Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Cơ sở dữ liệu (13.906)

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 7 - Cao Kim Tuyến

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Bài 7: Ràng buộc toàn vẹn" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu ràng buộc toàn vẹn (RBTV), các đặc trưng của một RBTV, phân loại RBTV, bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Cao Kim Tuyến

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình dữ liệu quan hệ" cung cấp cho người học các khái niệm về thuộc tính, quan hệ, bộ giá trị, thể hiện của quan hệ, tân từ, phép chiếu, khóa, lược đồ quan hệ và lược đồ CSDL, hiện thực mô hình ER bằng mô hình dữ liệu quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Nguyễn Đình Loan Phương

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Ngôn ngữ truy vấn SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - ThS. Nguyễn Đình Loan Phương

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 6: Phụ thuộc hàm và các dạng chuẩn" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản về phụ thuộc hàm, hệ tiên đề Amstrong và các bổ đề, bao đóng, thuật toán xác định khóa của một quan hệ,.... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 5 - Cao Kim Tuyến

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Bài 5: Ngôn ngữ SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, các ngôn ngữ giao tiếp, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc, ngôn ngữ điều khiển dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Nguyễn Đình Loan Phương

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Ràng buộc toàn vẹn" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm về ràng buộc toàn vẹn (RBTV), các đặc trưng của ràng buộc toàn vẹn, phân loại ràng buộc toàn vẹn. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Cao Kim Tuyến

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, hệ thống tập tin (File System), định nghĩa một CSDL, các đối tượng sử dụng CSDL, hệ quản trị CSDL, các mức của một CSDL, các mô hình dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 3 - Cao Kim Tuyến

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Bài 3: Ngôn ngữ đại số quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, biểu thức đại số quan hệ, các phép toán, biểu thức đại số quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Bài 9 - Cao Kim Tuyến

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Bài 9: Phụ thuộc hàm và dạng chuẩn" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ luật dẫn Amstrong, bao đóng, khóa, thuật toán tìm khóa; các dạng chuẩn. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Ứng dụng phân cụm trừ mờ cho bài toán nhận dạng hệ điều khiển tự động từ dữ liệu

Các hệ thống mờ có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực mô phỏng quá trình và điều khiển. Các hệ thống mờ có thể được thiết kế từ tri thức chuyên gia hoặc từ dữ liệu. Mỗi phương pháp thiết kế đều có những thuận lợi và hạn chế riêng của nó. Trong bài báo này chúng tôi trình bày quá trình xây dựng hệ luật mờ cho hệ mờ từ dữ liệu trong nhận dạng các hệ động lực học. Có nhiều cách tiếp cận khác nhau nhưng bài báo tập trung vào phân tích phương pháp phân cụm trừ để tạo ra các luật mờ.


Nghiên cứu tính toán và đánh giá tuyến thông tin vệ tinh

Báo cáo này trình bày đặc điểm tổng quan chung về thông tin vệ tinh, đặc điểm và thông số chính về 2 vệ tinh là Vinasat-1 và Vinasat-2 của Việt Nam. Nghiên cứu và chỉ ra các biểu thức tính toán đường truyền trong thông tin vệ tinh như: hướng lặp đặt anten, các thông số tính toán và đánh giá đường truyền thông tin vệ tinh. Phần cuối bài báo là chương trình mô phỏng tính toán và đánh giá tuyến thông tin vệ tinh thông qua 2 vệ tinh Vinasat-1 và Vinasat-2 của Việt Nam.


Ebook Tài liệu giáo khoa Chuyên tin (Quyển 1)

Ebook Tài liệu giáo khoa Chuyên tin (Quyển 1) trình bày các chuyên đề: Thuật toán và phân tích thuật toán; các kiến thức cơ bản; sắp xếp; thiết kế giải thuật; các thuật toán trên đồ thị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Chapter 5: Transport Layer UDP and TCP

Chapter 5: Transport Layer UDP and TCP. Overview of Transport Layer, UDP Protocol, UDP Protocol, types of data deliveries, port numbers, IP addresses versus port numbers, IANA ranges, socket, address, Multiplexing and demultiplexing, error control, position of UDP, TCP, and SCTP in TCP/IP suite.


Ebook Tài liệu giáo khoa Chuyên tin (Quyển 2)

Ebook Tài liệu giáo khoa Chuyên tin (Quyển 2) trình bày kiểu dữ liệu trừu tượng và cấu trúc dữ liệu; đồ thị chuyên đề nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát hành,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Tài liệu giáo khoa Chuyên tin (Quyển 3)

Ebook Tài liệu giáo khoa Chuyên tin (Quyển 3) trình bày chuyên đề : Hình học tính toán, lý thuyết trò chơi, thuật toán mô phỏng tự nhiên giải bài toán tối ưu tổ hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Cartogram- một phương pháp thể hiện trực quan dữ liệu không gian

Cartogram là một cách thể hiện dữ liệu không gian khá ấn tượng, đang được sử dụng nhiều trên thế giới đặc biệt là ở các nước Bắc Mỹ, Tây Âu nhưng chưa được chính thức giới thiệu và thừa nhận ở Việt Nam. Nhằm mở rộng khả năng lựa chọn trong việc thể hiện trực quan dữ liệu không gian, bài báo giới thiệu một cách tổng quát nội dung, đặc điểm của cách thể hiện này và minh họa bằng việc thể hiện với dữ liệu thống kê Việt Nam; từ đó, đưa ra một số vấn đề cần quan tâm về việc sử dụng phương pháp này.


Các phương pháp ánh xạ thuộc tính hộp thông tin Wikipedia đến Wikidata

Bài viết Các phương pháp ánh xạ thuộc tính hộp thông tin Wikipedia đến Wikidata trình bày Wikidata là một cơ sở dữ liệu trực tuyến mở lưu trữ các tài nguyên chung của các dự án liên quan do tổ chức Wikimedia quản lý. Việc đồng nhất hóa các hộp thông tin (infobox) của Wikipedia được nêu trong kế hoạch giai đoạn 2 của Wikidata,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Bài 8 - Hoàng Thị Điệp (2014)

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 8: Kiểu dữ liệu trừu tượng hàng đợi" trình bày các nội dung: Thư viện khuôn mẫu chuẩn STL, KDLTT hàng đợi, cài đặt bằng mảng, cài đặt bằng DSLK, ứng dụng của hàng đợi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Giới thiệu - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Giới thiệu giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.


Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Chặn dưới sắp xếp - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng "Thiết kế và đánh giá thuật toán: Chặn dưới sắp xếp" cung cấp cho người học các kiến thức: Chặn trên, chặn dưới, sắp xếp trong thời gian tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Lập trình động - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng "Thiết kế và đánh giá thuật toán: Lập trình động" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật thiết kế dưới lên (bottom-up), một số bài toán tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Phân tích đệ quy - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng "Thiết kế và đánh giá thuật toán: Phân tích đệ quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Thuật toán đệ quy, phân tích toán học (mathematical tool), thay thế(substitution), cây đệ quy (recurrence tree),... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Bài 10 - Hoàng Thị Điệp (2014)

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 10: Bảng băm" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu phương pháp băm, các hàm băm, các hàm băm, các chiến lược giải quyết va chạm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Bài 4 - Hoàng Thị Điệp

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 4: Cấu trúc dữ liệu biểu diễn danh sách" cung cấp cho người học các kiến thức: Danh sách, trừu tượng hóa danh sách, cài đặt danh sách bằng mảng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Bài 5 - Hoàng Thị Điệp

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 5: Danh sách liên kết" trình bày 3 cách để liên kết dữ liệu, KDLTT danh sách, danh sách liên kết bằng C++, các phép toán trên DSLK, xóa nút không phải đầu danh sách,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Bài 2 - Hoàng Thị Điệp (2014)

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 2: Phân tích thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Thuật toán - tính đúng đắn, tính hiệu quả, đo thời gian chạy bằng thực nghiệm, thời gian chạy tốt nhất, trung bình, xấu nhất, vấn đề đánh đổi không gian và thời gian, sử dụng kí hiệu ô lớn.


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Bài 12 - Hoàng Thị Điệp (2014)

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 12: Các chiến lược thiết kế thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Ý tưởng các chiến lược, ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Xấp xỉ - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng "Thiết kế và đánh giá thuật toán: Xấp xỉ" gồm các nội dung: Phương pháp chính xác, phương pháp xấp xỉ, bài toán tìm kiếm tối ưu, một số bài toán tiêu biểu, một số phương pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Bài 4 - Hoàng Thị Điệp (2014)

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Bài 4: Kiểu dữ liệu trừu tượng danh sách" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu trừu tượng danh sách - đặc tả, cài đặt bằng mảng tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Thiết kế và đánh giá thuật toán: Tham ăn - TS. Lê Nguyên Khôi

Bài giảng "Thiết kế và đánh giá thuật toán: Tham ăn" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán trả tiền thừa, bài toán balo, chiến lược tham ăn, cây bao trùm nhỏ nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 272:2005
  • 21/08/2016
  • 32.046
  • 818

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

THỦ THUẬT TRONG WINDOWS XP
  • 10/09/2011
  • 11.435
  • 572
CTDL 2005 chuong 3
  • 03/11/2009
  • 20.005
  • 460

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu