Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Công nghệ - Môi trường (3.692)

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại trang trại lợn tập trung huyện Vĩnh Bảo

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận nhằm đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường và tình hình ứng dụng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn tập trung làm căn cứ đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi lợn tập trung bền vững.


Báo cáo Giám sát môi trường - Công ty TNHH MTV Thuộc Da Rostaing Việt Nam

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2015 - Công ty TNHH MTV Thuộc Da Rostaing Việt Nam trình bày nội dung với kết cấu: Thông tin chung; các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu xử lý các tác động môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo giám sát môi trường - Công ty cổ phần Tokyomart

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2015 - Công ty cổ phần Tokyomart trình bày nội dung về: Thông tin chung, các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu đã thực hiện để xử lý các tác động môi trường đang và sẽ áp dụng. Kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường; kết luận cam kết và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH Capco waishing Việt Nam năm 2016

Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH Capco waishing Việt Nam trình bày về chương trình quan trắc như: Tổng quan vị trí quan trắc; danh mục các thông số quan trắc theo đợt; danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm; phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu; danh mục phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; mô tả địa điểm quan trắc; thông tin lấy mẫu; công tác QA/QC trong quan trắc,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo giám sát môi trường - Quán bò 7 món AU - Pagolac

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2016 - Quán bò 7 món AU- Pagolac trình bày nội dung với kết cấu 4 chương: Thông tin chung; các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu đang thực hiện để xử lý các tác động môi trường tiêu cực và kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kì các thông số môi trường; kết luận và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo Giám sát môi trường - Công ty TNHH Nhật Minh Avila

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2015- Công ty TNHH Nhật Minh Avila trình bày bố cục nội dung với kết cấu 4 chương: Thông tin chung; các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường; kết luận và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH Xin Chang năm 2016

Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH Xin Chang năm 2016 trình bày nội dung với kết cấu 4 chương: Mở đầu; giới thiệu chương trình quan trắc; nhận xét và đánh giá kết quả quan trắc; kết luận và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty tnhh R&T look & security năm 2016

Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty tnhh R&T look & security năm 2016 trình bày nhận xét và đánh giá kết quả quan trắc như: Chất lượng không khí xung quanh và bên trong tòa nhà, chất lượng môi trường nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH Shuan HWA Industrial (Việt Nam) năm 2016

Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc - Công ty TNHH Shuan HWA Industrial (Việt Nam) trình bày nội dung chính về chương trình quan trắc và nhận xét đánh giá kết quả quan trắc: Chất lượng không khí xung quanh và bên trong tòa nhà; chất lượng môi trường nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo Giám sát môi trường định - Công ty TNHH thế giới Kim Cương

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2015 - Công ty TNHH thế giới Kim Cương trình bày: Thông tin chung; các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường; kết luận kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo Giám sát môi trường - Công ty TNHH khách sạn Ngôi sao Việt

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2015 - Công ty TNHH khách sạn Ngôi sao Việt trình bày nội dung với kết cấu 4 chương: Thông tin chung; các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu đã thực hiện để xử lý các tác động môi trường tiêu cực và kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kì các thông số môi trường; kết luận cam kết kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH ACE Color technologise năm 2016

Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH ACE Color technologise trình bày nội dung với kết cấu 4 chương: Mở đầu; giới thiệu chương tình quan trắc; nhận xét và đánh giá kết quả quan trắc; kết luận và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo Giám sát môi trường - Công ty TNHH MTV KAJI

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2015 - Công ty TNHH MTV KAJI trình bày nội dung báo cáo với bố cục 3 chương: Thông tin chung, các nguồn gây tác động môi trường, biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo giám sát môi trường - Công ty CP Công nghệ thực phẩm Thái Bình Dương

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2015 - Công ty CP Công nghệ thực phẩm Thái Bình Dương trình bày nội dung báo cáo với kết cấu 4 phần: Thông tin chung; các nguồn gây tác động môi trường, biện pháp giảm thiểu đã thực hiện để xử lý các tác động môi trường đang và sẽ áp dụng. Kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kì các thông số môi trường; Kết luận cam kết và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo Giám sát môi trường - Công ty TNHH Kiều Hương

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2016 - Công ty TNHH Kiều Hương trình bày nội dung với kết cấu: Thông tin chung; các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường; kết luận và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo Giám sát môi trường - Công ty TNHH MTV JR France

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2015 - Công ty TNHH MTV JR France trình bày nội dung với kết cấu 4 chương: Thông tin chung; các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường; kết luận,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo Giám sát môi trường - Công ty TNHH Glovintec

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2015 - Công ty TNHH Glovintec trình bày nội dung với kết cấu 4 chương: Thông tin chung, các nguồn tác động môi trường, biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường 15, kết luận,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH công nghiệp xương quần năm 2016

Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH công nghiệp xương quần trình bày nhận xét và đánh giá kết quản quan trắc: Chất lượng không khí xung quanh và bên trong tòa nhà; chất lượng môi trường nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc - Chi nhánh công ty TNHH Fotai việt nam năm 2016

Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc - Chi nhánh công ty TNHH Fotai việt nam năm 2016 trình bày: Tổng quan vị trí quan trắc; danh mục các thông số quan trắc theo đợt; danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm; phương pháp lấy mẫu,bảo quản và vận chuyển mẫu; danh mục phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; mô tả địa điểm quan trắc; thông tin lấy mẫu; công tác QA/QC trong quan trắc,... Mời các bạn cùng tham khảo


Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc - Công ty TNHH Aeco pack plastic năm 2016

Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc - Công ty TNHH Aeco pack plastic trình bày kết quả sau khi quan trắc tại mô trường công ty TNHH Aeco pack plastic về Chất lượng không khí xung quanh và bên trong tòa nhà, chất lượng môi trường nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo Kết quả quan trắc môi trường - Công ty CP đầu tư Đăng Cơ năm 2016

Báo cáo Kết quả quan trắc môi trường - Công ty CP đầu tư Đăng Cơ trình bày nội dung chính trong báo cáo bao gồm: Tổng quan vị trí quan trắc; Danh mục các thông số quan trắc theo đợt; anh mục thiết bị quan trắc; phương pháp lấy mẫu,bảo quản và vận chuyển mẫu; danh mục phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; mô tả địa điểm quan trắc; thông tin lấy mẫu; Công tác QA/QC trong quan trắc,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo Giám sát môi trường - Công ty TNHH sản xuất đồ chơi Mạnh Dung

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2015 - Công ty TNHH sản xuất đồ chơi Mạnh Dung trình bày nội dung với kết cấu 4 chương: Thông tin chung; các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu và xử lý tác động môi trường; kết luận,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc - Công ty TNHH Sinwah apparel (Việt Nam) năm 2016

Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường vùng quan trắc - Công ty TNHH Sinwah apparel (Việt Nam) trình bày nội dung về môi trường quan trắc tại Công ty TNHH Sinwah apparel (Việt Nam) với nhận xét và đánh giá kết quả quan trắc: Chất lượng không khí xung quanh và bên trong tòa nhà; chất lượng môi trường nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH Bio inteernational năm 2016

Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH Bio inteernational năm 2016 trình bày nội dung của phần báo cáo bao gồm 4 chương: Mở đầu; giới thiệu chương trình quan trắc; nhận xét và đánh giá kết quả quan trắc; kết luận và kiến nghị,.... MỜi các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH Daily full international printing năm 2016

Báo cáo tổng hợp Kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH Daily full international printing năm 2016 trình bày nội dung về tổng quan vị trí quan trắc; danh mục các thông số quan trắc theo đợt; danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm; phương pháp lấy mẫu,bảo quản và vận chuyển mẫu; danh mục phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm; mô tả địa điểm quan trắc; thông tin lấy mẫu; công tác QA/QC trong quan trắc,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo Giám sát môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2015 - Xưởng bảo dưỡng sửa chữa ô tô

Báo cáo Giám sát môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2015 - Xưởng bảo dưỡng sửa chữa ô tô trình bày 5 phần: Thông tin chung; các nguồn gây tác động đến môi trường; biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường; kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích định kỳ các thông số môi trường; kết luận, cam kết và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo Giám sát môi trường - Công ty TNHH Microlys Việt Nam

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng đầu năm 2015 - Công ty TNHH Microlys Việt Nam trình bày báo cáo với bố cục nội dung với kết cấu 4 chương: Thông tin chung; các nguồn tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường; kết luận và kiến nghị.


Báo cáo kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH khách sạn Paradise Sài Gòn đợt 1 năm 2016

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường - Công ty TNHH khách sạn Paradise Sài Gòn đợt 1 năm 2016 trình bày nhận xét và đánh giá kết quả quan trắc: Chất lượng không khí xung quanh và bên trong toa nhà; chất lượng môi trường nước tại công ty,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo Giám sát môi trường - Công ty TNHH Samsung polymer Việt Nam

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2015 - Công ty TNHH Samsung polymer Việt Nam trình bày nội dung với kết cấu 4 phần: Thông tin chung; các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích, lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường; Kết luận và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo giám sát môi trường - Nhà hàng Tuyết Hằng

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2014 - Nhà hàng Tuyết Hằng trình bày: Thông tin chung; các nguồn gây tác động môi trường; biện pháp giảm thiểu đang thực hiện để xử lý các tác động môi trường tiêu cực và kết quả đo đạc phân tích, lấy mẫu định kì các thông số môi trường; kết luận và kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Pháp Luật Đại Cương - Bài 7
  • 26/02/2011
  • 79.150
  • 479
Pháp Luật Đại Cương - Bài 6
  • 26/02/2011
  • 12.485
  • 768

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu