Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu upload bởi Trang Lê Thu (5)

Mô hình cấu trúc cho sự thành công của dự án hệ thống thông tin

Bài viết này có 2 phần chính: (1) tổng quan cơ sở lý thuyết về các mô hình nghiên cứu liên quan đến sự thành công của dự án HTTT và (2) đề xuất mô hình tích hợp cho sự thành công của dự án HTTT.


Lecture E-Commerce - Chapter 28: JavaScript (part II)

In this chapter students will be able to: JS variables, JS data types, JS functions, JS events, JS objects, JS strings, JS numbers, javascript operators, javascript math object, javascript dates, javascript booleans, javascript comparison and logical operators, javascript if...else statements, javascript loop statements ( for, while, do/while), javascript best practices.


Liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng với một số đặc điểm ở bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ

Bài viết khảo sát đặc điểm dinh dưỡng ở bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ bằng bảng điểm đánh giá chủ quan toàn diện và một số chỉ số khác. Tìm hiểu mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng với tuổi, thời gian lọc máu, rối loạn lipid máu và nồng độ CRP của BN STMT lọc máu chu kỳ.


Quyết định số 1226/QĐ-UBND

Quyết định số 1226/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020.


Lecture Business and administrative communication (11th edition): Chapter 1 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 1 - Succeeding in business communication. After studying this chapter, you will know: What the benefits of good communication are, why students need to be able to communicate well, what the costs of communication are, what the costs of poor communication are, what the basic criteria for effective messages are, what role conventions play in business communication, how to solve business communication problems.


Tài liệu mới download

Biomaterials in Orthopedics
  • 29/01/2013
  • 11.039
  • 190
Bolt-tightening Handbook
  • 18/07/2012
  • 30.629
  • 265

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hồi 4 Truy tìm bóng nhạn
  • 24/06/2009
  • 22.243
  • 279

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu