Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 5 - Đầu tư Chứng khoán (4.897)

Giao dịch chứng khoán phái sinh - Mô hình định giá thích hợp cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết Giao dịch chứng khoán phái sinh - Mô hình định giá thích hợp cho thị trường chứng khoán Việt Nam nêu lên khái niệm, định nghĩa, các mô hình và các dạng hàm toán học là công cụ cho định giá chứng khoán phái sinh nhằm phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư.


Nghiên cứu mô hình về hoạt động của giá chứng khoán

Bài viết Nghiên cứu mô hình về hoạt động của giá chứng khoán trình bày quá trình có biến liên tục và có thời gian liên tục đối với giá chứng khoán. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bát nội dung chi tiết.


Ứng dụng mô hình cây nhị phân để định giá quyền chọn và hợp đồng giao sau

Bài viết Ứng dụng mô hình cây nhị phân để định giá quyền chọn và hợp đồng giao sau nêu lên dạng toán học của mô hình cây nhị phân; ứng dụng mô hình cây nhị phân cho các quyền chọn trên chỉ số, tiền tệ và hợp đồng giao sau.


Tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam

Mời các bạn tham khảo bài viết Tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam sau đây để nắm bắt được những nội dung về các vấn đề tác động đến cấu trúc thị trường; thực trạng và thách thức đối với các sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam; mục tiêu, cấu trúc, lợi ích của mô hình sát nhập.


Định giá quyền chọn chứng khoán phái sinh bằng mô hình cây nhị phân

Bài viết Định giá quyền chọn chứng khoán phái sinh bằng mô hình cây nhị phân bao gồm những nội dung về giới thiệu chứng khoán phái sinh và toán tài chính; mô hình cây nhị phân một bước; nguyên tắc định giá rủi ro trung hòa; mô hình cây nhị phân hai bước và một số nội dung khác.


Cấu trúc và mức độ phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và một số thị trường thế giới - Tiếp cận bằng phương pháp hồi quy phân vị

Bài viết Cấu trúc và mức độ phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và một số thị trường thế giới - Tiếp cận bằng phương pháp hồi quy phân vị tập trung đánh giá sự thay đổi cấu trúc và mức độ phụ thuộc giữa các thị trường chứng khoán khi xảy ra khủng hoảng sử dụng phương pháp hồi quy phân vị.


Nghiên cứu tác động của thông tin đến độ bất ổn giá chứng khoán ở Việt Nam

Bài viết Nghiên cứu tác động của thông tin đến độ bất ổn giá chứng khoán ở Việt Nam phân tích thực nghiệm tác động của thông tin đến độ bất ổn giá chứng khoán ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.


Xác định tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu của bài viết Xác định tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam là nhằm xác định tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó đề xuất những biện pháp đầu tư hiệu quả trên thị trường.


Khơi thông nguồn vốn trên thị trường chứng khoán cho phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Mời các bạn tham khảo bài viết Khơi thông nguồn vốn trên thị trường chứng khoán cho phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay sau đây để nắm bắt được những nội dung về thị trường chứng khoán và vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế, huy động vốn trên thị trường chứng khoán cho phát triển kinh tế VN trong thời gian qua và một số nội dung khác.


Kiểm định hiệu ứng trái ngược và xung lực trong ngắn hạn tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết Kiểm định hiệu ứng trái ngược và xung lực trong ngắn hạn tại thị trường chứng khoán Việt Nam nêu lên cơ sở lý thuyết; dữ liệu, phương pháp và kết quả nghiên cứu; nguyên nhân tồn tại lợi nhuận xung lực tại TTCK Việt Nam.


Hiện tượng Mean Reversion trong chuyển động giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết Hiện tượng Mean Reversion trong chuyển động giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam nêu lên mô hình kiểm định Mean Reversion; kết quả kiểm định; kết luận và kiến nghị. Với các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng thì đây là tài liệu hữu ích.


Thanh khoản cổ phiếu và cấu trúc vốn doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết Thanh khoản cổ phiếu và cấu trúc vốn doanh nghiệp: Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam khám phát mối quan hệ giữa thanh khoản cổ phiếu và cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2006 - 2012.


Chính sách tiền tệ và thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết Chính sách tiền tệ và thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách tiền tệ lên thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ tháng 9/2007 - 11/2014. Với các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng thì đây là tài liệu hữu ích.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 5 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 5: Phát hành chứng khoán công ty cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ cấu vốn công ty cổ phần, quy trình phát hành chứng khoán, đăng ký phát hành chứng khoán, phương thức phát hành chứng khoán, vai trò ngân hàng trong việc phát hành chứng khoán.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 1: Tổng quan về thị trường tài chính và thị trường chứng khoán cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về thị trường tài chính, tổng quan về thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 4 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang (Phần 2)

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 4: Phân tích và đầu tư chứng khoán (Phần 2) cung cấp cho người học các kiến thức về chỉ tiêu thanh khoản, chỉ số về khả năng tạo vốn, chỉ số bảo chứng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 4 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 4: Phân tích và đầu tư chứng khoán cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung phân tích chứng khoán, định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 3 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 3: Hàng hóa của thị trường chứng khoán cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chứng khoán, phân loại chứng khoán, cơ chế hình thành giá chứng khoán, các yếu tố ảnh hưởng đến sản phẩm hàng hóa lưu hành trên thị trường chứng khoán,... Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 2 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 2: Công ty cổ phần cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm của CTCP, cơ cấu tổ chức quản lý CTCP, phân loại CTCP, nguồn tài trợ cho CTCP, chính sách cổ tức, tác và gộp cổ phần, xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi thành CTCP.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 6 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 6: Sở giao dịch chứng khoán cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò và tổ chức SGDCK, những nguyên tắc cơ bản về hoạt động của SGDCK, phương thức hoạt động của SGDCK, nghiệp vụ mua bán chứng khoán trả ngay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 7 - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 7: Các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán, thực tiễn về quá trình hội nhập quốc tế của TTCK Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.


Sử dụng các phép toán Malliavin để giải bài toán đầu tư trên thị trường chứng khoán

Tài liệu Sử dụng các phép toán Malliavin để giải bài toán đầu tư trên thị trường chứng khoán đưa ra khái niệm về dạng toán đầu tư; các dạng toán đầu tư và cách giải quyết những bài toán đầu tư này. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng.


Bài giảng Phân tích chứng khoán vốn: Chương 1 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chương 1 - Tổng quan thị trường chứng khoán. Nội dung chương này gồm có: Khái quát về Chứng khoán; chứng khoán vốn: Cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi; thị trường cổ phiếu: tổ chức, vận hành, chủ thể; giá trị vốn hóa; các loại cổ phiếu phổ thông; cách thức giao dịch và đặt lệnh;... Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng Phân tích chứng khoán vốn: Chương 4 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chương 4 - Định giá chiết khấu dòng cổ tức. Các nội dung chính trong chương này gồm: Các mô hình chiết khấu dòng tiền, lựa chọn các mô hình chiết khấu dòng tiền, chiết khấu dòng cổ tức, mô hình tăng trưởng Gordon, định giá cổ phiếu ưu đãi,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Phân tích chứng khoán vốn: Chương 7 - Th.S Phạm Hoàng Thạch

Chương 7 - Định giá sử dụng các hệ số bội. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Các chỉ số định giá, hệ số P/E, thu nhập cơ bản, thu nhập được chuẩn hóa, P/E dự báo điều chỉnh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư: Chương 1 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chương 1 - Lý thuyết sự lựa chọn và chức năng của TTCK. Chương này giúp người học có thể hiểu được: Tại sao có sự phân bổ tài sản? Lựa chọn giữa tiêu dùng và đầu tư; chứng khoán, thị trường và chỉ số; giao dịch, ký quỹ và chi phí giao dịch.


Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư: Chương 2 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chương 2 - Lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư. Sau khi học xong chương này bạn có thể: Xác định tỷ suất sinh lợi và phương sai của 1 tài sản (cổ phiếu), xác định tỷ suất sinh lợi và phương sai của DMĐT, tìm đường biên hiệu quả của DMĐT trong trường hợp bán khống không được phép, tìm đường biên hiệu quả của DMĐT trong trường hợp bán khống được phép, tìm đường biên hiệu quả trong trường hợp được vay và cho vay với mức lãi suất phi rủi ro. MỜi các bạn tham khảo.


Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư: Chương 5 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chương 5 - Mô hình định giá tài sản vốn CAPM. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Những giả định của mô hình CAPM, xây dựng mô hình CAPM, bài tập ứng dụng, những tranh cãi về mô hình CAPM.


Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư: Chương 7 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chương 7 - Đánh giá hiệu quả của danh mục đầu tư cổ phiếu. Mục tiêu học tập chương 7 là giúp người học nắm được các phương pháp đo lường hiệu quả 1 danh mục đầu tư và các chiến lược quản lý danh mục đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư: Chương 8 - ThS. Phạm Hoàng Thạch

Chương 8 - Danh mục đầu tư trái phiếu. trong chương này người học có thể ôn lại về trái phiếu, biết được các yếu tố ảnh hưởng đến giá trái phiếu, đo lường độ rủi ro của giá trái phiếu, các kỹ thuật bảo vệ danh mục trái phiếu. Mời tham khảo.


Tài liệu mới download

Quyết định số 741/QĐ-BYT
  • 22/12/2017
  • 63.522
  • 905

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Lợi tức cổ phiếu
  • 21/05/2010
  • 53.997
  • 943

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu