Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa học xã hội (7.192)

Đề tài nghiên cứu: Hiện tượng con người trong chạm khắc nổi đình lành Việt Nam thế kỉ 17

Đề tài nghiên cứu: Hiện tượng con người trong chạm khắc nổi đình lành Việt Nam thế kỉ 17 trình bày kết cấu nội dung với 3 chương: Khái quát đình làng; Hình tượng con người trong chạm nổi đình làng Việt Nam thế kỉ 17; Sự độc đáo của nghệ thuật chạm khắc nổi đình làng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng kết dự án: Bảo tồn di sản thế giới Mỹ Sơn

Báo cáo tổng kết dự án Bảo tồn di sản thế giới Mỹ Sơn trình bày: Nghiên cứu khảo cổ; Bản đồ đánh giá mức độ rủi ro và danh mục bản đồ GIS của khu di tích Mỹ Sơn; Khai quật khảo cổ học; Nghiên cứu đặc tính vật liệu và kỹ thuật xây dựng Chăm Pa cổ đại; Công tác trùng tu và bảo tồn; Phát triển du lịch bền vững; Nâng cấp bảo tàng; Nâng cao năng lực cán bộ; Tổng hợp các bài học kinh nghiệm,.... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài nghiên cứu: Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam

Đề tài nghiên cứu Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam trình bày: Cơ sở lý luận về chính sách phát triển bền vững làng nghề; Thực trạng chính sách phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam; Giải pháp hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển bền vững làng nghề Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiểu luận: Chủ trương của Đảng về việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trong chiến lược phát triển đất nước ta hiện nay

Tiểu luận Chủ trương của Đảng về việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trong chiến lược phát triển đất nước ta hiện nay trình bày nội dung gồm 2 chương: Khái quát chung về vấn đề nghèo đói và chính sách xóa đói giảm nghèo ở nước ta hiện này; Chủ trương và giải pháp thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài nghiên cứu: Chính sách, giải pháp phát triển tạo cơ hội cho người nghẻo tăng thêm thu nhập ở Việt Nam

Đề tài nghiên cứu: Chính sách, giải pháp phát triển tạo cơ hội cho người nghẻo tăng thêm thu nhập ở Việt Nam trình bày nôi dung qua 4 chương: Mở đầu; Cơ sở lý thuyết; Thực trạng nghèo đói và chính sách, giải pháp phát triển tạo thu nhập cho người nghèo; Thực trạng nghèo đói và chính sách, giải pháp phát triển tạo thu nhập cho người nghèo,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài nghiên cứu: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay

Nghiên cứu nhằm phân tích cơ sở lý luận - thực tiễn và xác định yêu cầu xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay để từ đó đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiểu luận: Đạo đức công vụ và vấn đề thẩm mỹ, tác phong, nếp sống trong công sở

Bài tiểu luận gồm có 3 chương: Cơ sở lý luận về đạo đức công vụ và văn hóa công sở, thực trạng đạo đức công vụ và văn hóa công sở ở một số cơ quan nhà nước hiện nay, thực tiễn và ứng dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài tiểu luận môn Luật lao động: Pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình

Bài tiểu luận trình bày các vấn đề về luật lao động cho đối tượng là người giúp việc gia đình, cơ sở lý luận của lao động là người giúp việc gia đình trong pháp luật Việt Nam, thực trạng pháp luật Việt Nam về lao động là người giúp việc gia đình và định hướng hoàn thiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài nghiên cứu: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác Thi đua – khen thưởng tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Đề tài trình bày Nghiên cứu về thi đua, khen thưởng và quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước, đề xuất những giải pháp và kiến nghị chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài thuyết trình: Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (1953-1954) và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Bài thuyết trình "Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân (1953-1954) và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ" trình bày các nội dung chính như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, kế hoạch Nava, chiến lược Đông Xuân (1953-1954), chiến dịch Điện Biên Phủ (1954),...


Đề tài: Thực trạng, thuận lợi, khó khăn và giải pháp phát triển du lịch ở Việt Nam

Đề tài "Thực trạng, thuận lợi, khó khăn và giải pháp phát triển du lịch ở Việt Nam" trình bày các nội dung chính như: khái quát về quá trình hội nhập quốc tế của du lịch Việt Nam, những thuận lợi và khó khăn khi du lịch Việt Nam hội nhập thế giới, những giải pháp cơ bản nhằm phát triển ngành du lịch Việt Nam


Tiểu luận: Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần của người dân ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Cấu trúc của tiểu luận gồm những 3 chính sau như: Quá trình du nhập và phát triển Phật giáo ở huyện Vũ Thư, Thái Bình, ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần nhân dân Vũ Thư hiện nay, phật giáo Vũ Thư hiện nay- Các vấn đề đặt ra - Các giải pháp.


Tiểu luận thực hành: Công tác xã hội cá nhân

Tiểu luận thực hành "Công tác xã hội cá nhân" gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Hoàn cảnh tiếp cận và sơ lược về thân chủ, vấn đề thân chủ đang gặp phải, kế hoạch giúp đỡ, phân tích kỹ năng thông qua phúc trình,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Tiểu luận: Tìm hiều về UBND Xã và các chức danh chuyên môn

Tiểu luận "Tìm hiều về UBND Xã và các chức danh chuyên môn" có kết cấu nội dung gồm 5 phần, nội dung tài liệu gồm có: 1. Vị trí pháp lý và chức năng của chính quyền địa phương cấp xã, 2. cơ cấu tổ chức thành viên, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã,...


Đề tài: Pháp luật về bồi thường thiệt hại đối với vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất thực tiễn tại tỉnh Sóc Trăng

Trọng tâm của đề tài, người viết tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật về những vấn đề bồi thường thiệt hại về vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sóc Trăng, qua thực tiễn áp dụng đó ta có thể tìm ra được những thuận lợi và khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật vào thực tế, qua đó thấy được những thiếu sót, những trường hợp được bồi thường và không được bồi thường cũng như những trường hợp bị thiệt hại nhưng không được Nhà nước bồi thường thiệt hại về vật nuôi, nhằm khắc phục khó khăn hạn chế để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người bị thiệt hại, trên cơ sở hài hòa lợi ích của các bên giữa người bị thu hồi đất, chủ đầu tư và Nhà nước.


Bài thu hoạch Kết quả học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Qua học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII, bản thân đã nhận thức sâu sắc những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết như sau: Nhận thức sâu sắc nhất của cá nhân đối với các Nghị quyết của Trung ương, quan điểm và trách nhiệm cá nhân đối với các dự thảo, đề xuất,...


Bài thu hoạch Kết quả học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Qua học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa XII, bản thân đã nhận thức sâu sắc những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết như sau: Nhận thức sâu sắc nhất của cá nhân đối với các Nghị quyết của Trung ương, quan điểm và trách nhiệm cá nhân đối với các dự thảo, đề xuất,...


Bài thu hoạch Kết quả học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Qua học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII, bản thân đã nhận thức sâu sắc những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết như sau: Nhận thức sâu sắc nhất của cá nhân đối với các Nghị quyết của Trung ương, quan điểm và trách nhiệm cá nhân đối với các dự thảo, đề xuất, kến nghị những giải pháp để tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong thời gian tới,...


Tiểu luận: Đổi mới chế định Chủ tịch nước ở nước ta trong cơ chế hiện nay

Nội dung chính của bài tiểu luận gồm có 5 phần: Sự hình thành chế định nguyên thủ quốc gia, chế định Chủ tịch nước; Vị trí pháp lý Chủ tịch nước; Thẩm quyền của Chủ tịch nước; Vị trí của Chủ tịch nước trong bộ máy nhà nước; Chế định Chủ tịch nước trong thời kỳ đổi mới.


Tiểu luận: Một số vấn đề Thông tin trong quản lý Hành chính nhà nước - thực trạng và giải pháp

Tiểu luận "Một số vấn đề Thông tin trong quản lý Hành chính nhà nước - thực trạng và giải pháp” nhằm tìm hiểu và đưa ra những nhận xét đúng đắn hơn, một cách nhìn sâu rộng hơn về vấn đề này nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung, chính sách phát triển công nghệ thông tin, quản lý thông tin nói riêng.


Tiểu luận: So sánh doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Tiểu luận "So sánh doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam" gồm các nội dung chính được trình bày như sau: I. Sự khác biệt giữa Doanh nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp Nhật Bản, những nét độc đáo của văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản, sự phong phú của một nền văn hóa đa dạng đa chủng loại,...


Tiểu luận: Tìm hiểu về vị trí, vai trò của Chính phủ trong hệ thống hành chính Nhà nước

Nội dung chính của bài tiểu luận "Tìm hiểu về vị trí, vai trò của Chính phủ trong hệ thống hành chính Nhà nước" gồm có 4 phần: Lịch sử hình thành và phát triển của Chính phủ Việt Nam; Cơ cấu tổ chức của Chính phủ; Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ; Hạn chế và phương hướng.


Tiểu luận: Một số giải pháp hoàn thiện các hình thức hoạt động của Chính phủ Việt Nam theo pháp luật hiện hành

Nội dung chính của bài tiểu luận gồm có 4 phần: Thông qua phiên họp Chính phủ; Thông qua hoạt động của Thủ tướng Chính phủ; Thông qua hoạt động của Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Một số giải pháp hoàn thiện các hình thức hoạt động của Chính phủ Việt Nam theo pháp luật hiện hành.


Tiểu luận: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân

Nội dung chính của bài tiểu luận "Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân" này gồm có 2 phần: Vị trí của Tòa án nhân dân trong bộ máy nhà nước; Những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân.


Bài thuyết Trình: Trà đạo Nhật Bản

Bài thuyết Trình "Trà Đạo Nhật Bản" của môn Cơ sở văn hóa Nhật Bản do nhóm Goh Li Ling biên soạn và trình bày sẽ giúp các bạn biết thêm về tập tục văn hóa về trà đạo của Nhật Bản. Mời các bạn cùng tham khảo!


Tiểu luận: Hoàn thiện chức năng giám sát của Quốc hội Việt Nam

Nội dung chính của bài tiểu luận "Hoàn thiện chức năng giám sát của Quốc hội Việt Nam" này gồm có 5 phần: Vị trí, tính chất của Quốc hội Việt Nam; Chức năng của Quốc hội và mối quan hệ giữa các chức năng đó, chức năng giám sát, hoạt động giám sát của Quốc hội; Thực tiễn và phương hướng hoàn thiện.


Tiểu luận: So sánh bộ máy nhà nước theo Hiến Pháp 1946 và Hiến Pháp 1959

Bài tiểu luận này có 7 phần được trình bày như sau: Hoàn cảnh ra đời của bộ máy nhà nước (BMNN); Các cấp hành chính của BMNN theo Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959; Hệ thống các cơ quan thành lập của BMNN theo Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959; Điểm khác biệt nữa trong BMNN theo Hiến pháp 1946 so với Hiến pháp 1959 là về nguyên thủ quốc gia; Con đường hình thành hệ thống các cơ quan quyền lực; Nguyên tắc tổ chức và hoạt động;


Tiểu luận: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của kỳ họp Quốc hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Nội dung chính của bài tiểu luận "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của kỳ họp Quốc hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" gồm có 3 phần: Khái quát chung về kỳ họp Quốc hội; Thực trạng hiệu quả hoạt động của kỳ họp Quốc hội hiện nay; Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của kỳ họp Quốc hội trong giai đoạn hiện nay.


Tiểu luận: Thực trạng và hướng hoàn thiện trong tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân

Nội dung chính của bài tiểu luận gồm có 4 phần: Vị trí, tính chất, chức năng của Uỷ ban nhân dân; Cơ cấu, tổ chức của Uỷ ban nhân dân; Hoạt động của Ủy ban nhân dân; Những thực trạng và hướng hoàn thiện trong tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân.


Tiểu luận: Giải pháp phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên ở đơn vị cơ sở hiện nay

Ý nghĩa của tiểu luận là Kết quả nghiên cứu của tiểu luận giúp cho mỗi cá nhân nắm vị trí, vai trò, thực trạng và một số giải pháp cơ bản phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên ở đơn vị cơ sở hiện nay. Trên cơ sở đó nâng cao nhận thức trách nhiệm, tích cực chủ động trong đấu tranh phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong chính bản thân và trong đội ngũ cán bộ đảng viên ở đơn vị cơ sở hiện nay Tiểu luận có thể dùng làm tài liệu tham khảo, phục vụ nghiên cứu và giảng dạy.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu