Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo dục học (3.913)

Áp dụng mô hình “nghiên cứu bài học” trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tập sự ở trường phổ thông

Những năm tháng mới vào nghề của giáo viên tập sự (GVTS) luôn có những ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phát triển năng lực nghề nghiệp của mỗi giáo viên (GV). Đây là giai đoạn giáo viên bắt đầu tiếp xúc với thực tiễn giáo dục phổ thông vốn rất phong phú, phức hợp và sinh động rất nhiều so với những gì gọi là lý thuyết, khuôn mẫu, chuẩn mực chung mà họ được đào tạo ở trường Cao đẳng, Đại học.


Đánh giá tác động và hiệu quả sử dụng bộ “tài liệu điện tử dạy học chuyên ngành Lí Sinh” thông qua kết quả thực nghiệm sư phạm

Bài báo mô tả vắn tắt tiến trình tổ chức thực nghiệm sư phạm với sự hỗ trợ của phần mềm dạy học tích hợp (Tài liệu điện tử dạy học chuyên ngành lí sinh y học) đã được thiết kế và xây dựng. Những số liệu thu được qua điều tra, khảo sát được sử lí và phân tích theo quan điểm khoa học đã khẳng định tính hiệu quả của sản phẩm trong việc phát huy tình cực, tự lực và sáng tạo của cả thày và trò, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn lí sinh cho sinh viên ngành y.


Một số tình huống điển hình trong dạy học tin học ở trường trung học phổ thông

Bài viết đề xuất phương pháp dạy học một số tình huống thường gặp trong dạy học tin học ở trường phổ thông (những tình huống điển hình trong dạy học tin học) theo định hướng hoạt động hóa người học.


Nhân vật lịch sử trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh từ góc nhìn văn hóa

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh có “sở trường” đặc biệt về đề tài lịch sử với tác phẩm tiêu biểu: Hồ Quý Ly. Là tiểu thuyết đầu tiên (ở Việt Nam) về hình ảnh Hồ Quý Ly và các nhân vật lịch sử khác, tác phẩm đã cung cấp những điểm nhìn nhiều chiều về các nhân vật với sự đan bện giữa quá khứ và hiện tại; làm sống lại những giá trị khuất lấp, ẩn ngầm; lí giải lịch sử bằng cái nhìn khoan dung của văn hóa. Xây dựng vật Hồ Quý Ly không chỉ là một “kẻ phản loạn” mà còn là một hùng tướng, một nhà cải cách tài ba trên nhiều phương diện; các mệnh quan triều đình là những “kẻ sĩ tài danh” của Kinh thành đã tạo nên những “hấp lực” đặc biệt cho tác phẩm.


The use of multimedia in enhancing english oral competence for freshmen students at college of sciences – Thai Nguyen university

Speaking so far has been considered as one of the most important skills in English learning, yet it is also one of the weakest skills that students possess. In many recent researches, advanced technologies have proved to effectively facilitate foreign language teaching and make English speaking so much more fun to learn with. However, whether multimedia really enhances students’ competence in oral communication in the Northern mountainous region of Vietnam like in Thai Nguyen province has not yet been fully investigated.


Sơ đồ BCIM-ID và hiệu quả của việc sử dụng sơ đồ trong truyền dẫn viễn thông

Mã hóa kênh (mã sửa lỗi hướng đi) là một khâu trong hệ thống viễn thông nhằm nâng cao độ tin cậy của đường truyền. Trong hệ thống này không chỉ có mã hóa kênh mà còn nhiều thành phần khác. Đã có rất nhiều kết quả thể hiện việc kết hợp các kỹ thuật trong hệ thống với nhau để được kết quả tốt nhất như kết hợp giữa mã hóa và điều chế; mã hóa với xáo trộn và điều chế; chọn các ánh xạ (chòm sao) điều chế;… . Trong bài báo này trình bày sơ đồ điều mã có xáo trộn bit (BICM: Bit Interleaved Coded Modumation) và sơ đồ BICM kết hợp với giải mã lặp: BICM-ID (Bit Interleaved Coded Modulation with Iterative Demodulation) và đánh giá việc sử dụng sơ đồ BICM-ID cho hệ thống truyền dẫn 16QAM qua kênh Gauss và hướng áp dụng cho hệ thống truyền dẫn đa sóng mang.


Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ là một yêu cầu của đổi mới giáo dục theo hướng hiện đại hóa để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của đất nước và đuổi kịp trình độ tiên tiến của thế giới. Chất lượng và tiện ích của đào tạo theo tín chỉ so với đào tạo niên chế là điều đã được khẳng định. Để đáp ứng được yêu cầu của đào tạo tín chỉ, với sự khác biệt riêng và đặc thù của một trường sư phạm đa ngành, trong điều kiện cho phép cần bồi dưỡng nguồn nhân lực theo hướng chuẩn hoá , chuyển biến căn bản nội dung, chương trình, phương pháp dạy học trên cơ sở gắn liền với việc xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện dạy học.


Đánh giá chương trình đào tạo và một số đề xuất về bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo của Việt Nam

Hoạt động đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) đang là hoạt động được quan tâm trong quá trình đảm bảo chất lượng đào tạo trong trường đại học. Bài viết này giới thiệu một số khái niệm trong đánh giá CTĐT, một số mô hình đánh giá chất lượng đào tạo trên thế giới, các nội dung liên quan đến CTĐT được đánh giá trong các Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo trên thế giới và khu vực, từ đó đưa ra một số đề xuất trong việc xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chung cho các CTĐT tại Việt Nam.


Một số giải pháp tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên ở Đại học Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội nói chung và trong các nhà trường nói riêng. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường góp phần thực hiện quá trình đào tạo nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam. Bài báo đánh giá thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay ở Đại học Thái Nguyên, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh, sinh viên ở Đại học Thái Nguyên.


Hành động trong sử thi Ấn Độ dưới ánh sáng của hệ qui chiếu đạo đức

Bài báo đề cập đến đặc trưng hành động của nhân vật anh hùng trong sử thi Mahabharata dưới góc nhìn của hệ qui chiếu đạo đức, lấy Dharma làm hạt nhân. Người viết tiếp cận vấn đề trên 3 bình diện: hành động thể hiện sự tương tác giữa hai quan niệm đạo đức - Dharma của Kshatriya với Dharma của Brahmin; hành động bộc lộ sự không nhất quán trong tính cách nhân vật sử thi; hành động là kết quả của lòng thù hận đem lại sự hủy diệt tàn khốc. Bài viết kết luận: Dharma là bổn phận và nghĩa vụ của mỗi đẳng cấp trong xã hội cổ đại Ấn Độ, là nguyên tắc đạo đức soi chiếu hành động, là thước đo giá trị của các anh hùng trong sử thi Mahabharata. Đúng là, “để khắc sâu Dharma vào trái tim nhân loại, Vyasa đã viết bản anh hùng ca này”.


Nâng cao chất lượng giáo dục lí luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay

Bài viết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới.


Cần có "cái nhìn mới" về vị trí, vai trò của môn giáo dục công dân trong hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay

Trong những năm qua, trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam môn học Giáo dục công dân vẫn luôn bị coi là môn học phụ, bị xem nhẹ từ người học đến nhà quản lý và bản thân cả người dạy. Điều này đã làm cho môn học lẽ ra rất quan trọng bởi nó giáo dục, hình thành nhân cách, đạo đức, thế giới quan, nhân sinh quan lành mạnh, đúng đắn cho người học…thì lại đang bị mất dần chỗ đứng trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Do đó, để môn học giáo dục công dân phát huy được giá trị đích thực của nó, các nhà quản lý giáo dục Việt Nam cần tạo ra sự bình đẳng về vị trí môn học này với các môn học khác như toán, văn, lý, hóa… trong hệ thống giáo dục Việt Nam.


Nghiên cứu giải pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đội ngũ học viên các trường đại học quân sự hiện nay

Trong bài viết, các tác giả đã tập trung làm rõ khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tác động của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến đội ngũ học viên các trường đại học quân sự. Đồng thời, các tác giả đã đề xuất một số giải pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đội ngũ học viên này.


Some examples of the class of co-cohen-macaulay modules in dimension >s

In this paper, using the concept of A-cosequences in dimension > s introduced by [NH], we give some examples of the class of co-Cohen-Macaulay modules in dimension > s defined by [D3] in connection with some of the previous classes of modules.


Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn (LĐNT) huyện Phổ Yên là rất cần thiết và cấp bách để góp phần xây dựng huyện Phổ Yên trở thành thị xã công nghiệp vào năm 2015. Trong những năm qua, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho LĐNT của huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng, thu hút và huy động được các nguồn lực của xã hội tham gia vào dạy nghề và tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng dạy nghề; hỗ trợ và tạo điều kiện cho người học sau khi học nghề để tổ chức sản xuất, kinh doanh… thu hút LĐ cả trong và ngoài độ tuổi LĐ, giải quyết số LĐ nông nhàn và tạo việc làm cho cả LĐ ở các địa phương khác...Tuy nhiên trong những năm tới huyện Phổ Yên cần tập trung hơn nữa tăng cường công tác đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho lao động nông thôn nhằm đem lại những hiệu quả lớn về mặt kinh tế, xã hội cho huyện Phổ Yên nói riêng và cho tỉnh Thái Nguyên nói chung.


Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập ở Trường Đại học Y Hà Nội

Nghiên cứu về kỳ vọng của giảng viên và sinh viên Đại học Y Hà Nội được tiến hành vào cuối năm 2010 dựa trên cuộc khảo sát bằng bảng hỏi có cấu trúc soạn sẵn với 80 giảng viên và 171 sinh viên Đại học Y Hà Nội. Nghiên cứu được thiết kế độc lập và dành riêng cho trường hợp của giảng viên và sinh viên Đại học Y Hà Nội, có tính đến những đặc thù về giảng dạy và học tập, cũng như dựa trên những thông tin có sẵn về hiện trạng sử dụng công nghệ thông tin của giảng viên và sinh viên nhà trường. Những thông tin thu thập được từ cuộc khảo sát này chỉ áp dụng đối với trường hợp của Đại học Y Hà Nội.


Đo lường sự hài lòng của người học tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Trong những năm vừa qua, số lượng các trường đại học ở Việt Nam tăng lên một cách nhanh chóng. Từ 69 trường đại học trên cả nước vào năm 1999 tăng lên thành 204 trường năm 2012. Cũng trong thời gian này, số lượng học sinh phổ thông có xu hướng giảm liên tục, từ 1,5 triệu học sinh cho mỗi độ tuổi (năm 1999), đến nay còn hơn 0,9 triệu học sinh cho mỗi độ tuổi. Những biến động trái chiều về số lượng trường đại học và số lượng học sinh như kể trên dẫn tới sự cạnh tranh quyết liệt giữa các trường để thu hút người học.


Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao năng lực thể chất cho nữ sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Giáo dục thể chất (GDTC) học đường là một bộ phận hết sức quan trọng và cơ bản của hoạt động thể dục thể thao (TDTT) có vai trò tăng cường sức khoẻ, nâng cao thể lực cho học sinh, sinh viên góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng, đào tạo lớp người phát triển toàn diện để xây dựng và bảo vệ tổ quốc nhất là trong thời kỳ hiện đại hoá - công nghiệp hoá đất nước.


Phát ngôn hỏi trong Truyện Kiều với việc biểu thị các hành động ngôn ngữ gián tiếp

Khi tìm hiểu các phát ngôn hỏi (có sử dụng dấu hỏi ở cuối câu) trong Truyện Kiều, chúng tôi thấy rằng: tác giả (người dẫn truyện) và các nhân vật đã tạo ra nhiều phát ngôn hỏi nhưng chỉ có một số ít phát ngôn là nhằm mục đích hỏi, còn lại phần lớn đều nhằm những mục đích khác. Cụ thể như hỏi để khẳng định, phủ định; để khuyên nhủ, thuyết phục, thỉnh cầu, thề nguyền,...; để thể hiện sự băn khoăn, phỏng đoán, ngờ vực; để hứa hẹn, cam kết; để bộc lộ cảm xúc. Những hành động ngôn ngữ gián tiếp được biểu thị qua phát ngôn hỏi đã góp phần bộc lộ thái độ, tình cảm của tác giả và tính cách, phẩm chất của các nhân vật, qua đó khẳng định tấm lòng và tài năng của Nguyễn Du.


Cần trang bị kiến thức về tâm lý học năng khiếu cho sinh viên các trường sư phạm

Vấn đề phát hiện, giáo dục và bồi dưỡng nhân tài nói chung, học sinh có năng khiếu nói riêng từ lâu đã thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Ở nước ta, hệ thống trường chuyên, lớp chọn dành cho học sinh có năng khiếu đã xuất hiện cách đây hơn 40 năm. Tuy nhiên, việc giáo dục học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu vẫn còn nhiều bất cập. Sự thiếu vắng những tài liệu và nghiên cứu khoa học về năng khiếu và trẻ em có năng khiếu là một trong những nguyên nhân của thực trạng trên.


Quan niệm của sinh viên khoa tâm lí - giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên về năng khiếu và giáo dục trẻ em có năng khiếu trí tuệ

Trong bài báo, các tác giả đã chỉ ra tầm quan trọng của việc nghiên cứu quan niệm về năng khiếu; phân tích những đặc điểm của quan niệm ở sinh viên khoa Tâm lý-Giáo dục về năng khiếu và giáo dục trẻ em có năng khiếu trí tuệ. Kết quả nghiên cứu cho thấy: đa số khách thể có quan niệm phù hợp với những quan niệm hiện đại về năng khiếu. Tuy nhiên, quan niệm của họ còn mang tính tự phát và chứa đựng nhiều mâu thuẫn. Điều đó đòi hỏi phải có những biện pháp phù hợp để nâng cao nhận thức cho sinh viên về vấn đề này.


Vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ ở huyện Đồng Hỷ

Trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng lao động nữ luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế- xã hội của đất nước [2]. Lao động nữ là người đóng góp chính cho nền kinh tế và đấu tranh chống đói nghèo bằng cả những công việc được trả công và không được trả công ở gia đình, ngoài cộng đồng và nơi làm việc [3]. Tỷ lệ lao động nữ tham gia các ngành nông, lâm, ngư nghiệp ngày càng cao. Nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp do lao động nữ đảm nhiệm. Lao động nữ luôn là người đóng vai trò then chốt trong gia đình về khả năng sản xuất và tái sản xuất. Không phải ngẫu nhiên mà con người hiện đại đã khẳng định rằng “Giáo dục một người đàn ông - được một người đàn ông, giáo dục một người đàn bà - được cả một gia đình” (R.Tagor). Đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội cũng chính là đề cao vai trò của người phụ nữ.


Sự khác biệt trong quy định về các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ theo hai lĩnh vực pháp luật: sở hữu trí tuệ và khoa học & công nghệ

Nghiên cứu này có mục tiêu chỉ ra sự khác biệt trong quy định giữa hai lĩnh vực pháp luật Sở hữu trí tuệ và Khoa học & Công nghệ về các đối tượng của quyền Sở hữu trí tuệ. Với phương pháp nghiên cứu so sánh, kết quả chỉ ra rằng đã có sự khác biệt đáng kể trong việc đề cập bản chất các đối tượng: sáng chế, bí mật kinh doanh với tư cách là công nghệ, vấn đề “công nghệ ngược” và những quy định khác biệt về chương trình máy tính mà hai lĩnh vực pháp luật nói đến. Những khác biệt này nếu không được chỉ ra và sớm khắc phục, sẽ gây ra những hệ lụy lớn cho hoạt động thực thi cả hai lĩnh vực pháp luật, nhất là việc thực thi quyền Sở hữu trí tuệ trong bối cảnh có nhiều tranh chấp và vi phạm hiện nay.


Sử dụng mạng nơron nhân tạo Fuzzy Art để phân cụm dữ liệu

Mạng nơron mờ là một mạng nơron nhân tạo mà phối hợp của các khái niệm mờ, các luật suy diễn mờ với kiến trúc và việc học của các mạng nơron. Phân cụm dữ liệu là một công cụ quan trọng của khai thác dữ liệu và tìm ra tri thức trong một số lượng lớn dữ liệu. Fuzzy ART (Fuzzy Adaptive Resonance Theory) là một mạng nơron mờ mà giải quyết bài toán phân cụm dữ liệu tốt hơn các phương pháp phân cụm truyền thống. Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân tích các ưu điểm của Fuzzy ART và hướng dẫn chọn các tham số của mô hình Fuzzy ART để giải bài toán phân cụm cho các tập dữ liệu đạt độ chính xác cao nhất. Các thực nghiệm được làm với 5 tập dữ liệu chuẩn trong cơ sở dữ liệu UCI để chứng minh tính hiệu quả của Fuzzy ART. Kết quả thực nghiệm cho thấy Fuzzy ART cho kết quả phân cụm với độ chính xác cao.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục

Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục" có nội dung trình bày về ý nghĩa, nội dung và phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục, các giai đoạn của một công trình nghiên cứu khoa quản lý giáo dục


Thực trạng kiến thức -thái độ -thực hành trong phòng bệnh răng miệng của học sinh tiểu học người Mông tỉnh Yên Bái

Xác định kiến thức, thái độ và thực hành vệ sinh răng miệng của học sinh tiểu học ngừời Mông trong phòng bệnh răng miệng (BRM) tại tỉnh Yên Bái năm 2011. Đối tượng và phương pháp: Theo phương pháp mô tả cắt ngang bằng phỏng vấn trực tiếp 1370 em học sinh tiểu học người Mông từ 7-11 tuổi tại 4 trường: Nậm Có, Púng Luông (huyện Mù Căng Chải) , Bản Công, Xà hồ (huyện Trạm Tấu) tỉnh Yên Bái năm 2011.


Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên - Xem xét tại Trường Đại học Kinh tế - Luật

Nghiên cứu này nhằm phân tích ảnh hưởng của các yếu tố tới mức độ hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên thực hiện thông qua lý thuyết về môi trường nghiên cứu của Viện Hàn lâm khoa học quốc tế. Bằng việc điều tra sinh viên đã tham gia vào thực hiện đề tài nghiên cứu tại Trường Đại học Kinh tế - Luật trong khoảng thời gian từ năm 2008-2014, kết quả phân tích cho thấy mô hình đã giải thích được 41,7% mức độ hoàn thành đề tài với các biến độc lập là: Động lực nghiên cứu của sinh viên, Hỗ trợ từ nhà Trường và Năng lực của giảng viên.


Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của giảng viên trẻ Trường Đại học Cần Thơ đối với hoạt động nghiên cứu khoa học

Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của giảng viên trẻ Trường Đại học Cần Thơ đối với hoạt động nghiên cứu khoa học trình bày nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của giảng viên trẻ (GVT) Trường Đại học Cần Thơ đối với hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH). Số liệu phục vụ đề tài được thu thập từ 141 GVT đang làm việc tại Trường Đại học Cần Thơ,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nhu cầu học và sử dụng ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong bối cảnh hội nhập

Bài viết Nhu cầu học và sử dụng ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong bối cảnh hội nhập trình bày đánh giá nhu cầu học tập ngoại ngữ là bước tiên quyết nhằm giúp đưa ra các quyết định liên quan đến việc xác định mục tiêu, hay nội dung chương trình giảng dạy, giáo trình, tài liệu, phương pháp giảng dạy và đánh giá,.... Mời các bạn cùng tham khảo.


Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu học nghề - trường hợp nghiên cứu ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố tác động đến nhu cầu học nghề của lao động và đưa ra các giải pháp đào tạo nghề trên địa bàn xã với mục đích nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.


Tài liệu mới download

Pháp Luật Đại Cương - Bài 7
 • 26/02/2011
 • 79.150
 • 479
Pháp Luật Đại Cương - Bài 6
 • 26/02/2011
 • 12.485
 • 768
Pháp Luật Đại Cương - Bài 5
 • 26/02/2011
 • 17.121
 • 899
Pháp Luật Đại Cương - Bài 4
 • 26/02/2011
 • 46.599
 • 719
Pháp Luật Đại Cương - Bài 3
 • 26/02/2011
 • 93.910
 • 178
Pháp Luật Đại Cương - Bài 2
 • 26/02/2011
 • 88.535
 • 666

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu