Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 5 - Khoa học xã hội (7.235)

Đề tài: Thực trạng và giải pháp giảm nghèo ở xã Ia Bang, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2015

Đề tài nghiên cứu để làm rõ thực trạng của việc tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo ở xã Ia Bang, trên cơ sở đó đưa ra những kiến nghị và giải pháp chủ yếu về mặt quản lý để nâng cao hiệu quả của chính sách giảm nghèo, góp phần thực hiện thành công chương trình giảm nghèo trên địa bàn xã.


Nghiên cứu chuyên đề: Nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ " trong thời kỳ mới

Nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân phân đâu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội là yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây đựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quỵ, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; là trách nhiệm của thế hệ cán bộ, chiến sĩ hom nay với Tồ quốc, với Đảng và Nhân dân.


Kỷ yếu hội nghị: Bàn về chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên hệ chính quy

Nội dung kỷ yếu trình bày về hội nghị bàn về chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên hệ chính quy và các bài viết về thực trạng việc học và thi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ không chuyên của sinh viên.


Báo cáo: Giảng dạy và thực hành ngoại ngữ với mạng xã hội học tập Edmodo

Nội dung báo cáo trình bày về các đường hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là cách tiếp cận theo thuyết văn hóa-xã hội để xây dựng cộng đồng thực hành tiếng; đồng thời chia sẻ những ứng dụng cụ thể của mạng xã hội học tập Edmodo vào hoạt động dạy bốn kỹ năng thực hành ngoại ngữ nghe, nói, đọc, viết và phương pháp khuyến khích, quản lý sinh viên tự học qua mô hình học tập kết hợp.


Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Hiện nay, với những bùng nổ của công nghệ và đổi mới đã nhanh chóng làm thay đổi sân chơi của ngành du lịch và lữ hành thì điều cực kỳ quan trọng là phải xác định được những xu thế thị trường nhằm xây dựng các kế hoạch dài hạn nắm bắt sự tăng trưởng của thị trường. Những xu thế này có những động lực mạnh và có thể tác động tới những cơ hội sẵn của tỉnh Quảng Ninh và những rủi ro mà tỉnh cần phải xử lý.


Tiểu luận: Sự vận dụng sáng tạo nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác-Lênin của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

Tiểu luận "Sự vận dụng sáng tạo nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác-Lênin của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam" giúp các bạn nhận thức một cách sâu sắc được tính tất yếu của công cuộc đổi mới, đồng thời thấy được phương hướng vận dụng nguyên tắc này trong quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay.


Đề tài: Giá trị văn chương của bài thơ của vua Lê Thánh Tông ở núi Bài thơ (Quảng Ninh)

Mời các bạn cùng tham khảo "Giá trị văn chương của bài thơ của vua Lê Thánh Tông ở núi Bài thơ (Quảng Ninh)" dưới đây, nói về bài thơ của vua Lê Thánh Tông được phiên dịch thơ, dịch nghĩa và dịch theo thể lục bát,...


Đề tài: Gốm phù lãng làng gốm cổ truyền Việt Nam

Đề tài "Gốm phù lãng làng gốm cổ truyền Việt Nam" trình bày các nội dung sau: Sơ lược về lịch sử làng gốm, quy trình sản xuất gốm, nét đẹp độc đáo của gốm phù lãng, những nghệ nhân nổi tiếng, hiện trạng phát triển của làng nghề gốm, giải pháp phát triển gốm phù lãng,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài thuyết trình: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nnguyên

Bài thuyết trình "Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nnguyên" gồm có 4 phần với nội dung sau: Giới thiệu, những vấn đề chung, đặc trưng cơ bản của cồng chiêng Tây Nguyên, tiềm năng phát triển và những giải phát để gìn giữ và phát triển không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo!


Đề tài: Đánh giá kỹ năng giao tiếp của sinh viên năm 2 đại học ngân hàng TP.HCM

Đề tài "Đánh giá kỹ năng giao tiếp của sinh viên năm 2 đại học ngân hàng TP.HCM" với mục đích chi tiết hóa vấn đề về kỹ năng giao tiếp của sinh viên, từ đó có phương pháp rõ ràng, thích hợp vói hoàn cảnh cụ thể, khách quan.Mời các bạn cùng tham khảo!


Quản lý và thực hiện công tác nghiên cứu và đổi mới ở Việt Nam: Báo cáo phân tích nhu cầu cấp quốc gia

Nội dung báo cáo trình bày các kết quả nghiên cứu về các tổ chức giáo dục đại học và viện nghiên cứu ở Việt Nam, cơ quan nhà nước về giáo dục đại học (HE) và khoa học - công nghệ (S&T), khối tư nhân trong việc nâng cao năng lực cho hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.


Báo cáo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Đánh giá xã hội phục vụ dự án Hiện đại hóa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Nội dung báo cáo giới thiệu chung và mô tả về dự án hiện đại hóa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, mô tả quá trình tham vấn tại địa phương, các kết quả nghiên cứu chính và những khuyến nghị về bảo hiểm Xã hội Việt Nam.


Giáo dục vì con người và hành tinh: xây dựng tương lai bền vững cho mọi người (Báo cáo giám sát toàn cầu về giáo dục 2016)

(BQ)Nội dung báo cáo đưa ra sự lý giải chính thống về việc giáo dục chính là thành phần căn bản nhất của mọi bình diện phát triển bền vững. Giáo dục tốt hơn đem lại sự thịnh vượng lớn hơn, cải thiện chất lượng nông nghiệp, nâng cao điều kiện chăm sóc y tế, giảm thiểu bạo lực, tăng cường bình đẳng giới, thúc đẩy vốn con người và củng cố môi trường tự nhiên.


Tiểu luận Thực trạng ngôn ngữ Chat

Tiểu luận Thực trạng ngôn ngữ Chat thực hiện bởi nhóm sinh viên đại học Kinh tế - Luật TP.HCM vào năm 2011 cho môn học "Phương pháp Nghiên cứu khoa học" trình bày lý thuyết chung về ngôn ngữ chat của teen, thực trạng sử dụng ngôn ngữ chat của teen, các tác động của ngôn ngữ chat của teen và phương hướng điều chỉnh ngôn ngữ chat của teen.


Tiểu luận: Vai trò của trí nhớ trong hoạt động học tập

Mục tiêu chính của tiểu luận là để hiểu rõ về vai trò của trí nhớ trong học tập nhóm chúng em đã cùng học nhóm tìm hiểu các sách vở tài liệu có liên quan, cũng như các hiểu biết của bản thân để có thế hiểu rõ được tầm quan trọng của trí nhớ trong học tập.


Đề tài: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và con đường quá độ lên xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới

Đề tài "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và con đường quá độ lên xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới" gồm có 4 nội dung chính được trình bày như sau: Giữ vững mục tiêu, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tất cả các nguồn lực, trước hết là nội lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức,...Mời các bạn cùng tham khảo tiếp.


Đề tài: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Đề tài Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên gồm có 4 phần với nội dung sau: Giới thiệu, những vấn đề chung, đặc trưng cơ bản của cồng chiêng Tây Nguyên, tiềm năng phát triển và những giải phát để gìn giữ và phát triển không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo!


Đề tài: Nghệ thuật sân khấu múa rối nước

Đề tài: Nghệ thuật sân khấu múa rối nước gồm có 6 phần trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu, lịch sử hình thành sân khấu múa rối nước, các thành tố của sân khấu rối nước, Các phường rối cổ truyền, thực trạng của múa rối nước, các giải pháp để gìn giữ và phát triển nghệ thuật múa rối nước.


Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý văn hóa: Thực trạng và giải pháp bảo tồn văn miếu Huế

Nội dung đồ án trình bày nguồn gốc Văn Miếu, giới thiệu chung về Văn Miếu ở Việt Nam, giới thiệu chung về Văn Miếu Huế, giá trị Văn Miếu Huế và những tấm bia tiến sĩ, tình trạng bảo tồn, tôn tạo cảnh quan di sản ở Huế, cơ sở khoa học trong việc bảo tồn văn miếu Huế và đề xuất các giải pháp bảo tồn văn miếu Huế.


Quyền nuôi con của người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị

Nội dung báo cáo trình bày khái quát hiện trạng pháp luật về xu hướng tính dục, bản dạng giới và quyền trẻ em nhìn từ góc độ bảo vệ quyền trong lĩnh vực hôn nhân gia đình và nuôi con nuôi, nhu cầu, thực tế chung sống, nguyện vọng và đề xuất của người đồng tính, song tính và chuyển giới và người thân.


Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Đề xuất các giải pháp góp phần bảo tồn và phát triển

Nội dung khóa luận trình bày lý luận chung về di sản văn hóa và du lịch, thực trạng bảo tồn và khai thác giá trị di sản "Thăng Long tứ trấn" phục vụ phát triển du lịch Hà Nội, đề xuất các giải pháp góp phần bảo tồn và khai thác giá trị di sản "Thăng Long tứ trấn" thành sản phẩm du lịch đặc thù của Hà Nội.


Một số chế độ đặc thù hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ nghèo cư trú ở vùng sâu, vùng xa là đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện sinh con đúng chính sách dân số, trừ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nội dung dự thảo trình bày về cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của dự thảo và nội dung cụ thể về một số chế độ đặc thù hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ nghèo cư trú ở vùng sâu, vùng xa là đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện sinh con đúng chính sách dân số, trừ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.


Báo cáo Giám sát và đánh giá thực thi Luật Phòng chống bạo lực gia đình (tại 2 tỉnh Hòa Bình và Hà Nam)

Nội dung báo cáo trình bày về thực trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ và việc thực thi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại Hòa Bình và Hà Nam. Từ những kết quả nghiên cứu, báo cáo đưa ra những kết luận và khuyến nghị phù hợp để cải thiện công tác thực thi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại Hòa Bình và Hà Nam.


Đánh giá tình hình phụ nữ trong hệ thống tư pháp hình sự Việt Nam: Nhằm hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ hướng tới đảm bảo hiệu quả vấn đề bình đẳng giới trong hệ thống tư pháp hình sự

Nội dung báo cáo trình bày tổng quan và phân tích về vấn đề phụ nữ là nạn nhân của tội phạm, nhóm phụ nữ có hành vi vi phạm pháp luật và nhóm phụ nữ làm việc trong hệ thống tư pháp hình sự.


Đề tài Đặc điểm di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia ở tỉnh Đồng Tháp, giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng

Nội dung đề tài nghiên cứu trình bày về ý nghĩa và đặc điểm các di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia ở tỉnh Đồng Tháp, hiện trạng, giải pháp bảo tồn, tôn tạo và khai thác phát huy tác dụng các di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia ở tỉnh Đồng Tháp.


Báo cáo Nghiên cứu, ODSEF - Thu hẹp bất bình đẳng giới ở Việt Nam: Phân tích trên cơ sở kết quả Tổng điều tra dân số Việt Nam 1989, 1999 và 2009

Nội dung báo cáo trình bày về sự thay đổi trong lĩnh vực bình đẳng giới ở Việt Nam, đưa ra bức tranh chung về việc Việt Nam đã tiến bộ như thế nào nhằm đạt được các cơ hội bình đẳng cho nam và nữ trong xã hội, đánh giá sự tiến bộ của phụ nữ và nam giới ở Việt Nam và chứng minh bằng tư liệu thống kê những thành tựu đạt được trong thu hẹp bất bình đẳng giới.


Báo cáo khảo sát Báo chí Hòa Bình với truyền thông bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình

Nội dung báo cáo trình bày kết quả khảo sát về mức độ quan tâm, hiểu biết và kỹ năng truyền thông bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình của Nhà báo Hòa Bình, hiện trạng truyền thông phòng chống bạo lực gia đình năm 2011 tại báo Hòa Bình, văn nghệ Hòa Bình và Đài Phát thanh Truyền hình Hòa Bình. Từ những kết quả khảo sát, báo cáo đã đưa ra những kết luận và đề xuất, đồng thời trình bày những giới hạn của cuộc khảo sát.


Đề tài: Khảo sát nhu cầu của khách du lịch nội địa về loại hình du lịch bụi tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu của đề tài "Khảo sát nhu cầu của khách du lịch nội địa về loại hình du lịch bụi tại tỉnh Thừa Thiên Huế" là: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và các vấn đề liên quan đến nhu cầu, các loại hình du lịch, du lịch bụi, thu thập số liệu và tiến hành khảo sát nhu cầu của khách du lịch nội địa về loại hình du lịch bụi tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy nhu cầu của khách du lịch nội địa về loại hình du lịch bụi.


Báo cáo: Sức khỏe và nạn Buôn bán người tại Tiểu vùng sông Mê - Kông mở rộng (Kết quả Nghiên cứu nam giới, phụ nữ, và trẻ em tại Thái Lan, Camphuchia, và Việt Nam)

Nghiên cứu này được xây dựng dựa trên khung khái niệm về buôn bán người và sức khỏe, qua đó, nhấn mạnh những hậu quả tiềm ẩn về sức khỏe tại từng giai đoạn của quá trình di cư và tầm quan trọng của từng giai đoạn này đối với tình trạng sức khỏe tích lũy của những nạn buôn bán người.


Khóa luận tốt nghiệp ngành Tâm lý học: Thực trạng chăm sóc tinh thần cho bệnh nhân sau tai biến mạch máu não của một số cơ sớ y tế tại TP.HCM

Nội dung khóa luận trình bày thực trạng nhận thức của các nhóm khảo sát, thực trạng đánh giá của các đối tượng về chăm sóc tinh thần cho bệnh nhân tai biến mạch máu não, thực trạng hoạt động chăm sóc tinh thần cho bệnh nhân tai biến mạch máu não, so sánh sự khác biệt theo các nhóm đối tượng khác nhau trong việc chăm sóc tinh thần cho bệnh nhân tai biến mạch máu não.


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
  • 27/04/2010
  • 92.438
  • 874
TCVN 6427-2:1998
  • 08/08/2010
  • 16.921
  • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu