chile, Malaysia, Mexico, Peru, Việt Nam),... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế học (Phần 1) - Chương 3: Cung, cầu hàng hoá và các chính sách quốc gia

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cung, cầu hàng hoá và các chính sách quốc gia, kiểm soát giá cả, tác động của giá trần, thị trường với giá trần,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 83.311
 • 893

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Economics USA
 • 19/02/2013
 • 73.625
 • 950
Microeconomics for MBAs 41
 • 29/08/2010
 • 34.225
 • 725
History of Economic Analysis part 4
 • 30/10/2010
 • 31.467
 • 905

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu