Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kế toán - Kiểm toán (15.023)

Revision english for accounting (Ulsa)

Revision english for accounting (Ulsa) presentation knowledge: Choose the best word to fill in each gap, Choose the best term to match the given definition, Complete the following sentences with the correct form of the words in parentheses,... Invite you to consult the documentation.


Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 1 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 1: Tổng quan về báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích của BCTC, các giả định cơ bản, các yêu cầu chất lượng, ghi nhận và đánh giá các yếu tố của BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 3: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán TSCĐ Kế toán tăng, giảm TSCĐ Kế toán hao mòn TSCĐ Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ Kế toán chi phí XDCB dở dang và chi phí sửa chữa TSCĐ Kế toán TSCĐ thuê ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 6 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 6: Kế toán các khoản thu và chênh lệch thu - chi các hoạt động" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán các khoản thu, kế toán thu chưa qua ngân sách, kế toán xác định chênh lệch thu chi các hoạt động, kế toán các quỹ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 3 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa KSNB và hạn chế tiềm tàng; các bộ phận hợp thành của hệ thống kiểm soát nội bộ, mục đích và trình tự tìm hiểu KSNB của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh (2017)

Mục tiêu của bài giảng là giải thích được bản chất và sự khác nhau giữa vật liệu- dụng cụ, các tiêu thức phân loại vật liệu - dụng cụ, các nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán vật liệu - dụng cụ; trình bày được phạm vi kế toán sản phẩm -hàng hóa, nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán sản phẩm - hàng hóa; trình bày được khái niệm, nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán chi phí trả trước.


Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 4 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 6 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán" giúp người học có thể nắm được các bước chuẩn bị hoàn thành công việc kiểm toán, giải thích được nội dung báo cáo kiểm toán và các ý kiến của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 8 - Trần Thị Vinh (2017)

Nội dung bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm- yêu cầu lập báo cáo tài chính, nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính, trình tự lập báo cáo tài chính, nội dung và kết cấu báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp, phân loại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, nhiệm vụ kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 2 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 2: Tổng quan về kiểm toán & môi trường kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểm toán, phân loại kiểm toán, môi trường của hoạt động kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 5 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và vai trò bằng chứng kiểm toán, yêu cầu của bằng chứng kiểm toán, các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng "Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 2: Kế toán nguồn và các loại kinh phí" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán nguồn và chi kinh phí hoạt động, kế toán nguồn và chi kinh phí dự án, kế toán nguồn và chi kinh phí thực hiện đơn hàng của Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 7 - Trần Thị Vinh (2017)

Bài giảng trình bày khái niệm – đặc điểm – nhiệm vụ, kế toán nguồn vốn kinh doanh, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành SP, kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ, kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán hoạt động đầu tư tài chính, kế toán hoạt động đầu tư tài chính, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán tiêu thụ - Kết quả kinh doanh

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán tiêu thụ - Kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình thực hiện nghiệp vụ bán hàng, kế toán doanh thu bán hàng và CCDV, kế toán giá vốn hàng bán, kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 8: Kế toán vốn chủ sở hữu

Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể nhận biết được một khoản thuộc vốn chủ sở hữu, hiểu được mục đích sử dụng của những khoản thuộc vốn chủ sở hữu, ghi nhận và theo dõi những khoản thuộc vốn chủ sở hữu,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 9: Báo cáo tài chính

Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể nắm được những quy định chung về hệ thống báo cáo tài chính, mục đích, nội dung của từng báo cáo tài chính, nguyên tắc, cơ sở và phương pháp lập báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ" trình bày những vấn đề chung, nghiệp vụ kế toán NL, VL, CCDC; kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán tiền và các khoản thanh toán

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán tiền và các khoản thanh toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán nợ phải trả, kế toán chi phí trả trước và chi phí phải trả, giới thiệu về kế toán ngoại tệ. Mời các bận cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tài sản cố định

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tài sản cố định" trình bày các kiến thức: Những vấn đề chung về TSCĐ, kế toán tăng TSCĐ, kế toán khấu hao TSCĐ, kế toán sửa chữa TSCĐ, kế toán giảm TSCĐ, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán các khoản phải trả người lao động

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán các khoản phải trả người lao động" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán phải trả người lao động, kế toán các khoản trích theo lương, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, kế toán chi phí sản xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.


37 khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

37 khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp gồm có: Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ), chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý,...


12 Vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

Căn cứ Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và Công văn 2512/TCT-CS ngày 24/6/2015 của Tổng cục Thuế thì việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 cần chú ý đến 12 vấn đề nêu sau: Thời điểm ghi nhận doanh thu của dịch vụ theo thuế dã giống với ghi nhận doanh thu dịch vụ theo kế toán, chi phí lãi vay của ngân hàng để đầu tư vào đơn vị khác khi doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ thì vẫn được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN,...


Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Nguyễn T. Hồng Hạnh

Bài giảng Nguyên lý kế toán Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Tài khoản kế toán, ghi sổ kép, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - ThS. Nguyễn T. Hồng Hạnh

Bài giảng Nguyên lý kế toán Chương 5 cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể nêu các bước công việc trong một quy trình kế toán, giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán; trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ yếu, trình bày mục đích, yêu cầu và nội dung tổ chức công tác kế toán trong một doanh nghiệp.


Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Nguyễn T. Hồng Hạnh

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1 cung cấp các kiến thức giúp người học có thể Mô tả bản chất của kế toán như một hệ thống thông tin phục vụ cho việc ra quyết định; nêu các lĩnh vực kế toán khác nhau và giải thích sự khác biệt; mô tả môi trường của kế toán bao gồm các định chế pháp lý và tổ chức nghề nghiệp chi phối hoạt động kế toán.


Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - ThS. Nguyễn T. Hồng Hạnh

Bài giảng Nguyên lý kế toán Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tắc kế toán liên quan đến việc xác định lợi nhuận; các khoản điều chỉnh và các bút toán điều chỉnh; các bút toán khóa sổ và kết chuyển; hoàn thành chu trình kế toán; phương pháp bảng tính trong kế toán.


Tài liệu mới download

Hoạch định bán hàng
 • 09/12/2013
 • 62.367
 • 578
Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.394
 • 414

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nguyên lý TK kinh toán
 • 09/11/2009
 • 19.809
 • 268
Bài giảng: Thống kê học
 • 25/06/2013
 • 10.650
 • 938
Information Systems Audit Report
 • 19/02/2013
 • 53.542
 • 818

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu